หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-aya2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางวรพรรณ บุญเนตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัทยา แสงอุทัยโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ทองเจริญโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
4. นางเติมสิริ เขตต์กรณ์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
5. นายธีรวีร์ แพบัวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกัลยภร กมลาสินโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเกษม ญาณโกมุทโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางสาวกฤตยา เจริญเชื้อโรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นางชนิปภา วันอังคารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำเนียง ไวยสิทธิ์โรงเรียนบางปะอินประธานกรรมการ
2. นางมัณฑนา วชิรพงศ์โรงเรียนสาคลีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมลักษณ์ อินทรเดชโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ฤกษ์ศรีรีโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ กองคูณโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอุษา ขาวดาราโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเอนก สาระสันต์โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางเนาวนิตย์ แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
4. นายธีรพน เกตุสิงห์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
5. นางกุลชรี พันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางปฐมาวดี คุ้มภัยโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ทรัพย์ภักดีโรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"รองประธานกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ เครือคำโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
4. นางบุนนาค มาราอีโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
5. นางพัชรี ดัดผดุงโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายสมหมาย มะลิกองโรงเรียนอุดมศีลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ วัยครุฑโรงเรียนบางปะหันรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ ขันธวิธิโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยากรรมการ
4. นายสุรินทร์ ยิ่งนึกโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
5. นางธนิดา สิลุจจยานนท์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี ปรีเปรมใจโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ผลวัฒนะโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"รองประธานกรรมการ
3. นายเทพ กรอบทองโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นางสำเนา ทองคำโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางอังคนา กอแก้วโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ลาภานิกรณ์โรงเรียนลาดชะโดสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสรินดา จันทรกระจ่างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจะ ชมบุหงาโรงเรียนบางบาลวิทยากรรมการ
4. นางผาสุข ฉิมฉวีโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
5. นางสุขสวัสดิ์ ขจรศิลป์โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางณภัทร ประเทืองสินโรงเรียนบางไทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมันทนี บุญฤทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางบุญชอบ เรืองอุไรโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายสุรินทร์ คล้ายพงษ์โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา"กรรมการ
5. นางเจียมจิตร บัวประเสริฐโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ กนกอุดมโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ผ่องชนะโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"รองประธานกรรมการ
3. นางศิวิไล พิกุลทองโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา จันทร์คล้อยโรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"กรรมการ
5. นายธีรพล พูลทองโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เฉลียวพจน์ โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ แสนชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางณัฏฐภัทร พิมลพันธุ์ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ “เวชพันธุ์อนุสรณ์” กรรมการ
4. นางสมพร กิจวิธี โรงเรียนสาคลีวิทยา กรรมการ
5. นางรุ้งรัตน์ ชำนิปั้น โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจิดาภา จูหว้า โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮัศน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวนันทินี ภุมรินทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์เฉลิมชัย จำปาศักดิ์ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา กรรมการ
5. นางปิยะนาถ จุลอำพันธ์ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนีย์ ลิ้มรสสุคนธ์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประธานกรรมการ
2. นางนิสา ธัชประมุข นางนิสา ธัชประมุข โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเกศราภรณ์ รักษากิจ นางสาวเกศราภรณ์ รักษากิจ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา กรรมการ
4. นางวัชรี รื่นกมล โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
5. นางสาวจันทนา แสงสุกใส โรงเรียนบางปะหัน กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสมร รื่นกมลโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”กรรมการ
2. นายสายันต์ กลั่นน้ำทิพย์ นายสายันต์ กลั่นน้ำทิพย์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม กรรมการ
3. นางนภา นิ่มนาค โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวจิรวดี แก้วมี โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สุปุณณะ โรงเรียนบางบาล กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนีย์ ลิ้มรสสุคนธ์ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประธานกรรมการ
2. นางนิสา ธัชประมุข โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเกศราภรณ์ รักษากิจ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา กรรมการ
4. นางวัชรี รื่นกมล โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” กรรมการ
5. นางสาวจันทนา แสงสุกใส โรงเรียนบางปะหัน กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสมร รื่นกมล โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ กลั่นน้ำทิพย์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม กรรมการ
3. นางนภา นิ่มนาค โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางสาวจิรวดี แก้วมี โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สุปุณณะ โรงเรียนบางบาล กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วรดิเรก โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ประธานกรรมการ
2. นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล โรงเรียนบางไทรวิทยา กรรมการ
