หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดรับสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2556
ประกวดแข่งขันระหว่าง วันที่ 4 - 25 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคารสิรินทร ชั้น 7 20 พ.ย. 2556 08.00-16.00 อ.ณัฐปพัฒน์ ธิรามนตรี 08 1808 0096 e-mail: nattapapat@hotmail.com
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคารสิรินทร ชั้น 7 20 พ.ย. 2556 08.00-16.00 อ.ณัฐปพัฒน์ ธิรามนตรี 08 1808 0096 e-mail: nattapapat@hotmail.com
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 Spelling Bee หน่วยแข่ง1= ร.ร.มักกะสันพิทยา หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.ศึกษานารี 18 พ.ย. 2556 08.00-16.00 หน่วยแข่ง 1 ร.ร.มักกะสัน อ.รุ่งทิวา อึ้งจุ้ย 08 5831 6059, หน่วยแข่ง2 ร.ร.ศึกษานารี อ.ฉัตรชัย เตรียมอมรรตน์ 08 1498 7680
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 Spelling Bee หน่วยแข่ง1= ร.ร.มักกะสันพิทยา หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.ศึกษานารี 18 พ.ย. 2556 08.00-16.00 หน่วยแข่ง 1 ร.ร.มักกะสัน อ.รุ่งทิวา อึ้งจุ้ย 08 5831 6059, หน่วยแข่ง2 ร.ร.ศึกษานารี อ.ฉัตรชัย เตรียมอมรรตน์ 08 1498 7680
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 Story Telling หน่วยแข่ง 1=ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 18 พ.ย. 2556 09.00-12.00 หน่วยแข่ง1 อ.เอื้ิอจิต ชูศรี 08 6662 5132, หน่วยแข่ง2 อ.วารุณี หวังประเสริฐ 08 1938 8913
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 Story Telling หน่วยแข่ง 1=ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 18 พ.ย. 2556 09.00-12.00 หน่วยแข่ง1 อ.เอื้ิอจิต ชูศรี 08 6662 5132, หน่วยแข่ง2 อ.วารุณี หวังประเสริฐ 08 1938 8913
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา อาคารเก้าทศวรรษ ชั้น 3 ห้อง 6304 20 พ.ย. 2556 09.00-16.00 หน่วยแข่ง1+2 อ.สุพัตรา ชัยมณี 08 8791 0429
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา เบญจภัทรดิเรก ชั้น ชั้น 7 ห้อง 7409 20 พ.ย. 2556 08.00-16.00 หน่วยแข่ง1+2 อ.สุพัตรา ชัยมณี 08 8791 0429
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 Skit ละครสั้น หน่วยแข่ง 1= ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.มัธยมวัดนายโรง 19 พ.ย. 2556 08.00-16.00 หน่วยแข่ง1 อ.อดิเรก จันทร์แทน 08 1449 9430, หน่วยแข่ง2 อ.อารีรัตน์ หล้าหิบ 09 1992 6715
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 Skit ละครสั้น หน่วยแข่ง 1= ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ หรือ หน่วยแข่ง 2= ร.ร.มัธยมวัดนายโรง 19 พ.ย. 2556 08.00-16.00 หน่วยแข่ง1 อ.อดิเรก จันทร์แทน 08 1449 9430, หน่วยแข่ง2 อ.อารีรัตน์ หล้าหิบ 09 1992 6715
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมICT 8 พ.ย. 2556 13.00-16.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ห้องประชุม พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 15 พ.ย. 2556 08.00-16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเพชรรัตน 25 พ.ย. 2556 10.00-16.30 ครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล 081-558-8238
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเพชรรัตน 25 พ.ย. 2556 10.00-16.30 ครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล 081-558-8238
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 ASEAN QUIZ หน่วยแข่ง 1= ร.ร.วัดนวลนรดิศ หอประชุมอาคาร 100 ปี บริเวณ 2 หรือ หน่วยแข่ง 2=ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ห้อง นข 1 =หอประชุมอาคาร 100 ปี บริเวณ 2 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00 หน่วยแข่ง1 อ.ยุพิน สุดตานา 08 1868 7261, อ.อัจฉรา พิทักษ์เสรีธรรม 08 7590 6033
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 ASEAN QUIZ หน่วยแข่ง 1= ร.ร.วัดนวลนรดิศ หอประชุมอาคาร 100 ปี บริเวณ 2 หรือ หน่วยแข่ง 2=ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ นข.1 อาคารหอประชุม 100 ปี บริเวณ 2, นข.2 อาคาร2 และอาคาร 4 ห้อง ห้องสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และห้องอัปสรสามัคคี 19 พ.ย. 2556 09.00-12.00 หน่วยแข่ง1 อ.ยุพิน สุดตานา 08 1868 7261, อ.อัจฉรา พิทักษ์เสรีธรรม 08 7590 6033


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัทพ์ 02 354 4960 ต่อ 111 / 02 354 4962,e-mail:artsesao1@gmail.com
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]