หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดรับสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2556
ประกวดแข่งขันระหว่าง วันที่ 4 - 25 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
2 นายธเนศ ไชยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
3 นายอุทัย โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
4 นางสาวประดิษฐา ธนะกมลประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
5 นายเกียรติศักดิ์ มีสวนนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
6 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
7 นายณรงค์ ภูมิลำเนา นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
8 นายอุทัย โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
9 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
10 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
11 นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
12 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
13 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
14 นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวง นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
15 นางกานต์สินี ปิติสุข นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
16 นายสง่า แก้วคำแสน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายสันติ ปานรักษ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นางปรินดา ไทยขำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นางสาววรวรรณี คงชาตรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นางผกานันท์ ใบศรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
21 นางมาลี จงวัฒนากุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
22 นางสาวนิศา อินทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
23 นายทวี สุนทรวัฒน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
24 นางปรินดา ไทยขำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
25 นายเชฏฐพันธ์ ศรีวิลาศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
26 นายอนุชา กาศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
27 นายมารุต วิศวพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
28 นางสาวอรุณลักษณ์ ภู่ระย้า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
29 นางสาวอนิสา ยงยืน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแบบทดสอบ
30 นางยุพิน สุดตานา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแบบทดสอบ
31 นางสาวจารุนันท์ หงสกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแบบทดสอบ
32 นางกรกมล มินมุนินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำแบบทดสอบ
33 นางสาวอนิสา ยงยืน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
34 นายสันติ ปานรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
35 Mr. Henri Du Toit กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
36 Miss Joy Banthamai กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
37 นางสาวอนิสา ยงยืน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจคำตอบและตัดสินการแข่งขัน
38 นางชุดา บุญอุไร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจคำตอบและตัดสินการแข่งขัน
39 นางสาวพิชญาภัค มัยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจคำตอบและตัดสินการแข่งขัน
40 Mr. Kendrick T. Nolasco กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายตรวจคำตอบและตัดสินการแข่งขัน
41 นางสุชีรา เสาร์น้อย ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
42 นางสุกัญญา ชาระ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
43 นางกุลชไม บุญยารักษ์ โรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
44 นางสาวพรทิพย์ สินทิพลา โรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
45 นางสาวฐิติพร ใจตรง โรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
46 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประธานกรรมการที่ปรึกษา
47 นางสาวปริศนา ตันติเจริญ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ กองวุฒิ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายทรงชัย อารีวัฒนากุล โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางนิ่มนวล เต็งสุวรรณ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางพรทิพย์ ชูโต โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางพิริยา สมวรรณ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสันทนา เจริญภักดี โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางจิระภา วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางกานต์พิชชา ตันเจริญ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายอภิชัย ปาละวงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางสุชาดา อินทร์พงษ์พันธ์ุุ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายณัฐปพัฒน์ ธิรามนตร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางศิริมา จงสมจิตร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นางนันทพร ภิรมย์แทน โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นายชาญณรงค์ บัวแย้มแสง โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
62 ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย แถบกำปัง โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายนำพล สาสิงห์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายกามนิต ใบภักดี โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายกิตตรัตน์ คำภา โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายเสาร์ห้า พุทธบาล โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นายณัฐพงศ์ จันทร์อ่อน โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นายศรัณย์ วงศ์จาตุรนต์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และรายงานตัว
70 นางนฤมล อ่องนก โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และรายงานตัว
71 นางสาววรรณดา เสมอดี โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และรายงานตัว
72 นายอนุพงษ์ เอกเสน โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และรายงานตัว
73 นายเมธี พัชนะสม โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และรายงานตัว
74 นายภาณุพงศ์ พิมพ์ศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และรายงานตัว
75 นายอำพลศักดิ์ โรจนสมศรี โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และรายงานตัว
76 นางสาวฉวีวรรณ เทพย์ทอง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน และรายงานตัว
77 นางสาวญาณากร ศาตราภัย โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีกร
78 นางสาวนุชนารถ กตัญญสูตร โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีกร
79 นางอภิญญา เชื่อปาน โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีกร
80 นางสาวพิมพ์ชนก ตรีโรจน์ชัชวาล โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีกร
81 นางสุชาดา อินทร์พงษ์พันธ์ุุ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
82 นางรุ่งรวี วิริยากุล โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
83 นางสาวสมถวิล ต้นทอง โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
84 นางสาวเรวดี จิรพลประพัฒน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
85 นางอำไพวรรณ มงคลประสิทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และจัดเลี้ยง
86 นางฉัตรแก้ว นวลละออ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และจัดเลี้ยง
87 นางสาวสุภาภรณ์ มันทราช โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และจัดเลี้ยง
88 นายเฉลิม มอญมีเพ็ชร โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
89 นางบุญรัตน์ สีดาฟอง โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
90 นายนรินทร์ ศรีสร้อย โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
91 นางสาวสุวัฒนา เพิ่มพูล โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
92 นางสาววุวรรณีย์ บุญบูชาไชย โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
93 นางสมพร แดงวิจิตร โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
94 นางสาวอรสา สุดรัก โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
95 นายชูชาติ สมัย โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
96 นายวันเสาร์ ส่งศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
97 นายนำชัย นนท์คำภา โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
98 นางสาวยุพา ปลีผลา โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
99 นายไพรบูรณ อ่ำแตง โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
100 นายธนวิทย์ ธารน้ำทิพย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และจัดนักเรียนช่วยงาน
101 นายนิวัฒน์ วรรณธรรม ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน
102 นายจักรินทร์ โอวาทมหาศิลป์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน
103 นางสาวนงนุช จันทร์แฟง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน
104 นางสาวมัตติกา มธุรพจน์วจนะ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน
105 นางสาวรัตติยา กาญจนพิบูลย์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขัน
106 นายเดชา เจซาคาล โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
107 นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยง กรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
108 ผศ.ดร.สมชาย รัศมี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
109 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
110 นางสายรุ้ง เปรมปริ่ม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
111 นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
112 นายณัฐวุฒิ ลาภรวยทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
113 นางสาวพัชชา กาบแก้ว เจ้าหน้าที่การเงิน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
114 นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา
115 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
116 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
117 นายจีรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
118 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
119 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
120 นายกิตติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
121 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
122 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
123 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการที่ปรึกษา
124 นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
125 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
126 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
127 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
128 นายจีรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
129 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
130 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
131 นายกิติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
132 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมถ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
133 นายธนรัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา
134 นายณัฐกิจ บัวขม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา
135 นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
136 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
137 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
138 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
139 นายจีรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
140 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
141 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
142 นายกิตติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
143 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
144 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการาำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
145 นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
146 นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
147 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
148 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
149 นายจีรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
150 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
151 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
152 นายกิตติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
153 น.ส.วนิดา มิตรอุปถัมป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
154 นายธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
155 นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการที่ปรึกษา
156 นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา
157 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
158 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
159 นายประมาณ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
160 นางอารีย์ ชินสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการที่ปรึกษา
161 นายประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการที่ปรึกษา
162 นายวิฑูรย์ วงศ์อิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษา
163 นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
164 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
165 นางงามพิศ ลวากร รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
166 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
167 นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
168 นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
169 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
170 นางสาวสุคนธา อรุณภู่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
171 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
172 นางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
173 นางอัจฉรา เดชเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายภาสกร ราชู รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
175 นายสุวิทย์ เชยชม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
176 นางสุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
177 นางสาวอลีนา วุฒิกุลสิน ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
178 นางสาวกิจจา เถื่อนใย ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
179 นางสาวสุทธาทิพย์ เที่ยงพูนโภค ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายจักรพันธ์ พานสอาด ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
