รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม พระนครศรีอยุธยา 2
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 6 - 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกรดา  หลักชัย
 
1. นางสำเนา  ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายกิติพล  นาคสุข
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  มิใย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงปราณี  ทวีทรัพย์
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวนิลาวัลย์  วุฒิวัย
 
1. นางพรพิมล  ผลวัฒนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงสุชาดา  คำประกอบ
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวจันธิมา  ผาสุขฐิน
 
1. นางสาวสำราญ  ชะบา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงเกศมณี  ลาภภักดี
 
1. นางอังคณา  กอแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นายเจษฎา  อิ่มสำราญ
 
1. นายสมหมาย  มะลิกอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงภควรรณ  พวงอุบล
 
1. นางณภัทร  ประเทืองสิน
2. นางราตรี  ติเพียร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวปวีณา  สัมพันธมิตร
2. นางสาวสุดารัตน์  แสงสุกวาว
 
1. นายจิรศักดิ์  กนกอุดม
2. นายอนนท์  ชินวงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงสุปราณี  บรรเลง
 
1. นางยุภา  ตรีไพชยนต์ศักดิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายเจษฎา  อมรกุล
 
1. นางจิดาภา  จูหว้า
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงจิณณพัต  พบพร
2. เด็กหญิงศิรินภา  อาจสวัสดิ์มงคล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุทธลักษณ์
 
1. นางนงพงา  กิจเฉลา
2. นางปิยะดา  สุภารส
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกานต์นภัส  เผือกพิบูลย์
2. นางสาวชนันพร  ธรรมลักษณา
3. นางสาวณภาภัช  นิยมจันทร์
 
1. นางสาวสุนีย์  ลิ้มรสสุคนธ์
2. นายอัศวิน  ศรีบัว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายภรภัทร  ฤทธิจันทร์
2. เด็กชายสิทธิพร  ภู่ดี
 
1. นางสาวนภสินธุ์  กลิ่นบำรุง
2. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายณัฐวัฒน์  จันทร์สุข
2. นางสาววรรษมน  หว่างเจริญศักดิ์
 
1. นางสาวนภสินธุ์  กลิ่นบำรุง
2. นางสาวน้อย  หว่างเจริญศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายธนัชชา  ฤกษ์สมโภชน์
 
1. นางสยุมพร  นาคจรูญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายนิธิกร  ช่อฟ้าบัณฑิต
 
1. นางสยุมพร  นาคจรูญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.16 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ปานพรม
2. เด็กหญิงชญาณุตม์  เชิมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุขทรัพย์ศรี
 
1. นางนิภา  ดียิ่ง
2. นางอำพร  ศาตะโยธิน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวธัญณัฐ  ณ ถลาง
2. นายพงศกร  อินทร์ถาวร
3. นายวรเมธ  ลิ้มรสสุคนธ์
 
1. นางกรวรรณ  ละออ
2. นางวิไลพร  เนื่องคำมา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงนีรนุช  วงศ์เครือ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถิ่นสอน
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี
2. นายเสริมพงษ์  ศาตะโยธิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาววินัฐดา  ตรีสุทธิผล
2. นางสาวศิราพร  น้อยแก้ว
3. นางสาวสุธิตา  จันทะ
 
1. นางฉลอง  อรรถจรูญ
2. นางภัสสรา  เชี่ยวพงศธร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงธิราพร  กันทุกข์
2. นางสาวรัฐยา  คำทะเลา
3. เด็กหญิงศิริกร  ภาคนภา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อินโท
2. นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาววันรัตน์  พุ่มพวง
2. นางสาวสาวิตรี  นวลทอง
3. นางสาวเอมอร  ชูกาว
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์
2. นายเสริมพงษ์  ศาตะโยธิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงชลดา  เทพาลุน
2. เด็กหญิงชโลธร  ไวยสุศรี
3. เด็กชายปริญญา  ทองศรีขาว
 
1. นางสาวนลินรัตน์  อุปทะ
2. นางสาวอมรรัตน์  พิมพะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวจันทมาศ  จันทวี
2. นางสาวฐิติมา  พึ่งนา
3. นางสาวอัญธิกา  รุจิมิตร์
 
1. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม
2. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงชุติมนฑน์  จันทร์วงศ์ศา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์
2. นางสาววรรณภา  จำเนียรพืช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นายณัชพล  สุขขีพล
2. นางสาวเกศกนก  ตรีวรรณ์
 
1. นางฉลอง  อรรถจรูญ
2. นายวีระยุทธ  วิชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เภาหิงค์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  รามเกียร
 
1. นางสมคิด  ยอดเสนี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธีรภัทร  นกยูงทอง
2. เด็กชายสุทธิราช  สุขเกษม
 
1. นางสาวเรณู  ครุฑธาพันธ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นายนิธิภัทธ์  ชาติศร
2. นายอภิสิทธิ  มงคลทอง
3. นายอานพ  บัญญะชิด
 
1. นางสาวลักษิกา  มีกุศล
2. นายวีระยุทธ  วิชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายธีรชัย  ผดุงผล
2. นายสหรัฐ  รื่นเวช
3. นายเนฑิฐษ์  ทองสมบูรณ์
 
1. นายบัญชา  ไกรสังเกตุ
2. นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทัศนัยนา
2. เด็กหญิงปรมา  ทับพุ่ม
3. เด็กหญิงภานุมาส  กองคำ
4. เด็กชายเจษฏา  ฉัตรธรรม
5. เด็กหญิงโสรญา  สีเอก
 
1. นายวิทูร  ไตรนาค
2. นางสาวอรวรรณ  ชัยประภา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายณัฐพล  โฉมนิมิตร
2. นางสาวณัฐวรา  ใจเอื้อเฟื้อ
3. นายพีรพัฒน์  สิงห์ป้อง
4. นางสาวสิริลักษณ์  ต้นกันยา
5. นางสาวสุทธิดา  อิ่มเทพ
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกฤษติมา  อรุณศรี
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  พยัคสิงห์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญประเทือง
4. เด็กหญิงรติยา  การสมเพียร
5. เด็กหญิงศุภรดา  สุวรรณผล
 
1. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
2. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจสละ
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  เหลืองพีระชัย
3. เด็กหญิงรัชชนก  สีเดือน
4. เด็กหญิงรัตนาวลี  ยอดเสรณีย์
5. เด็กหญิงศศิธร  สินมาก
 
1. นางสาวสมบัติ  ละกำปั่น
2. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายกฤษฎา  ธารกุล
2. นายณัฐพงศ์  ประศรี
3. นายภาสกร  วุฒิโชค
4. นายภาสกร  คุ้มสร้อย
5. นายเสกสรร  พิสิฐเพ็ญจันทร์
 
1. นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
2. นายปัญญวัฒน์  พฤกษ์สุขจิตร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวจีรนาฎ  ร่มพยอม
2. นายธวัชชัย  ธาราพรหม
3. นางสาวนพวัลย์  วิหารทอง
4. นางสาวนุชนาถ  ตรีวิสูตร
5. นายปฐวี  ขันติ
6. นางสาวปิยณัฐ  จิตรัตน์
7. นายพงศกร  มงคลฉัตร์
8. นางสาวฟ้ารุ้ง  วิเศษสุวรรณ์
9. นางสาวมลธิญา  ฤกษ์ลักษณี
10. นางสาวยลดา  ตรีพืช
11. นางสาววรารัตน์  สุราจร
12. นางสาววลัยพรรณ  ดุโย
13. นางสาววลี  วงษ์พิทักษ์
14. นายวิรัตน์  ทรงงาม
15. นายสิรวิชญ์  เกตุฉัตร
16. นายสุรธัช  ชิงโชคดี
17. นายสุรศักดิ์  เฮงเจริญ
18. นายอติรุจ  พยุงแก้ว
19. นางสาวอัญชิสา  สนธิศรี
20. นายอานนท์  แสงฉาน
 
1. นางสาวชนิกรรณดา  กิจนพศรี
2. นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
3. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
4. นางสาวอรวรรณ  ชัยประภา
5. นางสาวแก้วใจ  แซ่กอ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชนา  อินทร์เกตุ
 
1. พระใบฎีกาสายันต์  อาภากโร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวนงลักษณ์  มีสมบัติ
 
