เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
เว็บไซต์กำหนดการแข่งขันภาคกลางและภาคตะวันออก
เกณฑ์การแข่งขัน/การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
คู่มือการลงทะเบียนอย่างง่าย
กำหนดการเตรียมเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ
การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน หน่วยแข่งขัน
ตรวจสอบสถานที่แข่งขันภาษาอังกฤษ
artsesao1@gmail.com, 023544962, 0891339234 (ผู้ดูแลระบบ)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ตอบแบบสอบถามการแข่งขันฯ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ
กิจกรรมย่อย สภานักเรียน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 พ.ย. 2556
5 พ.ย. 2556
6 พ.ย. 2556
7 พ.ย. 2556
8 พ.ย. 2556
9 พ.ย. 2556
10 พ.ย. 2556
11 พ.ย. 2556
12 พ.ย. 2556
13 พ.ย. 2556
14 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
15 พ.ย. 2556
16 พ.ย. 2556
18 พ.ย. 2556
19 พ.ย. 2556
20 พ.ย. 2556
21 พ.ย. 2556
22 พ.ย. 2556
23 พ.ย. 2556
24 พ.ย. 2556
25 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

*พิมพืบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63  ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2557 ที่เว็บไซต์  http://www.sillapa.net/home/

 
 

ติดตามตารางการประกวดแข่งขัน ระดับชาติ ได้ที่ http://art63.sillapa.net/sm-nation/

 
   ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. - 2 ก.พ. 57  โรงเรียนแก้ไข/เปลียนตัว  และเพื่อเตรียมการพิมพ์บัตรฯ  จะต้องแทรกรูปนักเรียนทุกคน (ใช้รหัสเดิม)ที่เว็บไซต์ http://www.sillapa.net/home/  
 

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 เสร็จแล้ว! ขอให้ผู้เกี่ยวข้องโปรดตรวจสอบข้อมูลรายการการแข่งขันต่าง ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   กำหนดการคร่าวๆ 
โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 20-26 ม.ค. 57 
โรงเรียนขอเปลี่ยนตัวและแก้ไขรายชื่อ 27 ม.ค.-2 ก.พ. 57
ที่เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ สพม.  http://art63.sillapa.net/sm-nation

 
 

แจ้งพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียนและครู การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบุรี  ที่เว็ปไซต์     http://central63.sillapa.net/sm-center/  

*** ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-3 ของแต่ละกิจกรรม ที่ 1*รางวัลชนะเลิศ  ทีั่ 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 และ ที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้เป็นตัวแทนไปเข้าแข่งขันระดับชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เมืองทองธานี  นนทบุรี (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

 
   ประกาศ!  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก  ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://central63.sillapa.net/sm-center/  
 

 ตัวแทนเขตพื้นที่ สพม.1  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาคกลางฯ ได้ที่  http://central63.sillapa.net/sm-center/ 

**การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู  เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู [หนังสือแจ้งประกาศ]   [ประกาศการขอแก้ไข เปลี่ยนตัว]  1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ลงนามอนุญาต พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน การแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
2. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งได้ การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ตามเกณฑ์ สพฐ. 
3. การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตาม จํานวนสูงสุดที่กําหนดในเกณฑ์การแข่งขัน โรงเรียนสามารถเพิ่มนักเรียนได้ แต่ต้องไม่เกินจํานวนผู้เข้าแข่งขันตามเกณฑ์ ที่กําหนด 
5. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมเปลี่ยนตัวได้แต่ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมทั้งสําเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 
       หมายเหตุ  การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน – ครู 
1 หนังสือขอเปลี่ยนตัว (ตามแบบฟอร์ม) ลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน 
2 บัตรประจำตัวนักเรียนที่เปลี่ยน (พิมพ์จากเว็บไซต์ใส่กระดาษ A4) 
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่นใดของนักเรียน ที่ขอเปลี่ยน (ที่มีรูปประกอบในบัตร) และขอแก้ไขข้อมูลใน เอกสารเปลี่ยนตัว DOC.5 ต่อคณะกรรมการ ณ จุดลงทะเบียน
 