181 นางคนึงนิจ ประคองคำ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
182 นายณัฐกิจ บัวขม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางปาริชาติ วรมิศร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
185 นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
186 นางนงลักษณ์ วังปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
188 นางสาวพัชร์สมา แก้วชนะชัย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
189 นางสาวกฤติยาณี เจริญลอย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
190 นางสุวภา ลีละศิธร ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
192 นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
193 นายภิญโญ ภูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
194 นางสุภานี สุระสมบัติพัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
195 นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
196 นางสาวศิริพร วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
197 นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายพิชัย เหลืองอรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
199 นางสุรีวัลย์ สงวนให้ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
200 นางสาวพัชรา หินทุม ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
201 นางจันทร์เพ็ญ มณีนาค ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการอำนวยการ
202 นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
203 นางจริยา มหาเทียร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
204 นางอำไพ สำลีอ่อน หัวหน้างานงบประมาณโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
205 นายสุรศักดิ์ บานแย้ม หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
206 นางสาวนิดา จิตรพรหม หัวหน้างานบุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
207 นายอาณิต สมุทรเพรียว หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
208 นายมณฑล ผ่องกาย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
209 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
210 นางสาววัลยา สุทธิพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
211 นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
212 นางสุปราณี ปัพรังศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการอำนวยการ
213 นางสาวกษมา สิงหศักดิ์ ครูโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะกรรมการอำนวยการ
214 นางณิชาภา เปรมโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการอำนวยการ
215 นางสมจิตต์ เทียนสว่างชัย ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน คณะกรรมการอำนวยการ
216 นางสาวภิญญาพัชญ์ บัวขำ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
217 นางสาวพัชราภรณ์ บุญธรรม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
218 นางนิภา จรุญฉาย ครูโรงเรียนวัดพุทธบูชา คณะกรรมการอำนวยการ
219 นางสาวทัศนีย์ นิภากรพันธ์ ครูโรงเรียนวัดพุทธบูชา คณะกรรมการอำนวยการ
220 นางอักษิกา มณีรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะกรรมการอำนวยการ
221 นางกานต์พิชชา ศิลปวิศวกุล ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
222 นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์ ครูโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ
223 นางสาวมนิสาการ ฉ่ำชื่น ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการ
224 นายมนตรี คำใจตรง ครูโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
225 นางอุทัย ภูวนันท์ ครูโรงเรียนศึกษษนารีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
226 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ
227 นางเนตรสุรัส มีล้ำ ครูโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ คณะกรรมการอำนวยการ
228 นางสาวปทุมมา อยู่ชมญาติ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
229 นางสาวพัชรีภรณ์ สงครามรอด ครูโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
230 นางวัฒนา จินตนากูล ครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม คณะกรรมการอำนวยการ
231 นางสาวชฎาพร สกุลสม ครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ
232 นางสาวพวงประภา ไข่ชัยภูมิ ครูโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการ
233 นายบุญยงค์ มีพร้อม ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ
234 นางสาวมาลิษา พิกุลโสม ครูโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ คณะกรรมการอำนวยการ
235 นายชัยพล สินทวิชัย ครูโรงเรียนวัดราชโอรส คณะกรรมการอำนวยการ
236 นางสาวสุนทรี บุญจันทร์ ครูโรงเรียนมหรรณพาราม คณะกรรมการอำนวยการ
237 นางเสาวนีย์ เปรมดิลกรัตน์ ครูโรงเรียนมหรรณพาราม คณะกรรมการอำนวยการ
238 นางสาวศิลปิน บุญจันทร์ศรี ครูโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) คณะกรรมการอำนวยการ
239 นางสาวชุติมา ภู่ประสงค์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ
240 นางประนอม ผ่องราษี ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม คณะกรรมการอำนวยการ
241 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค หัวหน้างานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการอำนวยการ
242 น.ส.อัญชลี ประกายเกียรติ ผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
243 นางพนมพร ปิยธรรมาภรณ์ รองผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
244 นางประพีร์ ค้าพริกไทย รองผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
245 นายเฉลิมพงศ์ เศรษฐี รองผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
246 นางปิ่นทอง ใจสุทธิ รองผู้อำนวยการร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
247 น.ส.นิยดา พงศ์พาชำนาญเวช ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
248 น.ส.วันดี อำมาตย์เอก ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
249 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.1 คณะกรรมการอำนวยการ
250 น.ส.วารุณี ศโรภาส ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
251 นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
252 นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
253 นางสาวดวงกมล เหมะรัต ครูเชี่ยวชาญปฏิบัติราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
254 นายธีรวัฒน์ ประจักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
255 นางบุษบา แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
256 นายเดชา แสงทอง ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายแผนงานโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
257 ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ ยอดภิญญาณี ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
258 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
259 นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ
260 นายสำราญ เพียรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ
261 นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ
262 นายชูชาติ เก้ากิตติ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ
263 พันจ่าโท จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ
264 นายกุณฑล ราชนิล ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการ
265 นายบัญหาญ เชื้อสาย ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ
266 น.ส.พอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการอำนวยการ
267 นายประมาณ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
268 นายม้วน ทองมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
269 นายธนิต ทองธัญญะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ
270 นางอารีย์ ชินสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
271 นางเบญญาภา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
272 นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ
273 นายมนัส ปิ่นนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ คณะกรรมการอำนวยการ
274 นายนิพนธ์ อุทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
275 นายเฉลิมพล พันธ์บัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
276 นางนิตยา รัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
277 นายกีรติ ศรีหะทัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
278 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
279 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
280 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
281 นายชมพล แสงมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
282 นางพจนา ระงับทุกข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
283 นางกัลญา ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
284 นายพิชัยพลบ พึ่งสุนทรศิริมาศ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
285 นายสุทธิชัย วีระเสถียร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
286 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
287 นายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
288 นายกิตติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
289 นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
290 นางวัลภา เชียวชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
291 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
292 นายประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ
293 นายทวี สุนทรวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ
294 นายมานิตย์ แก้วปู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ
295 นายอำนวย เลิศรุ่งโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ
296 นางอุบลวรรณ ภัยชนะ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ
297 นายพยนต์ สังข์สำราญ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ
298 นายวีระยุทธ บุญเลิศ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ
299 นางอัจฉรา พหลเวช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
300 นางวารุณี ลำยอง ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการอำนวยการ
301 นายวิฑูรย์ วงศ์อิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
302 นายสุจิต เหลาสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
303 นายยงยุทธ เพ็งตะคุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
304 นายพัทธพงศ์ มนต์อรุณโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
305 นายเทพพร อาจเวทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
306 นางบุญช่วย เทพสงเคราะห์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
307 นางดารณี แช่มชมดาว ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
308 นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
309 นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
310 นายอำนวย จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
311 นายอาวุธ พรหมมานอก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
312 นายดำรง ชอบสุจริตสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
313 นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
314 นางชูชม ธรณธรรม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
315 นางสาวมณนิภา ชุติบุตร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
316 นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
317 นางสมศรี ตั้งดวงดี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
318 นางชเนตตี วัจนะรัตน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
319 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
320 นายนฤเทพ ใจสุทธิ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรนทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
321 นายมาโนช หวังตระกูล รองผู้อำนวยการ โรงรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการอำนวยการ
322 นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการอำนวยการ
323 นายนิพนธ์ อุทก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
324 นางพนัสดา สีมั่น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการอำนวยการ
325 นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
326 นายวีรกิจ สกุลพันธุ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
327 นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการอำนวยการ
328 นายวีระชัย สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการอำนวยการ
329 นายสมเจต หวังทอง ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการอำนวยการ
330 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
331 นายบุญธรรม พิมพาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการอำนวยการ
332 นางแสงเดือน ประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการอำนวยการ
333 นางวนิดา สว่างชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการอำนวยการ
334 นางสาวสุณี ธีระชัยวรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการอำนวยการ
335 นางศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
336 นางสมบูรณ์ ราชนิล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
337 นางอัจฉรา พหลเวชช์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
338 นายจักรพงษ์ เร่งฐาปนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
339 นายวิมล ใจแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
340 นายสุรชัย อนุมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
341 นายสถาพร รัตนสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
342 นางวันวิศาข์ ผลหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
343 นางรัตน อุทก ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
344 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
345 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
346 นางเพชรรัตน์ วิเศษภักดี ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
347 Mr.Shi Tong รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
348 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
349 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
350 นางวิรตี ชมภูจิต กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
351 นางกัลธิมา จึงเกรียงไกร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
352 นางสาวชื่นจิตร นิยมาภา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
353 นางสาววาสนา หอมสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
354 Mr.Zhang Yang กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
355 นายนิพันธ์ พิษณุคุปต์ หินมณี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
