สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดรับสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2556
ประกวดแข่งขันระหว่าง วันที่ 4 - 25 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรัญญา  กรัณยพัฒนพงศ์
 
1. นางพรรณี  ชื่นอุไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 11 1. นางสาวอรทัย  โสภา
 
1. นางพรรณี  ชื่นอุไทย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ศิลา
 
1. นางใบศรี  เนตรสืบสาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 50.99 เข้าร่วม 29 1. นางสาวนิสากร  แก้วสายทอง
 
1. นางใบศรี  เนตรสืบสาย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรัญญา  อ่อนนิ่ม
 
1. นางมณี  ธรรมายน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเจนจิรา  สีพลลา
 
1. นางมณี  ธรรมายน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงธาริณี  มาลีวงศ์
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวฉันท์สินี  หลงชิน
 
1. นางสาวบุญมี  พิมพบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  จตุมานัสศิริ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญจิตต์
 
1. นางบังอร  ปวีณฐิติกาล
2. นายประสิทธิ์  โพธิสระ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรุโณทัย  นะคงคา
2. นางสาวไพริน  เทพประยูร
 
1. นางบังอร  ปวีณฐิติกาล
2. นายประสิทธิ์  โพธิสระ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนุชนาถ  วังยพงศ์สถาพร
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 10 1. นางสาวศกลวรรณ  ชัยวิรัตน์นุกูล
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญมาลี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.4 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมุทิตา  ธวัชสุภา
2. เด็กหญิงสุนทรี  เลิศอภิรักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสกุลจันทร์
 
1. นายชัยณรงค์  เพ็ชรเอี่ยม
2. นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญานี  ตู้ศรีทอง
2. นางสาวยุพยง  จันทร์สระน้อย
3. นางสาววรลดา  เงื่องกระโทก
 
1. นางสาวจริยา  เขตนิมิตร
2. นางสาวอัญชลี  มนูญเลิศกิจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์แย้ม
 
1. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวภาวิณี  จรัสศรีมณี
 
1. นางสาววรวรรณ  เจติยวรรณ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 1. นางสาววิภาวี  รังสีวงกตทิพย์
2. เด็กหญิงศริญญา  โชติชัย
3. เด็กหญิงแคทเธอรีน พรหมพร  ศรีวิลัย
 
1. นางสาวจุฑาดา  ชุมเกษียณ
2. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 16 1. นางสาวณัฐ  ทองดีงามเลิศ
2. นางสาวธนภรณ์  ลี้ธนทรัพย์
3. นางสาวเปมนีย์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวศิรินทร์ธร  ศรีพลาย
2. นางอลิสา  ราชวัตร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  กันบัว
2. เด็กหญิงนวรัตน์  คาร์บันดา
3. เด็กหญิงหิรัญญาภรณ์  ทรัพย์สุธรรม
 
1. นายภาณุมาต  พงศ์เส็ง
2. นางสาวสุธาสินี  ด้วงโต้ด
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญ์วรา  ประดิษฐากร
2. นางสาวณิชนันทน์  เสากลาง
3. นางสาวศุภวรรณ  มาลา
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวชลิดา  สิทธิชัย
2. นางสาวฐิตาภรณ์  คำนาค
3. นางสาวปวีณ์ณัฎฐ์  จิรานันทะ
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชลลดา  กันบัว
2. เด็กหญิงนวรัตน์  คาร์บันดา
3. เด็กหญิงหิรัญญาภรณ์  ทรัพย์สุธรรม
 
1. นางรัตนา  บุญน้อม
2. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิตยาภรณ์  นาราญานันทน์ธาร
2. นางสาวพริมา  เมฆจินดา
3. นางสาวสุทินา  เสประโคน
 
1. นางรัตนา  บุญน้อม
2. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรัญญา  เลิศสินไพศาล
2. นางสาวนิชกานต์  ฉายยะ
 
1. นายปรัชญา  จิตร์ระเบียบ
2. นางสาวศรัญญา  พิมพ์สิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพีรดา  มณีปิติสุข
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ตรีภพอารักษ์
 