 

 ขอความร่วมมือ โปรดให้ข้อมูล โดยตอบแบบสอบถามความคิดเห็นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  
 
 

 
    กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี คลิกดาวน์โหลดที่นี่
 
 

.: การแข่งขันฯระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จ. เพชรบุรี  เนื่องด้วยการแก้ไขชื่อ และการขอเปลี่ยนตัวตามที่ได้รับแจ้งมานั้น ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดพิมพ์เอกสารกิจกรรมการแข่งขันและบัตรประจำตัว ในระดับ สพม. จากวันที่ 12 ธ.ค. 2556 เป็นวันที่ 13 ธ.ค. 2556 :.  http://central63.sillapa.net/

 
  ลำดับที่ ของ สพม.1  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 12 เขต ที่ใช้ในการประกวด/แข่งขัน ระดับภาค  https://sites.google.com/site/sillapa63pbi/home/ladab-thi-kar-khaengkhan-khxng-sphm  
 

 การแก้ไขชื่อ เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู  เพิ่มชื่อนักเรียน/ครู ใบขอนุญาตเปลี่ยนตัว ตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://central63.sillapa.net/sm-center/

 
 

ด่วน ! สพม.1 ได้โอนข้อมูลผู้ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับภาคฯแล้ว ตัวแทนฯไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูตัวแทนเขตพื้นที่ ไปเข้าแข่งขันระดับภาค ภายใน 2-6 ธ.ค. 56 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 56 ที่เว็บไซต์ http://central63.sillapa.net/sm-center/  ที่เมนูหลัก “รายชื่อ น.ร. ครูแต่ละกิจกรรม” และ แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.”

 
   ด่วนที่สุด !  ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (อย่างเป็นทางการ)ที่ http://www.sesao1.go.th/media/files/6016%20HotNews1(5).pdf  และ"สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค" /พิมพ์เกียรติบัตรรางวัลและเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ นักเรียนและครู (ควร Save ไฟล์เก็บไว้ด้วย) ได้ที่เว็บไซต์นี้ ใต้ "เมนูหลัก"  
 

 ด่วน! แจ้งผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ (สพม.1)  อย่างไม่เป็นทางการที่เว็บไซต์  http://www.sesao1.go.th/media/files/1name%20midel56.pdfโปรดตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ (สพม.1) หากพบความคลาดเคลื่อนขอให้แจ้งโดยด่วน ผ่านทาง e-mail: artsesao1@gmail.com โทร.0 2354 4962, 08 9133 9234

 
 
แจ้งข่าวสาร! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค สำหรับ ผู้ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนของ สพม.1 ไปเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม   นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  โปรดติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ นี้ และเว็บไซต์ภาคกลางและภาคตะวันออก http://www.pbisill63.com/ หรือ
 https://sites.google.com/site/sillapa63pbi/   เน้นย้ำ! การดูกำหนดแข่งขันให้ดูที่.. "ตารางแข่งขัน สพม."
เกณฑ์การเปลี่ยนตัวระดับภาคฯ ดูได้ที่   http://central63.sillapa.net/sm-center/ ** ทีมเดี่ยว 1 คน หากจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว โปรดแจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการ ไปยัง สพม.1 โดยด่วน e-mail:artsesao1@gmail.com
 
 

ด่วนที่สุด!**การส่งเอกสาร** โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ จากหน่วยแข่งขันที่ 1 และ 2 เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ สพม.1 ไปเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี ขอให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sesao1.go.th/media/files/5868%20p56(2).pdf   (หากดาวน์โหลดแล้ว พบเป็นพื้นจอสีขาว ให้กด F5) ..สพม.1 แจ้งข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ย.56..