356 นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
357 นางสาวอัญชลี ประกายเกียรติ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
358 นางประพีร์ ค้าพริกไทย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
359 นายเฉลิมพงศ์ เศรษฐี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
360 นางปิ่นทอง ใจสุทธิ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
361 นางพนมพร ปิยธรรมาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
362 นายมานิตย์ แก้วปู่ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
363 นายทวี สุนทรวัฒน์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
364 นายอำนวย เลิศรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
365 นายพิชยนันท์ สารพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการอำนวยการ
366 นายสุริยะ ทวีบุญญาวัตร รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการอำนวยการ
367 นางดารารัศมิ์ ศรีวิลัย รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ
368 นายอัชลิต พัฒคุ้ม รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารการเงินสินทรัพย์ และงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
369 นายมาโนช หวังตระกูล รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ
370 นายพงษ์ชิต เกษบุรมาร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
371 นายภูมิ ทุ่งโชคชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ
372 นายอนันต์ เนตรมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ
373 นางสาวอัมพร วิชัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการอำนวยการ
374 นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
375 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
376 นายกิตติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
377 นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
378 นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
379 นายธนารัชต์ สมคะณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
380 นายกุณฑล ราชนิล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
381 นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
382 นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
383 นางสาวธนศร อุ่นยืนยง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
384 นายสุรพล โกมลมรรค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
385 นายกิตติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
386 นายมงคล ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
387 นายวสันต์ นิยมสมาน ศิลปะอิสระ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
388 นายปมุข ภู่เกิดสิน ครูโรงเรียนบวรมงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
389 นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
390 นายไพฑูรย์ แก้วฟอง ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
391 นายสุวิทย์ เชยชม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
392 นางสาวอลีนา วุฒิกุลสิน ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
393 นายชาติ แจ่มนุช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
394 นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
395 นายสุชาติ เลิศลบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
396 นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
397 นางนวลจันทร์ พฤทธิภาพย์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
398 นางสาวมะนิดดา เกตุสุข ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
399 นางสาวนงนภัส คนกล้า ครูโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
400 นางสาวกนกนันท์ นิ่มนวลงาม ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
401 นางสาวนันทพร สโรชานนท์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
402 นางกานติ์พิชชา ศิลปวิศวกุล ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
403 นางอารี ใจดี ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
404 นางสาวนวลลออ จิรธรรมธนากุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
405 นางสาวอุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
406 นายมณฑล ผ่องกาย ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
407 นางสาวจุฑามณี เกษสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
408 นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
409 นางสุทธิศรี เรืองประทุม ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
410 นายนฤเบศ พานิชย์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
411 นายธราดล รานริน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
412 นายบุญฤทธิ์ ทรัพย์มี ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
413 นายศักดิ์ชัย ชูแสง ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
414 นายนพดล บุญศรี ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
415 นางจิราพร นุตวงษ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
416 นางสิริรัชต์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
417 นางมณทิพย์ ชุมทัพ ครูโรงเรียนมหรรณพาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
418 นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
419 นางสาวฤทัย หินราชา ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
420 นางสาวเครือวัลย์ ปุจฉากร ครูโรงเรียนมหรรณพาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
421 นางสาวเบญจมาศ บุญเหมาะ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
422 นางจุไรลักษณ์ ควรรับส่วน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
423 นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
424 นายอาณิต สมุทรเพรียว ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
425 นางสาววรางคณา โกมลผลิน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
426 นายอรุณ ตั้งมโนกุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
427 นางพะเยาว์ วีระเสถียร ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
428 นางสำรวย จินตนา ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
429 นางสาวพรปวีณ์ สีแดง ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
430 นางนริสรา สว่างภูมิ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
431 นางเมธิกา ธนไพศาลกิจ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
432 นางสาวสุนีย์ คะงุ่ย ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
433 นางสาวมณฑยา เสาวรส ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
434 นายปฐพี ไร่กลาง ครูโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
435 นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
436 นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
437 นางสาวปัทมา สุรินทร์อาภรณ์ ครูโรงเรียนมหรรณพาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
438 นายสุเพียร สุลินทบูรณ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
439 นายสุนทร คำวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
440 นายดิเรก คำอุปละ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
441 นายพิศณุ เจริญสุข ครูโรงเรียนสุวรรณพลับพลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
442 นางอารียา สุธิราธิกุล ครู ร.ร.นนทรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
443 นายกลิ่น สระทองเนียม ศึกษานิเทศก์ สพม.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
444 น.ส.เพ็ญศรี วชิราวิโรจน์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
445 นายเชาวลิต สุไลมานดี ครู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
446 นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบ ครู โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
447 นางสาวนภัสรพี เขมชีวะ ครู โรงเรียนสตีรวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
448 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
449 นางสุภัตรา อินต๊ะคำ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
450 นางพิศมัย กิตติวิสาร ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
451 นางสาวสุมิตรา รัฐประสาท ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
452 นางอรวรรณ บำรุงศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
453 นายสมภพ ผดุงยศ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
454 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครู โรงเรียนสตีรวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
455 นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์ ครู โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
456 นายเกริกกุล เลาหะพานิช ครู โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
457 นายไพสิน เจริญนิตย์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
458 นางสาวยุพา สมนึก ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
459 พระอาจารย์สมภพ สุมโน สังกัดวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
460 พระครูใบฎีกาเชิด ถิรปญฺโญ สังกัดวัดโพธินิมิตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
461 พระมหาสายชล อติสสโย สังกัดวัดจันทาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
462 พระอาจารย์สมาน สมุโน สังกัดวัดจันทาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
463 นางสาวศศิธร วิริยานุวัฒน์กุล ศ.พ.อ. วัดอนงคาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
464 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
465 นายอรรถกิตติ์ มีเงิน ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
466 นางสมจิตต์ เกษรบัว ครู โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
467 นางสาวสิทธิโชค อ่อนจันทร์ ครู โรงเรียนวัดพุทธบูชา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
468 นางสาวชนิษฎา กำแพงทอง ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
469 นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบ ครู โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
470 นางสุกัญญา ด้วงแก้ว ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
471 นางรัตนา อุทก ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
472 นางสาววานิดา เสน่หา ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
473 นางอุไร ปิ่นทอง ครู โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
474 นางสาวสกาวรัตน์ บรรณปัญญา ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
475 นางสาวเพชรลดา วิทยานนท์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
476 นายพิษณุ เจริญสุข ครู โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
477 นางสาวประยงค์ ฉิมน้อย ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
478 นายสราวุฒิ พัฒรากุล ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
479 นางโบรมีน บุญสนาน ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
480 นางสาวอมราวรรณ แสงนิล ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
481 นางสาวนฤมล ประสิทธิศักดิ์ ครู โรงเรียนสตีรวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
482 นางสาวศิรินัย ซาชา ครู อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
483 นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
484 นางจุไรรัตน์ เสือนุ่ม ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
485 นางศิริรัตน์ ศิลอาภรณ์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
486 นางสาวอมรา ขอดสันเทียะ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
487 นายอำนาจ อินทร์ศวร ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
488 นายนราพงษ์ มาสิก ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
489 ดร.นภาภรณ์ ธัญญา ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
490 นายบัญหาญ เชื้อสาย ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
491 รศ.ดร.ศิริชัย อดิศักดิ์วัฒน์ รองคณบดีฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
492 นางพจนรัชต์ พรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
493 น.ส.บุษยาณี ปูชิตากร ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
494 นายเด่นชัย เขตบุญไชย ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
495 นายปิยะพงษ์ กลางจอหอ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
496 นางปัทมา อรุณรัตน์ ครู โรงเรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
497 น.ส.ศศิกิติยา เทพเสนา ครู โรงเรียนวัดสังเวช คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
498 นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
499 น.ส.พอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
500 นางรัชนีย์ สราวิช ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
501 นายประเสริฐ โฆษวิทิตกุล ครู โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
502 น.ส.จินดารัตน์ แก้วพิกุล ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
503 นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
504 นายวิชัย ลิขิตพรรักษ์ ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
505 นางจันทิมา สุขพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
506 นางวิทย์ชฎา กิตติภัทเมธา ครู โรงเรียนวัดราชาธิวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
507 นายสมศักดิ์ จงประกิจพงศ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
508 นางเจียมจิต กุลมาลา ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
509 นางวันเพ็ญ ทิพย์ศิโรเวฐน์ ครู โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
510 นายชุมพล ผิวงาม ครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
511 นายอิทธิพล ชัยเดโช ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
512 นางวนิดา เรียวไพศาลศักดา ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
513 นายดิเรก หุ่นสุวรรณ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
514 น.ส.สุดี คมประพันธ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
515 นางสมพร ธรรมาพิทักษ์กุล ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
516 ดร.เตือนใจ ดลประสิทธ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
517 น.ส.วันศิริ สมบุญ ครู โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
518 นางบุญสม สานิยม ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
519 นางรจนา วิภาสกรวราวุธ ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
520 นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
521 น.ส.สุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
522 นางวัฒนา ระวังนาม ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
