หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-atg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ วรภูมิโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ แสงจักร์โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่มโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นางนันทนา เพ็งสมบัติโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวงามพันธุ์ สัยศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายเสถียร บุตรหนองแสงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ เพ็งสมบัติโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเรไร กล่ำทองโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ครองสิทธิ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานต์สินี พูลพิพัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางญาดา บรรทัดจันทร์โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ บุญปลีกโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมยศ แก้วเมืองโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางญาดา ไชยรักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวนภสร อาศัยนาโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา จันทนาโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ หวังวีระโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ เฉลยปราชญ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรกฤช ศรีสว่างโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรจกร จันทร์ประดิษฐ์โรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอรนุช พันธุ์พรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิวิมล มงคลชูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงใจ พรมชาติโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางหรรษา ศรีกระจ่างโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐสรัญ ศุขะพันธุ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสมร สืบสายพันธ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ พวงศิริโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาววรรณ์ณา ศิรินามโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางชญานิษฐ์ นิลพฤกโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ์ เดชพันธุ์โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางเยาวนาถ ตรัยที่พึ่งโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิรัตน์ คงคาลับโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางศิริวรรณ์ เกษดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสวิง ดาวลอยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวไพบูลย์ ภู่พวงโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพรรณ เขมะชิตโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"รองประธานกรรมการ
3. นายพิทยา ทัศกุลณีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภกันต์ พึ่งแย้มโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุษกร มูลธิโตโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรขจี ธีฆัมพรโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกุลณิช ณิชรกุลโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมศรี ศรีโชติโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางอรุณี ก่อเกิดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางรุจี โกสยะมาศโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางระพีร์ ปิยจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางพรรัตน์ อุดมดีโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงยศ จันคราโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดารากร บุญสมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกิตติมา เพ็ชรพงษ์พันธ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ พลาบุตรโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา พันปีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางธิมาภรณ์ แก้วภักดีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวชญาณ์นันท์ เจริญฉิมโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
6. นางลำไย ภิรัมท์โรงเรียนสามโก้วิทยากรรมการ
7. นางฉวีวรรณ เกษมสุขโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ทุ่งทองโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายประทีป ศรีเพชรเจริญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญไพจิต สกุลพันธุ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายวศิน เกิดดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ลือโลกโรงเรียนบางเสด็จวิทยากรรมการ
6. นางสาวฐิติวรรณ สุโยธีธนรัตน์โรงเรียนร้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายณรงค์สิทธิ์ เฉลยศักดิ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลายโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
9. นางสาวทัศนียา เขมะชิตโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี วุฒิจักรโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"รองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา หิรัญโญภาสโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววนิดา สาทรพาณิชย์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางสุกัญญา ปทุมานนท์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายทำนอง พรามมนัสโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชักนำโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี องอาจโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางอารีย์ พัชราภาโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แพร่หลายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี วุฒิจักรโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"รองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา หิรัญโญภาสโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววนิดา สาทรพาณิชย์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางสุกัญญา ปทุมานนท์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายทำนอง พรามมนัสโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชักนำโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี องอาจโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางอารีย์ พัชราำภาโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แพร่หลายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายดิเรก อุไรโรจน์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ โตชัยศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นางธิดารัตน์ ลือโลกโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี มีสกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายดิเรก อุไรโรจน์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ โตชัยศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นางธิดารัตน์ ลือโลกโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี มีสกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พ่อค้าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนิตย์ แสงแก้วโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิสาขา แก้วสารภีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนาโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวชัชดา ครองตนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นางสาวพรพนา บัญฑิโตโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
7. นางฉันทนา วงษ์หิรัญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
8. นางจันทิมา จ้อยศรีเกตุโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทวัน คุ้มทองโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสีนวล จิระโภคินโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรสพร สิริอัคคะโชติโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายหอมหวล ศรีอาภรณ์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
6. นางรัชดาภรณ์ เขียวมณีโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
7. นายธนเดช สายทัศน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
8. นายคเชนทร ทรงชนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐฉรียา แก้วกระจายโรงเรียนไผ่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ เครือเมฆโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพาขวัญ อังกีรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางพรพักตร์ ถนอมเขตโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นางบังอร สวนมะม่วงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนา อุนะพำนักโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
7. นายเจิมศักดิ์ ศรีแสนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
8. นางแจ่มศรี ผดุงศิลป์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางประไพรัตน์ พูลทวีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจมาภรณ์ ไกรลาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวรพีพร ทองเพ็ชรโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นางสาววันศิริ สมบุญโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุภาพ หาคำโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นางสาวกรรณิการ์ ช้างต่อโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
9. นายกรณิศ พวงลูกอินโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
