รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดรับสมัครลงทะเบียนผ่านระบบ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2556
ประกวดแข่งขันระหว่าง วันที่ 4 - 25 พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกชล  รักษ์ประเทือง
 
1. นางสาวชลาลัย  ประสพบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงพิมรพี  ปัญญานนทชัย
 
1. นางสาวภัณฑิลา  เผื่อนโภคา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวณิชกานต์  พุทธิเสาวภาคย์
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นายสรวิชญ์  รักเจริญ
 
1. นายสุชาต  สะอิมิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  พรพิทักษ์เทพกิจ
 
1. นางสาวมลิวัลย์  กุศลินกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ต๋าอ่อน
 
1. นางสาวทมยันต์  อยู่สิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวภัสสร  ธรรมบัวชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  ตาวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายพัชโรจน์  ช้างวัน
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงนิศากร  พนะจะโปะ
 
1. นางยูงทอง  กรณีย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงกุลสิรินทร์  หอมยิ่ง
 
1. นางสาวรัตติพร  ศรีนาง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 1. นางสาวประภารัตน์  สิมมา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อุบล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวปนัดดา  เสาะแสวง
 
1. นางสำเนียง  เรียนรัชตะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นกลั่น
 
1. นางอรนุช  สมพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงปรีชญา  คงนิวัฒน์ศิริ
 
1. นางภาวดี  ผสมทรัพย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวชมพูนิกข์  ไชยกาญจน์
 
1. นายณัฐพัชร์  เพ็ชรสิมาลัย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายรุ่งโรจน์  ติดมา
 
1. นางกานดา  แสงมณี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญลือ
2. เด็กหญิงสุวพักตร์  โพพาทอง
 
1. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
2. นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชัญญา  ไชยรัตน์
2. เด็กหญิงดุสิตธร  ศรีบวรมงคล
 
1. นางสาวชไมพร  เปรมอำพล
2. นางวงดาว  สุภาเกตุ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายชยา  จรุงชัยศรี
2. นายศราวุฒิ  เหมปิยะสมบัติ
 
1. นางจิระภา  วงศ์มณีโรจน์
2. นายทรงชัย  อารีวัฒนากุล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นางสาวธัญญา  นามโครต
2. นายแมน  คล้ายสุวรรณ
 
1. นายวรดี  จิตรวิบูลย์
2. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงวรารี  ทรัพย์ร่มเย็น
 
1. นางกรรณิการ์  อุทธา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภพัฒน์  เมืองสุวรรณ์
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภูสิทธิ์  วัฒนวงศ์วิบูลย์
 
1. นางสมจิตต์   ติณจินดา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวอมารี  สงวนวงศ์
 
1. นางสาวนงเยาว์  สิกขมาน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 75.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงจรีวรรณ  รังวาณิช
2. เด็กหญิงศุภมาศ  กุลนรัตน์
3. เด็กหญิงสิริกร  เตชะมวลไววิทย์
 
1. นางสาวธนัญญา  เปี่ยมศิลปกุลชร
2. นายนครินทร์  เครือวัลย์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายธัชเชษฐ์  กิตติโชติกุล
2. เด็กชายปรมัตถ์  ชัยรัตนะ
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  ทาบสุวรรณ
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายภัค  เนียมสุวรรณ
2. นายสรศักย์  พงศ์ไพฑูรย์
3. นายสิทธิโชค  โตยิ่ง
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 49.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวฐิตาพร  นามกาสา
2. นางสาวฐิตาพา  นามกาสา
3. นายธีรพัฒน์  เยี่ยมสวัสดิ์
 
1. นางสาวขวัญทิพย์  เทียนศรี
2. นางลัดดา  เสือสืบพันธุ์
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงมุทิตา  ธวัชสุภา
2. เด็กหญิงสุนทรี  เลิศอภิรักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสกุลจันทร์
 
1. นายชัยณรงค์  เพ็ชรเอี่ยม
2. นางสาวสิรินทร์พร  วงศ์พีรกุล
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฎฐิมา  วุฒิวรัญญา
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญกระจ่าง
3. เด็กหญิงสุนิสา  อัตถจริยกุล
 
1. นางสาวภารดี  จินะณรงค์
2. นางรุจิรา  บัวเผื่อน
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา  โชติวุฒิพัฒนา
2. นางสาวพิธุวดี  สุวรรณดี
3. นางสาวสาลินี  มีหา
 
1. นางชนธิชา  เศตะพราหมณ์
2. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรกนก  บุญไธสง
2. นางสาวอมิตา  อยู่เมี่ยง
3. นางสาวอินธุอร  ใยสำลี
 
1. นายสรกฤช  ขวัญเจริญ
2. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายชาญธวัช  กองธานี
2. เด็กชายอภิชัย  จตุโชคทวีสิทธิ์
 
1. นายจำเริญ  อนันตธรรมรส
2. นางสาวสายสุณี  สุทธิจักษ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จันทร์พานิช
2. เด็กชายสรธัญ  เกษมสุขมงคล
 
1. นางสาววิลาสินี  พรหมมานอก
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชุติวัต  เกื้อช่วย
2. นายอภิวิชญ์  คุณรัตนาภรณ์
 
1. นางสาวธีรดา  หัดเจริญ
2. นายสัญชัย  เงางาม
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายณัฐพล  ด้วงปั้น
2. นายสาธิต  ล้อกิจไพบูลย์
 
1. นางทักษิณา  เสริมศรี
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนายุทธ  อัศววิญญเดช
 
1. นายมงคล  วงศ์พยัคฆ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายบุลเสฏฐ์  สวาทะสุข
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายชาครีย์  พุทธชาติเสวี
 
1. นางกัลธิมา  จึงเกรียงไกร
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายนรภัทร  นนทสวัสดิ์ศรี
 
1. นายธนวัฒน์  เจริญวิวัฒนศิลป์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายนรวิชญ์  กลิ่นสุวรรณมาลี
2. เด็กชายสิริสิน  กุลชุติสิน
3. เด็กชายเควิน  เจริญวิไลศิริ
 
1. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
2. นางสาวพัชรี  อานุภาพ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายชาญธวัช  กองธานี
2. เด็กชายอนพัทธ์  ลิมปจิตคุตาภรณ์
3. เด็กชายเฉลิมวงศ์  พงษ์พิสิฏฐ์
 
1. นางจุรี  สรานุกุลพันธ์
2. นางอุทัยวรรณ  เอี่ยมสุรีย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวณิชกานต์  คุณกิจชัย
2. นางสาววริยา  เจริญรักษ์ภักดี
3. นางสาวเกวลี  อัศวะไพฑูรย์เสริฐ
 
1. นายวิทยา  ปาตาสะ
2. นายอิทธิพล  ชัยเดโช
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัฐชนน  คงไพจิตรวงศ์
2. นางสาวปรางระริน  ติยวัฒนาโรจน์
3. นายวัชระ  ศรวณีย์
 
1. นายทรงพล   หมั่นประสงค์
2. นางรัตน์สุณี  สุขพณิชนันท์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงกนกพร  สอนวงษา
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  แหยมวิเชียร
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  ฉันสำราญ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วิสิฐจิรากร
2. นายสุรเชษฐ์  หิรัญสถิตย์
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงกรวรรณ   มหิงษา
2. เด็กชายธนากร   เขม้นงาน
3. เด็กหญิงธิดามาศ   ไชยยืน
 
1. นางสาวจารุวรรณ   ฉัตตมโนกุล
2. นางสาวจิราภรณ์    ลอยขจร
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายธนกฤต  วิทยพันธ์พงศ์
2. นายธนากร  วิลาสมงคลชัย
3. นายสิทา  ผู้ต้นตระกูล
 
1. นางสาวรมยพร  สันทัดการ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวประภา  ชินไธสง
2. นายวีรชาติ  แซ่หล่ำ
3. นางสาวอลิสรา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ตั้งกิจธรรม
2. เด็กหญิงญารินดา   อ่อนละมัย
3. เด็กหญิงสุพานันท์   การเวกปัญญาวงศ์
 