523 นางเพชรรัตน์ พงษ์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
524 นายปิ่นศักดิ์ ชุมเกษียน ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
525 น.ส.วัชรี กาญจนเสมา ครู โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
526 น.ส.ศรัญญา พิมพ์สิน ครู โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
527 นายวิทยา ปาตาสะ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
528 นายวิทยา โยแสน ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
529 น.ส.จันทร์แสง ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
530 นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
531 นายชัญญ์ชาญ อังการกูล สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
532 นายสุวิทย์ วะโยหะ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
533 นายธนกนก หงส์ประสงค์ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
534 นายบัญหาญ เชื้อสาย ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
535 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
536 นายวิทยา โยแสน ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
537 พ.ต.ต.วิระ บำรุงศรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
538 นางสาวหทัยทิพย์ ทัศน์ยิ่งยง กรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
539 นายเดชา เจซาคาล โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ อุปถัมภ์) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
540 นายนิวัฒน์ วรรณธรรม ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
541 นายศุภณัฐ เฉยเจริญ ครูโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
542 นายอภิรัตน์ นาครัตน์ ครูโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
543 นายธนาธิป เผ่าพันธุ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
544 นายวิโรจน์ สุขีลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
545 นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติ ครูอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
546 นายศิวพงศ์ เชี่ยวชูกูล ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
547 นายสหรัฐ จันทร์เฉลิม อาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
548 นายจักรี มงคล อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
549 นายกฤษฎาธาร จันทะโก อาจารย์โรงเรียนมาแตร์เดอี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
550 ดร.พัฒนี พร้อมสมบัติ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
551 นางรักชนก สมบูรณ์พันธ์ ครูโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
552 ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
553 นายภาณุ อินอิ่ม โรงเรียนฐานปัญญา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
554 นายกรกฤษ ศรีส้มป่อย ครูโรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
555 นายศรันย์ ส่งทวน ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
556 นางจุฑามาศ ดีชมจันทร์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
557 นายบุริม สายจันทร์ ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
558 นายจีรวัฒน์ โคตรสมบัติ โรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
559 นางศุลีพร ปิ่นนัย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
560 นางสุกัญญา ณ ตะกั่วทุ่ง ครูโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
561 นางสาวเบ็ญจมาศ ถวิลหวัง ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
562 นางรัชดา มีป้อม ครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
563 นางเบ็ญจวรรณ รุ่งป่าสัก ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
564 นางวิภาพร พยัฆวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
565 นางสุนทรี ดามพวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
566 นายประเสริฐ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
567 นางสมบูรณ์ ราชนิล ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
568 นางภารดี พรขจรกิจกุล ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
569 นางมลิวัลย์ ทองเทพ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
570 นางอัจฉรา พหลเวช ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
571 นางพัชรี ลีนิลฐฎา ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
572 นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
573 นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
574 นายโอภาส บุญคลองสุข ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
575 นายวิฑูรย์ วงศ์อิน ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
576 นายเทพพร อาจเวทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
577 นางสาวศิริธร ดุษฎีพรรณ์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
578 นางสาวประพิณ กุลวานิช ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
579 นางสุปาณี พัฒราช ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
580 นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
581 Mme. Laure YANAMTHONG ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
582 M. Patrick BINOT ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
583 นางสาวสุณีย์ วงเวียน อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
584 นางสาวมัตติกา มธุรพจน์วจนะ ครูโรงเรียนวัดอินทราราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
585 นายกิตติพัฐ ใจผ่อง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
586 นายพิชชาณัฐ ตู้จินดา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
587 นายเชาว์มนัส ประภักดี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
588 นางวรรณวิภา ม่วงมิ่งสุข ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
589 นางสาวเสมอใจ สืบนุสนธิ์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
590 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
591 Mr.Rowell A Baldoza กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
592 นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
593 นางชูชม ธรณธรรม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
594 นางสาวยุพาวดี บุญพูล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
595 นายธนดล ยิ้มถนอม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
596 นางภรณ์ชภัสร์ โสตถยาคม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
597 นางสาวนภา สุขสาตร์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
598 นายโกสินทร์ พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
599 นายไมตรี ศรีทองแท้ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
600 นายวิวัฒน์ วีระขจรศักดิ์ ครู โรงเรียนสายปัญญาฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
601 นางพนิดา พลสุธรรม์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
602 นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
603 นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
604 นายอาวุธ พรหมมานอก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
605 นางรุจิรา บัวเผื่อน ครู โรงเรียนสายปัญญาฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
606 นายถาวร กิตติวรนารถ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
607 นายสุพล นิลกลาง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
608 นางสมจิตต์ ติณจินดา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
609 นางกรรณิการ์ อุทธา ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
610 นางสุจิตรา ทองสลวย ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
611 นางทองสุข ทับเจริญ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
612 นางภาณุมาศ บัวก้านทอง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
613 นายธีรเดช จั่นกระแสร์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
614 นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
615 นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
616 นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
617 นายสมพล อันสมศรี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
618 นายสุพัฒน์ พลสุธรรม์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
619 นายไพบูลย์ ภักดีดำริห์กุล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
620 นายแมน ต้นสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
621 นายประสิทธิ์ คุณมาศ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
622 นางสาวสมสว่าง ธนะพานิชย์สกุล ครู โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
623 นายสมบัติ แสงทองคำสุก ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
624 นางสาวจุฑามาศ ธุวะคำ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินกา่รแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
625 นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
626 นายอำนวย จันทร์หอม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
627 นางอาภาพร สินธุเสก ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
628 นายสถาพร อุทธา ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
629 นางวิมลวรรณ เทียนมงคล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
630 นางพรรณี เจริญกัลป์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
631 นางสาววาสนา ภูมี ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
632 นายประจิต เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
633 นางกุลวดี ไพจิตร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
634 นางสาวนงค์เพ็ญ ทองเลิศ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
635 นายมงคล วงศ์พยัคฆ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
636 นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
637 นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
638 นางสาวนภัสสรณ์ ฐิติวัฒนานันท์ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
639 นางสุรัชนี ขัตติยะสุวงศ์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
640 นางสาวสุทธาทิพย์ เที่ยงพูนโภค ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
641 นางสาวพรจิรา เสือประดิษฐ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
642 นางสาวจุฑามณี ปัญญายิ่ง ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
643 นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
644 นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
645 นางสาวพัชร์สมา แก้วชนะชัย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
646 นางสุดาสมร วงศ์สุทธิชาติ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
647 นายพงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
648 นางพรทิพย์ หนูนิมิตร ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
649 นางพิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
650 นางสาวศรินทร์ยา แพรกทอง ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
651 นางสาวอภิญญา ไพราม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
652 นางสาวเกศราภรณ์ โพธิเนตร ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
653 นางจริยา มหาเทียร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
654 นางสำรวย จินตนา ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
655 นายนฤเบศร์ พานิชย์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
656 นางรุจิราต์ จันทร์คุปต์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
657 นางสาวสุทธิดา จันทวาท ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
658 น.ส.กาญจนา วุฒิศักดิ์ ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
659 นางพรรณี ชื่นอุไทย ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
660 นายชูชาติ เก้ากิตติ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
661 นายบัญหาญ เชื้อสาย ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
662 นายสุชาติ ปานฉิม ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
663 นายสมถวิล ผาเจริญ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
664 นายจิรวัฒน์ อมรวิจิตรไชย ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
665 นายภูมิ ทุ่งโชคชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
666 นางสาวมัตติกา มธุรพจน์วจนะ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
667 นายจักรินทร์ โอวาทมหาศิลป์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
668 นางสาวรัตติยา กาญจนพิบูลย์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
669 นายกีรติ ศรีหะทัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
670 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
671 นายปรีชา การเที่ยง ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
672 นายพศิน บุญจฑิตย์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
673 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
674 นางสาวอัถติยา แสนสุดใจ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
675 นายชมพล แสงมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
676 นายวุฒิชาติ จิรเดชกำจร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
677 นายก้องเกียรติ เหลืองอมรฟ้า ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
678 นางสาวกุลธิดา เผือกผกา ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
679 นางนนท์รภัส สดมุ้ย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
680 นายชาญ ขุ้ยสุข ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
681 นางกานดา แสงมณี ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
682 นางสาวสุวดี ธนวรานิช ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
683 นางจุฑามาศ นุชนาถ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
684 นายสันติ ปานรักษ์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
685 นายวรพงษ์ แจ่มจำรัส นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
686 นางสาวธนวรรณษ์ ลีเผ่าพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
687 นายณรงค์ ภูมิลำเนา นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
688 นายธเนศ ไชยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
689 นายยงยุทธ เพ็งตะคุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
690 นางสาวพนิดา วีระเดชพิพัฒน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
691 นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
692 นางกานดา เปิ้นสมุทร ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
693 นางสาวกานต์รวี ช่วยหนู ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
694 นางสาวภัททิรา คำสุริ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
