หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-bkk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริวรรณ โล่ห์วัฒนา โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรรมการ
2. นางธารารัตน์ บุญประเทืองโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
3. นางประนอม เปลี่ยนเฉยโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นางพิมพรรณ เพ็ญศิริโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางชูศรี ทีปสรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
2. นางพรรณี ชื่นอุทัยโรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นางยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย โรงเรียนวัดราชโอรส กรรมการ
4. นางชมชนก ทรงมิตรโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา ทรงเสรีย์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรรมการ
2. นางพิมพ์วลี ชวาลสิโรตม์ โรงเรียนวัดสังเวช กรรมการ
3. นางกฤษณา ครุฑธราโรงเรียนวัดอินทราราม กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ มณีนาคโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์ อรุณวรรณ โรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพรรณ คูภิรมย์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรรมการ
2. นางสาวจริยา สวัสดิ์พร้อม อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัดโรงเรียนทีปังกรวิทยพัฒน์ (วัดน้อยใน)กรรมการ
4. นางกุณฑีรา บุญเลี้ยง โรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ วงศ์พัชราภรณ์ โรงเรียนวัดพุทธบูชากรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คงธนชุณหพร โรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นายอิสรภัทร วารีสอาดโรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ
4. นางชลธิชา สุขพลอยโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
5. นางสาวสมปอง ประทีปช่วง โรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสำเนียง เรียนรัชตะ โรงเรียนศึกษานารี กรรมการ
2. นางอัมพร รำพึงนิตย์ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ อุบลโรงเรียนมักกะสันวิทยา กรรมการ
4. นางบุญญาภา อักษรกาญจน์โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางภาวดี ผสมทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการ
2. นางธารทิพย์ พวงสุข โรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นางจิราวดี เงินแถบ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
4. นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรรมการ
5. นางสาวรังสิยา พวงจิตรโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางกษมน จันทร์ถมโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
2. นางพิมพ์ปราง กมลเพ็ชร โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เฉลิมญาติ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กรรมการ
4. นางรุ่งลักษณ์ ยงวณิชย์โรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา สมโภชพฤฒิกุล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรรมการ
2. นายอุรุพงศ์ บุญญาผลา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปวีณา แก้วปู่ โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
4. นางกานดา แสงมณีโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
5. นายธีรวุฒิ แหวนเงินโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรรมการ
6. นายชัยยา รัตนศรี โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางธัญญาดา ผดุงโยธีโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางอัญชลี โพธิ์กิ่งโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
3. นายวรากร ใจดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพนิตนาฏ จันทวงศ์โรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
5. นางไพพรรณ ขำมะโนโรงเรียนราชวินิต มัธยม กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชูชม ธรณธรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาวดี บุญพูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนดล ยิ้มถนอมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนภา สุขสาตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกสินทร์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
8. นายไมตรี ศรีทองแท้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
9. นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์โรงเรียนสายปัญญาฯกรรมการ
10. นางพนิดา พลสุธรรม์โรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
11. นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชูชม ธรณธรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาวดี บุญพูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายธนดล ยิ้มถนอมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนภา สุขสาตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นายโกสินทร์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
8. นายไมตรี ศรีทองแท้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
9. นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์โรงเรียนสายปัญญาฯกรรมการ
10. นางพนิดา พลสุธรรม์โรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
11. นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ พรหมมานอกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา บัวเผื่อนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายถาวร กิตติวรนารถโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุพล นิลกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรภัทร สินดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
7. นางสมจิตต์ ติณจินดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
8. นางกรรณิการ์ อุทธาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
9. นางสุจิตรา ทองสลวยโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯกรรมการ
10. นางทองสุข ทับเจริญโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
11. นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
12. นายธีรเดช จั่นกระแสร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
13. นางภาณุมาศ บัวก้านทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ พรหมมานอกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา บัวเผื่อนโรงเรียนสายปัญญาฯกรรมการ
4. นายถาวร กิตติวรนารถโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุพล นิลกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรภัทร สินดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
7. นางสมจิตต์ ติณจินดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
8. นางกรรณิการ์ อุทธาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
9. นางสุจิตรา ทองสลวยโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯกรรมการ
10. นางทองสุข ทับเจริญโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
11. นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
12. นายธีรเดช จั่นกระแสร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
13. นางภาณุมาศ บัวก้านทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ พรหมมานอกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา บัวเผื่อนโรงเรียนสายปัญญาฯกรรมการ
4. นายถาวร กิตติวรนารถโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุพล นิลกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรภัทร สินดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
7. นางสมจิตต์ ติณจินดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
8. นางกรรณิการ์ อุทธาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
9. นางสุจิตรา ทองสลวยโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯกรรมการ
10. นางทองสุข ทับเจริญโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
11. นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
12. นายธีรเดช จั่นกระแสร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