1. นางสาวชยากร   นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวมินตรา   กระเป๋าทอง
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายชัยพร  แสนต่างใจ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  บุญตา
3. เด็กหญิงอร  ธรรมนิตย์
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายสิรดนัย  ศรีประสาน
2. นายอภิชัย  เพราะทอง
3. นายเสกสิทธิ์  ไชยศรี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
2. นางสาววีรญา  เกษหอม
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 1. นายนารงค์  เรืองจาบ
2. นายวีรศักดิ์  โม่งปราณีต
3. นายเดชา  แผ่นทอง
 
1. นายปิยะมร  โยธานันท์
2. นายสมชาต  บุญเจือ
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ศักดิ์สวัสดิกุล
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พลพวก
3. เด็กชายไวกิจ  แก้วทองคำ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปิดตาละเต
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีมงคลพันธุ์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สระอุบล
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แพงภูงา
 
1. นายพชร  นันทสกุลวิโรจน์
2. นางรจนา  วิภาสกรวราวุธ
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  เวลุวรรณใน
2. นายนพรัตน์  ตาละสา
3. นางสาวสิรินาถ  สายเสมา
 
1. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายณัฐวุฒิ  ชูเถื่อน
2. นายพลธรา  ไทยน้อย
3. นายวรัญญู  บุญอาจินต์
 
1. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
2. นายศราวุฒิ  ญาณะคำ
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชีวจิตต์วรกุล
2. เด็กหญิงพลอยกมล  สุขแย้ม
 
1. นางสาวนลินรัตน์  งามเชื้อชิต
2. นางสาวอาภรณ์  เพลินพนา
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพงค์  ก้อนเพชร
2. เด็กชายศรัณย์  เดชเรือง
 
1. นางสาววีรญา  เกษหอม
2. นายเจนวิทย์  ธงยศ
 
59 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวพิมลพรรณ  ล้อมสุขา
2. นางสาวอาทิตยา  พิรุฬการกิจ
 
1. นายสมชาย  ศิริวิสูตร
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. นายจักรพล  จันทาทอง
2. นายฐาปนพงษ์  บุตรวาปี
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ผลกอง
2. นายวาที  แก้วพุกัม
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนะชัย  ธรรมพร
2. เด็กชายพงศธร  วงค์จันลา
 
1. นายเจนวิทย์  ธงยศ
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงศิริกานต์ดา  โพแก้ว
2. เด็กหญิงอริสา  กิจพัฒนไพศาล
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กชายวุฒิชัย  วุนวิริยะกิจ
2. เด็กชายอิทธิชัย  นพโสภณ
 
1. นางสาวสุพรรณี  หมุนรอด
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนพร  แก้วดี
2. เด็กชายพีระพันธ์  พันภักดี
 
1. นางสาวจินดารัตน์  แก้วพิกุล
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายจุฑาวุฒิ  สุขพินิจ
2. นายธรรมนูญ  วันชะเอม
3. นางสาววรรษมน  สระทองยุ้ง
 
1. นางสาวกันตินันท์  ยอดบุญเรือง
2. นางสาวแพรรุ้ง  ธานีมาศ
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายนฤสรณ์  แน่นหนา
2. นายสัมฤทธิ์  กลิ่นกันหา
3. นายอัยการ  สุธาพจน์
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายพรรณไพร  ทองมีทรัพย์
2. นายรัชกฤต  มงคลเอกภาพ
3. นายวีรวิชญ์  ทรัพย์มงคลพร
 
1. นายสุรเชษฐ  อ้นเพ็ง
2. นายอนันต์  ปิงยศ
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชยกร  ศุภประชากร
2. นายอภิสิทธิ์  หมู่เกษม
3. นายแก้ว  ติ๊บคำ
 
1. นายจีระเดช  บัวดี
2. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงบงกชรัตน์  บุญรุ่งเรืองสัก
3. เด็กหญิงยุภารัตต์  กุมารสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุประวีณ์  จีนสุทธิ์
5. เด็กหญิงโอร์ดี  พรแสง
 
1. นางระวีวรรณ์    เจริญรมย์
2. นางโบรมีน  บุญสนาน
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐปรีดา  ชลชีพ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัศ  บุรีรัตน์
3. เด็กหญิงวรัญญา  สิมมา
4. เด็กหญิงวาริษา  วาจาดี
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  แสงศรี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ละอองแก้ว
2. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกาญจนา   แก้วกาหนัน
2. นายประกาศิต  โสมาศรี
3. นายวรากร  โชติช่วง
4. นางสาวสาวิตรี  แซ่เซียว
5. นายเศรษฐวุฒิ  ผิวบาง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชัยวุฒิ
2. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวฐาณนิตา  สร้างพล
2. นางสาวณัฏฐณิสา   เดชศรีสวัสดิ์
3. นายณัฐพงค์  ทรายหมอ
4. นายรัตนชาติ   จันทร์โสดา
5. นายหัตถวัฒน์   ธีรวงศ์กาญจนา
 
1. นางกาญจนา  บุญทัน
2. นายธนเดช   จันทรังษี
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเพ็ชร
2. เด็กหญิงจงรักษ์  แสงสุริยวงษ์
3. เด็กหญิงจริยา  ทั่งทอง
4. เด็กชายนวพล  ธรรมราช
5. นายสรวิศ  จิรชาญชัย
 
1. นายปริญ  บุญยะประสพ
2. นายราเมศร์  รุ่งรวยศรี
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ปิดตาทะนัง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัชราพงษ์
3. เด็กหญิงพิชชานันท์  อาจอาษา
4. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธัญธนสินไพศาล
5. เด็กชายวัด  จัดล้อม
 
1. นางสาวฉัตรพิรุณ  สิงห์เทียน
2. นายชาตรี  จินดามณี
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นางสาวชาริญา  ดูเบย์
2. นางสาวนริศรา  เพชรแก้ว
3. นายปราณชนิน  สังข์แสงใส
4. นางสาวมลฑิรา  บุญมาก
5. นางสาวรัตนาวดี  จันทร์สุข
 
1. นางสาวจรีรัตน์  พิกุลแย้ม
2. นายสถาพร  ขอเพียรกลาง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวกันต์พร  แสงกล้า
2. นางสาวณัฐภา  ประกอบผล
3. นางสาวนารีรัตน์  เลิศปรีดานันท์
4. นางสาวภัคพิสุทธิ์  อารีย์พงศา
5. นางสาวภัทรวรรณ  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อักษรกูล
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายณัฐพล  เนตรณรงค์
2. นายพงศภัค  พันธ์โพธิ์ทอง
3. นายศุุภณัฐ  เตียวต่อสกุล
4. นายอนุชิต  ศรีกัสสป
5. นายไวยากรณ์  ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายคมชาญ  เรืองจ้อย
2. นายพิสิฐ  แซ่ฉั่ว
3. นายวชิระ  สิงห์ฤกษ์
4. นายเอกราช  หาญวงศ์ไพบูลย์
5. นายแอมป์  คงวาณิชยะพงษ์
 
1. นางกาญจนา  ปรีดาศักดิ์
2. นางฆฏนาวดี  มะหะเลา
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายจตุพร  อินทร์สกุล
2. นางสาวจิราพัชร  สนธิ
3. นายจิราวุฒิ  บุญเรือน
4. นางสาวจุฑาทิพยื  ไกรนรา
5. นายชาญณรงค์  ปิตินรเศรษฐ์
6. นายชิติพัทธิ์  สัจจะ
7. นายธนภัทร  พระวุฒิ
8. นายธนวิทย์  ชุติมันตานนท์
9. นายนพรัตน์  แซ่โง้ว
10. นางสาวปภาวี  สารทอง
11. นางสาวปาลิตา  เลิศธนากรณ์
12. นางสาวปิ่นแก้ว  เหล่าจันทร์
13. นายฟิล์ม  ศรศิลป์ชัย
14. นางสาววริษา  วันอุบล
15. นางสาววิภาสิริ   แสนราช
16. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยสมาน
17. นางสาวสกาวเดือน  อสิพงษ์
18. นายสมชาติ  สุวงศ์ธนสาร
19. นางสาวอษรา  วรญาณปรีชา
20. นายเขมชาติ  เหมทอง
 
