หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางจินตนา วิชาบาล ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
2 นางพัชรินทร์ พึ่งเนตร ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
3 นางสวิง ดาวลอย ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
4 นางสาวบุษกร มูลธิโต ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
5 นางสาวดารากร บุญสม ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
6 นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
7 นางสาวธัญญารัตน์ เซ็งแซ่ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นายบันเทิง ทรงบัณฑิตย์ ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
9 นายวีรยุทธ์ พูลพร ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
10 นายสมนึก คู่เมือง ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
11 นางณัฐธยาน์ ศรีเรือง ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
12 นายสมคิด อ่อนจันทร์ ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
13 นายไชยชาญ ทรัพย์มาก ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
14 นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์ ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุล ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นายฤชุพล พลมาลา ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นางเบญจมาศ เสมวิไล ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 นางสาวพิมพิไล จันทรัตน์กุล ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นางสาวศุภางค์ภัค แจ้งสว่างศรี ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นางสาววราภรณ์ เวทการ ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นางสาวเบญจวรรณ กสิผล ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นางสาวกฤษณา แย้มเกสร เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นางสาวสุมาลี เฉลยจรรยา ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 นางกรุณา ชินะตังกูร ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
26 นางสาววงษ์เนตร สายสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
27 นายกมล ตันติรุ่งเรือง ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
28 นายกฤษฎา คูหาเรืองรอง ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
29 นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
30 นายธนพล ขลังธรรมเนียม ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
31 นายสมชาย วีระกุลพิริยะ ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
32 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
33 นายจำเริญ บุญสันต์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
34 นางสาวนภสร อาศัยนา ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
35 นางธิมาภรณ์ แก้วภักดี ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
36 นางทิพย์ธารา วงษ์สด ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
37 นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชร์ชง ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
38 นายนภดล ทรัพย์สิน ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
39 นางสาวอุทุมพร มีเนตร์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
40 นางสาวสมพร เกตสุวงษ์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
41 นางสาวสุกานดา รักยิ้ม ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
42 นางสาววิไลวรรณ คำนัน ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
43 นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
44 นายศุภากร อ่วมอารี นักการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
45 นางสาวนิศา เทพทอง นักเรียนโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
46 นางสาวชื่นสุมน คงทน นักเรียนโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
47 นางสาวณัฐนรี ประทุมวัน นักเรียนโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
48 นางสาวมณีทิพย์ สอนจันทร์ นักเรียนโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
49 นางสาวเบ็ญจมาศ เนียมชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
50 นายสามารถ ปู่วรรณธิ นักการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
51 นางสุพรรณี อินมะณี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
52 ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย บุญฉ่ำ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
53 นางนภาดา รวมสุวรรณ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
54 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
55 นางสุภัทรา เจียรนันท์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
56 นายวิทยา กุลมาตร์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
57 นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
58 นางอุษณีย์ สุวรรณชื่น ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
59 นางสาวเทียมแข นาคยรรยงค์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
60 นางสาวอารีรัตน์ แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
61 นางสาววิมลวรรณ บุญเจริญ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
62 นางวิชุดา สุขสุวรรณ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
63 นางเบญจลักษณ์ บุญชู ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
64 นางดรุณี สุภาวิมล ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
65 นายชัยวัฒน์ จันทร์หง่อม ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
66 นายสมคิด จิิตร์ไทย ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
67 นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดัน ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
68 นางสาวสุธาศิน กลิ่นโท ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
69 นางสุภาพ เกิดดี ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
70 นางสาวปุณยาพร จันทวงษ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
71 นางสาวสุกัญญา วรรณโส ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
72 นางสาวพุทธิมน ก้อนทอง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
73 นางสาวพัดชา ณ พัทลุง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
74 นางสาวสุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
75 นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
76 นางสาวสุชีรา ตั้งติรวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
77 นางสาวสุวัฒนา พานเงิน ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
78 นายพงษกรณ์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
79 นายวุฒิ แ้ก้วสารถี ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
80 นายวิเชียร แตงอ่อน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
81 นายกมล ตันติรุ่งเรือง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
82 นายกิตติศักดิ์ กระแสร์นุช ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
83 นางสาวศิราวัลย์ อินทรามระ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
84 นายสุเทพ วินิชชากร ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
85 นายณัฐดนัย ประภัสโรทัย ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
86 นายธนวัฒน์ จังจริง ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
87 นายจัตุรงค์ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
88 นายมนต์เทพ นัยพร ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ(่อ่างทอง) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
89 นายอำนวย ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
90 นายบุญเสริม ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
91 นายอเนก พงษ์ศิริ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
92 นายศรีริปิน ยืนยั่ง ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
93 นายอวยชัย นุ่มประไพ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
94 นางวีนัส สุจริตวิบูลย์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
95 นายชูชาติ มงคลไวย์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