13. นางภาณุมาศ บัวก้านทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ พรหมมานอกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา บัวเผื่อนโรงเรียนสายปัญญาฯกรรมการ
4. นายถาวร กิตติวรนารถโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุพล นิลกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรภัทร สินดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
7. นางสมจิตต์ ติณจินดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
8. นางกรรณิการ์ อุทธาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
9. นางสุจิตรา ทองสลวยโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯกรรมการ
10. นางทองสุข ทับเจริญโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
11. นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
12. นายธีรเดช จั่นกระแสร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
13. นางภาณุมาศ บัวก้านทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ พลสุธรรม์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ภักดีดำริห์กุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายแมน ต้นสมบูรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ คุณมาศโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
8. นางสาวสมสว่าง ธนะพานิชย์สกุลโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯกรรมการ
9. นายสมบัติ แสงทองคำสุกโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาศ ธุวะคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายสมพล อันสมศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ พลสุธรรม์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายไพบูลย์ ภักดีดำริห์กุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นายแมน ต้นสมบูรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ คุณมาศโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
8. นางสาวสมสว่าง ธนะพานิชย์สกุลโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯกรรมการ
9. นายสมบัติ แสงทองคำสุกโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาศ ธุวะคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย จันทร์หอมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอาภาพร สินธุเสกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสถาพร อุทธาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิมลวรรณ เทียนมงคลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพรรณี เจริญกัลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาววาสนา ภูมีโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
8. นายประจิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์โรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
9. นางกุลวดี ไพจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
10. นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
11. นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวประภาศรี สิงคเสลิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
13. นายมงคล วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอำนวย จันทร์หอมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางอาภาพร สินธุเสกโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสถาพร อุทธาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นางวิมลวรรณ เทียนมงคลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพรรณี เจริญกัลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาววาสนา ภูมีโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
8. นายประจิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์โรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
9. นางกุลวดี ไพจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
10. นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
11. นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวประภาศรี สิงคเสลิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
13. นายมงคล วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาภรณ์ ธัญญาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ
2. นายบัญหาญ เชื้อสายโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยะพงษ์ กลางจอหอโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ตันเจริญโรงเรียนสตรีวัดระฆังประธานกรรมการ
2. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเกริกกุล เลาหะพานิชโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายไพสิน เจริญนิตย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวยุพา สมนึกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย ตันเจริญโรงเรียนสตรีวัดระฆังประธานกรรมการ
2. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเกริกกุล เลาหะพานิชโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายไพสิน เจริญนิตย์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวยุพา สมนึกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ พัฒรากุลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโบรมีน บุญสนานโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
3. นางสาวอมราวรรณ แสงนิลโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวศิรินัย ซาชาอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสราวุฒิ พัฒรากุลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโบรมีน บุญสนานโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
3. นางสาวอมราวรรณ แสงนิลโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวศิรินัย ซาชาอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางจุไรรัตน์ เสือนุ่มโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศิลอาภรณ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอมรา ขอดสันเทียะโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ อินทร์ศวรโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
5. นายนราพงษ์ มาสิกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางอุไร ปิ่นทองโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวรัตน์ บรรณปัญญาโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
3. นางสาวเพชรดา วิทยานนท์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
4. นายพิศณุ เจริญสุขโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประยงค์ ฉิมน้อยโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุภัทรา อินต๊ะคำโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย กิตติวิสารโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา รัฐประสาทข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอรวรรณ บำรุงศักดิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมภพ ผดุงยศโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต สุไลมานดีโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ วิเศษภักดีโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
4. นางสาวนภัสรพี เขมชีวะโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวฐมน ม่วงนาพูลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเชาวลิต สุไลมานดีโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ วิเศษภักดีโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
4. นางสาวนภัสรพี เขมชีวะโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
5. นางสาวฐมน ม่วงนาพูลโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมจิตต์ เกษรบัวโรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางสาวสิทธิโชค อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดพุทธบูชากรรมการ
3. นางสาวชนิษฎา กำแพงทองโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
4. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
5. นางสุกัญญา ด้วงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
6. นางรัตนา อุทกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววานิดา เสน่หาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสมจิตต์ เกษรบัวโรงเรียนวัดลาดปลาดุกประธานกรรมการ