1. นางบุญสม  สานิยม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐปรีดา  ชลชีพ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัศ  บุรีรัตน์
3. เด็กหญิงวรัญญา  สิมมา
4. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 1. นางสาวกรวิภา  อินก๋า
2. นางสาวพศิภา  รูปสมศรี
3. นางสาวรัตน์ทัตยา  ปิ่นเสริมสูตรศรี
4. นางสาวอทิตยา  สืบเพ็ง
5. นางสาวอรวรา  โชหนู
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุวิมล  แก้วจันทร์
 
1. นายอนุศักดิ์  ติรสถิตย์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวรัตนาภรณ์  โพธิไพรัตนา
 
1. นางสาวพจนีย์  ทองบุญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงณฐอร  ทองหุล
2. เด็กหญิงศริญญา  โชติชัย
 
1. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี
2. นางวิไลวรรณ  ยมตะโก
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวปัทมา  ชัยยอง
2. นางสาวเพ็ชรไพลิน  อภิจิตรานนท์
 
1. นางภาสวดี  ชูแข
2. นางสาวรวิรัตน์  วันลิโก
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุดม
2. นางสาวณัฐนรี  เชียงสกุล
3. นางสาวธันยพร  สร้อยระย้า
4. นางสาวธันย์ชนก  จูงระฆังทอง
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มารอด
6. เด็กหญิงมัลลิกา  โมรินทร์
7. เด็กหญิงรมยากร  ประทุมพวง
8. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
9. นางสาวศุภิสรา  กันชนะ
10. นางสาวอัยลดา  ศรีบุญ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีสิริรัตน์
2. พระมหารังสฤษดิ์  จิตปญโญ
3. นายสุรัตน์  กะลัมพะทัต
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสสนาเวช
2. เด็กหญิงณัฐกุล  สระบุรินทร์
3. เด็กหญิงอรัญญา  อ่อนนิ่ม
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นายสุรพงษ์  บุญศิริวัฒน์วานิช
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรัญญา  เลิศสินไพศาล
2. นางสาวปาริฉัตต์  เลิศพนมทอง
3. นางสาวเบญจพร  ฐิตวรรณโณเนตร
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นายสุรพงษ์  บุญศิริวัฒน์วานิช
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  กรัณยพัฒนพงศ์
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นายสุรพงษ์  บุญศิริวัฒน์วานิช
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกิตยาภรณ์  นาราญานันทน์ธาร
2. นางสาวพริมา  เมฆจินดา
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นายสุรพงษ์  บุญศิริวัฒน์วานิช
 
37 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเทียนทอง  กอคุณ
 
1. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
38 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 13 1. นางสาวณัฐรัตน์  เลขาภิสิทธิ์
 
1. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
39 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
40 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวรุ่งนภา  อภิชัย
 
1. นายภาณุวัฒน์  ธรรมกิจวัฒน์
 
41 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญจิราพร  บุญผล
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
42 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภาสิริ  วิชาชัย
 
1. นางระวีวรรณ  ศิริวาลย์
 
43 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  พนาเวชสันติ
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
44 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุณาพร  ชลอเดช
 
1. นางสาวจีราภรณ์  ศรีสำราญ
 
45 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  พนาเวชสันติ
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
46 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  อภิชัย
 
1. นายภาณุวัฒน์  ธรรมกิจวัฒน์
 
47 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุภารักษเมธา
2. เด็กหญิงกุลิสรา  เนื่องวงษา
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  พสุนนท์
4. เด็กหญิงปนัดดา  ลาดแท่น
5. เด็กหญิงพิณรัตน์  ตราชู
6. เด็กหญิงภานุมาศ  สนธิมาศ
7. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
8. เด็กหญิงวิลาสินี  ชุ่มเย็น
9. เด็กหญิงศิรประภา  ยะวงษ์ศรี
10. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เลิศวัฒนามงคล
11. เด็กหญิงเรืองลดา  ภูมิขันธ์
12. เด็กหญิงเอิร์ท  ไปนานนท์
 
1. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
2. นางสาวนวพรรณ  จันทร
3. นายภาณุวัฒน์  ธรรมกิจวัฒน์
4. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
48 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปวีณา  แพงมา
2. นางสาวสรัญญา  มั่นพิริยะ
3. นางสาวอภิญญา  ฉายสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฏฐา  สุทนต์
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  กองสุกรรณ์
2. เด็กหญิงสถิตภรณ์  เชาวน์มิตกุล
3. เด็กหญิงสุธีรา  ปภาวัฒนานนท์
 