96 นายกอบเีกียรติ แก้วสวาท ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
97 นางวิสาขา แก้วสารถี ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
98 นายมานะ ประสาทศิลป ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
99 นางศรินยา แสงสว่าง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
100 นายพจนา สุจริตวิบูลย์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
101 นายวิทูล นาคน้ำ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
102 นายชัชชนม์ คำชู ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
103 นายไชยชาญ ทรัพย์มาก ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
104 นายปรีชา คุณโทถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
105 นางสาวน้ำฝน ทองคำ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
106 นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
107 นายประดิษฐ์ บุญเส็ง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
108 นางสาวภคอร เฉลยจรรยา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
109 นายจารึก นิลศรี ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
110 นางสาวสมพร เกตุสุวงษ์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
111 นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
112 นางพรรณี เย็นบำรุง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
113 นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
114 นางสาวปิยาภรณ์ แสงนาค ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
115 นางอุมาวรรณ แสงสนิท ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
116 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
117 นางสาวรุจี นิ้ววิจิตร ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
118 นายอรรถวุฒิ อาวรณ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
119 นายอรรฏพจน์ แสงสนิท ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
120 นางสาวสุนันทา บุญมา ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
121 นายเจษฏา เขียวฉะอ้อน นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
122 นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิม ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
123 นายอุุรุพงษ์ ณิลังโส เจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
124 นายนครินทร์ พุ่มสาขา เจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
125 นายนิพนธ์ ทุ่งทอง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
126 นางสุชีลา คล้ายชม ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
127 นางสาวรัตนา แก้วสว่าง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
128 นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
129 นางจุฑามาศ เมฆเจริญ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
130 นางบุญสนอง ชูวิไล ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
131 นางสุมณฑา บุญกอง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
132 นางณิชกานต์ ชิตารักษ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
133 นายจิรานุวัฒน์ บุญยคงรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
134 นางสาวพจนา โชชัย ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
135 นายธิติ พันธ์ศุภผล ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
136 นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
137 นางถาวร สุภาพจน์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
138 นางสาวไพลิน อิงคนินันท์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
139 นายอนุพันธ์ ทุ่งทอง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
140 นายอนุพงษ์ เจริญผล ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
141 นายบูรฉัตร เร่งเทียน ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
142 นางอารมณ์ ม่วงอำพล ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
143 นางณัฐปภัสร์ ศุภรัชลาภมีเสมอ ครู ร.ร.แสวงหาวิทยาคม ประธานกรรมการประสานงาน
144 นางสุพรรณี อินมะณี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ประธานกรรมการประสานงาน
145 นางสาวกัญจนพร นิ่มละมูล ครู ร.ร.แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสารงาน
146 นางสาวสมนึก นวมศรี นักเรียน ร.ร. แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสารงาน
147 นางสาวสุมณฑา ขวัญบาง นักเรียน ร.ร. แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสารงาน
148 นางสาวสุภาสินี ทองสมบัติ นักเรียน ร.ร. แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสารงาน
149 นางสาวภัทชรินทร์ คุตทะสาร นักเรียน ร.ร. แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสารงาน
150 นายพนา หาญกิจ นักเรียน ร.ร. แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสารงาน
151 นางสาวกมลรัตน์ ปราสาททอง นักเรียน ร.ร. แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสารงาน
152 นางสาวจิราภรณ์ ชูจันทึก นักเรียน ร.ร. แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสารงาน
153 นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการประสารงาน
154 นางสุภัทรา เจียรนันท์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการและเลขานุการประสารงาน
155 นายธวัช ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
156 นางสุพรรณี อินมะณี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
157 นายวินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
158 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
159 นายชูชาติ รังสิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
160 นายปราโมทย์ เทพไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
161 นายเรืองศิลป์ หลวงวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
162 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
163 นายสุพัฒน์ กฤชอาคม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
164 นางกิตติมา เพ็ชรพงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
165 นายกษิดิ์เดช พุ่มสาขา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
166 นางวิภา ส่างสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
167 นายวิโรจน์ รวมสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
168 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
169 นายมนเทียร ด้วงชะเอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
170 นายถวัลย์ พุ่มสาขา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
171 นางอรไพลิน รังสรรค์ลิขิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
172 นางสาวเบญจรัตน์ อุปนันท์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
173 นายไพรัช สงวนไพรดอน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
174 นายไพรัช สงวนไพรดอน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" รองประธานดำเนินงานจัดการแข่งขัน
175 นายสุพัฒน์ กฤชอาคม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
176 นางนุชรี อ่อนละม้าย ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
177 นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลาย ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
178 นางอุษา จันพลา ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
179 นางวัฒนา หิรัญโญภาส ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
180 นางธิมาภรณ์ แก้วภักดี ครูโรงเีรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
181 นางอมรรัตน์ ชื่นทิพย์ ครูโรงเีรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
182 นายบุญเสริม ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
183 นายสมนึก คู่เมือง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
184 นายคเชนทร ทรงชน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
185 นางณัฐฉรียา แก้วกระจาย ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
186 นายสมชาติ ศรีกาหลง ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
187 นางฉวีวรรณ เกษมสุข ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
188 นางรัชดาภรณ์ เขียวมณี ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