695 นางสาวพรภัส ผลาทิพย์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
696 นายดำรง ชอบสุจริตสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
697 นายถาวร กิตติวรนารถ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
698 นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
699 นางวิมลวรรณ เทียนมงคล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
700 นายเผด็จ นิลนนท์ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
701 นางอัจฉรา ญาณยุทธ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
702 นางสาวพิมพา อังศุวัฒนากุล ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
703 นางพิมพรรณ เพ็ญศิริ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
704 นางชเนตตี วัจนะรัตน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
705 นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
706 นายนฤเทพ ใจสุทธิ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรนทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
707 นายมาโนช หวังตระกูล รองผู้อำนวยการ โรงรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
708 นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
709 นายนิพนธ์ อุทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
710 นางพนัสดา สีมั่น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
711 นางกนกพร ศิริเลิศ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
712 นายวีรกิจ สกุลพันธุ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
713 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
714 นางสาวญาณกร ศาสตราภัย ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
715 นางนิตยา ยุวัฒนะกุล ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
716 นางอัจฉรา กอบัวแก้ว ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
717 นายสมเจต หวังทอง ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
718 นายสมเก๊ยรติ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
719 นางสาวสุนิตษา บุญอภัย ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
720 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
721 นางประภากร เชียงทอง ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
722 นางวันวิศาข์ ผลหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
723 นางสาวอมรา ขอดสันเทียะ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
724 นางรัตนา อุทก ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
725 นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
726 นางวิรตี ชมภูจิต ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
727 นางเบญจมาศ มูโต้ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
728 Ms.Chen ShanShan กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
729 นางสาววิชุตา อินไผ่ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
730 นางฉวีวรรณ วงศ์ปัญจ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
731 Ms.Sun Lin กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
732 นางสาวอนิสา ยงยืน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
733 นายสันติ ปานรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
734 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
735 นายอุทัย โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
736 นายอุทัย โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
737 นายภาสกร ราชู รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
738 นายชัชวาลย์ พึ่งสมบัติ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
739 นายธีระชัย บำรุงศิลป์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
740 นายทูล บุญโสภิณ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
741 นายสุวิทย์ เชยชม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
742 นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
743 ว่าที่ ร.ต.เยียน หลวงคล้ายโพธิ์ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
744 นางสาวจุฑา กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
745 นางสุภานี สุระสมบัติพัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
746 นางเพ็ญศรี รัตนพรรณา ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
747 นายสมศักดิ์ พาหะมาก ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
748 นางวราภรณ์ เนรมิตพานิชย์ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
749 นายตรีวิชญ์ ศรีเกตุ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
750 นายอรึุณ ตั้งมโนกุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
751 นายวิเชียร ดวงมณี ลูกจ้างประจำโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
752 นายไพรัช ปรางถาวร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
753 นางสุภาภรณ์ ชนะวันโน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
754 นางฉลวย คำมัน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
755 นางสาววาววรินทร์ พงษ์พัฒน์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
756 นายทรงพล เนตรสืบสาย ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
757 นายอำนาจ เรือนทิพย์ ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
758 น.ส.ณัฎฐา สุทนต์ ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
759 นายจรุง สังข์ด้วงยา ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
760 นางวราภรณ์ แก้วเหลา ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
761 พันจ่าโท จิตร ยุติธรรมคุณา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
762 นายบัญหาญ เชื้อสาย ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
763 น.ส.นิภา ยอดธงชัย ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
764 นายวิทยา โยแสน ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
765 นางจุรี สรานุกุลพันธ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
766 นายภูมิ ทุ่งโชคชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
767 นายเมษา พลบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
768 นายวีรชน นามโคตร ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
769 นายพีรณัฐ ทะกา ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
770 นางสาวเข็มพร ระดาบุตร ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
771 นายกีรติ ศรีหะทัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
772 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
773 นายปรีชา การเที่ยง ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
774 นายสราวุฒ ซำเผือก ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
775 นายชมพล แสงมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
776 นายประสิทธิเวช ไชยโย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
777 นายธีรพัชร์ ศิลาวิโรจน์ธาดา ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
778 นางประนอม จั่นแย้ม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
779 นายสง่า แก้วคำแสน ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
780 นางจันทินี สง่าพงษ์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
781 นายศุภโชค นฤเทพ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
782 นางสาวลดาวัลย์ ประโมจนีย์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
783 นางสุพรรณภรณ์ พึ่งพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
784 นายยงยุทธ เพ็งตะคุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
785 นางจารุวรรณ พงษ์สมบุญ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
786 นางจรรยา วงศ์อร่าม ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
787 นายธรรมรัตน์ สันทัด ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
788 นายพรชัย ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
789 นายสราวุธ แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
790 นายถนอม ตอพล ช่างครุภัณฑ์ทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
791 นายประเสริฐ น้อมเศียร ช่างครุภัณฑ์ทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
792 นายไสว ใจสุขใส ช่างครุภัณฑ์ทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
793 นายนคร คล้ายทอง ช่างครุภัณฑ์ทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
794 นายเฉลิม น้ำแก้ว เจ้าหน้าที่บริการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
795 นายสุเชษฐ์ พรมนัส ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
796 นายเทพพร อาจเวทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
797 นายธรรมรัตน์ สันทัด ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
798 นายพรชัย ฟุ้งประเสริฐ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
799 นายสราวุธ แซ่ตั้ง ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
800 นายสุเชษฐ์ พรมนัส ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
801 นายดำรง ชอบสุจริตสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
802 นายดุสิต แสงทองล้วน ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
803 นางจิตรา สุทธิกลม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
804 นายชำนาญ เกิดพิบูลย์ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
805 นายแมนพงษ์ เห็มกอง ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
806 นางวนิดา สว่างชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
807 นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
808 นายจำรัส กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
809 นางบุษบา ประยูรทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรนทร์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
810 นางดารารัศมิ์ ศรีวิลัย รองผู้อำนวยการ โรงรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
811 นายเฉลิมพล พันธ์บัว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
812 นางสาวอมรศรี โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
813 นายวีระชัย สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
814 นายวรวิทย์ เกียรติวีระศักดิ์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
815 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
816 นายทรงชัย อารีวัฒนากุล ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
817 นายสราวุฒ ซำเผือก ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
818 นายวิโรจน์ ธนวุฒิโฆสิต ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
819 นายสุริยา บุบผา ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
820 นายกุศล มีศิริ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
821 นายโสภณ ขันธโสภา ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
822 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
823 นายพนม สุมาศรี ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
824 นางวันวิศาข์ ผลหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
825 นายอำนวย ปุญญปัญญา ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
826 นางจุไรรัตน์ เสือนุ่ม ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
827 นางสาวยุพา สมนึก ครูโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
828 นางวิรตี ชมภูจิต ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
829 นางสาวเพชรี ธรรมสมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
830 นายชาลี ทองประดับ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
831 นายไพโรจน์ เหล่ามังรัตน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
832 นางสาวกาญจนา วุฒิศักดิ์ หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
833 นางสาวอุบล รังสิตวัธน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
834 นางสาวอัจฉรา พิทักษ์เสรีธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
835 นางสาวปาณชญา จันทร์ลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
836 นายธรรมนูญ ลพรวี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
837 นายสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
838 นายวิชัย ประดิษฐ์จา โรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
839 นายเจตนา นัสมานิธิ โรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
840 นางพุฒ บุญภักดี โรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
841 นายวิญญู คงสถิตย์ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการ
842 นางสุวิมล บุญเจิม ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการ
843 นางประไพ กลับไชย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการ
844 นางสาวอัจฉรา พิทักษ์เสรีธรรม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
845 นางสาวอุบล รังสิตวัธน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ
846 นายธรรมนูญ ลพรวี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
847 นางพนมพร ปิยธรรมาภรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
848 นางสาวกาญจนา วุฒิศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
849 นางสาวโสภิชช์ พุทธพิทักษ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
850 นางสุชาดา เพ็ชรเอี่ยม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
851 นางสาวอรอนงค์ คุ้มวิริยะ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
852 นางอุไร รุ่งศรีสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
853 นางสาวจีราภรณ์ ศรีสำราญ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
854 นางสาวปาณชญา จันทร์ลา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
855 นางสาวนวาระ โสมประภัศร์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
856 นางสาวพิชญาภัค มัยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
857 นางสาวอโนทัย สมส่วน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
858 นางสาววรรณิสา สายญาติ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
859 นางสาวเพลินพิศ เพ็ชรแจ้ง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
860 นางสาวรุจิรัตน์ สุวัฒนาวาณิชย์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
861 Mrs.Sharda Shastry กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
862 Mr.David Hazel กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
863 Mr.Nickolas Beland กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
864 Ms.Joana Mari Turla Tuppal กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
865 นางเบ็ญจมาศ วิจิตร หัวหน้างานคอมพิวเตอร์โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินการ
866 นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินการ
867 นายสาธิต เปยานนท์ งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินการ
868 นางสาวจีระภา มีหวายหลึม งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินการ
869 นางชัชสรัญ มีศิริ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
870 นายทวี สุนทรวัฒน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
871 นางสาวอนิสา ยงยืน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
872 นางสาวพัทธนันท์ อรุณศิริประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
873 นายสันติ ปานรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
874 Miss Joy Banthamai กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
875 Mr. Henri Du Toit กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
876 นางมาลี จงวัฒนากุล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
877 นางสาวณัทฐพัชร์ เจียมทะวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
878 นางสาวระเบียบ สอนบุญทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
879 นางสาวนิศา อินทา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
880 นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
881 นายภูมิ ทุ่งโชคชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการดำเนินการ
882 นายอนันต์ เนตรมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการดำเนินการ
883 นางสาวอัมพร วิชัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการดำเนินการ
884 นายนิวัฒน์ วรรณธรรม ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการดำเนินการ
885 นายนิติ ศุภรานันท์ งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการดำเนินการ
886 นางปรินดา ไทยขำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
887 นางสาวปรียาภรณ์ กลิ่นประทุม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
888 นางสาวศศิณา เถาว์ทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
889 นางสาวปาลิกา ทองเหลา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
890 Mr. Kendrick T. Nolasco กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
891 Mr.Lambert Kikkert กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ
892 ว่่าที่ร้อยตรีภวิชช์ อรุณวรรณ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
893 นางอรพินท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
894 นางสาวสุวิชา บัวผุด นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
895 นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
896 นายจักรพันธ์ พานสอาด ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
897 นางสาวสุทธาทิพย์ เที่ยงพูนโภค ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
898 นางสาวชุติกาญจน์ อุ่นประเดิม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
899 นางสุจิตรา กมลวัฒน์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
900 นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
901 นางสาวณัฎฐวรินทร์ แย้มปั้น ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
902 นางสาวปาลญา สุวาส ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
903 นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
904 นางสาวกฤติยาณี เจริญลอย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
905 นายภิญโญ ภูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
906 นายทองจันทร์ เติมจิตร ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
907 นางสาวพัชรา หินทุม ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
908 นายพิชัย เหลืองอรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
909 นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์ หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
910 นายอาณิต สมุทรเพรียว หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
911 นายอรุณ ตั้งมโนกุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
912 นางสาววรางคณา โกมลผลิน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
913 นางสาวมณฑยา เสาวรส ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
914 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
915 นายสมชาย กราบทอง ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
916 น.ส.วันดี อำมาตย์เอก ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
917 น.ส.วารุณี ศโรภาส ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
918 นายบัญหาญ เชื้อสาย ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
919 น.ส.จันทร์แสง ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
920 น.ส.สุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
921 นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
922 นายวิทยา โยแสน ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
923 น.ส.พอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
924 นายอนันต์ เนตรมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
925 นางสาววีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
926 ส.อ.ฐิติพงษ์ ช่วยไธสง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
927 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
928 นายนิพนธ์ อุทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
929 นายประคอง เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
930 นางธนิตา รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
931 นางสาวอัถติยา แสนสุดใจ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
932 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
933 นายวุฒิชาติ จิรเดชกำจร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
934 นางสาวสุจรรย์จิรา ตามจิตเจริญ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
935 นายอภิรักษ์ วรปรียากุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
936 นางสาวอรุณพร บุญนิล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
937 นายก้องเกียรติ เหลืองอมรฟ้า ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
938 นางสาวฉวี โคนพันธุ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
939 นางการย์สิริ ปรีดาวณิชสกุล ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
940 นายทวี สุนทรวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
941 นางวารุณี ลำยอง ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
942 นายมารุต วิศวพิพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
943 นายจักรกฤษณ์ วิทยาพิทักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
944 นางสาวนภาพร ทรงประสิทธฺิ์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
945 นายอนุชา กาศรี ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
946 นางชูชม ธรณธรรม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
947 นางสมศรี ตั้งดวงดี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
948 นางสาวสกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
949 นางสาวพรสวรรค์ วิลุนนะหุย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
950 นายธนดล ยิ้มถนอม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
951 นายธีรเดช จั่นกระแสร์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
952 นายมงคล วงศ์พยัคฆ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
953 นางสาวรังสิยา พวงจิตร ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
954 นายธีรวุฒิ แหวนเงิน ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
955 นายชัยยา รัตนศรี ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
956 นางจันทร์เพ็ญ มณีนาค ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
957 นางแสงเดือน ประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
958 นายฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
959 นางชเนตตี วัจนะรัตน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
960 นางนิตยา ยุวัฒนะกุล ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
961 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
962 นายสุปัญญา ยังศิริ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
963 นางเบ็ญจมาศ วิจิตร ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
964 นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
965 นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
966 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
967 นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
968 นางสาววาสนา หอมสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
969 นางพัตรา ยืนนาน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
970 ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ หมุนโย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
971 นางสาวอรุณลักษณ์ ภู่ระย้า ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
972 นายธรรมนูญ ลพรวี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
973 นางสาวปิยรัตน์ พันธุขันธ์ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
974 นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายบริหารโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน
975 นายมานัสชัย สายแขก ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
976 นางจุฑารัตน์ กลัดคร้าม ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
977 นางปาริชาติ วรมิศร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
978 นางจิรณัฐ จันทร์ฟัก ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
979 นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
980 นางสาวสาโรจ ชัยศรี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
981 นางสาววนิดา เด็ดดวง ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
982 นางอำไพ สำลีอ่อน หัวหน้างานงบประมาณโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
983 นางสาวนพประพร แซ่แต้ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
984 นางจิราพร นุตวงษ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
985 นายสุนทร คำวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
986 นางสาวสาวิตรี วัฒนะประเสริฐ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
987 นายไพรัช ปรางค์ถาวร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
988 นางสุภาภรณ์ ชนะวัณโณ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
989 นางฉลวย คำมัน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
990 น.ส.ทัศนีย์ เขาไข่แก้ว ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
991 น.ส.วาสนา ธนูนิล ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
992 นางกัณฐิกา กิตติเอกชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
993 นางอุไรวรรณ มะลิทอง ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
994 นางจุรี สรานุกุลพันธ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
995 นางรัชนีย์ สราวิช ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
996 นางวัฒนา ระวังนาม ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
997 นายเฉลิมพล พันธ์บัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
998 นางนันทกา อัศวหิรัญกุล ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
999 นางพรรษสรณ์ ธรากรวรเศรษฐ์ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1000 นางพจนา ระงับทุกข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1001 นางศราวัณ คำพร้อง ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1002 นางสาววงเดือน อุปชัย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1003 นายมานิตย์ แก้วปู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1004 นางสาวสุวรรณี ถาวรกูล ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1005 นางสาวยุพดี เข็มอนุสุข อิสมัญ ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1006 นายสุจิต เหลาสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1007 นางสุจิตรา ประชุมศรี ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1008 นางศิริพรรณ วงศ์จิตรัตน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1009 นายอาวุธ พรหมมานอก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1010 นางนุชสาวรีย์ ขจรทรัพย์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1011 นางสาวเบญญา เวียงหฤทัย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1012 นางสมศรี ตั้งดวงดี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1013 นางสาวสุนีย์ จารุจิตมณีกุล ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1014 นางรุ่งลักษณ์ ยงวณิชย์ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1015 นางชมชนก ทรงมิตร ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1016 นางบุญญาภา อักษรกาญจน์ ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1017 นางชลธิชา สุขพลอย ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1018 นางสาวสุณี ธีระชัยวรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1019 นายสถาพร รัตนสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1020 นางเพชรรัตน์ วิเศษภักดี ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1021 นางสาวประยงค์ ฉิมน้อย ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1022 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1023 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1024 นางจิตรา ลิ้มสุรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1025 นางสาวสุภารักษ์ สืบสำราญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1026 นางสาวนิตยา ธรรมโชติ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1027 นายเฉลิมพงศ์ เศรษฐี หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1028 นางสาววรวรรณ เจติวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1029 นางสาวจีราภรณ์ ศรีสำราญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1030 นายมานิตย์ แก้วปู่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1031 นางสาวสุวรรณี ถาวรกูล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1032 นางสาวกิตติพร ฉันทลักษณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1033 นางกัลยา รอดทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1034 นางสาวปรียาภรณ์ กลิ่นประทุม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1035 นางสาวฉัฐรส บัญชาชาญชัย ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1036 นางสาวมยุรี รอยแก้ว ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1037 นางสาวนวลอนงค์ ศรีวัฒนศิริกุล ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1038 นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์ ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1039 นางสาวมัสตกา อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1040 นางจรัสศิริ จินดากุล ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1041 นางสาวกฤติยาณี เจริญลอย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1042 นางสาวดนุรี เงินศรี ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1043 นายปริญญา ประเทศ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1044 นายนาวี ศรสำเร็จ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1045 นางสาวศิริพร วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1046 นางสาวนวลพรรณ จันทนาคร ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1047 นางพัทธนันท์ พิรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1048 นางชวนพิศ ฟุ้งเกียรติ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1049 นางสุลัดดา เฟื่องธนภูมิ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1050 นางสาวมะนิดดา เกตุสุข ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1051 นางสาวระวิวรรณ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1052 นางสาวนันทพร สโรชานนท์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1053 นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1054 น.