1. นางศรีฟ้า  เรือนทิพย์
2. นายอำนาจ  เรือนทิพย์
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  ภูพลผัน
2. นางสาวดวงกมล  รักษ์ภิรมย์
3. นางสาวเปมิกา  วิชาญจิตร
 
1. นางสาววินิตา  มาลี
2. นางอรุณี  วิไลศิลป์
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 99.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกา  ชูเวทย์
2. เด็กหญิงนันทชนก  ยอดสิงห์
 
1. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญจิรา  ทรงศรัทยา
2. นางสาวภัทรวดี  วิทยาพิทักษ์วงศ์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายสุวัชชัย  เครือตราชู
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกกุล  ธนะกิตติกุล
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  สันติทวีฤกษ์
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายสุวัชชัย  เครือตราชู
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวธัญญาเรศ  สกุลคู
2. นางสาวพริมา  กาลา
 
1. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
2. นายสุวัชชัย  เครือตราชู
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 17 1. นางสาวปัญชิกา  หลงสมบูรณ์
2. นางสาวอภิญญา  ฉายสุวรรณ
 
1. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอินทิรา  โชติวุฒิ
 
1. Mrs.Sharda  Shastry
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.32 ทอง 8 1. นางสาวปุณยภา  วิศวกรวิศิษฐ์
 
1. Mrs.Sharda  Shastry
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรงค์รัตน์  พูนเจริญ
 
1. Mr.Nickolas  Beland
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชัญญานุช  นันทศักดิ์พรชัย
 
1. Mr.Nickolas  Beland
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสรชา  ธรรมอาภาพร
 
1. Mr.David  Hazel
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวกัญญ์วรา  ประดิษฐากร
 
1. Mr.David  Hazel
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวรงค์รัตน์  พูนเจริญ
 
1. นางอุไร  รุ่งศรีสวัสดิ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวชัญญานุช  นันทศักดิ์พรชัย
 
1. นางอุไร  รุ่งศรีสวัสดิ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนาพร  จิตติศักดิ์
2. เด็กหญิงดวงพร  ทรายขาว
3. เด็กหญิงพรพิมล  สุขสวัสดิ์นุวงษ์
4. เด็กหญิงศิถี  ชำนาญนา
5. เด็กหญิงอรยา  วรกิจ
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ประดิษฐากร
2. นางสาวธัญญานี  ตู้ศรีทอง
3. นางสาวปุณยภา  วิศวกรวิศิษฐ์
4. นางสาวรุจิรา  ณ ทองแป้น
5. นางสาวอภิญญา  ทรัพย์บำรุงสกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 -    
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสรชา  ธรรมอาภาพร
2. เด็กหญิงเบญจทรัพย์  งามธรรมคุณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพัชราพร  ตันติกิตติชัยกุล
2. นางสาวสรัญญา  มั่นพิริยะ
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ขำศรี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุตมะ
3. เด็กหญิงนิลมณี  สงนอก
4. เด็กหญิงสายรุ้ง  ยังธนานนท์
5. เด็กหญิงสุชาดา  ประสิทธิ์สม
 
1. นางสาวนิยดา  พงศ์พาชำนาญเวช
2. นางสาววารุณี  ศโรภาส
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรปรียา  เข็มทิศ
2. นางสาวจุฬาวรรณ  ก่อปฎิภาณ
3. นางสาวนิศากร  พิมพ์ทอง
4. นางสาววาสนา  พละเสวีนันท์
5. นางสาวเขมิกา  สมดุลยกนก
 
1. นางสาวนิยดา  พงศ์พาชำนาญเวช
2. นางสาววารุณี  ศโรภาส
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลิดา  เลิศศรีสกุลรัตน์
2. เด็กหญิงนันทนา  ไก่แก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  กรัณยพัฒนพงศ์
 
1. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรุจาภา  จิตฤทธิไกร
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  นาคนิวิษฐ์
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกุลิสรา  ตั้งเกียรติไกร
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชินอิสระยศ
2. เด็กหญิงนุชนาถ  วังยพงศ์สถาพร
 
1. นายกิตติภัฏ   รัตตนุสสรณ์
2. นางสาวอัญชลี  มนูญเลิศกิจ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวปริณดา  เอี้ยวศิริกูล
 
1. นายกิตติภัฏ  รัตตนุสสรณ์