 
 

สพม.1 ขอแสดงความยินดีสำหรับทีมที่ได้รับผลการแข่งขัน:-

รางวัล "ชนะเลิศ" กิจกรรมใน หน่วยแข่งขันที่ 1

รางวัล "ชนะเลิศ" กิจกรรมใน หน่วยแข่งขันที่ 2

ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้เป็นตัวแทน สพม.1 (กรุงเทพมหานคร)  ไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง  ขอให้เตรียมตัวโดยการ  

** ตรวจสอบตารางแข่งขัน  ** จองที่พักและแวกใกล้เคียง (ถ้าต้องพักค้าง)*** วางแผนการเดินทาง  ***บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (พิมพ์ที่เว็ปไซต์ระดับภาค ** รอแจ้งระยะเวลาพิมพ์บัตรฯต่อไป)  รายละเอียดที่ เว็บไซต์ "งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 " จังหวัดเพชรบุรีhttp://www.pbisill63.com/

 
 

ด่วนที่สุด! สพม.1 แจ้งยืนยันการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสังกัดมัธยมศึกษา แข่งขันตามตารางแข่งขันเดิม วัน/เวลา และสถานที่เดิม ทุกรายกิจกรรม ตามเมนู "ตารางการแข่งขัน" ด้านซ้ายมือ 

ด้วยมีการปิดเส้นทางจราจรหลายสาย  เน้นย้ำขอให้เผื่อเวลาการเดินทางด้วย

โปรดติดตามข่าวสารการแข่งขัน เว็บไซต์นี้ทุกวัน!  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งโดยด่วน

 
 

 ด่วนที่สุด! แจ้งหัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดาวโหลดได้ที่เว็ปไซต์

http://www.thairnm.com/news/50835.html

 1. การอ่านทำนองเสนาะ
    - ม.1 ท่องบทหลัก  นิราศภูเขาทอง
    - ม.2 ท่องบทหลัก  โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
    - ม.3 ท่องบทหลัก  อิศรญาณภาษิต
    - ม.4 ท่องบทหลัก  นมัสการมาตาปิตุคุณ
    - ม.5 ท่องบทหลัก  มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
    - ม.6 ท่องบทหลัก  กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมกระบวนเรือ
2. การพูดสุนทรพจน์
    - ม.ต้น (ม.1-3)   "วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลในอาเซียน"
    - ม.ปลาย (ม.4-6)  "คิดดี ใช้ภาษาดี สร้างสามัคคีให้ชาติ"

 
 

แจ้งการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันฯ ให้มีหนังสืออย่างเป็นทางการ

เรื่อง ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556

เรียน  ประธานศูนย์การแข่งขันกิจกรรม.....................

            ด้วยนักเรียนผู้มีรายชื่อเข้าแข่งขันในระบบออนไลน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ... / กิจกรรม ..... ระดับชั้น....ประภทกิจกรรม เดี่ยว, ทีม  ชื่อ-สกุล นักเรียน......  ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้  จึงขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันเป็น ................  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุญาตพร้อมลงนามโดยผู้บริหารโรงเรียน ....

{นำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวพร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน ในวันแข่งขัน ณ สถานที่แข่งขัน (ไม่จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน)} 

 
 

แจ้งยืนยัน กำหนดการแข่งขัน กิจกรรม ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ  วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2556     ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ รายละเอียดใน "เกณฑ์การแข่งขัน" (ด้านซ้ายมือ)

 
 

แจ้งการพิมพ์เกียรติบัตร สพม.1 จะเปิดระบบการพิมพ์เกียรติให้ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 (ขออภัยในความไม่สะดวก) ทั้งนี้ สามาถพิมพ์ ผลการแข่งขันได้เลย เมื่อศูนย์การแข่งขันกรอกข้อมูลคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้ไปตรวจสอบผลการแข่งขันได้ที่ :-

"เมนูหลัก" (ด้านซ้ายมือ), ผลการแข่งขันรายกิจกรรม, เลือกกลุ่มสาระฯ, เลือกกิจกรรม. และสามารถไปที่ :-

"การนำเสนอ" (ด้านขวามือ) จะแสดงลำดับการได้เหรียญ ผ่านจอโปรเจคเตอร์ด้วยระบบออนไลน์อย่างเป็นปัจจุบ้นทันด่วน!