1. นางทวีวุฒิ  สุริบุตร
2. นายธีรพงษ์  ประเสริฐนู
3. นางพศวีร์  เทียบคุณ
4. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
5. นางโบรมีน  บุญสนาน
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  คุ้มหินลาด
2. นายขวัญชัย  ผิวคราม
3. นางสาวจินดาหรา  วงษา
4. เด็กหญิงชนากานต์  นาคศรี
5. นายณัฐพงศ์  ตรัยตรึงค์โลศล
6. นายธนวันต์  แสงพิทักษ์
7. เด็กชายนนทกร  หมอยาดี
8. นางสาวน้ำฝน  สุทธิประภา
9. นางสาวปิยะเวช  เกียรติมิ่งมงคล
10. นายพงศธร  ศิริลาภธรรม
11. เด็กหญิงพัชรมัย  แก้วฝ่ายนอก
12. นายภูริยศ  หงส์ทอง
13. นางสาวมีนตรา  ลาวรรณ
14. เด็กหญิงวรรณศิริ  อยู่สนาน
15. นางสาวศิริรัตน์  รัชนาภรณ์
16. นางสาวศิริรัตน์  รัชนาภรณ์
17. นายศุภชัย  แฝงสมศรี
18. เด็กหญิงศุภรัตน์  เพลาะกระโทก
19. นางสาวสกุลรัตน์  เรืองอยู่
20. นางสาวเมย์  คำพูล
 
1. นายตฤณเศรษฐ์  วาสนกมล
2. นางผ่องศรี  แช่มปรีชา
3. พระวิทยา  ญาณเวที
4. นางสุธีกานต์  ทัพนาค
5. นางอุไร  ปิ่นทอง
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นายกุลชาติ   ทรัพย์สกุลกานต์
2. นางสาวชฎาพร  ปั่นคำสาย
3. เด็กชายชัยชาญ  มังคลา
4. เด็กชายติรนันท์  ตุ้มทรัพย์
5. เด็กชายธนารักษ์  ขวัญดี
6. เด็กชายปิยะณัฐ  กันมินทร์
7. เด็กชายภราดา  ยงกิตติภัทร
8. นางสาวระดับดาว  บุญธิศรี
9. เด็กชายลักษมัณฑ์  บัวบาน
10. นายวุฒิไกร  แก้วดารา
11. เด็กชายสิริภาส  สุขล้อม
12. นายสุพจน์   ศรีประเสริฐ
13. เด็กชายอนุชา   นิราศประชากุล
14. นายอาณาจักร   วงค์ภักดี
15. นางสาวอารียา  กลั่นแก้ว
16. นางสาวอุมาภรณ์  กาละซิรัมย์
17. เด็กชายเฉลิมชัย  นาสมบูรณ์
18. นางสาวเบ็ญจพร  บุญมาก
19. นางสาวเมทินี  ทองเงิน
20. นายเสนห์  ประทุม
 
1. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
2. นางสาวศิริพร  จำปา
3. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายคงกิจ  สุพรรณ
2. นายจตุภูมิ  เกษมโศธน์
3. นายทศเทพ  แก้วขาว
4. นายธนธรณ์  อินทศักดิ์อุบล
5. นางสาวธัญชนก  หริพงษ์
6. นางสาวนุสรา  คำพาพันธ์
7. นายปฏิพล  โสภณศิริ
8. นายปัฐพงศ์  ศรีภูมิเดิม
9. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
10. นายพุทธกาล  พูนแสง
11. นายภาณุพงศ์  กลิ่นบุปผา
12. นายมนุเชษฐ์  ปกรณ์เกษตร
13. นายสมชาย  ถาเป็ง
14. นายอดิสรณ์  จงจิรจิต
15. นางสาวอลิสา  สระทองคำ
16. นายอำนาจ  สัทธรรมพงศา
17. นายเกรียงศักดิ์  สีรัตน์
18. นายเจษฎา  จังวัฒนาทรัพย์
19. นางสาวใบเตย  อัศววิไล
 
1. นายสุชาติ  ทองช่วง
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงพร้อมพร  พันธุ์โชติ
 
1. นายนำชัย  นนท์คำภา
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กชายสินศรทอง  โสลี
 
1. นางสาวสุขใจ  สุขประเสริฐ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวศิริกาญจน์  แก้ววิเชียร
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวศศิประภา  จรรยาภรณ์
 
1. นางสาวเพชรดา  วิทยานนท์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายชยนันต์  ชยวาณิชกุล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   โพธิลักษณ์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  หาเรือนแก้ว
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายจักรินทร์  ไตรพยัคฆ์
2. เด็กหญิงสิริมนต์  นำพา
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
2. นางสาวศุภนิดาศ์  กนกพนิตสกุณฐิ์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวอุษามาส  กิตติธรรม
2. นางสาวเบจวรรณ  ครุฑวิเศษ
 
1. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
2. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายธนพล  สีระวังไพร
2. นางสาวเจนจิรา  จิตมานะ
 
1. นางสาวกรรณิกา  นาควัชระ
2. นางสาวศุภนิดาศ์  กนกพนิตสกุณฐิ์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกฤษณา  เพลียดี
2. นางสาวจันทร์ธิดา  ระบือธรรม
3. นางสาวนภสร  บุญประสม
4. นางสาวพัชราวรรณ  รัชตธัญพงศ์
5. นางสาวภัททิยา  หัตจุมพล
6. นางสาวศิริลักษณ์  บุบผาวาสน์
7. นางสาวสุนิษา  สุทธิประภา
8. นางสาวอรทัย  พลมาตย์
9. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
10. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางสาวชุณหภักดิ  ร้อยพิลา
2. นางสาวรัตนา  รามสูต
3. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นางสาวกวินนาฎ  อนวัชชกุล
2. นางสาวณัฐมน  เตื่อยตุ่น
3. นางสาวธวัลรัตน์  คร้ามบุญลือ
4. นางสาวประติมากร  อินต๊ะคำ
5. นางสาวรุจิลดา  ศิริเมตตานนท์
6. นางสาววรรณิดา  มั่นหมาย
7. นางสาวสโรชา  เทียมหงษ์
8. นางสาวอัมพร  พิมประดิษฐ์
9. นางสาวเบญจวรรณ  ทัดอยู่
10. นางสาวเมษยาพร  โพธิระ
 
1. นางสาวกำไล  สุวรรณนิตย์
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
3. นายอรรถกิตติ์  มีเงิน
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองดีนอก
2. เด็กหญิงทักษิณา  วิหะสูง
3. เด็กหญิงธัญญา  พลอยรัมย์
4. เด็กหญิงธิติมา  พยุหะ
5. เด็กหญิงพอฤทัย  อานไธสง
6. เด็กหญิงลักษิกา  ลินทอง
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ลาดตะกั่ว
8. เด็กหญิงศรินทร์ธา  นามประทิน
9. เด็กหญิงศศิธร  กุลสิงห์
10. เด็กหญิงสุนิสา  โอสถ
11. เด็กหญิงหญิง  จิอู๋
12. เด็กหญิงอภินันท์  ภูลาบเรียบ
13. เด็กหญิงอรอุมา  อาจกลาง
14. เด็กชายอัษฎา  พุกกะณะสุต
15. เด็กหญิงอารียา  อินทร์จันทร์
 
1. นายฉัตรชฎา  เพชรวิชัย
2. นางพูนทรัพย์  ภูขาว
3. นางสาวสมสงวน  เย็นเปี่ยม
4. นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวกมลชนก  มโนนิมิตดี
2. นายคงกิจ  สุพรรณ
3. นางสาวทักษิณา  นามวง
4. นายธนธรณ์  อินทศักดิ์อุบล
5. นายธนพัฒน์  ตั้งกิจมงคล
6. นางสาวปาลิดา  มาตรา
7. นายพงศกร  พรหมศรี
8. นางสาวพรชุดา  คำจู
9. นายภิญโญ  ศรีคราม
10. นางสาววาสนา  ดาประโคน
11. นายวิศรุต  จารุมณีโรจน์
12. นายศักดิ์ชัย  บุญชด
13. นายศิลา  อัฑฒ์จิรกิตติ์
14. นายอภิวัฒน์  ดำรงชุตินันท์
15. นางสาวอรนิชา  กงก้า
 
1. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
2. นายสุชาติ  ทองช่วง
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัคราช
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สมวงษ์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ปลื้มใจ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันทื
2. นายบรรเทิง  จันทร์นิเวศ
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หินทอง
2. เด็กหญิงสุคนธ์  จุไร
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  แสงศรี
 