2. นางสาวสิทธิโชค อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดพุทธบูชากรรมการ
3. นางสาวชนิษฎา กำแพงทองโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
4. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
5. นางสุกัญญา ด้วงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกรรมการ
6. นางรัตนา อุทกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววานิดา เสน่หาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระสมภพ สุมโนวัดสุวรรณรารามราชวรวิหารประธานกรรมการ
2. พระครูใบฎีกาเชิด ถิรปัญโญวัดโพธินิมิตรกรรมการ
3. พระมหาสายชล อติสสโยวัดจันทารามกรรมการ
4. พระอาจารย์สมาน สุมโนวัดจันทารามกรรมการ
5. นางสาวศศิธร วิริยานุวัฒน์กุลศ.พ.อ. วัดอนงคารามกรรมการ
6. นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
7. นายอรรถกิตติ์ มีเงินโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายพิชัยพลบ พึ่งสุนทรศิริมาศโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายกมล ชวนวันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนรองประธานกรรมการ
3. นายประวิทย์ ไชยวรศิลป์โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมใจ เพียรมานะกิจโรงเรียนทวีธาภิเศก 2กรรมการ
5. นายกมลวิช พันโบโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววัชรี นกแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรรมการ
7. นายวัชรชัย ถาวรนุกรักษ์โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
8. นายประกิจ นิธิยานันท์โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
9. นายมนตรี เกตุแก้วโรงเรียนวัดพุทธบูชากรรมการ
10. นายวารินทร์ มรรคประเสริฐโรงเรียนวัดสังเวชกรรมการ
11. นางสุภาภรณ์ เปรมแหววโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์กรรมการ
12. นายมงคล สินสืบเชื้อโรงเรียนแจงร้อนวิทยากรรมการและเลขานุการ
13. นายสุทธิชัย วีระเสถียรโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
14. นายธีรพัชร์ ศิลาวิโรจน์ธาดาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา อินทร์พงษ์พันธ์โรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล เอมโกษาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววัชรา เทพนมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นายพิชัย สว่างชัยโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
5. นายปรีชา พุกศรีสุขโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรกรรมการ
6. นางสาวนันทพร ภุมมาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการ
7. นายนิพนธ์ ประมวลสุขโรงเรียนวัดบวรนิเวศกรรมการ
8. นายศักดา พึ่งเจียมโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
9. นางวิลาวัลย์ นามศรีโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์กรรมการ
10. นายพัฒนพงษ์ สมบัติรักษ์โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)กรรมการ
11. นายพิษณุ กุศลวงศ์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวปัทมา ไทยประเสริฐโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
13. นางวรลักษณ์ แจ่มใสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรรมการ
14. นายสุขุม ประทีปะเสนโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวนิภา สิทธิวุฒิโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
16. นางปภาพินท์ นาภูมิโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ศิลอาภรณ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางภริษา ปานุราชโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นางลาวัลย์ ศรีบรรเทาโรงเรียนอุบลราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางรัตนา ศรีรุ่งนภาพรโรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
7. นางบุญศรี ศิริวัฒนาตระกูลโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
8. นายสุวิทย์ จิตรบูรณ์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
9. นายกุศล ศรีลาโชติโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทสมเกียรติ ศรีทรัพย์พิสุทธิ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสมศรี หล่อคุณธรรมโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
12. นางปภังกร หัสดีธรรมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวคนึงนิตย์ สุนทวนิคโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
14. นายสนธยา ปาวันโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติโรงเรียนวัดราชโอรสประธานกรรมการ
2. นายสมภพ อยู่สบายโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยา คงศรีวิลัยโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
4. นายสุรีย์ ธรรมเลิศหล้าโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ดีไสวโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
6. นายสุรชัย อันลำพูนโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
7. นางวรรณา คันธอุลิศโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
8. นายบุญเลิศ มณีจักรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
9. นายสุภาพ พงษ์สุวรรณโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
10. นางอาภรณ์ ทิพยอมรโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวอารีวรรณ ผลโพธิ์โรงเรียนมักกะสันพิทยากรรมการ
12. นายสมพงษ์ ศิริพลโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางผุสดี โมกขวิสุทธิ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
14. นายฤทธิพงษ์ ประทุมสุวรรณ์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ บุญศิริวัฒน์วานิชโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ผลวัฒนะโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย ธรรมโกศลโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
4. นายวิทูล ดวงดีโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมกรรมการ
5. นายประทีป พรัมรัตนพงศ์โรงเรียนปัญญาวรคุณกรรมการ
6. นายวีรยุทธ์ พุทธนิมนต์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
7. นายศราวุธ จารุกลัสโรงเรียนวัดรางบัวกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ เศวตนัยโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
9. นางสาวนิภา ยอดธงชัยโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
10. นางกนกวรรณ บำรุงศรีโรงเรียนวัดสระเกศกรรมการ
11. นางกุหลาบ เจียมอุทิศศักดิ์โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
12. นายพยัพ พลจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
13. นายอานนท์ ทับทิมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
14. นายสุชาติ สุภาพดีโรงเรียนวัดน้อยที่ปรึกษา

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมงคล ไชยวงศ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง กรรมการ
2. นายวสันต์ นิยมสมานศิลปะอิสระกรรมการ
3. นายปมุข ภู่เกิดสินครูโรงเรียนบวรมงคลกรรมการ
4. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แก้วฟองครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรรมการ
6. นายสุวิทย์ เชยชมครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญากรรมการ
2. นายอภิรัตน์ นาครัตน์โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอภิรัตน์ นาครัตน์โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอภิรัตน์ นาครัตน์โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอภิรัตน์ นาครัตน์โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ ธนบุรีกรรมการ
3. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ ธนบุรีกรรมการ
3. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ ธนบุรีกรรมการ
3. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูลโรงเรียนสารสาสน์ ธนบุรีกรรมการ
3. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
2. นายจักรี มงคลอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
2. นายจักรี มงคลอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
