รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ กลุ่มจังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชุ่มช่วย
 
1. นางเบญจมาศ  วรภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวภัทรกานต์  หอมส่งกลิ่น
 
1. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญศรี
 
1. นางญาดา  บรรทัดจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวนันทนา  เริงพานิช
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศศธร  คดีธรรม
 
1. นางสาวศิวิมล  มงคลชู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกฤติน  พันธ์ทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐสรัญ  ศุขะพันธุ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญ์ญาณ์  คล้อยสุวรรณ์
 
1. นางศิริวรรณ์  เกษดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวชลธิชา  แสงชาลี
 
1. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์อ้น
2. เด็กหญิงวรนิษฐา  แก้วกลัด
 
1. นางอรุณี  ก่อเกิด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวณัฐพร  มีเฟือง
2. นางสาวสิเรียม  น้อยหนัน
 
1. นางรุจี  โกสยะมาศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐิตานันท์  ตังฉัตรวรกุล
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  พลาบุตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพิชญ์  ภาสอาจ
 
1. นายนิพนธ์  ทุ่งทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สุขโชติ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันศิริ
3. เด็กหญิงสุวิมล  เถาว์พันธ์
 
1. นางสาวนฤมล  ชักนำ
2. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวนัทธมน  เฉลยแพร
2. นายมัธยะ  บุญฤทธิ์ลักขณา
3. นางสาววรัญญา  ครุธฉ่ำ
 
1. นางสาววิรมล  ปั้นงาม
2. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายดำรงค์  กวินวรรณา
2. นางสาวนิตยา  แซ่ย่าง
3. นางสาวสิริลักษณ์  แซ่หว้า
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ลือโลก
2. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  กันวิชา
2. นางสาวปัทมพรรณ  สังข์ศิริ
3. นางสาววราวรรณ  คุมมานนท์
 
1. นางวันเพ็ญ  แพร่หลาย
2. นางสุกัญญา  ปทุมานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชมวนา
2. เด็กชายณัฐภูมิ  สระบัว
 
1. นายดิเรก  อุไรโรจน์
2. นายปิยะพงศ์  หรือตระกูล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายสนธยา  รอตเสียงล้ำ
2. นายสุรชา  เชาว์ขุนทด
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายชัยพร  พรหมพร
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายศุภกร  หันจันทร์
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  พันธ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงชญาวัทน์  เมรัตน์
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีปลั่ง
 
1. นางอารีย์  ศรีปลั่ง
2. นางแจ่มศรี  ผดุงศิลป์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายพชรพล  สุนทรเมฆินทร์
2. นายศุภธัช  เทพมังกร
3. นายสิรวิชญ์  แก้วผลึก
 
1. นางสุภาพ  หาคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลภัส  โตโสภณ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ผาพิมพ์
3. เด็กหญิงอรอมล  ทองมา
 
1. นางอัจฉรา  ผ่องกาย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวชไมพร    ภู่พงษ์
2. นางสาวปรางค์ทิพย์    ชูอินทร์
3. นางสาวเพชรัตน์   ภู่พงษ์
 
1. นายดนัยศักดิ์    ช่างบรรจง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติกาญจน์  วิศิษศาสตร์
2. เด็กชายปริญญา   มีใจเย็น
3. เด็กหญิงสุนิษา  บุญชัย
 
1. นายณฐพร  หลากสุขถม
2. นางสุวรรณ  สาลีผล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวอรณิชา  แก้วโย
2. นางสาวเพ็ญรัศมี  ทองสาย
3. นายโชติวัฒน์  สำเร็จศิลป์
 
1. นางกมลกาญจน์  จันทร์ทอง
2. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  โพธิ์ศรีนาค
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขำคำไพ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์หอม
 
1. นางสาววันศิริ  สมบุญ
2. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนวัฒน์  ตางาม
2. นางสาวปิยะธิดา  แก้วใจจง
3. นางสาวสุนิสา  เง้าเปล่ง
 
1. นางสาวศิริพร  ฤทธิ์มาก
2. นายเอกภพ  มลิวรรณางกูร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ซ้ง
2. นายพงศกร  เมอและ
 
1. นางรัตนา  อุนะพำนัก
2. นายวิทวัฒน์  สีลาด
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายมนตรี  ท้าวเจริญรุ่งเรือง
2. นายวีรพงษ์  สืบทวีพิพัฒน์
 
1. นายวิทวัฒน์  สีลาด
2. นางสาวสุวรรณา  ทรัพย์บำรุง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวุฒิ   ผะดาสี
2. เด็กชายศุภชัย    เพิ่มพูล
 
1. นางสาวธัญญศา    ยิ้มย่อง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ   โอ้โถง
2. เด็กชายเอกมันต์   ฉัตรเงิน
 
1. นางสาวอัจฉรา    วิญญกูล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นายฐนพล  สำอางกิจ
2. นายณัฐพล  พวงลำเจียก
3. นายดวงเทียน  พวงมาลัย
 
1. นายธานี  รุจิโชค
2. นายยุทธนา  ฉุนชื่นจิตต์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ผลชอบ
2. นายณัฐวัฒน์  ซีมากร
3. นายถาปนา  ปันกอ
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขเกษม
2. เด็กหญิงณัฎฐรินีย์  สง่าแสง
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทักษิณะมณี
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วสีดำ
5. เด็กหญิงแพรวนภา  อิ่มสวัสดิ์
 