 
 

แจ้งข่าวด่วน ! สพม.1 โดยศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งยืนยัน กำหนดการแข่งขันวัน เวลา และสถานที่เดิม กิจกรรม  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-3  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม คู่มือการแข่งขัน ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ สำหรับนักเรียนผู้มีรายชื่อเข้าแข่งขันและครู ดูได้ที่ "เกณฑ์การแข่งขัน" ด้านซ้ายมือเว็บไซต์นี้

 
 

แจ้งข้อสังเกต สถานที่แข่งขันกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส ในปีการศึกษานี้ 2556 แข่ง ณ สนามแข่งขัน ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย (หากท่านใดพิมพ์บัตรประจำตัวแล้วระหว่างวันที่ 20 -29 ตุลาคม 2556 โปรดตรวจสอบสถานที่แข่งขันอีกครั้งหนึ่ง)

 
 

เมื่อพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันแล้ว หากเป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษ จำนวน 8 กิจกรรม ที่แยกหน่วยแข่งขัน ขอให้ตรวจสอบสถานที่แข่งขัน "ที่เมนูหลัก" ตรวจสอบสถานที่แข่งขันภาษาอังกฤษ ด้านซ้ายมือ

 
 

 กำหนดการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.1)

  • 20 ตุลาคม 2556 จนถึง ก่อนวันเข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรม = พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันฯ/ครูผู้ฝึกสอน จากระบบ Online
  • 4-25 พฤศจิกายน 2556 = ดำเนินการแข่งขัน ณ ศูนย์แข่งขันฯ แต่ละกิจกรรม
  • 4-25 พฤศจิกายน 2556 = ประกาศผลการแข่งขันผ่านระบบ Online และผู้เข้าแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร
  • 26-30 พฤศจิกายน 2556 = ตรวจสอบรายชื่อ / ข้อมูลผู้ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ฯ เตรียมไปเข้าแข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชบุรี
  • 24-26 ธันวาคม 2556 = ผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 จาก หน่วยแข่งขันที่ 1 และ 2 เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าแข่งขัน ณ จังหวัดเพชรบุรี
  • กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1-3 ระดับภาคฯ เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก ไปเข้าแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
 
 

* ด่วนที่สุด! ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ตรวจสอบรายชื่อ และความถูกต้องของผู้เข้าแข่่งขัน  ให้ผู้สมัครเข้าแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แจ้งข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ของการสมัคร โดยด่วน ที่ e-mail : artsesao1@gmail.com

** หลังจากนี้ ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม ไปแสดง ณ สนามแข่งขันฯ

*** สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันได้ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2556 จนถึงก่อนวันเข้าแข่งขันทุกกลุ่มสาระฯ ติดตัวไปแสดง ในวันที่เข้าแข่งขัน

 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

แจ้งปิดระบบ ! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2556

ด้วย สพม.1 ได้แจ้งปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ในวันที่ 30 กันยายน 2556

หากผู้สมัครมีปัญหาในการลงทะเบียนหลังจากปิดระบบแล้ว

หากพบปัญหา โปรดแจ้งปัญหาขั้นต้น พร้อมแจ้งเบอร์โทรกลับ เป็นเบอร์โรงเรียนของท่าน (02..) และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการติดต่อกลับ ไปทางไปรณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail: artsesao1@gmail.com  สพม.1 จะแจ้งตอบกลับทาง e-mail ที่ท่านได้ส่งผ่านไปทางนี้ 

หรืออาจถามปัญหาด่วนทาง โทรศัพท์ 0 2354 4962 สายตรง, 0 2354 4960 ต่อ 111 หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9133 9234 อรพินท์ เจริญผล  ...ผู้ประสานงานฯ

 
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ในบางรายกิจกรรม ขอให้ส่งเอกสารให้กรรมการพิจารณาก่อนล่วงหน้า เช่น:-

 กิจกรรมย่อย สภานักเรียน ส่งเอกสารถึง ศูนย์แข่งขัน ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556

 กิจกรรมย่อยการแข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ส่งเอกสารถึงศูนย์แข่งขัน ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556

สนใจสมัครเข้าประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดูรายละเอียดจาก  คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ และ