3. นางวิจิตรา ป้อมนาค โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการ
4. นายวุฒิพงษ์ ทรัพย์ผล โรงเรียนบางซ้ายวิทยา กรรมการ
5. นางสาวเมธิญา เฟื่องศรี โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางจำนงค์ ตั้งสุนทรขัณฑ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ กระจะจ่าง โรงเรียนบางซ้ายวิทยา กรรมการ
3. นางสาวน้อย หว่างเจริญศักดิ์ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กรรมการ
4. นางลัดดา ภูดิน โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” กรรมการ
5. นายพรชัย เกตุแก้ว โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมยศ หาญวีระ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ หมีภู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการ
3. นางสาวลำยอง อ่อนแย้ม โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา กรรมการ
4. นายเอกชัย เหมือนสังข์ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ ปิ๋วธัญญา โรงเรียนอุดมศีลวิทยา กรรมการ
6. นางสุรีย์พร อิ่มพงษ์ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนี บ่อสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวดี พันธ์สุจริต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ทรัพย์เสถียร โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา กรรมการ
4. นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”กรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ มีโต โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ อวยพรโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นายสันติราษฎร์ เรียนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอรนุช เวทย์วัฒนะโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นายสุรัช จิตรสุระผลโรงเรียนนครหลวง กรรมการ
5. นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชคโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการ
6. นางรัตนา รัตนทิพย์โรงเรียนบางบาลกรรมการ
7. นายบัณฑิต อรุณเสถียรโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ สุภาพรโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
9. นายวิเชียร เหรียญหิรัญโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
10. นายนิรุธ บัญฑิโตโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอิ่มจิตต์ ก้อนนาคโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา แสนสุขโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี จำปาเฟื่องโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. ดร.สังวาลย์ วรรณม่วงโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ กาญจนสมพงษ์โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ แย้มประดิษฐ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
7. นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายศักดา ชัยเนตรโรงเรียนอุทัยกรรมการ
9. นางสาวสุภาศิณี ชะโลธรโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
10. นางผจงมาศ คล้ายเพชรโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอิ่มจิตต์ ก้อนนาคโรงเรียนบางปะหันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา แสนสุขโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี จำปาเฟื่องโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. ดร.สังวาลย์ วรรณม่วงโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ กาญจนสมพงษ์โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ แย้มประดิษฐ์โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมกรรมการ
7. นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายศักดา ชัยเนตรโรงเรียนอุทัยกรรมการ
9. นางสาวสุภาศิณี ชะโลธรโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
10. นางผจงมาศ คล้ายเพชรโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศีลธรรมโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสุวพรรณ เกียรติบำรุงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา โพธิบัติโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย จรรยหาญโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางรสกร ภูมิราชโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์รักษ์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสมปอง พงษ์พนัสโรงเรียนท่าเรือ กรรมการ
8. นายไพบูลย์ คล้ายวงศ์โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
9. นายธำรงรัฐ อากาศวิภาตโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
10. นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตรโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอุทัย ศีลธรรมโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสุวพรรณ เกียรติบำรุงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา โพธิบัติโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย จรรยหาญโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางรสกร ภูมิราชโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์รักษ์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
7. นางสาวสมปอง พงษ์พนัสโรงเรียนท่าเรือ กรรมการ
8. นายไพบูลย์ คล้ายวงศ์โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
9. นายธำรงรัฐ อากาศวิภาตโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์)กรรมการ
10. นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตรโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี พงษ์แตงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นายอุดม พิบูลย์โรงเรียนบางปะอินรองประธานกรรมการ
3. นางกรุณา พลังโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายธีระ เจริญผลโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
5. นางเบญจมาศ ดำเนินโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
6. นายณเรศ อินโทโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ รังคะราชโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
8. นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสุนีย์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี พงษ์แตงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นายอุดม พิบูลย์โรงเรียนบางปะอินรองประธานกรรมการ
3. นางกรุณา พลังโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายธีระ เจริญผลโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
5. นางเบญจมาศ ดำเนินโรงเรียนลาดชะโดสามัคคีกรรมการ
6. นายณเรศ อินโทโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ รังคะราชโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