1. นางสาวประเทือง  ยิ้มพงษ์
2. นางวรรณา  ทองแดง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวจิราภา  ปะทะม่วง
2. นางสาวปรียานุช  เครือปอง
3. นางสาวปาริชาต  เจริญทรัพย์
4. นางสาวรุ่งทิพย์  สมบูรณ์
5. นางสาวศศิธร  ภู่ศรี
 
1. นางสาวประเทือง  ยิ้มพงษ์
2. นางวรรณา  ทองแดง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  เข้มศรี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ตรีหิรัญ
3. เด็กหญิงภนิตา  คาน
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คุณประชา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  คล้ายบุญ
 
1. นายทวีวัชร  เกตุปราชญ์
2. นางนันท์นภัส  เฉลยจรรยา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวปวริศา  โพธิปิณฑ์
2. นางสาวศิริขวัญ  ทองหยด
3. นางสาวสุชาดา  ภูผา
4. นายเจษฎา  เสมาวัฒนกิจ
 
1. นายทวีวัชร  เกตุปราชญ์
2. นางธัญญ์นรี  จันทร์เดชาสิริ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธีรภัทร  ไชยวรรณ์
2. นายนนทพัทธ์  คำเขื่อน
3. นายวรเชษฐ์  เด่นดวง
4. นายวิษณุพงษ์  นาคดี
5. นายศุภกร  นวลชื่น
 
1. นายกิตติศักดิ์  กลีบขยาย
2. นายจิตพันธ์  พลสุจริต
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 1. นางสาวกชกร  หรั่งอุดม
2. นางสาวกนกวรรณ  คงกะพันธุ์
3. นางสาวกรรณิกา  ดำเนิน
4. นางสาวจิรารัตน์  ขอพึ่ง
5. นางสาวจุฑามาศ  สิงหฬ
6. นางสาวชลธาร  ชูวงษ์
7. นายนครินทร์  หมูถึง
8. นางสาวนิศาชล  แก้วฉัยยา
9. นางสาวพจนา  สีแตงสุก
10. นางสาวพยงค์  สนโรจน์
11. นางสาวพฤกษา  อินทรัตน์
12. นางสาวพลอยไพลิน  ใจเฉื่อย
13. นางสาวพัชรพร  เหมกุล
14. นางสาวภาวิณี  พันธุ์รัตน์
15. นางสาวรจนา  สิงห์ทอง
16. นางสาววราภรณ์  กรอบบาง
17. นางสาวสมลักษณ์  เกิดคำ
18. นางสาวสุจิตรา  นรดี
19. นางสาวสุพรรษา  ด้วงทอง
20. นางสาวอรวรรณ  คงสุคี
 
1. นางสาวกัลยกร  สุขขุม
2. นางสาวนฤมล  ด้วงทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  รอดแก้ว
2. นายชนาธิป  แป้นแก้ว
3. นายณวุฒน์  ตันอนุชิตติกุล
4. เด็กชายธนพัฒน์  ผลปราชญ์
5. นางสาวธนัชชา  โพธิ์กระจ่าง
6. เด็กชายธนาวุฒิ  อยู่อาจิน
7. เด็กชายนฤพนธ์  สำลีพันธ์
8. เด็กชายปณต  ชูชัยยะ
9. เด็กชายประสพโชค  อุทุมภา
10. เด็กหญิงปรียาภรณ์  หอมหวล
11. นางสาวผุสดี  นิ่มสุข
12. นางสาวยศวดี  งามละม้าย
13. เด็กชายรชต  โตสมบุญ
14. นายศุภวัฒน์  สิงหนาท
15. เด็กชายศุภโชค  สินอยู่
16. เด็กชายสหรัฐ  ฉิมทอง
17. นางสาวอทิตยา  งามปานแก้ว
18. เด็กหญิงอินทิรา  อริยพฤกษ์
19. เด็กชายเมธา  เรืองฤทธิ์
20. เด็กหญิงโศภิตนภา  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
2. นางสาวปทิตตา  มีบำรุง
3. นางพัชรา  จิตร์ไทย
4. นายวัฒนา  ศุภกิจ
5. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงสิรวีร์  จันทร์ผลึก
 
1. นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวสุรีรัตน์  เกตุหอม
 
1. นางจุฑามาศ  จันทนเสวี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงญานิกา  ทองมูล
2. เด็กชายภูวนัย  สภาพศรี
 
1. นางดวงเนตร  แย้มสรวล
2. นางพิมประไพ  พานทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายมหาชน  เกษดี
2. นางสาวสุภาพร  กมลฉ่ำ
 
1. นางกฤษณา  หงษ์จินดา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกชกร  เมฆกระจ่าง
2. นางสาวกัญญาณัฐ  จงพึ่งกลาง
3. นางสาวณัฐจนันท์  สุขแสงจันทร์
4. นางสาวทิวาภรณ์  หอมหวล
5. นางสาวปรานทิพย์  พาทองคำ
6. นางสาวพิมพ์ไทย  สุภาวิมล
7. เด็กหญิงวิลาสินี  วุฒิชาติ
8. นางสาวศุภลักษณ์  ปาจรีย์อนันต์
9. นางสาวสโรชา  ป้อมพิมพ์
10. นางสาวอัจราพร  ลยางกูร
 