1. นางสาวกัลยา  คงศรีวิลัย
2. นางสาวเข็มพร  ระดาบุตร
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาววิลาวัล  เปรมชื่น
2. นางสาวสตรีรัตน์  ธูปหอม
3. นางสาวอรทัย  ประสานเชื้อ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์
2. นายบรรเทิง  จันทร์นิเวศ
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวจรัญญา  เลิศสินไพศาล
2. นางสาวปาริฉัตต์  เลิศพนมทอง
3. นางสาวเบญจพร  ฐิตวรรณโณเนตร
 
1. นางกัญจนา  เหลี่ยมสมบัติ
2. นายสุรพงษ์  บุญศิริวัฒน์วานิช
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุมาลี
2. เด็กชายทวีทรัพย์  บริบูรณ์
 
1. นางศิริรัตน์  ศิลอาภรณ์
2. นายสมจิตต์  มีชื่น
 
100 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายธราดล  เบนอาหมัด
2. เด็กหญิงวารินทร์  รณธีร์
 
1. นายปกรณ์  ฤกษ์วิไล
2. นางสุพรรณาภรณ์  พึ่งพัฒน์
 
101 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายรัฐภูมิ  ตั้งภูมิจิต
2. นายอาริยะ  ศรีบางพรหม
 
1. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  ยิ่งสกุล
 
102 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวจุฑารัตน์  นิลวงษ์
2. นางสาวพรปวีณ์  เล็กสุธี
 
1. นางชญาณ์นิจ  เปี่ยมจันทร์
2. นางบุญศรี  ศิริวัฒนาตระกูล
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 1. เด็กชายภาณุพงษ์  สวนงาม
 
1. นางสาววรรณิษา  ชัยสวรรค์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  อาภากุล
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นางสาวพฤษภา  จุฬาพันธุ์
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. นางสาวสิรินธรณ์  ขัดหวีแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงหเพ็ชร์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  สวนขำ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กหญิงญาดา  เปรมฤดีสนิท
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
109 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชยาภรณ์  พิพัฒน์พงศา
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
110 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวกชมล  อนุพูลมณี
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วคำกอง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงเทียนทอง  กอคุณ
 
1. นางวรวรรณ  สัตย์เพริศพราย
 
113 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปัญญวัฒน์  มหันตปัญญ์
 
1. นางนวลวรรณ  มุ่งดี
 
114 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายพงษ์พัฒน์  พึ่งพัฒน์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เสถียรวัฒนกุล
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศศิธร  ชูรอดภัย
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวบุญญิศา  จันทะพงศ์
 
1. นายวิฑูรย์  ปาเส
 
118 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัค  เลาหศรีสกุล
 
1. นางสาวสุภิญญา  แซ่เซียว
 
119 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
2. เด็กหญิงอารีศิลป์  ส่องแสง
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
120 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กหญิงนรินทร์พร  ฟักเทศ
2. เด็กหญิงศศกนก  เกียรติอมรกุล
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
2. นายวินัย  สินชัย
 
121 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งพิรุณ  บุญเปล่ง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กหญิงอารยา  ชูวงษ์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
123 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายสัณหณัฐ  ทิราชีพ
 
1. นางชุมเกศิณี  เรืองลายคราม
 
124 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายธีระ  อะเพื่อนรัมย์
 
1. นางสาวกมลพร  ดีประทีป
 
125 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายณัฐกมล  แจ้วจิรา
2. เด็กชายธัชชัย  ตั้งวัฒนศิริกุล
3. เด็กชายศุภกฤต  อักษราชัย
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
126 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1. เด็กหญิงดุษณีย์  ไตรวินาทร
2. เด็กหญิงวรรณภาพร  จันอิน
3. เด็กหญิงอัจฉรา  จิตรทนต์
 
1. นายสุวิทย์  เชยชม
2. นายสุวิทย์  เชยชม
 
127 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. นายจักรพันธุ์  อินมาลา
2. เด็กชายธนพล  ล้อชัยมงคล
3. นายปิยะวัฒน์  ชัยปรีชา
 
1. นายกรัญยศ  ขาวพราย
2. นายธนกร  ภูภากรณ์
 
128 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1. นายธนภัทร  ญานเนตร
2. นายสุดที่รัก  ทองขวัญใจ
3. นางสาวโชติกา  สดากร
 
1. นายสุวิทย์  เชยชม
2. นายสุวิทย์  เชยชม
 
129 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายพลภัทร  บุณยาจิณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
130 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
131 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายนิติกาญจน์  นิลอ่อน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
132 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
133 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวรัตติยา  สิทธิปกร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
134 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายนฤเบศร  แย้มชุติ
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
135 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวธนาพร  พรพานิชพงษ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
136 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
137 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
138 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
139 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายชยุตพล  โอภาส
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
140 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายสถาพร  บ้านเกาะ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
141 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
142 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายนราชัย  นราแก้ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
143 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
144 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายรพีพงษ์  วงษ์สอาด
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
145 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์    
146 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กหญิงฉันท์สินี  ภัทรลาภ
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
147 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
148 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายอนุพงศ์  ประสพถิ่น
 
1. นายเสวก  โสวัตร
 
149 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ปานอาภรณ์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
150 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวภาวินี  ศิริประพฤทธิ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
151 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
152 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายชาญชัย   เพ็งพันธุ์
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
153 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงอณุธิดา  ด้านเนาลา
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
154 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายปณต  ปิ่นสุภา
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
155 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวพัฒน์นรี  ชุมเกษียน
 
1. นายสิทธิชัย  ตันเจริญ
 
156 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินดา  เจียรจรัสรัตน์
 
1. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
157 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พงษ์หญิง
 
1. นายจิรศักดิ์  มีคุณ
 
158 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 1. เด็กชายพีรวัส  ฤกษ์ทวี
 
1. นายวิทูร   บุญโพธิ์
 
159 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพรไพลิน  วาณิชถิระดิฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
160 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงชนกานต์  บุญประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
161 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายปิยวัฒน์  รอดทรัพย์
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
162 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายเอกณัฐ  ลุผลแท้
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
163 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
164 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เกตุกำพล
 
1. นายภีระเมศร์  มีช้าง
 
165 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นายเดโช  คงสมฤทธิ์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
166 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพศวัต  คชเดช
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
167 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นายกฤตธภัท  ประสพศรี
3. นายชาญชัย   เพ็งพันธุ์
4. เด็กหญิงชุติมณฑน์  คงวงศ์เสถียร
5. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
6. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธุ์
7. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
8. เด็กหญิงเทียนทอง  แก้วพุกัม
9. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
3. นางมาลีษา  วีรภัทร์
 
168 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายกฤต  โชติวรสกุล
2. นายคมสัน  โกเขื่อนขันธ์
3. นายจตุรภัทร  สาธิตภัทร
4. นายจักรพรรดิ์  สุวรรณเมนะ
5. นายชาญธวัช  เจริญธรรมโชติ
6. นายธนวรรษ  โสวัตร
7. นายพงศธร  สัตยาพิศาล
8. เด็กชายภัคพล  บำรุงเขต
9. เด็กชายภูมิ  แก้วฟ้าเจริญ
10. นายวรัตถ์  พงษ์เกลี้ยง
11. เด็กชายวศธัญย์  อัตถิศาภิคุปต์ บาราม
12. เด็กชายศรัณย์  รัชตศรีประเสริฐ
13. นายศรัทธา  โมราสุท
14. เด็กชายศุภกฤต  ทะนุธรรมกุล
15. เด็กชายเสกสิทธิ์  แย้มสงวนศักดิ์
 
1. นายกิตติชัย  ทับทิม
2. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
3. นายเรืองนนท์  นักฟ้อน
4. นายเสวก  โสวัตร
 
169 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤตธภัท  ประสพศรี
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
3. เด็กหญิงชนกานต์  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงชุตินันท์  น้อยอาษา
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์  คงวงศ์เสถียร
6. เด็กชายธนายุต  ศรีตะวัน
7. เด็กหญิงพรพิมล  โจกกลาง
8. เด็กชายพลภัทร  บุณยาจิณ
9. นางสาวรมิตา  ภูมิแสง
10. นางสาวรัตติยา  สิทธิปกร
11. เด็กชายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
12. เด็กหญิงสฐิภรณ์  ชูเกียรติ
13. เด็กชายสุรเดช  ผูกทอง
14. เด็กหญิงอภิชญา  อุทัยวี
15. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
3. นางสาวมาลีษา  วีรภัทร์
4. นางสาวสุวลักษณ์  นิรามิษ
 