1. นางภัสราภรณ์  นาคสู่สุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  พฤกษจิรวัฒนา
2. เด็กหญิงประภัสสร  เพ็ชรจิตต์
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายนิธิ  เต่าทอง
2. นางสาวเบญชญา  แสงสุริยา
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงจรียา  กำแพงจันทร์
2. เด็กหญิงชนิดา  คุ้มสุวรรณ์
3. เด็กหญิงณัฐฐา  บุทโชติ
4. เด็กหญิงนาขวัญ  พานทอง
5. เด็กหญิงรสิตา  เกิดสุวรรณ
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีทอง
7. เด็กหญิงสโรชา  ศรีทอง
8. เด็กหญิงอรสา  ใดงาม
9. เด็กหญิงอินทิรา  เย็นลับ
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มานะกุล
 
1. นางกาญจนา  กลัดทอง
2. นายวิฑูรย์  เจริญศิริ
3. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 67.8 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  โอทาตะ
2. เด็กหญิงชนิศา  เทวะ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  รามศักดิ์
4. เด็กชายดนุพงษ์  แสงอาทิตย์
5. เด็กหญิงธนพร  โอภาส
6. เด็กหญิงนาตยา  วรรณสังข์
7. เด็กหญิงนุสบา  จิตรีเนื่อง
8. เด็กหญิงปรียาพร  ศรีสังวาลย์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  บ่อไทย
10. เด็กหญิงลูกน้ำ  อยู่คง
11. เด็กหญิงวรนุช  จิตมนตรี
12. เด็กหญิงวีรดา  ตรีพงษ์
13. เด็กหญิงสุชาดา  จิตประเสริฐ
14. เด็กหญิงสุภาพร  ตุริตะ
15. เด็กหญิงอารียา  เหงียนวัน
 
1. นายชินพัฒน์  โพธิ์ทอง
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  พงษ์รักษ์
3. นายโกวิทย์  สุขสมรื่นย์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงนัทธมน  มหาชน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  มูลจันทร์
3. เด็กหญิงอาภัสร  ภู่ประดิษฐ
 
1. นายนิรุธ  บัญฑิโต
2. นางสุดารัตน์  เนตรวิจิตร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. นางสาวณิชกมล  เข็มทอง
2. นายทศพล  ตะเพียนทอง
3. นางสาวพรชิตา  ศรีสำราญ
 
1. นายนิรุธ  บัญฑิโต
2. นายเทพ  กรอบทอง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายชานน  อนันต์ศุภมงคล
2. เด็กชายภานุพรรณ  วรรณทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  อวยพร
2. นางรสกร  ภูมิราช
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวทัดดาว  เนื่องอุทัย
2. นางสาวอมรรัตน์  ไตรพรหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  พงษ์รักษ์
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ผ่องศรี
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  อินทรจักร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  เลื่อนยศ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ศรีมณี
 
1. นายธีระ  เจริญผล
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงรวงข้าว  บุญปลูก
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวสุกมล  สุขสนิท
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  นามมันทะ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายชัชวาลย์  เกตุสุนทร
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สีเหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงวิจิตตรี  จิตรีรัตน์
 
1. นายปฏิวัติ  รวยรื่น
2. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  โพสาจันทร์
 
1. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายนนธวัช  พวงทอง
 
1. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายณัชขจร  มาตราเงิน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  โคตรศรีเมือง
3. เด็กชายอนันต์ยศ  รุณเจริญ
 
1. นายประดับ  ชัยพฤกษ์
2. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวทัดดาว  เกตุสุนทร
2. นายภานุวัฒน์  ต่ายลำยงค์
3. นายศิลาพงษ์  เลื่อนยศ
 