10. นางเปรมวดี กองแก้วโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสุชาดา อักษรกริชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ผ่องกายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา จันทร์หอมโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
3. นางชรินรัตน์ จิตตสุโภโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางอารมย์ ม่วงอำพลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสุนทรี ยอดขำโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
7. นางอรวรรณ ศรีโพธิ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณนภา ย้วนบุญหลิมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรนจ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ธารา วงษ์สดโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนทรี วัฒนพันธุ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวเกศริน ยิ้มช้อยโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางลลิตา สารสุวรรณโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจีรพรรณ์ ชวาลสันตติโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา มีอิสระโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ชลิศราพงศ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางทุเรียน แก้วมณีโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ ช้างต่อโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางกมลกาญจน์ จันทร์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำรุญ อังกีรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ แดงประยูรโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจเร คงสมโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา เจียรนันท์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
3. นางดวงเดือน วัยครุฑโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ศรีรานุรักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา นิ่มพันธุ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ เอกสมบัติโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
7. นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิทโรงเรียนอ่างทองปัทมโีรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา มณีโชติโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยกร สุขขุมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณิชกานต์ นารินทร์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุ ทับวงษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกานต์ บุญยังโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวจริยา จันทร์หอมโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิญญู ปิยจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัลย์ เจริญกุลโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณ๊"กรรมการ
3. นางสาวศศิธร ทองย้อยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชกร ผดุงศิลป์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชกร ผดุงศิลป์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชกร ผดุงศิลป์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็ง โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชกร ผดุงศิลป์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ลี้สุวรรณโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ศุภกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เดชคงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางปราณีต ชงกรานต์ทองโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
5. นายสามารถ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
6. นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ ลี้สุวรรณโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา ศุภกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เดชคงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางปราณีต ชงกรานต์ทองโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
5. นายสามารถ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
6. นายวชรวุฒิ ศรีเคลือบโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำรวล จำรุญศรีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ดำเนินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช สงวนงามโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
4. นางนุตาวรรณ พลสุจริตโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายทวีวัชร เกตุปราชญ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
6. นางเรไร แจ่มกระจ่างโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสำรวล จำรุญศรีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยพร ดำเนินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช สงวนงามโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
4. นางนุตาวรรณ พลสุจริตโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายทวีวัชร เกตุปราชญ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
6. นางเรไร แจ่มกระจ่างโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชร์ชงโรงเรียนราชสถิตย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัฏชดา วงษ์ป้อมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิตพันธ์ พลสุจริตโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
5. นางสาวสุมนพัสร์ ป้องกันโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประจักษ์ ช้างเถื่อนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรุณา ชินะตังกูรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชาลินี ศึกษาชาติโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางวาสนา เสนาพันธ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”ประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไร คุณวุฒิโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ชนเก่าน้อยโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองกรรมการ
4. นางสาวกฤตยาพร ช่างปั้นโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางวรรณา ทองแดงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ปรีชามานะศาสตร์โรงเรียนไผ่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภาดา รวมสุวรรณโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”รองประธานกรรมการ
3. นางนันท์นภัส เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นายสมชาย วีระกุลพิริยะโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
5. นางน้ำฝน จินดาเบ็ญจธรรมโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรีย์พร รุ่งเรืองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางทองใบ ป้อมเสนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ปรีชามานะศาสตร์โรงเรียนไผ่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภาดา รวมสุวรรณโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”รองประธานกรรมการ
3. นางนันท์นภัส เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นายสมชาย วีระกุลพิริยะโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
5. นางน้ำฝน จินดาเบ็ญจธรรมโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรีย์พร รุ่งเรืองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นายทองใบ ป้อมเสนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา หงษ์จินดาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”รองประธานกรรมการ
2. นางพรัชโฉม ศรีสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุภา ฤทธาโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอริสา แสงไข่โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย มีสุวรรณโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
6. นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
7. นางนิสากร รังษีภโนดรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา หงษ์จินดาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”ประธานกรรมการ
2. นางพรัชโฉม ศรีสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสุภา ฤทธาโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอริสา แสงไข่โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย มีสุวรรณโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
6. นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
7. นางนิสากร รังษีภโนดรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายมนตรี ผลแย้มโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจตุชัย นันทวิชิตโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ เศรษฐกลโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพดี ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวุฒิ แก้วสารถีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายกมล ตันติรุ่งเรืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นายสุเทพ วินิชชากรโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายอเนก พงษ์ศิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรีริปิน ยืนยังโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
6. นางวีนัส สุจริตวิบูลย์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางศรินยา แสงสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นายวิสิฐ มั่นธรรมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชริน พุ่มพวงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ประภัสโรทัยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