170 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นายกฤตธภัท  ประสพศรี
3. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
4. เด็กชายธนายุต  ศรีตะวัน
5. เด็กชายธราดล  นรพัลลภ
6. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
7. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
8. เด็กชายพลภัทร  บุณยาจิน
9. เด็กหญิงรมิตา  ภูมิแสง
10. นางสาวรัตติยา  สิทธิปกร
11. เด็กชายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
12. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
 
1. นายฐาปณัฐ  ธรรมเที่ยง
2. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
3. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
4. นางมาลีษา  วีรภัทร์
 
171 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
2. เด็กชายณัฐนันท์  จันทศร
3. นายธนกร  ยูพานิช
4. นายธนบูรณ์  ชมทรัพย์ทวี
5. เด็กชายธนพล  สายทอง
6. เด็กชายพงษ์อนันต์  สุดเจริญ
7. นายพศวัต  คชเดช
8. เด็กชายพัชรวีร์  เนียมนิล
9. เด็กชายพาสุข  แววศรี
10. เด็กชายภคดล  แถวเพีย
11. นายภูวิศ  แถวเพีย
12. นายวัชรพงศ์  กาญจนวรุตน์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
172 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คชรัตน์
2. เด็กชายกฤษฎา  ธรรมวงษา
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จันทร์บัว
4. เด็กหญิงธัญดา  ธนชัยไกรกุล
5. เด็กหญิงนภัสสร  เนื่องรินทร์
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  ว่องวิทย์การ
7. เด็กหญิงนิธิพรรณ์  วิทยากูล
8. เด็กหญิงนิภาพรรณ  วิถี
9. เด็กหญิงนิภาแพรว  วิถี
10. นายบุญส่ง  เขียวทอง
11. เด็กหญิงบุณยนุช  สารักษ์
12. นางสาวพรรษา  คำบุญ
13. นายวรปรัชญ์  ซื่อขิง
14. เด็กชายสหัสวรรษ  สุขเอี่ยม
15. เด็กหญิงสุพัตรา  กล้าหาญ
16. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ภู่ประดิษบฐ์
17. นางสาวหัทยา  จันทร์ศิริ
18. นางสาวอริสรา  เอ็มรัตน์
19. นางสาวเบญญาภา  ยาธงไชย
20. นางสาวเมธาวี  รอดศิริ
21. นางสาวโสภิชา  โนนมะหิง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
173 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวกฤตยานี  ทรัพย์สายพิณ
2. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. เด็กชายณัฐสุด  ถนอมทรัพย์โภคา
4. นายธงทอง  สุวรรณะ
5. นางสาวธัชดาวดี  อมาตยกุล
6. เด็กชายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
7. เด็กชายนัทธวัฒน์  สมภัคดี
8. เด็กหญิงนันทยา  ปุกเกตุ
9. เด็กหญิงพิชชาภา  จริยกุล
10. นางสาวพิมพ์ชนก  เกตุแก้ว
11. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
12. เด็กหญิงยศรวี  เฮงรวมญาติ
13. นางสาวรวิวรรณ  ยันต์มงคล
14. นายรุจดนัย  ยันต์มงคล
15. เด็กชายสรินทร์  ชินมิตโต
16. เด็กชายสัณหณัฐ  ดนตรี
17. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
18. เด็กหญิงสิรินาถ  สุทธิพร
19. เด็กชายอนิรุต  หิมะมาน
20. เด็กชายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
21. นางสาวเบญจพร  งามรัชดา
 
1. นางสาวจารุรีย์  สิงห์ตุ้ย
2. นายจารุเกียรติ   แสงเย็นยิ่ง
3. นายชัยทัต  โสพระขรรค์
4. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
5. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
6. นายองอาจ   วงศ์วิริยากร
 
174 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   สนเพ็ชร
2. เด็กหญิงกลันทิกา  อมรวรสิน
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  วุฒิรักขจร
4. นางสาวกานต์สิรี   เกตกะโกมล
5. เด็กหญิงกุลปรียา   พัฑฒพงศ์วัฒน์
6. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทรอิ่มเอิบ
7. เด็กหญิงจงกชกร   คำสิทธิ์
8. เด็กหญิงจีระนันท์   ดั่งดาวดึงส์
9. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ภิกขุวาโย
10. นางสาวฉัตรา   วงษ์จริต
11. เด็กหญิงณัฐฌา  โพธิสิทธิ์
12. เด็กหญิงณิชนันท์  ณิชนันท์
13. นางสาวทวินันท์  ดั่งดาวดึงส์
14. เด็กหญิงธิดารัตน์   สีดาจิตร
15. นางสาวนลินภัสร์   วิริยธนวงศ์
16. เด็กหญิงบุษบา  ชาวบางรัก
17. เด็กหญิงปัณฑรีย์   โสภิพงษ์
18. นางสาวปิยธิดา   วงศ์สุวรรณ
19. เด็กหญิงปุญญาวีร์   ลิ้มนิธิธรรม
20. นางสาวปุญญิศา   จีระไกรโสธร
21. นางสาวพรชิตา   มณีภาสวรเดช
22. เด็กหญิงพรวรินทร์   พึ่งแย้ม
23. เด็กหญิงพลอยไพลิน   วรานนท์กุล
24. เด็กหญิงพิชชาพร   เพชรี
25. เด็กหญิงพิชชาภา   เพชรี
26. เด็กหญิงพิมดาว   พวงพิลา
27. เด็กหญิงลลิดา   จรรยาอังกูร
28. เด็กหญิงวรภัทร   วีระเมธี
29. นางสาววรินทร   พัฒนเกียรติ
30. เด็กหญิงศุภาวีร์   ธีระโชติวัฒน์
31. เด็กหญิงสิริกมล   รัตนาวากุล
32. นางสาวสุกฤษตา   นาคน้อย
33. นางสาวสุพิชญา   พรมวัน
34. เด็กหญิงอติญา  อรุณเนตร
35. นางสาวเพชรรุ่ง   เพรชพิมลมาศ
36. เด็กหญิงเพ็ญรตี   สีชื่น
37. เด็กหญิงเรียวรุ้ง   พกุลานนท์
38. นางสาวโยษิตา   จันทชีวกุล
 
1. นางสาวกอบกาญจน์   กุลสุวรรณ
2. นายจู้ตั้น  ชนะวรรณโณ
3. นายสกล  วงษ์มั่น
4. นางสมควร  อุปถัมภ์วิเชียร
5. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  สายประยงค์
6. นายสุรชัย   อ้นลำพูน
7. นางสาวโสภา   นาคทอง
 
175 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวกานต์มณี  ทองหลำ
2. นางสาวการะเกด  ทับทอง
3. นางสาวจิรีจิษษ์  ยอดอนันตกุล
4. นางสาวชลธิชา  สงวนนาม
5. นางสาวชุติมน  เฟื่องนภาสุข
6. นายฐาปกรณ์  เลิศบุรีรักษ์
7. นางสาวดาราวรรณ  วรรณะ
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญโพธิ์
9. นางสาวนพวรรณ  เวชวิบูลย์
10. นางสาวนฤมล  ศรีพุ่ม
11. เด็กหญิงบุญธิชา  ศรีทรัพย์
12. เด็กหญิงปัณรส  จุลวรรณา
13. เด็กหญิงปิยะดา  เจริญราษฏร์
14. เด็กชายพงษ์สร  อินทร์สร
15. นางสาวพรชนก  ทวีทำนุสิน
16. เด็กหญิงพรนิภา  รุ่งเรือง
17. นางสาวพรพรรณ  ทาทอง
18. นางสาวพรพรหม  อินทรสวัสดิ์
19. นางสาวพลอยไพลิน  สาธิตนิมิต
20. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
21. เด็กหญิงภารวดี  ทรงแก้ว
22. นางสาวภาวิณี  จิตรเจริญพันธุ์
23. นางสาวภาวิตรี   มนตรีชัย
24. นางสาวลีลาวดี  เปรมประยูร
25. นางสาววรินธร  จินตโกศล
26. เด็กหญิงศรัญญา  แสงทองพราว
27. เด็กหญิงศรุตา  จันทะวงศ์
28. นางสาวศิณีนาถ  ผาระนัด
29. นางสาวศิรประภา  วงศ์สกุล
30. เด็กชายศุภกร  วงศ์ณิชากร
31. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูศาสตร์
32. นางสาวสุนิตา   วงศ์สกุล
33. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
34. เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วบัวดี
35. เด็กชายสุรศักดิ์  อินทร์แก้ว
36. เด็กหญิงอทิติยา  นาคะประเสริฐกุล
37. เด็กหญิงอรดี  พรหมเนียม
38. นางสาวอรรัมภา  กล้าหาญ
39. นางสาวอัชชิตา   คุณศรี
40. นางสาวเพ็ญนภา  โสมมณีราช
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
3. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
4. นายพิชิต   พงษ์เจริญ
5. นายศราวุธ  วงศ์อิน
6. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
7. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
8. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
 