2. นายจักรี มงคลอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
2. นายจักรี มงคลอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
2. นายจักรี มงคลอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
2. นายกฤษฎาธาร จันทะโกครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีกรรมการ
3. นายจักรี มงคลอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
2. นายจักรี มงคลอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
2. นายจักรี มงคลอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นายกฤษฎาธาร จันทะโกครูพิเศษโรงเรียนมาแตร์เดอีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอภิรัตน์ นาครัตน์โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอภิรัตน์ นาครัตน์โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นางวาสนา นาครัตน์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
3. นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นางวาสนา นาครัตน์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
3. นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายสหรัฐ จันทร์เฉลิมมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นายศุภณัฐ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธนาธิป เผ่าพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายณัฐดนัย วงษ์วรสันต์กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายณัฐดนัย วงษ์วรสันต์กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี ศรีเพชรเจริญโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกรกฤต ศรีส้มป่อยโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สมชาย รัศมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สมชาย รัศมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.สมชาย รัศมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.สมชาย รัศมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
2. นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยงกรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
3. นายเดชา เจซาคาลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายบุริม สายจันทร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
3. นายศิริเกล้า พิสิทธิคุณสถาบันดนตรีฟอร์ทิสสิโม มิวสิค อะคาเดมีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ เทพย์ทองโรงเรียนโพธิสารพิทยากรประธานกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวังโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวังโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางวนิดา กรินชัยนาฏศิลปินอาวุโสกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางวนิดา กรินชัยนาฏศิลปินอาวุโสกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธนิตา รัตนพันธ์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธนิตา รัตนพันธ์โรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางศุลีพร ปิ่นนัยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางเบ็ญจมาศ ถวิลหวังโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่งโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
2. นางรัชดา มีป้อมโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
3. นางเบ็ญจมาศ ถวิลหวังโรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียรโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
2. นางประสิทธิ์ เมืองชมภูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
4. นางวรรณศิริ จิตรพีระโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
5. นางเกศสุดา ลีละเศรษฐกุลโรงเรียนแจงร้อนวิทยากรรมการ
6. นายวรกิจ ดอกไม้โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียรโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
2. นางประสิทธิ์ เมืองชมภูโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ เอนกลาภโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
4. นางวรรณศิริ จิตรพีระโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
5. นางเกศสุดา ลีละเศรษฐกุลโรงเรียนแจงร้อนวิทยากรรมการ
6. นายวรกิจ ดอกไม้โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ มนทริมาโนชญ์โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
2. นางปราณี มีมงคลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอรทัย อนุสิทธิ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
4. นายวันพิชิต ล่ามแขกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ ยาสุภาพโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวอริญชยา ประภาพันธุ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางทิพวัลย์ มนทริมาโนชญ์โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
2. นางปราณี มีมงคลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอรทัย อนุสิทธิ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
4. นายวันพิชิต ล่ามแขกโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ ยาสุภาพโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวอริญชยา ประภาพันธุ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทรโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางอัญนาทาดา ธนรัตพณิชภาโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ กำธรโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
4. นายลักษณ์ กลั่นสุคนธ์โรงเรียนโยธินบูรณ 2 (สุวรรณสุทธาราม)กรรมการ
5. นางสุมาลี ตัณฑัยย์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
6. นางชนิดา ไชยศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
2. นางสาวผกาทิพ เอี่ยมพิบูลย์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายไกรวิทย์ ดีไทยโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
4. นางสายสุนีย์ ชัยชมภูโรงเรียนราชวินิตมัธยมกรรมการ
5. นางกรณิศา ตันศิริโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
6. นางชนิดา ไชยศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด ขุนทิพย์ทองโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
2. นางรุ่งนภา เส็งไธสงโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นายอภิรัตน์ วารินทร์โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิสมัย มิ่งเมืองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
5. นางนราธิป พรหมโชติโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
6. นายโชติ วิสุทธาจารโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวัลฤดี จัตุกูลโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสาวปัทมา ภูมิน้ำเงินโรงเรียนวัดราชาธิวาสกรรมการ
3. นายก้องภพ จุ้ยช่วยโรงเรียนปัญญาวรคุณกรรมการ
4. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นางสาวเครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุประดิษฐ์ วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ดวงวิบูลย์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
2. นางสาวประภัสสร วานิชสุขสมบัติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรรมการ
3. นางอัญชลี วุฒิศักดิ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
4. นางวรรณา เทียมเมืองโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชบางขุนเทียนกรรมการ
5. นางสาววนิดา ชมมาลีโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
6. นายทรงพล สุภาศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีรัตน์ สันติธรรมานนท์โรงเรียนจันทร์ประดิษฐ์รามวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิตโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นางสาวพิทยา กุศลปฏิการโรงเรียนวัดราชบพิธกรรมการ
4. นางประนอม จั่นแย้มโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
5. นายไกรวุฒิ วัฒนเธียรโรงเรียนทวีธาภิเศก 2กรรมการ
6. นายทรงพล สุภาศรีโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรองทอง ทับเทศโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ กองแดงโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