8. นางสาวศุภศิริ จันทร์ทิพย์โรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางสุนีย์ พันธุ์เพ็งโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ พ่วงพรหมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ พ่วงพรหมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ กร่างสะอาดวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ พ่วงพรหมวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ อรรถกฤษณ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายแดน บุรีรัมย์รายการลูกทุ่งเงินล้านประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ วิเชียรทัศน์KPN AWARDกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เมทะนีรายการชิงช้าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายแดน บุรีรัมย์รายการลูกทุ่งเงินล้านประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ วิเชียรทัศน์KPN AWARDกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เมทะนีรายการชิงช้าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายแดน บุรีรัมย์รายการลูกทุ่งเงินล้านประธานกรรมการ
2. นางศรีเวียง ไตรชิละสุนทรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการ
3. นายพิพัฒน์ วิเชียรทัศน์KPN AWARDกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวกตพชรพร ทองถนอมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวกตพชรพร ทองถนอมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวกตพชรพร ทองถนอมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวพนิดา บุญทองขาววิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายนาวี สาสงเคราะห์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวกตพชรพร ทองถนอมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมคิด ทองมั่นโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญทิพย์ อวยพรโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางพัชนี ศรีสนิทโรงเรียนบางบาลกรรมการ
4. นายศุภกร การสมบัติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางนงคราญ ลาภอารมณ์โรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ภัญญะวรรณโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายวิเชษษฐ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ภัญญะวรรณโรงเรียนบางซ้ายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประทีป แสงบุญส่งโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
4. นายวิเชษษฐ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวาสนา อรรถจรูญโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร เหมือนประสาทโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นางสายยล สมตั้งมั่นโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวรางกูร เกตุโกมุตโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวชนิดา เหมือนลูกอินทร์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวาสนา อรรถจรูญโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร เหมือนประสาทโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นางสายยล สมตั้งมั่นโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวรางกูร เกตุโกมุตโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาววิลาไล จำเนียรเวชโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางพรรณราย เทียมพยุหหาโรงเรียนบางปะอินประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ไวยรูปโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิกรรมการ
3. นางธัญยธรณ์ ศรีวรมะธนากูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ ค้าสุวรรณโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
5. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางพรรณราย เทียมพยุหหาโรงเรียนบางปะอินประธานกรรมการ
2. นางทับทิม ไวยรูปโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิกรรมการ
3. นางธัญยธรณ์ ศรีวรมะธนากูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ เกตุโกมุตโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางอุบล คุ้มพงษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางชุติกาจน์ ไหลกูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
3. นางพรฉลอง พันธุรัตน์โรงเรียท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
4. นางวดี อิสลามโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
5. นางทิพย์วิภา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางชุติกาจน์ ไหลกูลโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวิเชียร ฝักเจริญผลโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
3. นางภาวดี รัมมะกรณ์โรงเรียนปากกรานพิทยากรรมการ
4. นางวดี อิสลามโรงเรียนอุดมศีลวิทยากรรมการ
5. นางทิพย์วิภา สุวรรณหงษ์โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสำเนา บำรุงกิจโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล กิจสมพงษ์โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
3. นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางสาววิภา อุตอามาตย์โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"กรรมการ
5. นางประไพ ทับทิมเจือโรงเรียนบางบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสำเนา บำรุงกิจโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นางนฤมล กิจสมพงษ์โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
3. นางสาวนวลลักษณ์ สายด้วงโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางสาววิภา อุตอามาตย์โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"กรรมการ
5. นางประไพ ทับทิมเจือโรงเรียนบางบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ บุญประเสริฐโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายชลธี วิเศษศิริโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายวรพล หิรัญศิริโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรัญญา จันทร์มงคลโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
6. นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสนิท กิจพายัพโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัณยา พรชัยโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวนริศรา กระจ่างพัฒน์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา งามเมืองโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสวง จันทร์แก้วโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนริศรา แสดงฤทธิ์โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นายประดิษฐ์ อิสลามโรงเรียนอิสลามกรรมการ
4. นายพชรพล พลธีโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรศิริ จมจาโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพเยาว์ ทรงสบายโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปิยณัฐ สุขสมพืชโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายกิตติสัณห์ ปิติเพิ่มพูนเดชโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชูโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ โนทะเวียนโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางยุพเยาว์ ทรงสบายโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปิยณัฐ สุขสมพืชโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายกิตติสัณห์ ปิติเพิ่มพูนเดชโรงเรียนสาคลีวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพงษศธร หอมชูโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ โนทะเวียนโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคลโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพรโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายเอกราช คำถวายโรงเรียนลาดชะโดสามมัคคีกรรมการ