176 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นางสาวกฤษชวรรณ  เกี้ยวชายสงค์
2. นางสาวกุลธีรา  ยั่งยืน
3. นายก้านคุณ  โปสรักขะกะ
4. นางสาวจรรยา  นพศิริ
5. นายจักรกฤษณ์  สิงห์มณี
6. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
7. นายชนาธิป  งามศิริเลิศสกุล
8. นายชลธิศ  รักษาคำ
9. นางสาวชุติกานต์  ลอยดารา
10. นางสาวณัฏฐกัญญา  อัศวสุรกานต์
11. นายณัฏฐา  นาควัชระ
12. นางสาวธีรวรรณ  อ่วมชำนาญไพร
13. นางสาวนภสร  ประกอบกิจ
14. นายนิวัฒน์  วัลแอเลาะ
15. เด็กชายพรรษรัฐ  โชติกเดชาณรงค์
16. นายพรสวรรค์  วารีรัตน์
17. เด็กหญิงฟ้า  ยั่งยืน
18. นายภัทรพงศ์  ศิริธาราพงศ์
19. นายภาคภูมิ  มิไพฑูรย์
20. นายภานุวัฒน์  สุทนต์
21. นางสาวมณฑิรา  อ่อนดี
22. นายมหกิจ  มหานีรานนท์
23. เด็กชายรังษิมา  ฉายสุริยะ
24. นางสาวลักษณารีย์  ธิระบุตร
25. นางสาววนุชรา  เสินหลำ
26. นางสาววรันธร  ภูมินรินทโชติ
27. นายวศพล  อยู่ออมสิน
28. นางสาววิรชา  ขจรศักดา
29. นางสาววิไลลักษณ์  ใจสมัคร
30. นายศรายุทธ  แซ่ตั้ง
31. เด็กชายสุทัศน์  นาคสง่า
32. นางสาวสุนันทา  สิงห์คำ
33. นางสาวอธิชา  บุญประคอง
34. นายอธิเบศร์  อรรถศาสตร์ศรี
35. นางสาวอนัญญา  พรสุขศิริ
36. นางสาวอรวรรณ  สังไว
37. เด็กชายอารียะ  เจริญธรรม
38. นางสาวเจติญา  นุชเขียว
39. นางสาวเบญญาภา  ธันวารธร
40. นางสาวไอรินทร์  พิพัฒนราภรณ์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
2. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
3. นายศุภฤกษ์  สรวิฑย์
4. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
5. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
6. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
7. นายเอกวัฒน์  สารักษ์
 
177 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวกนกวรรณ  ลิมปะโรจน์
2. นางสาวกมลพรรณ  ปานเกษม
3. เด็กชายกิตติภพ   ใจตาบ
4. เด็กชายกิติศักดิ์  เสือเงิน
5. นางสาวกุลณัฐ  ปลื่มถนอม
6. นางสาวขนิษฐา  จินดา
7. เด็กหญิงจรัญญา  แซ่แต้
8. เด็กหญิงจรินทร  สมกำดัด
9. นางสาวจริยา  เจริญสุขเส็ง
10. เด็กชายจักรพันธ์  อินทรศร
11. เด็กหญิงจารุฉัตร  ฉัตรธงชัย
12. นางสาวชนาพร  ห่างกลาง
13. เด็กหญิงชนิพัณณิน  นิยมจันทร์
14. นางสาวชุติมา  เมินหา
15. เด็กหญิงญานิศา  มลคล้ำ
16. เด็กชายณัฐพล  แก้วเพ็ชร
17. เด็กหญิงดวงพร   แจ้งสนอง
18. เด็กชายธนดล  วงษ์สุวรรณ
19. นางสาวนภัสสร  ตฤษณามณีวงค์
20. เด็กชายนววิช  ตนประเสริฐกุล
21. นายนิธิ   ลลิตมนัส
22. นางสาวปฑิตตา  เชื่อมสุข
23. เด็กชายปณต  คล้ายจินดา
24. นางสาวปภัสสรา  พ่วงเพีย
25. นางสาวปลิดา  ศิลปรัตน์
26. นายภวัคร  วรสันต์
27. เด็กหญิงภัทรรักษ์  บัวขวัญ
28. นายมนัญชัย  ปิยะรัตน์
29. นางสาวลัลนา  ยาเสน
30. เด็กชายวัฒน์  สุรินทร์แก้ว
31. นางสาววันทนา   ก่อธรรมเจริญ
32. นางสาวศิรินทร์ภรณ์  อินทร์มณี
33. นางสาวศิริลักษณ์   คล้ายสุบรรณ
34. นางสาวศุภรดา  เสริมสาธนสวัสดิ์
35. นางสาวสิรีธร   ปิยภัณฑ์
36. นางสาวสโรชา   เครือเพ็ง
37. เด็กหญิงอรทัย  บรรเลงส่ง
38. นางสาวอุทุมพร  ลายประโคน
39. นางสาวเกษร  หล่อวีรธรรม
40. เด็กหญิงเยาวรัตน์  แก้วดวงดี
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายมงคล  อรุณฉาย
3. นายยุทธชัย  โคตรหนองปิง
4. นายวุฒินันท์   สีดีจริง
5. นางสาวศุภนิดาศ์  กนกพนิตสกุณฐิ์
6. นางสาวอัญมณี   บทมาตย์
7. นายไพบูลย์  สัตย์วินิจ
 
178 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
179 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นายศิลปชัย  พิมเนียม
 
180 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายศุภณัฐ  สุขเสริม
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
 
181 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายภัทรพงษ์  ศิริธราพงษ์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
 
182 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงสโรชา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
183 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงเพ็ญรตี  สีชื่น
 
1. นางสาวปิยนุช  มีสุข
 
184 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวญาสุมินทร์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
185 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวรุ่งรัตน์  เหม็งพานิช
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
186 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายธนกฤต  ธนสมบัติ
 
1. นายวิสิษฐ์  โชติโยธิน
 
187 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 1. เด็กชายอรรถพล  หอมสิน
 
1. นางสาวชุลีพร  สุ่มมาตย์
 
188 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 1. นายนพรัตน์  ยกมาพันธ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทองศิริ
 
189 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายรัฐพงศ์  ปิติชาญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
190 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงบุษบา  ชาวบางรัก
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
191 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอริสรา  พูนพาณิชย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
192 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกวิสรา  จันทร์ดา
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
193 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวปนัสยา  มิตรสายชล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
194 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายจอนปรอท  วงษ์เทศ
 
1. นางสาวสุณีย์  วาจาสุวิมล
 
195 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. เด็กชายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
196 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัว 1. นายโยธิน  อาซอง
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
197 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายวิชัย  โฮ
 
1. นายอำนาจ  สมบูรณ์พันธ์
 
198 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  พนาเวชสันติ
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
199 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรชนก  จินวรรณ
 
1. นางรพีพรรณ  วิชชุประภาส
 
200 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรางบัว 1. นางสาวเกล็ดแก้ว  กลั่นแก้ว
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
201 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวปริณดา  กมลนิธิ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
202 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายนครินทร์  เลิศจามีกร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
203 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวสุตาภัทร  พัวสวัสดีเทพ
 
204 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายบดินทร์  เจนเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
205 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายสิทธิชัย  อุมัสเสถียร
 
1. นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา
 
206 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงศิริพร  ตันสิงห์
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
207 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นายนิวัฒน์  วรรณธรรม
 