3. นางนฤมล แดงสอนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
4. นางละออง ตันศิริสิทธิกุลโรงเรียนมักกะสันพิทยากรรมการ
5. นางชนัญญา รัตนธรรมโรงเรียนวัดรางบัวกรรมการ
6. นางอาลิดา วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรองทอง ทับเทศโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ กองแดงโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรรมการ
3. นางนฤมล แดงสอนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรรมการ
4. นางละออง ตันศิริสิทธิกุลโรงเรียนมักกะสันพิทยากรรมการ
5. นางชนัญญา รัตนธรรมโรงเรียนวัดรางบัวกรรมการ
6. นางอาลิดา วังพฤกษ์โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อยโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พงษ์สมบุญโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนัยนา จูรัตน์ศักดิ์เจริญโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภารินญัลดา วิศาลสมพงษ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี รอดแสงสินธุ์โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมกรรมการ
6. นางพวงน้อย บุญประเดิมโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางธนิศพร สว่างวงศ์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรกรรมการ
2. นางกนกพร พุทธิพงษ์โรงเรียนแจงร้อนวิทยากรรมการ
3. นางอุษา จินดาคุณโรงเรียนโยธินบูรณ 2 (สุวรรณสุทธาราม)กรรมการ
4. นางสาวอาภา จิตต์มั่นการโรงเรียนทวีธาภิเศก 2กรรมการ
5. นางสาวดาราณี เรืองพานิชโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ฯกรรมการ
6. นางพวงน้อย บุญประเดิมโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปภา จุฬารัตน์โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนกรรมการ
2. นายอภิชัย แดงเหลือบโรงเรียนแจงร้อนวิทยากรรมการ
3. นางวรินทร โคปาละสูตรโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำกรรมการ
4. นางสุชีรา เสาร์น้อยโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สีหนาทโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์กรรมการ
6. นางเสาวณี ดอกไม้โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปัทมา ช่างกลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ศรีโสธรโรงเรียนวัดน้อยนพคุณกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ตองอ่อนโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ฯกรรมการ
4. นางสุดจิตร์ เกษมชาญโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นางสาวพิชญา ตริสกุลโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นางเสาวณี ดอกไม้โรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ จัตุพรโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
2. นายวีระชัย เสนารักษ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นางสาวนฤมล สรัสสลักษณ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
4. นางมยุรี มณีสุธรรมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
5. นางสาวภารดี จินะณรงค์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
6. นางโสภิตา ไชยช่อฟ้าโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุดใจ จัตุพรโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
2. นายวีระชัย เสนารักษ์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
3. นางสาวนฤมล สรัสสลักษณ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
4. นางมยุรี มณีสุธรรมโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
5. นางสาวภารดี จินะณรงค์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
6. นางโสภิตา ไชยช่อฟ้าโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิรภาส อาภามาศกุลโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
2. นายสุภกิตติ์ ธนุรุ่งสุขใจโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
3. นางสาวรัตนา กาญจนสาลีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
4. นายก้องเกียรติ เหลืองอมรฟ้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์สุภัค จิราพงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายธนภัทร วุฒิสันต์โรงเรียนวัดสังเวชกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางฎาทกาญจน์ อุสตัสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกรกมล กำเนิดกาญจน์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอมรพันธ์ สมมะลวนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวันโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นายอณิมา รอดเสียงล้ำโรงเรียนหอวังกรรมการ
6. นายประภากร เชียงทองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางฎาทกาญจน์ อุสตัสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางกรกมล กำเนิดกาญจน์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอมรพันธ์ สมมะลวนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายปัญจาภรณ์ มาลาวันโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นางสาวอณิมา รอดเสียงล้ำโรงเรียนหอวังกรรมการ
6. นางประภากร เชียงทองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชยนันท์ สารพานิชโรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เปยานนท์โรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา บุตรเอกโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
4. นายนิต ศุภรานันท์โรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิชยนันท์ สารพานิชโรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เปยานนท์โรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา บุตรเอกโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
4. นายนิต ศุภรานันท์โรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางฎาทกาญจน์ อุสตัสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประภากร เชียงทองโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอมรพันธ์ สมมะลวนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวันโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามกรรมการ
5. นายอณิมา รอดเสียงล้ำโรงเรียนหอวังกรรมการ
6. นางกรกมล กำเนิดกาญจน์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสุภาณี โลหิตานนท์โรงเรียนศึกษานารีประธานกรรมการ
2. นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นางสุมาลี ตัณฑัยย์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
4. นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นายนิตยา ยุวัฒนะกุลโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
6. นางอัจฉรา กอบัวแก้วโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
7. นายธงชัย สุภิตาภรณ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชาโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
9. นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายซุปเป้อร์ สุกันทาโรงเรียนราชนัทนทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
2. นายซุปเป้อร์ สุกันทาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสุภาณี โลหิตานนท์โรงเรียนศึกษานารีประธานกรรมการ
2. นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
3. นางสุมาลี ตัณฑัยย์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
4. นายฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
5. นางนิตยา ยุวัฒนะกุลโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
6. นางอัจฉรา กอบัวแก้วโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
7. นายธงชัย สุภิตาภรณ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชาโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
9. นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิชยนันท์ สารพานิชโรงเรียนโยธินบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญาโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
3. นางเบ็ญจมาศ วิจิตรโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
4. นางสาวนิตยา เพชรน้อยโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการ
5. นางจิระภา มีหวายหลึมโรงเรียนโยธินบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปรเมษฐ์ โมลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายวีรกิจ สกุลพันธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์โรงเรียนเกรรมการ
4. นายเสฏฐวุฒิ โมลานิลโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ บรรยายกิจโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
6. นางสาวภัทรา พิศุทธิ์เกียรติโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
7. นายอรณิชา นันทพฤทธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายซุปเป้อร์ สุกันทาโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุรนาฏ ลือศิริวัฒนามัธยมวัดหนองแขมกรรมการ
2. นางสาวฐิติภัทร ทองมาสตรีวิทยากรรมการ
3. นายศวิษฐ์ วีระยุทธวัฒนะธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
4. นายนิคม จิตต์คงบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์สุภัค จิราพงษ์อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นายเสฏฐวุฒิ โมลานิลเทพศิรินทร์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางฎาทกาญจน์ อุสตัสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ สิงคชาติโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมหมาย ฤาชัยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประเจิน โชติพงศ์กุลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพนม สุมาศรีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
7. นายไพบูลย์ ปัทมวิภาตโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางฎาทกาญจน์ อุสตัสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ สิงคชาติโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมหมาย ฤาชัยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประเจิน โชติพงศ์กุลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพนม สุมาศรีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
7. นายไพบูลย์ ปัทมวิภาตโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางฎาทกาญจน์ อุสตัสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ สิงคชาติโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมหมาย ฤาชัยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประเจิน โชติพงศ์กุลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพนม สุมาศรีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
7. นายไพบูลย์ ปัทมวิภาตโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางฎาทกาญจน์ อุสตัสโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ สิงคชาติโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมหมาย ฤาชัยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
5. นายประเจิน โชติพงศ์กุลโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพนม สุมาศรีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการ
7. นายไพบูลย์ ปัทมวิภาตโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางถนอมนวล ไชยรัตน์โรงเรียนศึกษานารีรองประธานกรรมการ
2. นายอิสระ สิงห์เปียโรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี่กรรมการ
3. นางสาวมิ่งขวัญ เชื้อมโนชาญโรงเรียนสตรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ แหวนหล่อโรงเรียนราชวินิต มัธยมกรรมการ
5. นายนาดิร โยธาสมุทรโรงเรียนศานติวิทยากรรมการ
6. นางศรีจันทร์ สาระวิถีโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
7. นายจำนงค์ สาลีรัมย์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
8. นางวันเพ็ญ จันทนคีรีโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ ฑีฆะโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
10. นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทองโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
11. นางสาวทิพาวรรณ นุ่นแก้วโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
12. นางสุภางค์ เจียมอมรรัตน์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
13. MissPascale Papasโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
14. Mr.Jamie Jonesโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
15. MissKarissa Fesenmaierโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย เจียมอมรรัตน์โรงเรียนศึกษานารีประธานกรรมการ
2. นางกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทยโรงเรียนศึกษานารีรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา สุริยะสุนทรโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
4. นางวนิดา เมตตาปกโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรรมการ
5. Ms.ประภาภรณ์ หอมจันทร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรรมการ
6. Ms.วราภรณ์ ศศิพยุงศักดิ์โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
7. นายฉัตรชัย เหรียญทองโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
8. นางวิไล ตันตินีรนาทโรงเรียนทีปังกรพิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)กรรมการ
9. นางเครือวัลย์ ตุลวิโรฒโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
10. นางนาริ ยศสมศักดิ์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
11. นางสาวบุบผา ฉัตรเงินโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
12. นางสาวรัฐพร วิจิตรจามรีโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
13. นายนำชัย แสนศิลป์โรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
14. นางสาวพนิดา สมัยคมสันโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
15. MissYaniris Cordovaโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
16. MissVictoria Brownโรงเรียนศึกษานารีกรรมการ
17. นางสาวสริลดา สุทธิดาราโรงเรียนศึกษานารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล สุพานิชโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี เปรมรัศมีโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา พุ่มพิบูลย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ ทองดอนพุ่มโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
5. Mr.Steven Boieโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
6. MissChinakila Nalavweโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางนิ่มนวล สุพานิชโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล เมฆพัฒนกุลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนัยนา ศิริมานะกุลโรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ สุดสังข์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. MissMarianne Correaโรงเรียนศึกษานารีวิทยากรรมการ
6. Mr.John Mwonjariaโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Patrick BINOT มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
2. Mrs.Laure YANAMTHONG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางสาวสุณีย์ วงเวียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mrs. Wen Xiangyuมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. Mr. Qian Binมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. Miss Zhang Peidiมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Han Shenglongผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
2. Miss Han Shenglongสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. Miss Wang Shimeiสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ ทรัพย์วารีโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯประธานกรรมการ
2. MissFukazawa ShinkoJapan Foundationกรรมการ
3. นางสาววีดารัตน์ ณะวิชาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางสาวธีรา พงศ์ศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ ทรัพย์วารีโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯประธานกรรมการ
2. MissFukazawa ShinkoJapan Foundationกรรมการ
3. นางสาววีดารัตน์ ณะวิชาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางสาวธีรา พงศ์ศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนิสา ยงยืนโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
