หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดรับสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2556
ประกวดแข่งขันระหว่าง วันที่ 4 - 25 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 22 พ.ย. 2556
23 พ.ย. 2556
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 22 พ.ย. 2556
23 พ.ย. 2556
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยนิทรรศ 14 พ.ย. 2556 13.00 - 16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ หอประชุม 100 ปี 12 พ.ย. 2556 9.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ หอประชุม 100 ปี 12 พ.ย. 2556 9.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ห้องสมุด กาญจนาภิเษภ บริเวณ 2 12 พ.ย. 2556 8.30-10.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ห้องสมุด กาญจนาภิเษภ บริเวณ 2 12 พ.ย. 2556 10.30-12.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ประชุมเทิดพระเกียรติ 10 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ประชุมเทิดพระเกียรติ 10 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ประชุมเทิดพระเกียรติ 10 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ประชุมเทิดพระเกียรติ 10 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ประชุมเทิดพระเกียรติ 10 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ประชุมเทิดพระเกียรติ 10 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเยาวมาลย์ฯ ชั้น 6 ห้อง 164 และ 165 10 พ.ย. 2556 08.00-13.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเยาวมาลย์ฯ ชั้น 6 ห้อง 166 และ 167 10 พ.ย. 2556 08.00-13.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะ 15 พ.ย. 2556 8.00-16.00 อ.กิตติรัตน์ คำภา โทร.0 2241 2320, 08 4355 2655, อ.นิติ ศุภรานันท์ 08 170 09992
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ 15 พ.ย. 2556 8.00-16.00 อ.กิตติรัตน์ คำภา โทร.0 2241 2320, 08 4355 2655, อ.นิติ ศุภรานันท์ 08 170 09992


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัทพ์ 02 354 4960 ต่อ 111 / 02 354 4962,e-mail:artsesao1@gmail.com
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]