1. นายทองอุ่น  ผดุงล้อม
2. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายเนติพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายจิระพงษ์  เกตุอำพร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  พรมทา
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. นางสาวจรัสวรรณ  ดนตรี
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เฟื่องฟู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงวัชรียา  ศรีสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์  มาตราเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายกานนท์  แก้วขำ
2. นางสาวกุลธิดา  พิมประเสริฐ
3. นางสาวณัฐกานต์  สุโต
4. นางสาวณัฐธิดา  แก้วดี
5. เด็กหญิงธาราธร  อะมะตะ
6. นายประภัทรชัย  พลานุสน
7. เด็กหญิงภัทรพร  พงษ์รัตน์
8. นายสรวิศ  พรรณภักดิ์
9. เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์แก้ว
10. นางสาวสุทธิพร  เสกคง
11. นายสุที  ขวัญแก้ว
12. นายเจษฎา   กรวยสูงเนิน
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวงามกมล  งอกงาม
2. เด็กหญิงจรัญญา  ศรีคำมูล
3. นางสาวชนิกานต์  ทาสี
4. นายชนินทร  ธารนาถ
5. นางสาวณัฐชา  บุญกัลยา
6. เด็กชายทยานนท์  สุภาศาสตร์
7. นางสาวธนัญดา  ทองศิลา
8. เด็กหญิงธนากร  พึ่งสุข
9. เด็กชายธีราเมธ  สุภาศาสตร์
10. เด็กหญิงนราพร  ช่วงชู
11. นางสาวนวพร  บุญลาโภ
12. นายนัฐพล  บุญสอาด
13. เด็กหญิงน้ำฝน  กรรแสง
14. เด็กชายบัณฑิต  รุณรุจี
15. นายบุญฤทธิ์  จันมั่น
16. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
17. เด็กหญิงบุษยา  แซ่ลี้
18. นางสาวปทุมทิพย์  พุทธรักษา
19. นายปิยณัฐ  สารีสุข
20. นายพชรพล  กองพรหม
21. นางสาวพลอยไพลิน  ศิรุกุล
22. นายรชต  โพธิ์เย็น
23. นายฤทธิเกียรติ   การสมทรัพย์
24. นายลัทธชัย  เต๋จ๊ะยา
25. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผลสุข
26. เด็กหญิงวาสนา  กิจเขตร์
27. นายวุฒิโรจน์  ฟ้ากลาง
28. เด็กหญิงศิริพร  คงเจริญถิ่น
29. เด็กหญิงศุภนารี  ตุ้ยสา
30. นางสาวสายป่าน  ภูมณี
31. เด็กชายสิทธิพร  กิจสมัคร
32. นายสุภชัย  สุขสำราญ
33. นางสาวสุมัชญา  สุขสนิท
34. นางสาวอลิสา  เสือคำราม
35. นางสาวอารียา  สืบศรี
36. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
37. นายเกรียงไกร  กิจอนันต์
38. นายเจนภพ  พรหมจันทร์
39. นางสาวเบญญาภา  ไวยครุฑ
40. นางสาวเอมอร  เกตุฉาย
 
1. นางสาวชนิกรรณดา  กิจนพศรี
2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
3. นายบรรจง  ศรีภูพาน
4. นางรัชนี  ญาณคง
5. นายสนิท  บุญประจักษ์
6. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
7. นายอดุลย์  ทรงโอวาท
8. นางอัญชลี  พงษ์แตง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นายชนะชัย  ศรีนางแย้ม
 
1. นายสุนันท์  คำพึ่งอุ่น
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายวรพงษ์  มีกลิ่นหอม
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายรชต  โพธิ์เย็น
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  จิตรีไทย
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอุไรรักษ์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายภานุพงศ์  ภาสศักดิ์ชัย
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงนัฐชยา  สถาปนพงษ์
 
1. นางนิตยา  สถาปนพงษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวสุกันยา  ขวดสาลี่
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายวสุธา  มาลยมณฑล
 
1. นายวิทยา  รัตนศีล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เรืองประยูร
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวอนงค์  สุดประเสริฐ
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงจรัญญา  ศรีคำมูล
2. เด็กชายธนากร  พึ่งสุข
3. เด็กหญิงปภัทรา  ศึกษา
4. เด็กหญิงวณาริน  คงมิ่ง
5. เด็กหญิงวรรณวิสา  ผาสุข
6. เด็กชายศรายุทธ  มงคลยุทธ
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สายสุวรรณ
8. เด็กชายสุธี  ธีระพันธ์
9. เด็กชายสุนทร  ร่มโพธิ์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ฤทธิปัญญา
 
1. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
3. นางรัชนี  ญาณคง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายกิตติชัย  เกตุสุวรรณพร
2. นายณัฐวุฒิ  มาตราเงิน
3. นางสาวประภาศิริ  ปลอดโปร่ง
4. นางสาวปิยมาศ  ควรถนอม
5. นางสาวรักชนก  เสมามอญ
6. นางสาววรนันท์  หอมรื่น
7. นายวุฒิโรจน์  ฟ้ากลาง
8. นางสาวสุภาพร  กิจฉัย
9. นายอติรุจ  ธนาภิญญานนท์
10. นายเจนภพ  พรหมจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
3. นางรัชนี  ญาณคง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กหญิงกฐิน  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เตรียมดี
3. เด็กหญิงบุหงัน  โมกขาว
4. เด็กหญิงวิภานันท์  สมนิล
5. เด็กหญิงสุณิสา  สำเภาทอง
6. เด็กหญิงสุธิศา  เทพกุญชร
 
1. นางสาววรรณชุรี  ชะเอม
2. นายศักดิ์ชัย  หัตถกรรม
3. นางสาวสุกัลยา  กมุทชาติ
4. นายอุดม  พิบูลย์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภัส  สุภาฉิน
2. เด็กหญิงศิริยากร  ศุภผ่องศรี
3. เด็กหญิงอนุศรา  ม่วงสิงห์
4. เด็กหญิงอารีรัตน์  ไซมา
 
1. นายสุนันท์  คำพึ่งอุ่น
2. นางสาวสุภาวดี  คำพึ่งอุ่น
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวกัลยา  อินโต
2. นางสาวพรรณจริยา  ฤกษ์โสภา
3. นางสาวมนัสวีร์  มีศิริ
4. นางสาวลัดดาวัลย์  คุ้มครอง
5. นางสาวสุนิตา  แจ้งจิตร์
6. นางสาวสุนิตา  กระแสสืบ
 
1. นายทรงพล  พึ่งสมศักดิ์
2. นายนเรศ  อินโท
3. นางรวีวรรณ  คล้ายคง
4. นางเกศราภรณ์  รักษากิจ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หลวงใหญ่
2. เด็กหญิงกุลวรา  ฉัตรเจริญ
3. เด็กหญิงขวัญกมล  กำแพงทอง
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  ธีระกาย
5. เด็กหญิงชนาภา  เกตุปราชญ์
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธาระนัย
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  ไทยประยูร
8. เด็กหญิงทอฝัน  พวงเกตุ
9. เด็กหญิงทิพภาพร  ทรงศิริ
10. เด็กหญิงธัญมน  หัมพานนท์
11. เด็กหญิงนุชนาถ  กองกวี
12. นางสาววริษา  สุทัศน์
13. เด็กหญิงศกลวรรณ  ปี่ทอง
14. เด็กหญิงสรินท์ทา  เกตุสถิตย์
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  ลัทธิ
16. นางสาวเบญญาภา  ฤกษ์รัษณี
 
1. นางสาวดรุญณี  ทรงโอวาท
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
3. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
4. นางปิยะดา  สุภารส
5. นางรัชนี  ญาณคง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวจันทิมา  แก้วประพาฬ
2. นางสาวชลธิชา  จิตต์อิ่ม
3. นางสาวชวันรัตน์  ลักไพรี
4. นางสาวฌัชชา  สุวรส
5. นางสาวฐิติยา  ชาติป่าสัก
6. นางสาวนฤมล  พุกมาก
7. นางสาวนิรชา  ประเสริฐสุข
8. นางสาวนิรัญตรี  จีนสวัสดิ์
9. นางสาวนุชรินทร์  เนาวรัตน์
10. นางสาวภัทรานิต  แก้วสุวรรณ์
11. นางสาวยุวลี  ฤกษ์บุญศรี
12. นางสาววัชราวลี  ศรีจันทร์งาม
13. นางสาวศดานันท์  สุวรรณเก
14. นางสาวศิริวรรณ  มงคลแสง
15. นางสาวสมัชญา  อนงค์วงษ์
16. นางสาวสิรินทิพย์  จิตร์นพรัตน์
 
1. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
2. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
3. นางปิยะดา  สุภารส
4. นางรัชนี  ญาณคง
5. นางสมปอง  บุญประจักษ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ลัยภาค
2. เด็กชายธนา  คนใหญ่
3. เด็กชายธนากร  โพธิ์คง
4. เด็กชายพษิฐ  ขันธอุดม
5. เด็กชายอนิวัฒน์  อมฤทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กชายสรายุทธ์  อินสิงห์
2. เด็กชายสุธีระ  นันทวงศ์
 