2. นางชุดา บุญอุไรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภัค มัยวงศ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
4. Mr.Kendrick Nolascoโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวอนิสา ยงยืนโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
2. นางชุดา บุญอุไรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภัค มัยวงศ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรรมการ
4. Mr.Kendrick Nolascoโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายชาติ แจ่มนุชศึกษานิเทศก์ชำนาญการประธานกรรมการ
2. นายประทีป หมื่นขำนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
3. นายวิรัช ศรีโกเศรษฐครู โรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอารียา สุธิราธิกุลโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายกลิ่น สระทองเนียมสพม.1กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี วชิราวิโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา สุธิราธิกุลโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นายกลิ่น สระทองเนียมสพม.1กรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี วชิราวิโรจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ราชนิลศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางชูจิตต์ เลิศสำราญครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
3. นางมลิวัลย์ ทองเทพข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางภารดี พรขจรกิจกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายโอภาส บุญครองสุขข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอัจฉรา พหลเวชช์ศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี ลินิฐฎาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์ผู้เชียวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรี ลินิฐฎาข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์ผู้เชียวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. ดร.ปรเมษฐ์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นางผ่องใส ว่องกิตติสินโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายจรัส วรพจน์พิศุทธิ์ผู้เชี่ยวชาญแชมป์ครอสเวิร์ดประเทศไทยกรรมการ
5. นายวิชัย พรสิริโชคชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการและเลขานุการ
6. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ปรึกษา
7. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. ดร.ปรเมษฐ์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววไลพร เจนสาริกรณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นางสาวพนิดา พิสิฐอมรชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นางสาวรัชพร เกื้อวรกุลชัยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
5. นายวิชัย พรสิริโชคชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
7. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ปรึกษา
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. ดร.ปรเมษฐ์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ยอดภิญญาณีโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา ศิริวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายธนภัทร เดชวัฒนาโกมลผู้เชี่ยวชาญแชมป์เอแม็ทประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการและเลขานุการ
6. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ปรึกษา
7. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. ดร.ปรเมษฐ์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ยอดภิญญาณีโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา ศิริวัฒน์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายอัฐวิช นริศยาพรผู้เชี่ยวชาญแชมป์เอแม็ทประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการและเลขานุการ
6. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ปรึกษา
7. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. ดร.ปรเมษฐ์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ธาราวาสน์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นายเตชิต เอกรินทรากุลโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นางสาวโสภิดา เศวตพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
5. นางสาวนิชาภา พึ่งเพียรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
7. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ปรึกษา
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. ดร.ปรเมษฐ์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ธาราวาสน์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นางสาวพฤษภา บุญสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดลโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
5. นายวงศกร สุวรรณวรบุญสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
7. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. ดร.ปรเมษฐ์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ประยูรหาญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นางสาวพวงชมพู มาศเขื่อนขันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายปรเมศร์ ยศอมรสุนทรผู้เชี่ยวชาญแชมป์ซูโดกุประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ ยังเสถียรโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
7. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ปรึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. ดร.ปรเมษฐ์ โมลีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ประยูรหาญโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
3. นางสาวพวงชมพู มาศเขื่อนขันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
4. นายสินชัย รุ่งแสงรัตนกุลผู้เชี่ยวชาญแชมป์ซูโดกุประเทศไทยกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วรรณ ยังเสถียรโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
7. นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่ปรึกษา
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นายจุฑาธัช สาหร่ายกาญจน์โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เกษียร บัวสุวรรณโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามกรรมการ
3. นายพิษณุ ศรสงครามโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีรงค์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นายเสน่ห์ พูลเพิ่มโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
6. นายวีรชัย โกศลโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
7. นางมาลัยวรรณ จันทรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
9. นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนาข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นายจุฑาธัช สาหร่ายกาญจน์โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามประธานกรรมการ
2. นายพงษ์เกษียร บัวสุวรรณโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามกรรมการ
3. นายพิษณุ ศรสงครามโรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
4. นายคเณศร ศรีงค์โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นายเสน่ห์ พูลเพิ่มโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
6. นายวีรชัย โกศลโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
7. นายมาลัยวรรณ จันทรโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
8. นายวีระพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
9. นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนาข้าราชการบำนาญกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวมะนิดดา เกตุสุขโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวนงนภัส คนกล้าโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางกานต์พิชชา ศิลปะวิศวกุลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางกานต์พิชชา ศิลปะวิศวกุลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางกานต์พิชชา ศิลปะวิศวกุลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางกานต์พิชชา ศิลปะวิศวกุลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงามโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวนันทพร สโรชานนท์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางกานต์พิชชา ศิลปะวิศวกุลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอารี ใจดีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวนวลลออ จิรธรรมธนากุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอารี ใจดีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวนวลลออ จิรธรรมธนากุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายมณฑล ผ่องกายโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุทธิศรี เรืองประทุมโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายนฤเบศ พานิชย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายธราดล รานรินทร์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุทธิศรี เรืองประทุมโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายนฤเบศ พานิชย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายธราดล รานรินทร์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุทธิศรี เรืองประทุมโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายนฤเบศ พานิชย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายธราดล รานรินทร์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุทธิศรี เรืองประทุมโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายนฤเบศ พานิชย์โรงเรียนสวกรรมการ
3. นายธราดล รานรินทร์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุทธิศรี เรืองประทุมโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายนฤเบศ พานิชย์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายธราดล รานรินทร์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ชูแสงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายนพดล บุญศรีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ชูแสงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายนพดล บุญศรีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ชูแสงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายนพดล บุญศรีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ชูแสงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายนพดล บุญศรีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ชูแสงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายนพดล บุญศรีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ชูแสงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายนพดล บุญศรีโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางนริสรา สว่างภูมิโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางเมธิกา ธนไพศาลกิจโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ คะงุ่ยโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นางสาวมณฑยา เสาวรสโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
5. นายปฐพี ไร่กลางโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายสุนทร คำวิสิทธื์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายพิศณุ เจริญสุขโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายสุนทร คำวิสิทธื์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายพิศณุ เจริญสุขโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายสุนทร คำวิสิทธื์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายพิศณุ เจริญสุขโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายสุนทร คำวิสิทธื์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายพิศณุ เจริญสุขโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุเพียร สุลินทบูรณ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นายสุนทร คำวิสิทธื์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายดิเรก คำอุปละโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
4. นายพิศณุ เจริญสุขโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอกโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์โรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร นุตวงษ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสิริรัชต์ สุขเจริญโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางมณทิพย์ ชุมทัพโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร นุตวงษ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสิริรัชต์ สุขเจริญโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางมณทิพย์ ชุมทัพโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร นุตวงษ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสิริรัชต์ สุขเจริญโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางมณทิพย์ ชุมทัพโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร นุตวงษ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสิริรัชต์ สุขเจริญโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางมณทิพย์ ชุมทัพโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจิราพร นุตวงษ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสิริรัชต์ สุขเจริญโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางมณทิพย์ ชุมทัพโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวฤทัย หินราชาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวฤทัย หินราชาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวฤทัย หินราชาโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวฤทัย หินราชาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วนโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวฤทัย หินราชาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวฤทัย หินราชาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวฤทัย หินราชาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์โรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาวฤทัย หินราชาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉาการโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาณิต สมุทรเพรียวโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาววรางคณา โกมลผลินโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายอรุณ ตั้งมโนกุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาณิต สมุทรเพรียวโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาววรางคณา โกมลผลินโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายอรุณ ตั้งมโนกุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาณิต สมุทรเพรียวโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาววรางคณา โกมลผลินโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายอรุณ ตั้งมโนกุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาณิต สมุทรเพรียวโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาววรางคณา โกมลผลินโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายอรุณ ตั้งมโนกุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาณิต สมุทรเพรียวโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาววรางคณา โกมลผลินโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายอรุณ ตั้งมโนกุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอาณิต สมุทรเพรียวโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสาววรางคณา โกมลผลินโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นายอรุณ ตั้งมโนกุลโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพะเยาว์ วีระเสถียรโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
2. นางสำรวย จินตนาโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ
3. นางสาวพรปวีร์ สีแดงโรงเรียนสวนอนันต์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัทพ์ 02 354 4960 ต่อ 111 / 02 354 4962,e-mail:artsesao1@gmail.com
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]