6. นายจตุรงค์ วงษ์ปานโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
7. นางวันดี บุตรหนองแสงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
8. นายวิเชียร แตงอ่อนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางศรินยา แสงสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นายวิสิฐ มั่นธรรมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชริน พุ่มพวงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ประภัสโรทัยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
6. นายจตุรงค์ วงษ์ปานโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
7. นางวันดี บุตรหนองแสงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
8. นายวิเชียร แตงอ่อนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพจนา สุจริตวิบูลย์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ จังจริงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
3. นายณรากร กิ่งทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนวย ดวงแก้วโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ กระแสร์นุชโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
6. นายวีรพจน์ บุญรอตโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
7. นายวิทูล นาคน้ำโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นายมานะ ประสาทศิลปโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางศิราวัลย์ อินทามระโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางวันดี บุตรหนองแสงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เขียวฉอ้อนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชชนม์ คำชูโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายสุชาติ สังข์ขาวโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์ ไกรลาสโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
7. นายนริศ เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายชูชาติ มงคลไวย์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวกรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญกรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสนธยา พึ่งเนตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนิท สุขเกษมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางวัชรินทร์ เกิดธรรมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ เอี่ยมวราฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
8. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
9. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววาสนา จันทร์คำโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
11. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดวนศ.อ่างทองกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาระศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดวนศ.อ่างทองกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาระศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดวนศ.อ่างทองกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาระศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดวนศ.อ่างทองกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาระศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดวนศ.อ่างทองกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาระศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สุขกลัดวนศ.อ่างทองกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นายนิรันด์ ปาระศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีขันธารามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายนพรัตน์ คันทรงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายนพรัตน์ คันทรงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ บุญจำเริญภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายนพรัตน์ คันทรงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายนพรัตน์ หงส์สงวนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ บุญจำเริญภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายนพรัตน์ คันทรงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรายุทธ รักงามโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายนพรัตน์ คันทรงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรเทพ บุญจำเริญภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายนพรัตน์ คันทรงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายนพรัตน์ คันทรงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวรเทพ บุญจำเริญภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาคมกรรมการ
3. นายกัมปนาท โนนศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายสรายุทธ รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายนพรัตน์ คันทรงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอุดม สวนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอุดม สวนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดม สวนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอุดม สวนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดม สวนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอุดม สวนแก้วครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
4. นายคะนึง เจียรนันท์ครู โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีครู โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
3. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิตร อุลิตโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
3. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิตร อุลิตโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายปัญญา คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
5. นางสาวนฤมิตร อุลิตโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
3. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิตร อุลิตโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดม สวนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอุดม สวนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
3. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดม สวนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอุดม สวนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ กุหลาบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสาโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายคะนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
3. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
3. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิตร อุลิตโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
3. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิตร อุลิตโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คุ้มมงคลโรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดป่าโมกข์กรรมการ
3. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิตร อุลิตโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ตรีอุดมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนมนต์ ใจทนโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายชลธิชา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทองหยิบ โสภวชิรากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรณ กองสุุผลโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ"จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ตรีอุดมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัส สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนไผ่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา ชตานนท์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัส สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรรณ กองสุุผลโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจวรรณ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางทองหยิบ โสภวชิรากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิรญาณ์ น่วมด้วงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา ปิ่นแก้วโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหมโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ บุญยคงรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิรญาณ์ น่วมด้วงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ กระจ่างแจ้งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา ปิ่นแก้วโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหมโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นายจิรานุวัฒน์ บุญยคงรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย บุญรื่นครูภูมิปัญญาบางเจ้าฉ่าประธานกรรมการ
2. นางจำปี พงษ์ชุบโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
3. นางบุญสนอง ชูวิไลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย บุญรื่นครูภูมิปัญญาบางเจ้าฉ่าประธานกรรมการ
2. นางจำปี พงษ์ชุบโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