1. นายอุดม  พิบูลย์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ลัยภาค
2. เด็กชายวรเชษฐ  หมอนทอง
3. เด็กชายเอกพล  เลือดกระโทก
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันทน์  เลขะพันธุ์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวจิตรลดา  สิงหพันธุ์
2. นางสาวปาริชาติ  เล็กประทุม
3. นายอธิวัฒน์  ช้างศร
 
1. นายสิริชัย  นนทะศรี
2. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมชนก  ตางาม
2. เด็กหญิงพิลัยพร  สุขีรัตน์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บุญรักษ์
 
1. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
2. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกุลธิดา  วิเศษสุวรรณ
2. นางสาวปริศนา  คงมา
3. นางสาวพรกมล  วิเศษสุวรรณ
 
1. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
2. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายชาญชัย  สำโรงแสง
2. เด็กหญิงณัฐิกา  จันทร์เอม
3. เด็กหญิงมุกดา  สุวรรณเจริญ
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญลาภ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญมั่น
6. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  เจริญไทย
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันทน์  เลขะพันธุ์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบาล 1. นางสาวกนิษฐา  เจริญสุข
2. นางสาวฐิติมา  สินสมบุญ
3. นางสาววรรณวิศา  ราชสุวอ
4. นายอนันต์  ป้อมแก้ว
5. นายอัฐสนัย  หาบุบผา
6. นางสาวเบญญภา  ชัยมงคล
 
1. นายจิณณพัต  ปั้นดี
2. นายอภินันทน์  เลขะพันธุ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤษณา  เปลื้องทุกข์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วิเศษสุวรรณ
3. เด็กหญิงยศวดี  เอื้ออารีศิลป์
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวจรรยาพร  สุขจำลอง
2. นางสาวศศิธร  คุ่มมา
3. นางสาวไอริน  ยวงใย
 
1. นางทัศนี  ตรีเจตน์
2. นางวราภรณ์  ค้าสุวรรณ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  คุณุทัย
2. เด็กหญิงสิณิฐตา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงสโรชา  ซำลำ
 
1. นายประทีป  แสงบุญส่ง
2. นางสาววนิดา  ตรีเพชร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวชุลีพร  ขาวสะอาด
2. นางสาวบุญญานุช  สุขสวัสดิ์
3. นางสาวสุกัญญา  บุญประจักษ์
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธีระยุทธ  สุขขีชิต
2. เด็กชายภาณุเกียรติ  คชสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรษา  บุญช่วย
 
1. นายณัฐพัชร์  ภูจอม
2. นางสาวอรอนงค์  ทิพยชล
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ศรีพิทักษ์
2. นางสาวชลธาร  พัสดุ
3. นางสาวนิธิพร  เรืองศรี
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ไวยจะรา
2. เด็กหญิงพรรณราย  เสือจำศีล
3. เด็กหญิงอินทิรา  กองรักษ์
 
1. นางสาวจินตนา  แจ่มใส
2. นางวดี  อิสลาม
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกมลวรรณ  ใหญ่สูงเนิน
2. นางสาวชนิดา  ตั้งใจ
3. นางสาวสมฤทัย  เกตานนท์
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงพรวรินทร์  วิไลสมสกุล
2. เด็กหญิงสิริมาพร  จันทร
3. เด็กหญิงแก้วตา  คล้ายเเชียงราก
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวอัญชลี  กลิ่นชื่น
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ฤกษ์เนตรี
2. นายกฤษดา  ไกรยศ
3. นางสาวสุกัลยา  กุลบุญ
 
1. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
2. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวมะลิวรรณ  อาจอาริ
2. นายสรายุทธ์  จิตรนิล
3. นางสาวอัญชลีพร  ชมโชค
 
1. นางละออง  กุศลส่ง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายธนาวุธ  สายกาล
2. เด็กชายอิทธิกร  ชูชื่น
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงภัทรชา  คงชนะ
2. เด็กหญิงไอศวรรย์  รัตนจักร
 
