หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 Story Telling หน่วยแข่ง 1=ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ร.ร.เบญจมฯ อ.อ.เอื้อจิต ,ร.ร.สามเสนฯ อ.อ.วารุณี 0   ร.ร.เบญจมฯ อ.อ.เอื้อ
2 ASEAN QUIZ หน่วยแข่ง 1= ร.ร.วัดนวลนรดิศ หอประชุมอาคาร 100 ปี บริเวณ 2 หรือ หน่วยแข่ง 2=ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์  
3 Skit ละครสั้น หน่วยแข่ง 1= ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.มัธยมวัดนายโรง  
4 Skit ละครสั้น หน่วยแข่ง 1=ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ หรือ หน่วยแข่ง 2 =ร.ร.มัธยมวัดนายโรง  
5 Spelling Bee หน่วยแข่ง1= ร.ร.มักกะสันพิทยา หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.ศึกษานารี  
6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
7 โรงเรียนทวีธาภิเศก  
8 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  
9 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม  
10 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  
11 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  
12 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2  
13 โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
14 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  
15 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  
16 โรงเรียนวัดราชบพิธ  
17 โรงเรียนวัดอินทาราม  
18 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  
19 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  
20 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ   0 2245 1717
21 โรงเรียนศึกษานารี  
22 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
23 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  
24 โรงเรียนสตรีวิทยา  
25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
26 โรงเรียนสวนอนันต์  
27 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย  
28 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
29 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  
30 โรงเรียนเทพศิรินทร์  
31 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
32 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  
33 โรงเรียนโยธินบูรณะ  
34 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย อ.โสรยา   0 2623 0904-5 ต่อ 10

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัทพ์ 02 354 4960 ต่อ 111 / 02 354 4962,e-mail:artsesao1@gmail.com
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]