4. นางณัษฐพร ฮีมวาต์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
5. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
6. นางสาวพรนภา สุขยานีโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นางสาวผกาสินี ภู่ระยับโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
8. นางสาวนภัทร สินอำนวยผลโรงเรียนบางบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายยุทธพิชัย เขาแก้วโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล ปิโยโรงเรียนลาดชะโดสามมัคคีกรรมการ
3. นางสาววรรณา เย็นมนัสโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ สัมมาชีพโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายศรัณย์ หนุ่ยลำพูนโรงเรียนบางปะอินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ์ คำแท้โรงเรียนมหาราชประชานิมิตประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ หอมชูโรงเรียนอุทัยกรรมการ
3. นางสาวปิยะพร พุทธิพัตน์โรงเรียนบางซ้ายกรรมการ
4. นายสมนึก ยังนึกโรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"กรรมการ
5. นางสาวโยษิตา ลีวรรณโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
6. นางเรณู ขวัญแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจิรัฏฐ์ แย้มประดิษฐ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ วงษาอ่ำโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
4. นางอุทุมพร เกิดมงคลโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ชัย หล่อประเสริฐโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
6. นางจีระภา ชมชูโรงเรียนปากกรานพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวิจิน สมจิตต์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางตันติวรรณ แสงแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุวพัฒน์ สงวนงามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดีโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวดาวสวรรค์ วงศ์เสนาโรงเรียนลาดงาประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศรายุทธ หอมชูโรงเรียนอุทัยประธานกรรมการ
2. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
3. นางตันติวรรณ แสงแก้วโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายณัฐพล มีแสงเพชรโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ สมพงษ์รัตนกุลโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
6. นายพรชัย สมพงษ์โรงเรียนบางปะอินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรอบีอะห์ ฮานาฟีโรงเรียนอิสลามอยุธยามูลนิธิกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมลฤดี โสภาพันธ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพรนภา สุขยานีโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชภัณฑ์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นายวสันต์ แคดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"กรรมการ
6. นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางรัชนา แสงเปล่งปลั่งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจรัญ กรีปักษ์โรงเรียนอุทัยกรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์โรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารีรัตน์ อรรถจรูญโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางอุทุมพร เกิดมงคลโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวิมล ถนอมนิลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายปิยณัฐ สุขสมพืชโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ เพ็ญพานโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)กรรมการ
5. นายนิรันดร์ บุญประเสริฐโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สิงห์สูงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายดาวรุ่ง หาญใจไทยโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
6. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
7. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สิงห์สูงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายดาวรุ่ง หาญใจไทยโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
6. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
7. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สิงห์สูงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายดาวรุ่ง หาญใจไทยโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
6. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
7. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สิงห์สูงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายดาวรุ่ง หาญใจไทยโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
6. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
7. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางสุภัสสร ศิริขันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา สิงห์สูงโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง หาญใจไทยโรงเรียนบางไทรวิทยากรรมการ
4. นายพรเทพ ตรีสิทธิ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
6. นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"กรรมการ
7. นายทรรศิน อุษาวิจิตร์โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปกิจ ภู่เกิดสินโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพรพจน์ ดีวงษาโรงเรียนอุทัยกรรมการ
4. นายสุรัช จิดสุรผลโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"กรรมการ
5. นายกฤษทอง ทองศรีสะอาดโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
6. นายฉลอง บุญปกครองโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
7. นายสุเทพ คล้ายทิมโรงเรียนบางบาลกรรมการ
8. นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางพิกุล สุขเกษมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ ขันธนิยมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุชาติ บ่วงคำโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
4. นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายทองสุข ทรัพย์ทิพย์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
6. นายเฉลิมชาติ นาคจรูญโรงเรียนบางซ้ายวิทยากรรมการ
7. นายวรพจน์ คงเจริญโรงเรียนท่าบัวหลวงวิทยานุกูลกรรมการ
8. นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวอภิญญา มาแย้มโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายดิเรก สายสิริวิทย์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอดุลย์ ดีวงษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุรีย์ สุวรรณภาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายปัถวี มีประสพโชคโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา บุญเกื้อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี เทพพุทธางกูรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุจารี คล้ายสิงค์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภัสราภรณ์ ธรรมเจริญกุลโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวภคปภา สุคันธชาติโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