3. นางบุญสนอง ชูวิไลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ เสมวิไลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร น้อยโสภณโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพจนา โชชัยโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางจงถนอม แสวงนิลโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ เสมวิไลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร น้อยโสภณโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางจงถนอม แสวงนิลโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นางพจนา โชชัยโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา คูหาเรืองรองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มากระดีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายธิติพันธ์ สุภาพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
5. นายธิติ พันธ์ศุภผลโรงเรียนกรรมการ
6. นางพัชนี บุญประดิษฐ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎา คูหาเรืองรองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มากระดีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายธิติพันธ์ สุภาพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
5. นายธิติ พันธ์ศุภผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางพัชนี บุญประดิษฐ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบันเทิง ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวรพันธุ์ สืบสายพันธ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายมณู บรรทัดจันทร์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ ยวงเกตุโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพล ขลังธรรมเนียมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นายสันทัด ธิชากรณ์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรวดี ผูกเกสรโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวรัตนา แก้วสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทพร วงษาวดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พงษ์ศิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุบผา ทองประเทืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางถาวร สุภาพจน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายนันทพร วงษาวดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พงษ์ศิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุบผา ทองประเทืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางถาวร สุภาพจน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสุจี ยุกตะเสวีโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา เปาอินทร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
3. นางลักขณา พงษ์พานิชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางอรชุมา ฤทธิเดชโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญสนอง ชูวิไลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางอรสา บัวขมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัธร เพชรหมื่นไวยโรงเรียนวิเศษไชยชาญกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา รักยิ้มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุจี ยุกตะเสวีโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางกฤติกา เปาอินทร์โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
3. นางลักขณา พงษ์พานิชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอรชุมา ฤทธิเดชโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมณฑา บุญกองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรสา บัวขมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายพรรมพัชร เพชรหมื่นไวยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวสุกานดา รักยิ้มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ผดุงศิลป์ครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีสุวรรณครูภูมิปัญญากรรมการ
3. นางสาวไพลิน อิงคนินันท์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ ผดุงศิลป์ครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศรีสุวรรณครูภูมิปัญญากรรมการ
3. นางสาวไพลิน อิงคนินันท์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจารึก นิลศรีโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ์ บุญประดับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจี นิ้ววิจิตรโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำฝน ทองคำโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายอรรถวุฒิ อาวรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำฝน ทองคำโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายอรรถวุฒิ อาวรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิราพร นพพิทักษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรฏพจน์ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิราพร นพพิทักษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรฏพจน์ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา เรืองชัยวิริยะโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภคอร เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวกัทลี สังบวรโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา บุญมาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร เกตุสุวงษ์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิรักษ์ หงษ์หาญณรงค์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางนันทนา จิตต์กระจ่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี โค้ไพบูลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางวันดี โค้ไพบูลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงศธร การกสิขวิธ๊โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ มีเพชรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุมาวรรณ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.5ประธานกรรมการ
2. นายทรงโชค กล้าแข็งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอธิรัฐ พุ่มสาขาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายไชยชาญ ทรัพย์มากโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายเสถียร นพพิทักษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ กลีบขยายโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธุ์ ทุ่งทองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพันธุ์ ทุ่งทองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ เจริญผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายธนพล พัชราภาโรงเรียนสามโก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรติพร นารถสกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ แดงประยูรโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. Ms.Ashley Swigerโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิชโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางวิฑูรย์ นพปรางค์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา สื่อแสงทองโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิวพร สว่างโชติศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทองกรรมการ
4. Ms.Ashley Wellsโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวสุธาศิน กลิ่นโทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจริญ เกตุสกุลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ศรีมาพันธุ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิรัญญา ประคองทรัพย์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. Mr.Benjamin Blackwellโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวปุณยาพร จันทวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอุบล เริ่มลึกโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมนตรี เขมะชิตโรงเรียนวิเศษไชยชาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ เพ่งพินิจโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. Ms.Jessica Gordonโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวพุทธิมน ก้อนทองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจมานนท์ บุตรชาดาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางบัณฑิพันธุ์ พึ่งจิตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ นาคเขียวโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Merites Merinโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดันโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางนิตยา เอี่ยมสมัยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา ทัศกุลณีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา พันธาสุโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. Mr.Tiaan Nelโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางดรุณี สุภาวิมลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เกิดดีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ขำประไพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสกุลดี คุณโทถมโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. Ms.Jennifer Merinoโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางมาลี คล้ายมากโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพร ไชวรินทรกุลโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ คุณจรูญโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวษะวริน ติยสัญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Moses Akonjiโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาววงษ์เนตร สายสุวรรณ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา วรรณโสโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางวรากร นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยประดับ งามสง่าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. Mr.John Bryanโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสมจิตตรา เทพไทยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล สุทนต์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิ่นนรี พานเข็มโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. Ms.Cyntia Banagโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายพงษกรณ์ พลเยี่ยมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรส สกุลทองโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. MissXie Ting Tingโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