1. นายประเสริฐ  สุขขุม
2. นายมนตรี  ผลแย้ม
3. นายเฉลิมพล  ศรีอิทยาจิต
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  บุญกล้า
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์เสม
3. เด็กหญิงจีรติกร  กาญชำนาญ
4. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  จันทรถาวร
5. เด็กหญิงชุติภัทร  บุญคลองตัน
6. เด็กหญิงณิชาภัทร  นุ้ยเลี้ยง
7. เด็กหญิงบุษยา  บรรทัดจันทร์
8. เด็กหญิงปวิณนันท์  สุวรรณงาม
9. เด็กหญิงปิยธิดา  ทองคำ
10. เด็กชายภูวนาถ  เอี่ยมสำอาง
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ด่านแพ
12. เด็กหญิงวัชรภรณ์  เต็งบุญสว่างสิน
13. เด็กชายวิวัฒมน์  เรืองสำราญ
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขำคำไพ
15. เด็กหญิงอารยา  สาระยิง
 
1. นายถวัลย์  ศรีรักษาวงษ์
2. นางสาวปราณี  แก้วสวาท
3. นายเสน่ห์  พลายรักษา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐมน  ทองพูล
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  วารินทร์
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  จันพิลา
 
1. นายมานะ  ประสาทศิลป
2. นางศรินยา  แสงสว่าง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนพล  อินอุไร
2. นางสาวพุทธิภรณ์  เกตุยิ้ม
3. นางสาววิภาวี  ประสิทธิ์สม
 
1. นายชูชาติ  มงคลไวย์
2. นางวีนัส  สุจริตวิบูลย์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงบาราลี  พรหมเมศร์
2. เด็กหญิงบุษกร  จันหอม
 
1. นายพจนา  สุจริตวิบูลย์
2. นายมานะ  ประสาทศิลป
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวทิพวรรณ  อี้ทอง
2. นางสาวสุภาวิดา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพจนา  สุจริตวิบูลย์
2. นายวุฒิ  แก้วสารถี
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนพรุจ  บุญบาง
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายสหรัถ  มะลิลา
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  สมภาค
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายฐิติพงษ์  พูลทอง
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดนัย  ขำมณี
 
1. นายปัญญา  บัวบาน
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายภัทร  ทองขจร
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ    รักษาสุข
 
1. นายอนิรุทธิ์    ศรีโพธิ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นายธนากรณ์    ระวังภัย
 
1. นายอนิรุทธิ์   ศรีโพธิ์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงพัชรมัย  แข็งกสิกรณ์
2. เด็กหญิงแพรพรรณ์  สุวรรณหาญ
 
1. นางดุษฎี  สังข์วิเศษ
2. นายสมชาย  สุจรัสเศรษฐ์เมธา
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ใจอ่อน
 
1. นายสมชาย  สุจรัสเศรษฐ์เมธา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายสุภัทรพร  กลุ่มทอง
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายมงคล  คลังเพ็ชร
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  เครือมี
 
1. นางดวงใจ  ปันธรรม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายทัพไทย  ธัญญเจริญ
2. นายศรัณย์  บุญคง
3. นายสุทธิชัย  ปัญญาอิ่นแก้ว
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายพันชรัตน์  ปุยเงิน
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายจัตรทิวัช  พลอยแดง
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  กล้าสันเทียะ
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวอัศนี  ส้มเช้า
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  กล้าสันเทียะ
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวมณฑาทิพย์  นาคสมบูรณ์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ปั้นงาม
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิตา   บุญสม
 
1. นายวิมล    สุทิน
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธีรพันธุ์  บุญรอด
 
1. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวเกศริน  พลราช
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกนกกร  เฉลยจิตร์
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุญทับ
3. นายณัฐวัตร  บุญสันต์
4. นางสาวธัญสิริ  เล็กทับ
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  สินธิพงษ์
6. เด็กชายวีรยุทธ  เผ่าสุกัน
7. เด็กชายสุวัจชัย  เครื่องประสิทธิ์
8. นายอรุณ  มังกรทอง
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉัตรทอง
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
2. นายนพรัตน์  คันทรง
3. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เรืองฉาย
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ช้วนสกุล
3. เด็กชายจงเจตน์  พรหมวงษ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  อำมะเทศ
5. เด็กหญิงชลฤทัย  สีสด
6. เด็กชายณัฐพล  อินทะสิทธิ์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยอกุล
8. เด็กหญิงธิติรัตน์  เจียมอยู่
9. เด็กชายนันทวัฒน์  คำพราว
10. เด็กหญิงนัยนภางค์  บุญมาก
11. นายพรพจน์  ดวงแก้ว
12. เด็กหญิงภัทรภัค  พลาโส
13. เด็กหญิงราตรี  บุญเสริม
14. เด็กหญิงสุพิชญา  ทรัพย์เจริญ
15. นายเพ็ญเพชร  ภู่พงษ์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
2. นายสองเมือง  พันธุรัตน์
3. นางสาวเกศริน  พลราช
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สีทอง
2. นายกฤตภาส  มารศรี
3. เด็กหญิงกวินทิพย์  เรือนนาค
4. นายกวีสิทธิ์  ผลโภชน์
5. นายจิรภัทร  เบ็ญจวรรณ
6. นางสาวจุฑาทิพย์  เชื้อบุญ
7. เด็กชายจุมพล  วรยศ
8. เด็กหญิงชญาดา  โมกงาม
9. เด็กหญิงชลิตา  รอดเสวก
10. เด็กชายชวิศ  สรรพ่อค้า
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉุนหอม
12. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
13. เด็กหญิงดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
14. นายทรงพล  บัวบาน
15. เด็กชายธราดล  ศรีสุขเกตุ
16. นายนภดล  พูลทรัพย์
17. เด็กหญิงนิธิรัตน์  พึ่งน้อย
18. เด็กหญิงนิศารัตน์  อิ่มสอาด
19. เด็กหญิงนิศารัตน์  สันธินาค
20. นางสาวนุจรีย์  หอมหวล
21. นายปณกรณ์  อินทรามะ
22. นางสาวปาริฉัตร  เสมาเงิน
23. เด็กหญิงพบรัก  บุญปกครอง
24. เด็กหญิงพิชชาภา  บุญแย้มวงศ์
25. เด็กหญิงพิยะดา  พูลจีน
26. นายภานุพันธ์  เรือนนาค
27. เด็กหญิงมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
28. นายยศดนัย  ภู่ทอง
29. เด็กหญิงวนิดา  กลิ่นกุหลาบ
30. เด็กหญิงวรรณภา  ช่วงชู
31. นายวรรธณะ  อินทรัพย์
32. เด็กชายวรรักษ์  รุ่งเรือง
33. เด็กหญิงศรินยา  เข็มทอง
34. เด็กชายสิทธิเวช  สาทางกุล
35. นางสาวสุทธิดา  พวงเกตุ
36. นายสุธี  สุดสงวน
37. นายอนรรฆพล  มั่งสมบูรณ์
38. นางสาวอัจฉรา  แก้วแดง
39. เด็กหญิงอุไรรัตน์  กองอรรถ
40. นายเศรษฐกิจ  รุ่งเรือง
 
1. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
2. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
3. นายสาโรจน์  สุขประเสริฐ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกชกร  กองสุจริต
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วล้อมกาย
3. เด็กชายกานต์  แต่งงาม
4. นางสาวกิตติยา  อินทชิต
5. นางสาวจอมขวัญ  กองแก้ว
6. นายจารวี  เฟื่องฟูรัตน์
7. นางสาวจิราพร  แย้มกลีบ
8. นางสาวจิราภรณ์  สราภก
9. เด็กชายณัฐกิตต์  ยอดดำเนิน
10. นางสาวณัฐภัทร  สามเตี้ย
11. นางสาวดาวจันทร์  นิยมจิตร
12. เด็กชายธนกานต์   ทองมูล
13. เด็กชายธนพล  เย็นทรวง
14. เด็กชายธนารัตน์   โพธิ์ทอง
15. นางสาวธัญกมล  เพ็งขจร
16. นางสาวธัญพร  เพ็งขจร
17. นางสาวธิติวรรณ   ตันเอี่ยม
18. นางสาวบุศรา  บุญปลีก
19. นางสาวปวีณา   ทองสุวรรณ์
20. นางสาวพรวดี  โพธิกุล
21. นางสาวพิมเพชร  มุขยประโยค
22. นายพีรศักดิ์  เที่ยงดี
23. นายภานุพงษ์  สนทิเทศ
24. เด็กชายภานุมาศ   ขยาย
25. นางสาวภาวิณี  เดชพิสุทธิ์
26. นางสาวมลธิชา  วัชรเสถียร
27. นางสาวรินรดา  ระวังถ้อย
28. นางสาวรุ่งนภา  แสดงฤทธิ์
29. นางสาววราภรณ์  มีเนตร์
30. นางสาวศศิมาภรณ์  อยู่สำราญ
31. นางสาวศันสนีย์  ทองโชติ
32. นางสาวสุดารัตน์   ยิ่งสุข
33. นายสุทธิชัย   ท้ายเงิน
34. เด็กชายสุธี  สักกินัง
35. นางสาวสุนันท์   นกน้อย
36. นางสาวสุริวรรณ  ชูเชิด
37. นางสาวสุลิตา   ศีละแก้ว
38. เด็กชายอนัน  ตรึงจิตมั่น
39. นางสาวอัญมณี  ไพรินทร์
40. นางสาวแพรวนภา  ทองสุข
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
2. นางสาวชนมน  ใจทน
3. นายนพรัตน์  คันทรง
4. นางสาวราตรี  ร่มโพธิ์ชี
5. นายสมศักดิ์  สนใจ
6. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
7. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
8. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายชวิศ  สรรพ่อค้า
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นายปุณยวัฒน์  นาชัยลาน
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
 
1. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวศิรินภา  เที่ยงตรง
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายอรรถกร  ศรีชนะ
 
1. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงสิริมา  ตรีสุทธิ
 
1. นายอาคม  นัยพร
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวปรียานุช  เครือพวง
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนชิต  ชูคง
 
1. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองสำราญ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวเสาวภา  ผิวบาง
 
1. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  คล้ายพงษ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  กุลจันทร์
 