6. นางสาวณภัสสิริ อิศรีทองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจิตติมา บุญเกื้อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี เทพพุทธางกูรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุจารี คล้ายสิงค์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภัสราภรณ์ ธรรมเจริญกุลโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
5. นางสาวภคปภา สุคันธชาติโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
6. นางสาวณภัสสิริ อิศรีทองโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางไพรัตน์ ชูกิตติกุลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกุลชรี พันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางบุญนาค กีรติจินดาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวรพันธ์ บุญยเนตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางผาสุข ฉิมฉวีโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
8. นางนันทา ใจกล้าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางเนาวรัตน์ โสวพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางไพรัตน์ ชูกิตติกุลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกุลชรี พันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางบุญนาค กีรติจินดาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวรพันธ์ บุญยเนตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางผาสุข ฉิมฉวีโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
8. นางนันทา ใจกล้าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางเนาวรัตน์ โสวพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางไพรัตน์ ชูกิตติกุลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกุลชรี พันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางบุญนาค กีรติจินดาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวรพันธ์ บุญยเนตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางผาสุข ฉิมฉวีโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
8. นางนันทา ใจกล้าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางเนาวรัตน์ โสวพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางไพรัตน์ ชูกิตติกุลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกุลชรี พันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาลินี เพ็งอุดมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางขนิษฐา กิตติวิริยะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางบุญนาค กีรติจินดาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวรพันธ์ บุญยเนตรโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นางผาสุข ฉิมฉวีโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
8. นางนันทา ใจกล้าโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
9. นางเนาวรัตน์ โสวพรรณรัตน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา มาแย้มโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมานิต แสงสุวรรณ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวีระวัตร มีสมยุทธโรงเรียนปากกรานพิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา มาแย้มโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายมานิต แสงสุวรรณ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวีระวัตร มีสมยุทธโรงเรียนปากกรานพิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนี บ่อสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสมร รื่นกมลโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นางปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนี บ่อสุวรรณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสมร รื่นกมลโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"กรรมการ
3. นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
4. นางปิ่นฤทัย ศุกร์ฤกษ์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางกุลชรี พันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ผลวัฒนโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางมุกดา ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวัชรี ทรัพย์ภักดีโรงเรียนมหาราช"ประชานิมิต"กรรมการ
5. นางยุวรี ไชยชาติโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
6. นายวิฑูรย์ กิตติพัฒน์โรงเรียนบางปะหันกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางกุลชรี พันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ผลวัฒนโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
3. นางมุกดา ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวัชรี ทรัพย์ภักดีโรงเรียนมหาราช"ประชานิมิต"กรรมการ
5. นางยุวรี ไชยชาติโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
6. นายวิฑูรย์ กิตติพัฒน์โรงเรียนบางปะหันกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิสรา ระษารักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ หมีภูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวิจิตรา ป้อมนาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวปาณิสรา ระษารักษ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ หมีภูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางวิจิตรา ป้อมนาคโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายวัลลภ ชุ่มโชคดีโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ แสงสุดใจโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุมิตร ถามั่งมีโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุชาติ มลคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสมเกียรติ วิเชียรวิลาวัลย์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายฉลอง บุญปกครองโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
9. นายไพฑูรย์ กิตติสรวรรณโณโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมศักดิ์ อ้อพูลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ชุ่มโชคดีโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
3. นายวัลลภ ชุ่มโชคดีโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ แสงสุดใจโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุมิตร ถามั่งมีโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุชาติ มลคลเมฆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์กรรมการ
7. นายสมเกียรติ วิเชียรวิลาวัลย์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
8. นายฉลอง บุญปกครองโรงเรียนบางปะหันกรรมการ
9. นายไพฑูรย์ กิตติสรวรรณโณโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]