หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม พระนครศรีอยุธยา 2
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย ประธานศูนย์ฯ ภาษาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน อำนวยการ
2 นางสาวเรืองรำไพ ศิริกุล โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" เจ้าหน้าที่ดำเนินงานการบันทึกคะแนน
3 นางอัญชลี พงษ์แตง โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ดำเนินงานการบันทึกคะแนน
4 นางรัชนี ญาณคง โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ดำเนินงานการบันทึกคะแนน
5 นายสานิตย์ กองเพิ่มพูล โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ดำเนินงานการบันทึกคะแนน
6 นางปิยะดา สุภารส โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ดำเนินงานการบันทึกคะแนน
7 นางสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครู โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" เจ้าหน้าที่ศูนย์การแข่งขัน
8 นายอาคม ตรีเจตน์ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" พิธีกรการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก และ ข
9 นายสนิท บุญประจักษ์ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ศูนย์การแข่งขัน ศิลปะ
10 นายวิชา จันทราวิสุทธิ์ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ศูนย์การแข่งขัน ศิลปะ
11 นางสาวนิภาวรรณ ปรีเปรม โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ศูนย์การแข่งขัน ศิลปะ
12 นายบรรจง ศรีภูพาน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ศูนย์การแข่งขัน ศิลปะ
13 นางสาวนงนุช กำแพงจันทร์ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ศูนย์การแข่งขัน ศิลปะ
14 นางนิตยา สถาปนพงษ์ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เจ้าหน้าที่ศูนย์การแข่งขัน ศิลปะ
15 นายฉลองชัย อรรถานิทธิ์ รองประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน ดำเนินการประกวด/แข่งขัน
16 นางสุรางค์ ปิ่นทอง กรรมการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ดำเนินการประกวด/แข่งขัน
17 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ กรรมการ โรงเรียนบางปะหัน ดำเนินการประกวด/แข่งขัน
18 นางสุรางค์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
19 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
20 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
21 นางยุวรี ไชยชาติ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
22 นางสาวกรรณิการ์ บุญชะเอม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
23 นางรัตนาภรณ์ สุขสงวน ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดทำเอกสารและเกียรติบัตร ฝ่ายจัดทำเอกสารและเกียรติบัตร
24 นางสาวกรรณิการ์ บุญชะเอม กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนบางปะหัน ฝ่ายจัดทำเอกสารและเกียรติบัตร
25 นางอุบล บานศิลป์ ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ฝ่ายประเมินผล และรายงานผล
26 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ กรรมการ โรงเรียนบางปะหัน ฝ่ายประเมินผล และรายงานผล
27 นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์ กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ฝ่ายประเมินผล และรายงานผล
28 นางผาสุข ฉิมฉวี กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ฝ่ายประเมินผล และรายงานผล
29 นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร กรรมการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ฝ่ายประเมินผล และรายงานผล
30 นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมี กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายประเมินผลและรายงานผล ฝ่ายประเมินผล และรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]