"ตารางการแข่งขัน"

สมัครภายใน วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 

จะปิดระบบ 30 กันยายน 2556  หากประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้วไม่มีชื่อในระบบนี้ 

"จะไม่มีสิทธิเข้าเข้าแข่งขันทุกรายการ"

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63   ปีการศึกษา 2556

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รับสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ online (รับรหัสลงทะเบียนได้ที่แต่ละ ร.ร.สังกัดสพม.1 ส่งผ่านทางระบบ e-office ของทุก ร.ร.แล้ว) 

สมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน  2556

วัน/เวลา และสถานที่ การแข่งขัน ตรวจสอบได้ที่ "ตารางการแข่งขัน"

สพม.1 โทรศัพท์/โทรสาร:0 2354 4962, 0 2354 4960 ต่อ 111

e-mail: artsesao1@gmail.com 

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

เปิดระบบ การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

เปิดระบบพิมพ์บัตรฯ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2556- จนถึงก่อนวันเข้าแข่งขันของแต่ละกิจกรรม พฤศจิกายน 2556  (ยังไม่จำเป็นต้องแทรกรูปภาพผู้เข้าแข่งขัน ในบัตรฯ แต่หากต้องการแทรกรูปก็สามารถแทรกได้)

แข่งขันระหว่างวันที่ 4-25 พฤศจิกายน 2556 (รายละเอียดตารางแข่งขัน ด้านซ้ายมือ)

 

 
กิจกรรมย่อย แข่งขันนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
ส่งเอกสารถึงกรรมการ ณ ศูนย์แข่งขันฯ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 แข่งขันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 17:14 น.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมย่อยสภานักเรียน "การส่งเล่มเอกสาร"
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมย่อยสภานักเรียน สมัครผ่านระบบลงทะเบียน Online ภายใน 30 กันยายน 2556 และขอให้ ส่งเอกสารถึงคณะกรรมการตัดสิน ณ ศูนย์แข่งขันฯ ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2556
วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 11:04 น.
ลงทะเบียน สมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ผู้สนใจ ลงทะเบียน Online เพื่อสมัครเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกกิจกรรม สมัครระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2556 ผู้ประสงค์จะเข้าแข่งขัน ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Online นี้เท่านั้น **ในวันแข่งขัน หากไม่มีรายชื่อผ่านระบบฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทุกรายการ**
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2556 เวลา 07:37 น.
มาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน“มาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐาน 5 ประการ” จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่ผู้รับผิดชอบโครงการฯระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2556 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากมีผู้สนใจขอให้กรอกรายละเอียดและติดต่อส่งตรง โดยด่วนไปยัง ชมรมนวัตกรรมการศึกษา ทางไปรษณีย์ e-mail: 958842@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 08 4672 6842 รายละเอียดเพิ่มเติม "Hot News สพม.1" http://www.sesao1.go.th/
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 20:41 น.
กำหนดการลงทะเบียนเข้าแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
1-30 ก.ย. 2556 กำหนดรับสมัคร/ลงทะเบียนเข้าแข่งขันด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์นี้, 1-10 ต.ค. 2556 ตรวจสอบรายชื่อ/ตัวสะกด นักเรียนผู้เข้าแข่งแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 20:07 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

  ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail : artsesao1@gmail.com, 023544962, 0891339234  

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : AttValue: " or ' expected in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <div align=center> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : attributes construct error in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <div align=center> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 7: parser error : Couldn't find end of Start Tag div line 7 in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: <div align=center> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 9: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 6 and div in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: html line 1 and body in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 11: parser error : Extra content at the end of the document in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/central63/domains/central63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 82
จำนวนทีม 3,871
จำนวนนักเรียน 9,155
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,501
จำนวนกรรมการ 1,259
ครู+นักเรียน 14,656
ครู+นักเรียน+กรรมการ 15,915
ประกาศผลแล้ว 254/296 (85.81%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 17
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 72
สัปดาห์ที่แล้ว 259
เดือนนี้ 1,148
เดือนที่แล้ว 3,748
ปีนี้ 10,561
ทั้งหมด 553,435