208 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวลวัศย์สร  พลายสวาท
 
1. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
209 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพรรษยา  เขียวเปลื้อง
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
210 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  จำปาทิพย์พงศ์
2. เด็กชายขวัญฤทัย  ภิเภก
3. เด็กหญิงจิดาภา  เรืองนก
4. เด็กชายชนม์ภุชงค์  อินทรรัสมี
5. เด็กหญิงชนากานต์  อุทัยวัฒนะ
6. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญนิกรวรวิทย์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทับทิมทอง
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อัคกระสูน
9. เด็กหญิงธนัารีย์  ถาดกิ่ง
10. เด็กหญิงนภาลัย  พระสว่าง
11. เด็กหญิงนฤภร   ประชาวณิชย์กุล
12. เด็กหญิงนันทภัสร์  บุญแก้ว
13. เด็กชายนันทยศ  ตรีวิเชียร
14. เด็กชายนันทวัชร์  อำพลจันทน์
15. เด็กชายนิธิกร  เกียวซี
16. เด็กชายปกรณ์  บุญเพ็ชร์
17. เด็กหญิงปภาดา  สิงห์บุระอดุม
18. เด็กหญิงประพัตรศร  ยอดนวล
19. เด็กหญิงปุณยนุช  สิงหพงษ์
20. เด็กหญิงปูรีดา  สาศรีทร
21. เด็กชายพงศ์พล  ดาวรัตนชัย
22. เด็กหญิงพรรณิตา  เตชะมณีสถิตย์
23. เด็กหญิงพัณณิตา   ชูช่วย
24. เด็กหญิงพิมพกานต์  นุ่นซ้าย
25. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเจริญ
26. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีทรัพย์
27. เด็กชายวิภัสกานต์  ทองเขาล้าน
28. เด็กหญิงวิมลภัทร  เจริญโสภา
29. เด็กหญิงวิศินี  เจริญสุข
30. เด็กชายศรุฒ  เสนะคุณ
31. เด็กหญิงศศิประภา  พุ่มเรืองนาม
32. เด็กชายศานติวิชญ์  คชะเทศ
33. เด็กหญิงศิริวิมล  อบอุ่น
34. เด็กชายศุภวิทย์  อุดมประเสริฐดี
35. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์สำราญ
36. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  เกษี
37. เด็กชายอชิตพล  สำเภาแก้ว
38. เด็กหญิงแพรววณิจ  บ่างมณีสกุล
39. เด็กหญิงโชติกา  เชยกลิ่นเทศ
40. เด็กหญิงโยษิตา  บำเพิงรัตน์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
3. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
211 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กรวดแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทุยเวียง
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ชัยปรีชา
4. เด็กหญิงนริศรา  เวียงวิเศษ
5. เด็กชายปฐวี  ชาวงษ์
6. เด็กชายวรวุฒิ  พันชน
7. เด็กชายศุภโชค  นิ่มละมูล
8. เด็กหญิงสุธิมา  มีคำ
9. เด็กชายอธิคม  กาศุก
10. เด็กชายอนันทศักดิ์  คำแข
 
1. นายธนกร  ภูภากรณ์
2. นางสาววันเพ็ญ  ส่งประเสริฐ
3. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
212 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงจริยาพร  หาวงษ์
2. เด็กหญิงจีรนุช  สีทับ
3. เด็กหญิงชญานี  นกแก้ว
4. เด็กชายณัฐนัย  สราญภูมิเดช
5. เด็กชายณัฐพล   นามโพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงณัฐพิมล   เกษแก้ว
7. เด็กชายธีร์กิติธัช  โสภิตพันธ์
8. เด็กชายปฏิภาณ   พราวศรี
9. เด็กชายพีรพล  ปทุมจัน
10. เด็กหญิงมัณฑิรา  จิตรา
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
213 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายคณิณ   สินธพเรืองชัย
2. นางสาวณัฐชมล  บัวคำ
3. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
4. นางสาวนิธิมาศ  นิธิวัฒนา
5. นางสาวปรียานุช  ชุ่มชื่นดี
6. นายฤชุกร  จิตรโสม
7. นายวรายุธ  รักพงษ์
8. นายวศิน  นิ้มเจริญโรจน์
 
1. นางสาวอารีวัลย์  บุญยัง
 
214 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกนิษฐา  กระแจเหิน
2. นางสาวกรรณิการ์  กระแจเหิน
3. นางสาวชัญญณัฐ  ลิปิสุรรณพงศ์
4. นางสาวนริศรา  จันทร์แจ้ง
5. นายพัชรพล  อนัญวิทูร
6. นายวสันต์  ขวัญสู่
7. นายวันชัย  เอี่ยมสุกใส
8. นายสิทธิชัย  บรรจง
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
215 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แหวนวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑาภา  บุญศิริชัย
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  ชนินทร์ตระกูล
4. เด็กหญิงณิชา  คีรีวรรณมาศ
5. เด็กหญิงพธูรัฐ  อยู่พร้อม
6. เด็กหญิงเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
 
216 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงชญานี  นกแก้ว
2. เด็กหญิงชินานันท์  ไชยสีหา
3. เด็กหญิงณัฐพิมล  เกษแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญาภา  คชรินทร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสิงห์
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  มหาสุภาพ
 
1. นางสาวชลดา  โกสวัสดิ์
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
 
217 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวกชพรรณ  สังข์สภสิทธิ์
2. นางสาวกัญญาภัค  แดงโพชา
3. นางสาวทิชากร  เอื้อศักดิ์อารี
4. นางสาวนัชชา  พยัคฆะ
5. นางสาวนิรชา  ขอบชิต
6. นางสาวปิยะพร  ทิมเล็ก
 
1. นางสุภาพร  ขาวรุ่งเรือง
2. นางสาวสุรจิต  สุนทรบุระ
3. นางสาวเบ็ญจมาศ  ถวิลหวัง
 
218 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวกฤติยา  จันทร์โท
2. นางสาวจารุวรรณ  โต้เหลือ
3. นางสาวชลธิชา  ศิริโภคานนท์
4. นางสาวชลนิภา  ศิริโภคานนท์
5. นางสาวปัญญาพร  จันทรโสก
6. นางสาวมนยกร  แสงทอง
7. นางสาววนิดา  อ่อนเคร็ง
8. นางสาววรรณิศา  เหมเมือง
 
1. นางสาวลดาวัลย์  บุญกว้าง
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
3. นายอาทร  น้อยบุญญะ
 
219 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แหวนวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑาภา  บุญศิริชัย
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  ชนินทร์ตระกูล
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุทธิสอาด
5. เด็กหญิงณิชา  คีรีวรรณมาศ
6. เด็กหญิงพธูรัฐ  อยู่พร้อม
7. เด็กหญิงมสฤณา  นภานพรัตน์แก้ว
8. เด็กหญิงเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
 
220 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงบงกชรัตน์  บุญรุ่งเรืองศักดิ์
3. เด็กหญิงพัชร  ผุยสุ
4. เด็กหญิงพิมพร  สุทธิบุตร
5. เด็กหญิงรินรดา  รัตนมณีศิลป์
6. เด็กหญิงสุประวีณ์  จันสุทธิ์
 
1. นายจารึก  ศุภพงศ์
2. นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ
3. นายสมศักดิ์  เอี่ยมแทน
4. นางสาวเสาวลักษณ์  อุตตรพงษ์
 
221 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  เอกอมรอรุณ
2. นางสาวพรรณอร  อ่อนศรี
3. นางสาวภัทรจาริน  โทนผุย
4. นางสาววรารัตน์  รัตนตรัยวงศ์
5. นางสาวศรัญญา  กุก่อง
6. นางสาวศรุดา  บุญภา
7. นางสาวศิรดา  วัฒนศิลป์
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
222 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวณัฐชานันท์   โพนประภา
2. นางสาวธันยพร   เอื้อทิตย์สกุล
3. นางสาวปานระวี   จ้อยหล่อย
4. นางสาวภัทรภร  โฉมงาม
5. นางสาวศรสิริพร   พลเวียงธรรม
6. นางสาวศิริประภา   ดำมีขาว
7. นางสาวสุธิดา  มีเทียม
8. นางสาวอิศราพร   ประทีปกาญจนา
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์เนตร
2. นายวัลลภ  วงษ์เนียม
 