ส.สุธาสินี ด้วงโต๊ด ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1055 นางสมพร ธรรมาพิทักษ์กุล ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1056 นางสาวสุดี คมประพันธ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1057 นายจำเริญ อนันตธรรมรส ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1058 นางภคพร สืบสำราญ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1059 น.ส.สุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1060 น.ส.จันทร์แสง ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1061 นางสาวอัมพร วิชัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1062 นางสาวนงนุช จันทร์แฟง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1063 นางสาวธมลวรรณ นวลใย ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1064 นางสาวณิชาภัทร ใจยะทิ ครูโรงเรียนวัดอินทาราม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1065 นางกัลญา ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1066 นายวุฒิชาติ จิรเดชกำจร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1067 นางสาวเกตุแก้ว คุ้มเถื่อน ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1068 นางศิริวรรณ ยอดแปลน ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1069 นางสาววลัยลักษณ์ ธเนศสุวรรณ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1070 นางสาวกุลกันยา กระจับเงิน ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1071 นายทวี สุนทรวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1072 นางสาวดวงพร เตชารัตนกุล ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1073 นางนารี สุขแสวง ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1074 นางสาวสุฑารัตน์ ขวัญอ่อน ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1075 นางสาวชนิตา ชาญนอก ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1076 นางสาวปฤศนี พจนา ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1077 นายเทพพร อาจเวทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1078 นางบุญช่วย เทพสงเคราะห์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1079 นางเปรมฤดี ขำไขศรี ครูโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1080 นางสาวบุศรินทร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1081 นางสาววันเพ็ญ วิเชียรรัตน์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1082 นางสาวผุสสดี ธุวังควัฒน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1083 นางพรรณี เจริญกัลป์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1084 นายสุพล นิลกลาง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1085 นางสาวประภาศรี สิงคเสลิต ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1086 นางภาณุมาศ บัวก้านทอง ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1087 นางไพพรรณ ขำมะโน ครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1088 นางแสงเดือน ประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1089 นางสาวนิตยา เพชรน้อย ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1090 นางชเนตตี วัจนะรัตน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1091 นางนิตยา ยุวัฒนะกุล ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1092 นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1093 นายนิติ ศุภรานันท์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1094 นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1095 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1096 นางสาวกมลวรรณ บุญทองเหลือ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1097 นางสาวสุนิตษา บุญอภัย ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1098 นางสาวรุ่งฟ้า สุกใส ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1099 นายพนม สุมาศรี ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1100 นางสาวสุดารา บุญเกิด ครูโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1101 นายวิมล ใจแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1102 นางเพชรรัตน์ วิเศษภักดี ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1103 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1104 นางสาวกำไล สุวรรณนิตย์ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1105 นางกัลธิมา จึงเกรียงไกร ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1106 นางสาวสุวดี เมืองสุข กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1107 นางสาวอัจฉรา ศรีเสน กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1108 นางสาวสุวรรณา ทัพทวี กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1109 นางสาวนภัสวรรณ แสงศิลา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1110 นางสาวโสภิชช์ พุทธพิทักษ์ หัวหน้า คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1111 นางสาวอโนทัย สมส่วน กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1112 นางสาวพัทธนันท์ อรุณศิริประเสริฐ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1113 นางชัชสรัญ มีศิริ กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1114 นางสาวปรียาภรณ์ กลิ่นประทุม กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1115 นางสาวนิศา อินทา กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1116 นางสาวปาลิกา ทองเหลา กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการแข่งขัน
1117 นางสุวภา ลีละศิธร ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1118 นางสาวณัฏฐ์วรินท์ แย้มปั้น ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1119 นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์ หัวหน้า คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1120 นายธรรมนูญ ลพรวี กรรมการ คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1121 นางสาวอโนทัย สมส่วน กรรมการ คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1122 นายธีรยุทธ มาณะจักร์ ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1123 นางเบ็ญจมาศ วิจิตร โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1124 นางสาวอุทุมพร ชื่นวิญญา โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1125 นายสาธิต เปยานนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1126 นายนิติ ศุภรานันท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการทำเกียรติบัตร
1127 นายประทีป หมื่นขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1128 นายอัยยรัฐ กาฬดิษย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1129 นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1130 นางสาวปราณี ปิ่นแสง ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1131 นางสาวธีรนุช สังข์ศรี ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1132 นางสาวจินดารัตน์ แก้วพิกุล ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1133 น.ส.พัชร์มา แก้วชนะชัย ครู ร.ร.สันติราษฏร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1134 น.ส.ยุพาวรรณ เหมือนเงิน ครู ร.ร.ปัญญาวรคุณ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1135 น.ส.วันดี อำมาตย์เอก ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1136 นางรัชนีย์ สราวิช ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1137 นางวัฒนา ระวังนาม ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1138 น.ส.รัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1139 นางภคพร สืบสำราญ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1140 น.ส.สายสุณี สุทธิจักษ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1141 นายวิทยา โยแสน ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1142 น.ส.พอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1143 น.ส.จันทร์แสง ประเสริฐศรี ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1144 นายจตุวุฒิ อาตม์อุย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1145 นายอานนท์ ทับทิม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1146 นายธีรพัชร์ ศิลาวิโรจน์ธาดา ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1147 นายฤทธิพงษ์ ประทุมสุวรรณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1148 นางปภาพินท์ นาภูมิ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1149 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1150 นางสาวอรอนงค์ คุ้มวิริยะ หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1151 นางสาวเพลินพิศ เพ็ชรแจ้ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1152 นางสาวรุจิรัตน์ สุวัฒนาวาณิชย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
1153 นางสาวกัญญ์วรา ผลเจริญ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1154 นางรำไพ ช่วยกิจ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1155 นางทิพย์วัน แก้วพรหม ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1156 นางสาวภัทร พงษ์เจริญไทย ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1157 นางสาวตุลลิยา บุพพัณชาติ ครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1158 นางจุรี สรานุกุลพันธ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1159 นางอุทัยวรรณ เอี่ยมสุรีย์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1160 น.ส.สุธาทิพย์ ทิมแก้ว ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1161 นางประนอม จั่นแย้ม ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1162 นางสาวปฐมา แพร่หลาย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1163 นางอนุสรณ์ สิขัณฑกนาค ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1164 นางสาววงเดือน อุปชัย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1165 นางสาวจรรญา ด้วงชาวนา ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1166 นายภิญโญ ภูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1167 นางสาวศิริพร วงศ์ภักดี ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1168 นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1169 นายพิชัย เหลืองอรุณ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1170 นางสุรีวัลย์ สงวนให้ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1171 นายนิพนธ์ อุทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1172 นายสิทธิชัย ตันเจริญ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1173 นางจันทร์เพ็ญ โอษาติมากุล ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน
1174 นายศุภมิตร ดีโท ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1175 นางสาวนันท์นภัส ปริญญาอภินันท์ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1176 นายเจตน์ สง่า ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1177 นางสาวนิดา จิตรพรหม หัวหน้างานบุคลากรโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1178 นายอาณิต สมุทรเพรียว หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1179 นายอรุณ ตั้งมโนกุล ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1180 นายสมชาย กราบทอง ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1181 นางสาววรางคณา โกมลผลิน ครูโรงเรียนสวนอนันต์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1182 นายลักษณ์ อภิรัตน์มนตรี ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1183 นายสมเกียรติ ชินตระกูลรัตน์ ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1184 นายสุึเมฆ สงทาน ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1185 นายเกษม พึ่งพาพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1186 นายสมศักดิ์ จงประกิจพงศ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1187 น.ส.รัตนากร ศรีคุณ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1188 น.ส.วรรณี จันทร์กิต ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1189 น.ส.กฤษณา พิทย์เลิศพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1190 นายสุวัฒน์ ทองรักษ์ ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1191 นายเจียมศักดิ์ ทองยุ้น เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1192 นายวิทยา โยแสน ครู โรงเรียนวัดราชบพิธ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1193 นายไพฑูรย์ สดมุ้ย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1194 นายพลกฤษณ์ ธรรมวิไชย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1195 นายแต้ม อยู่อินทร์ นักการภารโรง โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1196 นางชูชม ธรณธรรม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1197 นางสาวอุไรรัตน์ ศรีสวย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1198 นายสิงหา สุวรรณศรี ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1199 นายภาณุวัฒน์ ทัดเนียม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1200 นางสาวผ่องจิต เณรจิตร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1201 นางวันวิศาข์ ผลหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1202 นางสาวจุรีย์พร ด้วงชอุ่ม ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1203 นายอำนาจ อินทร์ศวร ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1204 นางสาวพรศรี เจริญวัย ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1205 นายลักษณ์ อภิรัตน์มนตรี หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1206 นายสมเกียรติ ชินตระกูลรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1207 นายสุเมฆ สงทาน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1208 นายสุรศักดิ์ บานแย้ม หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสวนอนันต์ ฝ่ายพิธีการ