1. นางวัชรี  สุขประเสริฐ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. เด็กหญิงศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  อุลิศ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวรินรดา  ระวังถ้อย
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงจณิสตา  วิเชียรรักษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิเชียรรักษ์
3. เด็กชายณัฐวัตร  สุขลาภ
4. เด็กชายธนกฤต  พิชิตโชคกุล
5. เด็กหญิงพัชวิณี  เจริญรัตน์
6. เด็กชายภัทรพล  แสงเรือง
7. เด็กหญิงมินตรา  การประเสริฐ
8. เด็กหญิงมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
9. เด็กชายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
10. เด็กชายสิทธิศักดิ์  จิระมณีกุล
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นายวิทยา  กุลมาตร์
3. นางสาวสุนารี  รุ่งมี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นายกิจติ  งามละมัย
2. นางสาวชลิตา  ราชเนตร์
3. นายณัฐพล   วงษ์เสงี่ยม
4. นายณัฐพล   จรรยา
5. นางสาวปรัชญาพร  สุดเยี่ยมยิ่ง
6. นายพงศธร  พลายละหาญ
7. นางสาวรักษ์ขวัญ  ลออเอี่ยม
8. นายวสันต์  งามลมัย
9. นางสาวศิริพร  พุ่มรุ่งเรือง
10. นางสาวสุกัญญา  อ่อนสำอาง
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว
 
95 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ราชเนตร์
2. นายณัฐพล   วงษ์เสงี่ยม
3. นางสาวปรัชญาพร  สุดเยี่ยมยิ่ง
4. นางสาวรักษ์ขวัญ  ลออเอี่ยม
5. นายวสันต์  งามลมัย
6. นางสาวสุกัญญา  อ่อนสำอาง
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายเติมศักดิ์  อ้วนแก้ว
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกนกศักดิ์  จิรพัฒนากุล
2. เด็กชายกฤษฎีกา  สนใจ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คุณเผือก
4. เด็กหญิงณัฐธีรา  ปะเลย์
5. เด็กหญิงปภัสสร  อินภู่
6. เด็กหญิงพนัชกร  แสงหิ่งห้อย
7. เด็กหญิงภานุมาศ  บุญอิ่ม
8. เด็กหญิงวรนุช  วิเศษสุวรรณ
9. เด็กหญิงวิลาสิณี  ศรีเกิด
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์เรือง
11. เด็กหญิงสิริพร  สุขมาก
 
1. นางสาวชนมน  ใจทน
2. นางราตรี  ร่มโพธิ์ชี
3. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกวินทรา  สมเพชร์
2. นางสาวจันทกานต์  ศรีสุข
3. นางสาวชฎารัตน์  อ่อนน้อม
4. นางสาวณัฐฐาพร  เฉลิมศรีเมือง
5. นางสาวธัญญารัตน์  สังข์ทอง
6. นางสาวนิกข์นิภา  เหลืองสีนาค
7. นางสาวปัทมวรรณ  สังขระชัฏ
8. นางสาวพรวดี  โพธิกุล
9. นางสาวสมหญิง  กลิ่นประทุม
10. นางสาวสุนิสา  รุ่งสว่าง
11. นางสาวเจนจิรา  แสงเขียว
12. นางสาวเมธิณี  รักษาศักดิ์
 
1. นางสาวชนมน  ใจทน
2. นางสาวราตรี  ร่มโพธิ์ชี
3. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
 
98 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ท้วมใจหาญ
2. เด็กชายจักรพันธ์  สว่างโชติ
3. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชร์วิจิตร
4. เด็กชายธนรัชน์  กระจ่างยุทธ์
5. เด็กชายธวัชชัย  ผิวแดง
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กิติสุรกุลชัย
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ใจเอื้อ
8. เด็กหญิงพัชรพร  พานรอต
9. เด็กชายภานุพงษ์  สนธิเทศ
10. เด็กหญิงวรรณภา  มีสิบป์สม
11. เด็กชายวัชระ  ราชนิกุล
12. เด็กชายอนัน  ตรึงจิตมั่น
13. เด็กหญิงอภิญญา  มีสิบป์สม
14. เด็กหญิงเขมจิรา  ปานมี
15. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ตู้พิจิตร
16. เด็กหญิงแคทรียา  เที่ยงจิตร
 
1. นางสาวชนมน  ใจทน
2. นางสาวราตรี  ร่มโพธิ์ชี
3. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกชกร  กองสุจริต
2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วล้อมกาย
3. นายคชาพงษ์  น่วมนวล
4. นางสาวจอมขวัญ  กองแก้ว
5. นายณัฐพล  แก้วประสิทธิ์
6. นางสาวณัฐภัทร  สามเตี้ย
7. นายธนพัฒน์  ชุมทอง
8. นางสาวปวีณา  ทองสุวรรณ์
9. นางสาวพรวดี  โพธิกุล
10. นายภัคพล  วงศ์เดชงาม
11. นางสาวรินรดา  ระวังถ้อย
12. นายวุฒิชัย  ชัยศาสตร์
13. นางสาวศันสนี  ทองโชติ
14. นายสิริวัฒน์  รอตประเสริฐ
15. นางสาวสุดารัตน์  ยิ่งสุข
16. นางสาวแพรวนภา  ทองสุข
 