1. นางสาวจารีรัตน์  อรรถจรูญ
2. นางสาวณัฐญาดา  เอกกุล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกนกวรรณ  สุภาภาพ
2. นางสาวปวีณา  ไทยมงคล
 
1. นางสาวจารีรัตน์  อรรถจรูญ
2. นางสาวนุสรา  แสดงฤทธิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กชายอิทธิพล  บังอร
2. เด็กชายเกริกพล  มูลทองชุน
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายภูวนารถ  เจริญกรุง
2. นายอมรเทพ  การวิทยี
 
1. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
2. นางสาววรรณภา  เย็นมนัส
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนิโลบล  จันทร์ศรีนวล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขทรัพย์ศรี
 
1. นางสาวพรนภา  สุขยานี
2. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงธัญธร  ศรีนาก
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จั่นบำรุง
 
1. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงนันทัชพร  เกิดเปี่ยม
2. เด็กหญิงสุพัตรา  หัสแดง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายสันติ  รัตนากรธิติ
2. นายสิทธิรักษ์  จงรักษ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  ศรีจันทร์ดี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกรณ์กมล  สายกาล
2. นางสาวสุดารัตน์  ไตรย์ปักษ์
 
1. นางสาวดรุญณี  ทรงโอวาท
2. นางสาวสุปราณี  คล้ายคง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวณัฐวดี  มีอาหาร
2. นายปฏิภัทร  สารธรรม
 
1. นายภูมิพัฒน์  สมพงษ์รัตนกุล
2. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวิมล  พงษ์รักษา
2. เด็กหญิงอริสรา  สุดใจดี
3. เด็กชายเทพภิทักค์  เนื่องบุญมา
 
1. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร์
2. นางอุทุมพร  เกิดมงคล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นายศิขริน  สุพงษ์
2. นางสาวสุมิตรา  สุพงษ์
3. นางสาวเปมิกา  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางสาวปาริชาติ  วาณิชยชลกิจ
2. นางวดี  อิสลาม
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. นางสาวกันยารัตน์  กำทอง
2. นายนศิภัทร์  ถีระแก้ว
 
1. นายสมนึก  ยังนึก
2. นางสาวสุนิสา  งามเมือง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายณรงค์กร  พงษ์อร
2. เด็กชายภูเมศ  เกิดผล
3. เด็กชายศิรณัฐ  ตรีทรัพย์
 
1. นายภูมิพัฒน์  สมพงษ์รัตนกุล
2. นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงศศิตา  มาตราเงิน
 
1. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวศศิชา  สหนาคินน์
 
1. นายมานะ  คงสามัคคี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ลิมบุญธรรม
 
1. นางสาวสุพัณณา  เมืองอยู่
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาววีรญา  บุญนารอด
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิบูลย์สุข
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวนภัสสร  ช่วยโพธิ์กลาง
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงอาทิตยา   หอมชื่น
 
1. นางบัวหลง   จันทร์กลิ่นหอม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวดวงกมล  กองทอง
 
1. นางเอมอร  สมสืบ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองแจ่ม
2. เด็กหญิงกิตติยา  สระทองเติม
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สำนองบุตร
4. เด็กหญิงวนิดา  ภักดี
5. เด็กหญิงวิชาดา  ภักดี
 
1. Ms.Melissa  A. Thomas
2. นางสุรีรัตน์  กลีบโกมุท
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายกานต์ธนิต  ทรัพย์เขต์
2. นางสาวธนาภรณ์  สุขศรีจันทร์
3. นางสาวพนิดา  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาววิลาวัณย์  ศรีใส
5. นางสาวสุภัสสร  อินทอง
 
1. Ms.Melissa  A. Thomas
2. นายมานะ  คงสามัคคี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงวราพร  ชาวกล้า
 
1. MissZhang   Xinran
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพัชรินทร  โอกาศ
 
1. MissGao  Shuangmei
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หัดรัดชัย
2. เด็กหญิงศิวพร  ธรรมกาย
 
1. นางราตรี  บัวงาม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวมาริสา  รื่นพิทักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์คำ
 
1. นางราตรี  บัวงาม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายธงชัย  เทพทอง
2. นายนพรัตน์  ทรงไตรย์
3. นายพงศธร  ครามครัน
4. นายสุธิวัฒน์  ผ่องบุรุษ
5. นายสุวรรณ  เรืองฤทธิ์
6. นายเจษฎายุทธ  วิไลพฤกษ์
 