1209 นายสุเพียร สุลินทบูรณ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ ฝ่ายพิธีการ
1210 นายสุนทร คำวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ ฝ่ายพิธีการ
1211 นายนฤเบศร์ พานิชย์ ครูโรงเรียนสวนอนันต์ ฝ่ายพิธีการ
1212 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค ครูโรงเรียนสวนอนันต์ ฝ่ายพิธีการ
1213 นางใบศรี เนตรสืบสาย ครู ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ฝ่ายพิธีการ
1214 นายอภิรักษ์ วรปรียากุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
1215 นายก้องเกียรติ เหลืองอมรฟ้า ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
1216 นายสุนทร มูลศาสตร์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
1217 นางสาวกุลกันยา กระจับเงิน ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
1218 นายอภิชาติ ครุฑทอง ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1219 นายอนันต์ ปิงยศ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1220 นายเผด็จ ฉิมพันธ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1221 นายวรวิทย์ มัคคารมณ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1222 ว่าที่ ร.ต.ธิวัฒน์ ภู่สะอาด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1223 นายกิบลี ใบ้เต้ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1224 นางสาวรัตนา พงศ์ติวัฒนากุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1225 นายจตุวุฒิ อาตม์อุย ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและพิธีมอบเกียรติบัตร
1226 นางสาวเกตุแก้ว คุ้มเถื่อน ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและพิธีมอบเกียรติบัตร
1227 นางศิริวรรณ ยอดแปลน ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและพิธีมอบเกียรติบัตร
1228 นางสาววลัยลักษณ์ ธเนศสุวรรณ ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและพิธีมอบเกียรติบัตร
1229 นางสาวกุลกันยา กระจับเงิน ครูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและพิธีมอบเกียรติบัตร
1230 นายสุรชัย อนุมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและพิธีมอบเกียรติบัตร
1231 นางสาวดวงกมล บุณย์เพิ่ม ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและพิธีมอบเกียรติบัตร
1232 นายสมภพ ผดุงยศ ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและพิธีมอบเกียรติบัตร
1233 นางสาวฐมน ม่วงนาพูล ครู โรงเรียนสุวรรณนารามวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำและพิธีมอบเกียรติบัตร
1234 นางสาววนิดา ชมมาลี ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1235 นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1236 นางสาวสัจจา วงศ์เบี้ยสัจจ์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1237 นางสาวฐิติภัทร ทองมา ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1238 นางสาวรุ่งฟ้า สุขใส ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1239 นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1240 นายสุปัญญา ยังศิริ ครู โรงเรียนสตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)
1241 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1242 นางอมรพันธ์ สมมะลวน ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1243 นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1244 นางสาวอณิมา รอดเสียงล้ำ ครู โรงเรียนหอวัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1245 นางประภากร เชียงทอง ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1246 นายนิต ศุภรานันท์ ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1247 ครูอรสา ดิษฐเจริญ บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1248 ครูพิมพ์สุภัค จิราพงษ์ อุบลรัตนราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1249 ครูธันยพร ฉวีพูนเพิ่มสิน โรงเรียนวัดพุทธบูชา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1250 ครูโสภณ ขันธโสภา โรงเรียนราชนันทาจารย์ (สามเสนวิทยาลัย 2) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1251 ครูมนัสพงษ์ เก่งฉลาด โรงเีรียนวัดสระเกศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1252 ครูนิติ ศุภรานันท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1253 ครูสุวรรณา มานพ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน)ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1254 ครูณัฎฐ์กวี ลืนภูเขียว โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1255 ครูเบญจวรรณ มณีเนียม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
1256 นางประภากร เชียงทอง ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
1257 นางอมรพันธ์ สมมะลวน ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
1258 นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวัน ครู โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
1259 นางสาวอณิมา รอดเสียงล้ำ ครู โรงเรียนหอวัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
1260 นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
1261 นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
1262 นางสุมาลี ตัณฑัยย์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
1263 นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
1264 นางนิตยา ยุวัฒนะกุล ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
1265 นางอัจฉรา กอบัวแก้ว ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
1266 นายธงชัย สุภิตาภรณ์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
1267 นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
1268 นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS
1269 นายซุปเป้อร์ สุกันทา ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
1270 นายสมเก๊ยรติ เมืองจันทร์ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
1271 นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
1272 นางสาวกมลวรรณ บุญทองเหลือ ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
1273 นายสิทธา นามณี ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
1274 นางวาสิตา บุญเต็ม ครู โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor
1275 นางกรองทอง เชษฐศิริพงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
1276 นางสุมาลี ตัณฑัยย์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
1277 นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
1278 นางนิตยา ยุวัฒนะกุล ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
1279 นางอัจฉรา กอบัวแก้ว ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
1280 นายธงชัย สุภิตาภรณ์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
1281 นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
1282 นางสาวเยาวดี วิเศษสินธุ์ ครู โรงเรียนศึกษานารี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor
1283 นางสาวพรรณิภา บุตรเอก ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
1284 ครูเพ็ญศรี นวลศรี โรงเรียนวัดรางบัว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
1285 ครูเจษฎาพร ใจเมือง โรงเรียนวัดพุทธบูชา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
1286 ครูบัวหลวง กุลเกษ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
1287 ครูนิคม จิตต์คง โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
1288 นางสาวพรรณิภา บุตรเอก โรงเรียนโยธินบูรณะ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
1289 นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
1290 นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
1291 นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
1292 นายเอกลักษณ์ บรรยายกิจ ครู คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
1293 นางงสาวภัทรา พิศุทธิ์เกียรติ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
1294 นางสาวอรณิชา นันทพฤทธิ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
1295 นายสมเจต หวังทอง ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
1296 นายสราวุฒ ซำเผือก ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
1297 นางสาวจินดาเพ็ญ ทองวัฒนานนท์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
1298 นางสาวอรอุษา ศิริรัตน์ ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
1299 นางสาวเกศราภรณ์ พูนผล ครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์
1300 นายสมประสงค์ สิงคชาติ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1301 นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1302 นายสมหมาย ฤาชัย ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1303 นายประเจิน โชติพงศ์กุล ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1304 นายพนม สุมาศรี ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1305 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
1306 นายสมประสงค์ สิงคชาติ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
1307 นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
1308 นายสมหมาย ฤาชัย ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
1309 นายประเจิน โชติพงศ์กุล ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
1310 นายพนม สุมาศรี ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
1311 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
1312 นายสมประสงค์ สิงคชาติ ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
1313 นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
1314 นายสมหมาย ฤาชัย ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
1315 นายประเจิน โชติพงศ์กุล ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
1316 นายพนม สุมาศรี ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
1317 นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต ครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
1318 Mrs.Wen Xiangyu ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
1319 Mr.Qian Bin กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
1320 Miss Zhang Peidi กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
1321 Mr.Han Shenglong ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
1322 Miss Wang Shimei กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
1323 Miss Li Bing กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
1324 นางสาวอัจฉรา พิทักษ์เสรีธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดแบบทดสอบ
1325 นางสาวธัญลักษณ์ ละอองแก้ว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดแบบทดสอบ
1326 นางสาวนวาระ โสมประภัศร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดแบบทดสอบ
1327 Mrs.Sharda Shastry กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดแบบทดสอบ
1328 Mr.David Hazel กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดแบบทดสอบ
1329 Mr.Nickolas Beland กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดแบบทดสอบ
1330 Ms.Joana Mari Turla Tuppal กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดแบบทดสอบ
1331 นางสาวอุบล รังสิตวัธน์ หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1332 นางสาวจีราภรณ์ ศรีสำราญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1333 นางอุไร รุ่งศรีสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1334 นางสาวปาณชญา จันทร์ลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1335 นางสาวอัจฉรา พิทักษ์เสรีธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1336 นางสาวกาญจนา วุฒิศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1337 นายธรรมนูญ ลพรวี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1338 นางสาวอโนทัย สมส่วน หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1339 นางสาววรรณิสา สายญาติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1340 นายจรุง สังข์ด้วงยา หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายจัดทำตัวอักษรและป้ายต่าง ๆ
1341 นางสาวอัจฉรา พิทักษ์เสรีธรรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำตัวอักษรและป้ายต่าง ๆ
1342 นางสาวกาญจนา วุฒิศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำตัวอักษรและป้ายต่าง ๆ
1343 นางสุชาดา เพ็ชรเอี่ยม หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1344 นางสาวปาณชญา จันทร์ลา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1345 นางสาววรรณิสา สายญาติ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1346 นางอรุณี วิไลศิลป์ หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1347 นางสาววินิตา มาลี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1348 นางอาจรีย์ จูจรูญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1349 นางสาวพิชญาภัค มัยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1350 นางจันทินี สง่าพงษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1351 นางปรินดา ไทยขำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1352 นางสาวระเบียบ สอนบุญทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1353 นางสาวเฉลิมชนม์ ฉันทวีพร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1354 นางสาวศศิณา เถาว์ทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1355 นางสาวลดาวัลย์ ประโมจนีย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่่องดื่ม
1356 นายคเณศร ศรีรงค์ โรงเรียนวัดมาภิรตาราม คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี
1357 นายเกษียร บัวสุวรรณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี
1358 นายจุฑาธัช สาหร่ายกาญจน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี
1359 นายพิษณุ ศรสงคราม โรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี
1360 นายวีรชัย โกศล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี
1361 นายเสน่ห์ พูลเพิ่ม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี
1362 นางมาลัยวรรณ จันทร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี
1363 นายวีรพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี
1364 นายอมร ชุนศรี โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี
1365 นายอมร ชุนศรี โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ คณะกรรมตัดสินมาร์ชชิ่งความดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อาคารหอประชุมพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัทพ์ 02 354 4960 ต่อ 111 / 02 354 4962,e-mail:artsesao1@gmail.com
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]