1. นางสาวชนมน  ใจทน
2. นางสาวราตรี  ร่มโพธิ์ชี
3. นางเบ็ญจวรรณ  สีงาม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายชลธี  แก้วบวร
2. นายนพรัตน์  เชื้อทิ
3. นายมงคล  ทรงนุวัฒน์
4. นายวัฒนชัย  อินเติมมา
5. นายวีรพงษ์  บุญประสพ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
2. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บุญเมือง
2. เด็กชายรุจิภาส   สาลีผล
3. เด็กชายวัชรากร  วงศ์ทอง
 
1. นายธิติ  พันธ์ศุภผล
2. นายอนุพันธ์  ทุ่งทอง
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายชยันต์  แซ่เฮ่อ
2. นายประทีป  แซ่ย้าง
3. นายยุทธสิทธิ์  กลมกล่อมดี
 
1. นายพิรญาณ์  น่วมด้วง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงภริตา  บางกระแว่น
2. เด็กหญิงภาวินี  ศรีทับทิม
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่นคง
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์สอน
2. นางสาวพัชรีกร  บุญรื่น
3. นายโฆสิต  รัตนเสถียร
 
1. นางจำปี  พงษ์ชุบ
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงณัฐกานด์  สุ่มประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิยวรรณ  ขอพึ่ง
3. เด็กหญิงปารณีย์  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงมีนตรา  เอี่ยมวิจารณ์
5. เด็กหญิงศรัญญา  หอมส่งกลิ่น
6. เด็กหญิงอัจฉรา  เจียมจิตต์
 
1. นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
2. นางเนาวรัตน์  เลิศนันทกุล
3. นางเบญจมาศ  เสมวิไล
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวชมพู่  สมศรี
2. นายณัฐพงษ์  จันทร
3. นางสาวธนาภรณ์  สิงหะ
4. นางสาวนภาพร  มิตรชัยชาญ
5. นางสาวอารียา  พาทอง
6. นางสาวเยาวนันท์  เขียวสวาส
 
1. นายกฤษฎา  คูหาเรืองรอง
2. นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
3. นางเบญจมาศ  เสมวิไล
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงชลธร  ศิริวัฒนสกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอมาวัฒน์
3. เด็กหญิงอาภารัตน์  ทับทิมทอง
 
1. นายกฤษฎา  คูหาเรืองรอง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวกมลชนก  เถื่อนนก
2. นางสาวพัชรินทร์  สว่างใจ
3. นางสาวอริสา  ไวกสิกรณ์
 
1. นางพัชนี  บุญประดิบฐ์
2. นายอำนาจ  เฉลยจรรยา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงพัชยา  ยิ้มภักดี
2. เด็กหญิงวรรณา  ดิษฐกระจัน
3. เด็กหญิงสุธานันท์  จันสุข
 
1. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
2. นายบันเทิง  ทรงบัณฑิตย์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวลักษณา  ไพบูลย์ทรัพย์
2. นางสาวสุวรัญญา  ทองชันลุก
3. นางสาวอนุสรา  บุญพราย
 
1. นางบุญสนอง  ชูวิไล
2. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภา  สดงาม
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วเพ็ชร
3. เด็กหญิงไพลิน  พิมพขันธ์
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์ศิริ
2. นายเอนก  พงษ์ศิริ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วกลัด
2. นางสาวนนทนัดดา  ผลภาค
3. นายนนทวัฒน์  จำนงค์ศิลป์
 
1. นางนันทพร  วงษาวดี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงธนพร  เกตุเทียน
2. เด็กหญิงวรัชยา  พาเจริญ
3. เด็กหญิงไอรดา  กลึงสุวิ
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกฤติยา  แสงหิ่งห้อย
2. นางสาวชีวรัต  ศรีณรงค์
3. นายณัฐพล  สุขวิบูลย์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นางสุชีลา  คล้ายชม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  แป้นทอง
2. เด็กชายชยากร  ผลกรรณ์
3. เด็กหญิงนภพร  สว่างโชต
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  ท้าวโพธิ์เอน
2. นางสาวพัชร์สิตา  เลิศฤิทธิ์ชัยกิจ
3. นางสาวเจนจิรา  ประทิน
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นางสุชีลา  คล้ายชม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงพรชิตา  บุญเด่น
3. เด็กหญิงสมหทัย  จันทร์เศรษฐี
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกัญยารัตน์  ทองพันช่าง
2. นางสาวจิตราพร  ทองเปลว
3. นางสาวศิริขวัญ  ประพฤติธรรม
 
1. นางจงถนอม  แสวงนิล
2. นางเรวดี  ผูกเกสร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงปูริดา  พงศ์สุนทรสถิต
2. เด็กหญิงอริสา  จิระโภคิน
 
1. นางสาวรุจี  นิ้ววิจิตร
2. นางสาวสุนันทา   บุญมา
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธิติ  มหาวรรณกิจ
2. เด็กชายสุรชา  กฤติกนกเงิน
 
1. นางพรรณี  เย็นบำรุง
2. นายอรรถวุฒิ  อาวรณ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1. นายธีระพงศ์  เปี่ยมมนัส
2. นางสาววรกมล  จอมประสาท
 
1. นายจารึก  นิลศรี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายกุลชาติ  กระมลฉ่ำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์รุ่ง
 
1. นายวีรยุทธ  พูลพร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาววริศราภรณ์  แซ่ลี้
2. นายสุรเกียรติ  ทรัพย์โฉม
 