4. Mr.Yu Qunโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นางสาวรัตนา กันทะวงศ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณี เสือสมิงโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Yu Qunโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
4. MissXie Ting Tingโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา กระจ่างโจมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพัดชา ณ พัทลุงโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาววรรณศิริ แสวงศักดิ์ล่ามภาษาญี่ปุ่นและนักแปลอิสระกรรมการ
5. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพัดชา ณ พัทลุงโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาววรรณศิริ แสวงศักดิ์ล่ามภาษาญี่ปุ่นและนักแปลอิสระกรรมการ
5. นางสาวพิกุลทอง สักการะโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรพร เจริญกิจวัฒนาชัยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สังข์สมบูรณ์โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Elmer D. De Lunaโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา สิทธิสงครามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายประเวศ กวยาวงศ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ ออมสินโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Bianco Mongโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ จันทร์หง่อมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสรกฤช ศรีสว่างโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายจำเริญ บุญสันต์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นายธนวัฒน์ จังจริงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ แอฆะโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมเดช พึ่งเนตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”ประธานกรรมการ
2. นางสาวประณีต บุญเรืองรัตน์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
3. นายธนพล ขลังธรรมเนียมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายทำนอง พรามนัสโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”ประธานกรรมการ
2. นางพลูศรี เขียวมรกตโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรัตน์ อุดมดีโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวพิสมัย ต่ายสุวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา กัลปพฤกษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ พานะรมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปราณี เก่งการณ์โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคลกรรมการ
5. นางจินตนา วิชาบาลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ พึ่งเนตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางพจมาล บรรจงนิจโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สังข์สมบูรณ์โรงเรียนโพธฺ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นายสมัคร เขียวหวานโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี รอดเสียงล้ำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา โชชัยโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ช่างบรรจงโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี รอดเสียงล้ำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพจนา โชชัยโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ช่างบรรจงโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชฎา อ้อเสถียรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่ายโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
3. นางสาวสุวัฒนา พานเงินโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวสัมพันธ์ นพรัตน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา สื่อแสงทองโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ศรีมาพันธ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
3. นางสาวจิรพรรณ สุขเกษมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ แสงนาคโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ คำนันโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณนารียา รักชะนะงามโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
3. นางวรนุช พงศ์สุธีรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
4. นางธิมาภรณ์ แก้วภักดีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณนารียา รักชะนะงามโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรนุช พงศ์สุธีรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
4. นางธิมาภรณ์ แก้วภักดีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางพัชรา จิตร์ไทยโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรษา เขมะชิตโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสวิง ดาวลอยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
4. นางสาวนภสร อาศัยนาโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางพัชรา จิตร์ไทยโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรษา เขมะชิตโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสวิง ดาวน้อยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
4. นางสาวนภสร อาศัยนาโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนียา เขมะชิตโรงเรียนราชสถิตย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ทองหล่อโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
4. นางสาวพรพนา บัณฑิโตโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสาววิรมณ ปั้นงามโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนียา เขมะชิตโรงเรียนราชสถิตย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายยอดยิ่ง ทองหล่อโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
4. นางสาวพรพนา บัณฑิโตโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสาววิรมณ ปั้นงามโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย บุญฉ่ำโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
2. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
2. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
2. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี สายสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
2. นายคเชน ทรงชนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิตภา โล่จิรกาญจนกูลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี สายสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
2. นายคเชน ทรงชนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิตภา โล่จิรกาญจนกูลศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรา สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ธงไชยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรา สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ธงไชยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุนทรี สายสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สว่างฑิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทงกรรมการ
2. นางบุปผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางบุปผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางบุปผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
2. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
2. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
2. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายคนึง เจียรนันท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
2. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ตระกูงศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี สายสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพัชรา สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นางศุภาพิชญ์ แสงเพชรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทวัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางสาวพีรพรรณ ศรินทรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรเศรษฐ์ อมรนันทวัฒน์ศูนย์การสึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางสาวพีรพรรณ ศรินทรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
2. นางบุปผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นายนิติพงษ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุนทรี สายสุทธิโรงเรียนอนุบาลัด่างทองกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ธงไชยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูม"กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุนทรี สายสุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ธงไชยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]