1. นายพิทักษ์  เศรษฐพงษ์
2. นายสุชาติ  ม่วงคำ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงศศิมา  ทองอนันต์
2. เด็กหญิงอนัตตา  สุทธิศิลป์
3. เด็กหญิงอังศุธร  แปลกสินธุ์
 
1. นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวสุมิตรา  สุพงษ์
2. นางสาวอารีย์  ไวยวารี
3. นางสาวเปมิกา  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางจิราภรณ์  กองคูณ
2. นางพัชรี  แก้วไสย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เลาะหมุด
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แก่นตะเคียน
 
1. นางสาวสุกัญญา   ชินคำ
2. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายสิรพิชญ์  สุขสาลี
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายสมศีล  วรรณธนาสิน
2. เด็กชายอณาวินทร์  เนียมสวย
 
1. นางสาวลำยอง  อ่อนแย้ม
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะอิน 1. นายสนธยา  บัวน้อย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมล  ดวงเอก
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  เริงฤทธิ์
 
1. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวลลิดา  ดิษชู
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงนัฐพร  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายสมรัก  สุขสมนาค
 
1. นายวรพล  ศิริวรพลกุล
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กชายศักดา  แผนมณี
 
1. นางพัชรี  แก้วไสย
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายไตรภพ  อินทร์สมบูรณ์
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายนุกูล  อาระหัง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายคมสันต์  ชลธาร
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทนา  วงษ์สำริตย์
2. เด็กชายธีระยุทธ  สุขีชิต
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  คุ้มผล
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขีวาด
2. นางสาวศิริวรรณ  วิเศษสุวรรณ
3. นายเฉลิมพล  ศรีวงษ์ชัย
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
 
156 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธงชัย  สภาพโชติ
2. เด็กชายนุกูล  อาระหัง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
157 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
2. นางสาวเจตนาพร  สีระแก้ว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทนา  วงษ์สำริตย์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คำพ่วง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
159 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวพรพิม  ขาวสะอาด
2. นางสาวมิ่งขวัญ  แจ่มอรุณ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
160 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ภู่กลั่น
2. เด็กหญิงวรรณภัทร  พุ่มแก้ว
 
1. นางพัชรี  แก้วไสย
2. นายอุทัย  นุชนวล
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายไตรภพ  อินทร์สมบูรณ์
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายนุกูล  อาระหัง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายเอกสิทธิ์  คุ้มผล
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวมิ่งขวัญ  แจ่มอรุณ
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายวันรบ  ดิษสอน
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คำพ่วง
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายปฐกรณ์  เหิมฮึก
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  คำพ่วง
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  คุ้มผล
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายคมสันต์  ชลธาร
2. เด็กชายนุกูล  อาระหัง
3. นายวันรบ  ดิษสอน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวน้ำผึ้ง  สนามเขตร์
2. นางสาวมิ่งขวัญ  แจ่มอรุณ
3. นางสาวเกศริน  อ่ำตระกูล
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายคมสันต์  ชลธาร
2. นายธงชัย  สภาพโชติ
3. เด็กชายนุกูล  อาระหัง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวสุก
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวดนุนุช  มงคลเอี่ยม
2. นายพรชัย  อำพันหอม
3. นางสาวศศิ  อินทรโอภาส
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายฐิติกร  ฤทธิตะ
2. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
 
1. นายสมเจษฎ์  ผ่องยุบล
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายสิทธิชัย  สภาพไทย
2. นายเฉลิมพล  ศรีเวียงชัย
 
1. นายสาธิต  อินทมา
2. นายเอกราช  คำถวาย
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายธงชัย  สภาพไทย
2. นายสิทธิพงษ์  เรือนทอง
3. นางสาวเจตนาพร  สีระแก้ว
 
1. นางiรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวดนุนุช  มงคลเอี่ยม
2. นางสาวศิริวรรณ  วิเศษสุวรรณ
3. นางสาวสุนิสา  เทียนสวัสดิ์
 
1. นางผจงมาศ  คล้ายเพชร
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น