1. นายธิติ  พันธุ์ศุภผล
2. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันทน์  โตเขียว
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์  นพพิทักษ์
 
1. นางวิราพร  นพพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พวงทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  ลอยบรรดิษฐ์
 
1. นางวิราพร  นพพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  บุญแย้มวงศ์
2. เด็กหญิงอรอมล  ทองมา
 
1. นางฉวีวรรณ์  บุญประดับ
2. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาววรารมย์  โพธิประพันธ์
2. นางสาวสุภัทชา  น่วมทอง
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวมุนินทร์  พรมโชติ
2. นางสาวสโรชา  วันศุกร์
 
1. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
2. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชวิน  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายธนภัทร  ประทีปทอง
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายธนวัฒน์  จิตอุทัย
3. นางสาวสุภาภรณ์  เสือวงษ์
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชนาธิป  จำนง
2. นายธนพล  อินอุไร
3. นายธนภัทร  ประทีปทอง
 
1. นายอธิรัฐ  พุ่มสาขา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวพนินทรา  โชคโสด
2. นายสิงหวัฒน์  ผลจริต
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  ธรรมนาม
2. เด็กชายภูชิสส์  ใจผ่อง
3. เด็กชายศิวกร  น้ามังคละกุล
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกล้าณรงค์  เถื่อนรอต
2. นายธีรภัทร  สองวงษ์
3. นายนครินทร์  มาลัยหอม
 
1. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
2. นายปรีชา  คุุณโทถม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายจักรัตน์  ปุยเงิน
2. เด็กชายนพดล  ปู่กลิ่น
3. เด็กชายวิษณุ   วงษ์เปีย
 
1. นายอนุพงศ์  เจริญผล
2. นายอนุพันธ์  ทุ่งทอง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายณัฐพล  แก้วประสิทธิ์
2. นายรัฐภูมิ  ศรีสวย
3. นายอัสฎา  เมธีพิทักษ์
 
1. นายอนุพงศ์  เจริญผล
2. นายอนุพันธ์  ทุ่งทอง
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนิดา  ทวีมูล
2. นายณัฐสพล  ปรีชา
3. นางสาวปวีณ์กร  ปิ่นวิเศษ
4. นางสาวสิริเพ็ญ  คงฉวี
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นางปิยาภรณ์  แสงนาค
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  เอมสุทธิ
 
1. นางวิฑุรย์  นพปรางค์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกาญจนา  จันทคาต
 
1. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงพีรยา  เทียมปัญญา
 
1. นางเบญจลักษณ์  บุญชู
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายพีรพัทธ์  โพธิ์นิมิต
 
1. นางอุบล  เริ่มลึก
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธนพงศ์  พรหมสิงห์สกุล
 
1. นายอนุวัฒน์  ทองสีมะดัน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายณัฐภัทร  อ่อนระทวย
 
1. นางดรุณี  สุภาวิมล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงปวริศา  เหลืองศิริธัญ
 
1. นางเบญจลักษณ์  บุญชู
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรายุ  เพ็ชรอำไพ
 
1. นางรัชนีกร  ขำประไพ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายธรรมศร  พรมตา
2. เด็กหญิงบุญธิดา  สินธุ์สงวน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เผยกลิ่น
4. เด็กหญิงสไบแพร  หวังสะแล่ะฮ์
5. เด็กชายหาญ  อมรเมตตาจิต
 
1. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา  วรรณโส
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณัฐกานต์  ฟักเขียว
2. นายนิรุต  ทองบ่อ
3. นางสาวปภาวี  นิรมิตรมหาปัญญา
4. นายพลัฎฐ์  เทพมังกร
5. นางสาวสรสินี  จันทมฤก
 
1. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
2. นางสาวสุกัญญา  วรรณโส
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนรรถพร  เนตรคุณากร
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ศรีสันติ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายอภิษฎา  อารยะธรรมาภรณ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  กระจ่างโฉม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎากรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายฉัตรพล  โรจนาธิวัฒน์
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ฟองสมบูรณ์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพล    นิลบรรพต
2. เด็กชายชัยนิวัตร  ศรีแจ่ม
 
1. นางณัฐปภัสร์  ศุภรัชลาภมีเสมอ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวปุณฑริก    พิทักษ์รัตนกุล
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ยอดอ่อน
 
1. นางสาวรวีวรรณ   เพ่งพินิจ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายคณาวุฒิ  รุณเจริญ
2. นายชาคริส  แจ่มกระจ่าง
3. นายชีวา  ชมถนอม
4. นายพิสุทธิ์ศักดิ์  งามสนิทผลณา
5. นายยุรนันท์  วิเศษสุข
6. นายวิวัฒน์  ลออเอี่ยม
7. นายสมศักดิ์  ดีประทีป
8. นายเพชร  ภูอวด
 
1. นายธันยพร  ทองแท้
2. นายสมเดช  พึ่งเนตร
3. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวชมพูพรรณ    นาคใจเสือ
2. นางสาวนัชนภัทร    คำมี
3. นายพนา    หาญกิจ
4. นางสาวภัทชรินทร์    คุตทะสาร
5. นางสาวสุภาสินี    ทองสมบัติ
6. นางสาวสุมลฑา    ขวัญบาง
 