189 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเีรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
190 นางสาวสุชาดา อักษรกริช ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
191 นางเปรมวดี กองแก้ว ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
192 นายชัยพร ดำเนิน ครู ร.ร.แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสานงาน
193 นางสาวธัญญศา ยิ้มย่อง ครู ร.ร.แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสานงาน
194 นางสาวกัญจนพร ปลูกงาม นักเรียน ร.ร. แสวงหาวิทยาคม กรรมการประสานงาน
195 นายวินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
196 นายเรืองศิลป์ หลวงวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
197 นายชูชาติ รังสิโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
198 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
199 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
200 นายวัฒนชัย พันธุ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติฯ" ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงานจัดการแข่งขัน
201 นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงานจัดการแข่งขัน
202 นายวินัย อินทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันและดำเนินงานจัดการแข่งขัน
203 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
204 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
205 นางพาขวัญ อังกีรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
206 นางสุนทรี ยอดขำ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
207 นางสาวสุวรรณา ทรัพย์บำรุง ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
208 นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
209 นายถนอม เปลี่ยนทอง ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
210 นางสุดารัตน์ ชลิศราพงศ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
211 นางสาวสุมาลี เฉลยจรรยา ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
212 นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
213 นางอรวรรณ ศรีโพธิ์ ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
214 นางเบ็ญจวรรณ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
215 นางชรินรัตน์ จิตตสุโภ ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
216 นางสุรางค์ เครือเมฆ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
217 นางจเร คงสม ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
218 นางสาวมาลัย ทองชื่นจิต ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
219 นางประไพรัตน์ พูลทวี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
220 นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่ง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
221 นางสุนันท์ วัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
222 นางสุพรรณี อิมะณี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
223 นางสาวนันทา บุณยวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน
224 นางสาวทัศนียา เขมะชิต ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน
225 นายไพรัช สงวนไพรดอน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขัน
226 นายประทีป ศรีเพชรเจริญ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
227 นายศุภชัย พ่อค้า ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
228 นายอุทัย มีสิทธิกุล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
229 นายอรรถพล ภิญโญ เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
230 นายนุกูลกิจ เนตร์ส่งศรี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
231 นายสุนิตย์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
232 นายพิยัน ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ กรรมการอำนวยการแข่งขัน
233 นางสุนทรี ยอดขำ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการอำนวยการแข่งขัน
234 นายศุภชัย พ่อค้า ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
235 นางวันเพ็ญ แพร่หลาย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
236 นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
237 นางสาวพลับพลึง ผลนัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
238 นางสาวมัธนา งามสมพล เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
239 นางสาวอนุสรา เดชพงษ์ เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
240 นายดิเรก อุไรโรจน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
241 นายจรัสเดช ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
242 นายอรรถพล ภิญโญ เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
243 นายณรงค์สิทธิ์ เฉลยศักดิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
244 นางกิตติมา เพ็ชรพงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
245 นางสุกัญญา ปทุมานนท์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
246 นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
247 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
248 นายอุทัย มีสิทธิกุล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
249 นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
250 นางวันเพ็ญ แพร่หลาย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
251 นายสุพัฒน์ กฤชอาคม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
252 นางกิตติมา เพ็ชรพงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
253 นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
254 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
255 นางสาวเนื้อทิพย์ นวมศรี ครู ร.ร.แสวงหาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการประสานงาน
256 นางสาวเนื้อทิพย์ นวมศรี ครู ร.ร.แสวงหาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการประสานงาน
257 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
258 นางกิตติมา เพ็ชรพงษ์พันธ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
259 นางสีนวล จิระโภคิน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
260 นายปิยะพงศ์ หรือตระกูล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
261 นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
262 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
263 นางรัชกร ผดุงศิลป์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
264 นางสุวรรณ สาลีผล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
265 นางสาวศิริรัตน์ หวังสะแล่ะฮ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
266 นางอารีย์ ศรีปลั่ง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
267 นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
268 นางสาววรรณนภา ย้วนบุญหลิม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
269 นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
270 นายณฐพร หลากสุขถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
271 นางแจ่มศรี ผดุงศิลป์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
272 นางสาวสุชาดา อักษรกริช ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
273 นางสาวศิริรัตน์ หวังสะแล่ะฮ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
274 นางอารีย์ ศรีปลั่ง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
275 นางสุวรรณ สาลีผล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
276 นางสาวศิริรัตน์ หวังสะแล่ะฮ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
277 นายพิษณุ ทับวงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
278 นางสาวศศิธร ทองย้อย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
279 นายณฐพล หลากสุขถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
280 นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
281 นางสุวรรณ สาลีผล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
282 นางอัจฉรา ผ่องกาย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
283 นางกมลกาญจน์ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
284 นางพรพรรณ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
285 นางสาวมาลัย ทองชื่นจิต ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]