1. นางพัชรีย์  บุญปลีก
2. นายไพโรจน์  ดาวลอย
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจันทิมา  บุญอัตถาเมทธ์
2. นางสาวฉวีวรรณ  ปั้นทรัพย์
3. นายทะนงศักดิ์  แก้วเขียว
4. นางสาวนันทวัน  บุญทวี
5. นางสาวนิตยา  จันทร์น้อย
6. นายปกรณ์  เสนานุช
7. นายปิยะพงษ์  กำบังภัย
8. นางสาวพิมลพรรณ  จันท่าม่วง
9. นางสาวมยุลี  เอื่ยมเพ็ชร์
10. นางสาววิศนันท์  บุญกระจ่าง
 
1. นายทองคำ  พิมพา
2. นางวาสนา  เสนาพันธ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนมัสยา  ปรีชาชวลิต
2. เด็กหญิงปิยะพร  ทองลอย
3. เด็กหญิงอินทิรา  กลิ่นสละ
 
1. นางสาวพิศมัย  ต่ายสุวรรณ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวจรรยา  เมฆรักษากิจ
2. นางสาวนุชนาฎ  ฉิมสุวรรณ
3. นางสาวปรียาภรณ์  โสดแก้ว
 
1. นางจินตนา  วิชาบาล
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศลพ
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เชือนรัมย์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์เฉลิม
 
1. นางสาวละเอียด  นิยมสัตย์
2. นายสถาพร  สังข์รุ่ง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงจิดาภา  อยู่รับสุข
2. นางสาวชาต์รดา  ศรีปากดี
3. นางสาวนฤมล  ชุ่มชวย
 
1. นางสาวละเอียด  นิยมสัตย์
2. นายสถาพร  สังข์รุ่ง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 91.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  เสมี
2. เด็กหญิงสุชานันท์  อุบลบาน
 
1. นางสาวรัชฎา  อ้อเสถียร
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 94.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายเอกสาร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวทิติยาพร  บุตรธรรม
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. เด็กชายภากร  แซ่ม้า
2. เด็กชายวีรชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ลือโลก
2. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นายเอกชัย  ไกรแสงราธ
 
1. นางวัฒนา  หิรัญโญภาส
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  กิจไพบูลย์พันธ์
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ใยบัว
 
1. นางสาวพรรษา  เขมะชิต
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  พิกุลขาว
 
1. นางสาวพรรษา  เขมะชิต
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงษ์สด
 
1. นายยอดยิ่ง  ทองหล่อ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวสุนิตา  กลิ่นระคนธ์
 
1. นางสาวชญาณ์นันท์  เจริญฉิม
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายสิงค์หาร  บุญศรี
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ฉลูทอง
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ตระกูลอาชาไนย
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  จอมไกร
 
1. นางมาลี  โตรักษา
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงพรพิมล  หอมอินทร์
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  มาลา
 
1. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
2. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายอาทิตย์  ปานทะโชติ
2. เด็กชายเอกรัตน์  กันศิริ
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงพรพิมล  หอมอินทร์
2. เด็กชายโสภณวิชญ์  มาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
2. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงศิราพร  กระต่ายทอง
2. เด็กชายสรวิทย์  เสมวิลัย
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
2. นางสาวเบญจพร  ชนเก่าน้อย
 
177 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายณพสินธุ์  เผือกผาสุก
2. เด็กชายทักษพร  อรุณศรี
3. เด็กชายธีระ  โพธิปิน
4. เด็กชายวีระกร  ชุมแสง
5. เด็กชายวุฒิชัย  หนูแก้ว
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายชลสิทธิ์  บุญแก้ว
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หัสดำ
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  จอมไกร
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ช้างเถื่อน
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวน้ำฝน  จันทรังษี
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เอี่ยมอธิคม
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ช้างเถื่อน
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายปริญญา  สัตย์ซื่อพันธุ์
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  จอมไกร
 
1. นางอัจฉรารัตน์  ช้างเถื่อน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  สมใจ
2. เด็กหญิงภัทรภร  ฤทธิ์ปัญญา
3. เด็กหญิงมธุรดา  ทรสัตย์
4. เด็กหญิงอัญมณี  เอี่ยมสุเมธ
5. เด็กหญิงเมริสา  สังขศิริ
 
1. นางสมศรี  ศรีโชติ
2. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม    
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองโชติ
2. เด็กชายประภัตร์  เรียมจิดา
3. เด็กชายพงษ์พันธุ์  อยู่แสนดี
 
1. นางนภาดา  รวมสุวรรณ
2. นายพรพิพัฒน์  นาคประสงค์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายชณายุทธ  ไวยมาลา
2. เด็กชายบุญไพศาล  ทรัพย์ภาภรณ์
3. เด็กชายไชยเชษฐ์  งามสอาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
2. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงศิราพร  กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันทอง
3. เด็กหญิงแขไข  สุขแสงจันทร์
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กชายสรวิทย์  เสมวิลัย
2. เด็กชายสิทธิพล  เชิดฉาย
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายธนา  ดีวิญญา
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชื่นอารมณ์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  นิลเลิศ
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
2. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายธนา  ดีวิญญา
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชื่นอารมณ์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  นิลเลิศ
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นางสุพรรณี  อินมะณี