223 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แหวนวงศ์
2. เด็กหญิงจุฑาภา  บุญศิริชัย
3. เด็กหญิงชยาภรณ์  ชนินทร์ตระกูล
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุทธิสอาด
5. เด็กหญิงณิชา  คีรีวรรณมาศ
6. เด็กหญิงพธูรัฐ  อยู่พร้อม
7. เด็กหญิงมสฤณา  นภานพรัตน์แก้ว
8. เด็กหญิงอติญา  จิรวัฒนานนท์
9. เด็กหญิงเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
 
1. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
 
224 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหลืองวุฒิวงษ์
2. เด็กหญิงชนิตสิรี  อนันทสุข
3. เด็กหญิงชัญญานุช  จารุเรืองสุข
4. เด็กหญิงณัฐมล  จริงสูงเนิน
5. เด็กหญิงณิชกมล  จงเจริญ
6. เด็กหญิงถิรดา  สุขเจริญ
7. เด็กหญิงธิศวรรณ  นุ่มน้อย
8. นางสาวปภัสรา  กะจะนอก
9. เด็กหญิงภัณฑิรา   กิจวาส
10. เด็กหญิงภานิดา  สีมะลุน
11. เด็กหญิงมาริษา  ลีฬหาล้ำเลิศ
12. เด็กหญิงรัชนก  ต่างสกุล
13. เด็กหญิงศุภวรรณ  สิทธิลักษณ์
14. เด็กหญิงสิรภัทร   ทรวงทองหลาง
15. เด็กหญิงอรณิชชา  พาทรัพย์มา
16. นางสาวอารียา  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ฉิมเรือง
2. นางธนิตา  รัตนพันธ์
3. นางสาววิลาสินี  พวงพันธ์ศักดิ์
4. นางสาวอัถติยา  แสนสุดใจ
 
225 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวณฐมณฑ์  งามกนก
2. นางสาวณัฐชานันท์  จารุอัครพัฒน์
3. นางสาวธนิษฐา  สุกกล่ำ
4. นางสาวนัทธมน  หัวใจ
5. นางสาวพภัสสรณ์  จารุอัครพัฒน์
6. นางสาวพรพนารัตน์  ส้มฉุน
7. นางสาวพิมพ์พญา  อ่วมศรี
8. นางสาวมนสิชา  อุทิศชลานนท์
9. นางสาววรินทรทิพย์  นิจวิภาศิริกุล
10. นางสาวสริญญ์  นิธิกุลตานนท์
11. นางสาวสินีภัคฐ์  พรหมชัยวัฒนา
 
1. นางสาวจุฑามาส  ก่อสุวรรณ
2. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
3. นางเบญญลักษมิ์  ตุลยสุวรรณ
 
226 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกนิษฐา  กระแจเหิน
2. นางสาวกรรณิการ์  กระแจเหิน
3. นางสาวจิตกัญญา  วิเศษหอม
4. นางสาวชัญญณัฐ  ลิปิสุรรณพงศ์
5. นายธาดาพงศ์  อบอุ่น
6. นางสาวนริศรา  จันทร์แจ้ง
7. นางสาวปรียาวรรณ  บุณยทรรพ
8. นายพรรณไพร  ทองมีทรัพย์
9. นายพัชรพล  อนัญวิทูร
10. นายวสันต์  ขวัญสู่
11. นายวันชัย  เอี่ยมสุกใส
12. นางสาววิภารัตน์  พันธุ์ทุม
13. นายสิทธิชัย  บรรจง
14. นางสาวอุนนดา  ทุมพร
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
2. นายปรีชา  จันทร์ชัย
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
4. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
227 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. นายจักรพล  จันทาทอง
2. นายฐาปนพงษ์  บุตรวาปี
3. นายภัคธร  สวัสดี
4. นายเอกอังกุล  ต่อผล
 
1. นายวาที  แก้วพุกัม
2. นางสุกัญญา  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
228 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. นายกิตติธัช  ดวงจันทร์
2. นายณัฐวุฒิ  ทวีสมบัติ
3. นายทวีชัย  โพธิ์คง
4. นายวีระวัฒน์  โคตรสารี
5. นายอัษฎา   เพ็ชรทอง
 
1. นางสุนทรี  ดามพวรรณฤทธิ์
 
229 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชนินทร์ภัค   ไชยรัชฐ์
2. นางสาวพรสายชล   วันทอง
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนิตยา  ประพล
2. นางสาวสุพรรษา  ไม้หอม
3. นางสาวอาร์ม  อินทอง
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางปัทมา  ช่างกล
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชาย ปณชัย  ศิรินิยมผล
2. เด็กหญิงชัญญา  จันสุริยวงศ์
3. เด็กหญิงญาณานนท์  บุญเพ็ญ
 
1. นางสาวรัตนพรรณ  จันทร์ไผ่
2. นายสานุ  ก้านอินทร์
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวกชมน  มหัตเดชกุล
2. นางสาวปนิดา  ภูสีฤทธิ์
3. นางสาวพิชชา  ชนวารางกูร
 
1. นางละมูล  ชมเดช
2. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวปิยนุช  แสนจักร์
2. นางสาววนิดา  วังสุระ
3. นางสาววาสนา  แซ่โง้ว
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
2. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงฐาปนี  ผิวงาม
2. เด็กหญิงภคพร  อุดมโชคภิญโญ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  อัสมาน
 
1. นางนิตยา  กฤทศิลป์
2. นางสาวอรวรรณ  สมพงษ์
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กองบัญญา
2. เด็กหญิงปริมประภา  ศรีอรุณ
3. เด็กหญิงศิริพร   แสนท้าว
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสุพร  สุขสโมสร
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 58.75 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 1. นางสาวทิพย์เกษร  ยาหา
2. นางสาววิภาวี   แดงมุกดา
3. นางสาวอริสรา  นันตไชย
 
1. นายนิรุทธ์  น่วมรัศมี
2. นางสาวอาภา  จิตต์มั่นการ
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวกนกวรรณ  ปานศรี
2. นางสาวณิชนันทน์  เจียววัฒนชัยกุล
3. นางสาวประติภา  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวภาณุตา  อุทุมพร
2. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุบุญลือ
2. เด็กหญิงฌัลลิกา  เพชรมณีนิลใส
3. เด็กหญิงรัชตา  กมลศัลย์
4. เด็กหญิงรุจิ  ภุพานเพ็ชร
5. เด็กหญิงศุภร  แสงทอง
6. เด็กหญิงสุกัลยา  สุนทรยาตร์
 
1. นางละมูล  ชมเดช
2. นางสุวรรณ์  หัตถมารถ
3. นางอุทัยวรรณ  นิลดำ
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พัดลม
2. เด็กหญิงนิสาชล  น้อยศักดิ์
3. เด็กหญิงปัตติยา  พ่อปากดี
4. เด็กหญิงมลฤดี  พินโพนทอง
5. เด็กหญิงศิริพร  คชเสี้ยม
6. เด็กหญิงอิศริยา  โสมรักษ์
 
1. นางสาวนฤมล  สรัสสลักษณ์
2. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
3. นางสาวปราณิศา  รักท้วม
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวกวินทิพย์  ระแหง
2. นางสาวดวงกมล  สุขปาน
3. นางสาวสันศนีย์  คงศิลป์
4. นางสาวสุดารัตน์  เกตุจันทร์
5. นางสาวอรนุช  ปัดศรีแก้ว
6. นางสาวอัตราภรณ์  เติมกล้า
 
1. นางสาวนฤมล  สรัสสลักษณ์
2. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
3. นางบังอร  เลิศพรสุขสวัสดิ์
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวจันทกานต์  เครือแบน
2. นางสาวณภัทรธิตา  กิจพานิช
3. นางสาวดวงแก้ว  วาจาสิทธิเมฆ
4. นางสาวธูปทอง  คงพลาย
5. นางสาวพิมพ์ผกา  วิโรจน์รัญจวน
6. นายวิศรุต  ช้างสัมฤทธิ์
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงจิราพร  สีสุกใส
2. เด็กหญิงสุภาพร  เกตุนอก
3. นางสาวอัจฉรา  แก้วบุษบา
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงจิรภา  พันต่วน
2. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วพรม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พุ่มสุวรรณ
 
1. นายพิชญ์พิชาภพ  นามศรีฐาน
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฏฐ์วิภา   เกษสุวรรณ
2. นางสาวนัฐฐิราทิพย์  กันยาฮุด
3. นางสาวเมธาพร  มั่นคง
 
1. นางเพ็ญสุข  เจริญสุขพานิชย์
2. นางเรวดี   บุญแย้ม
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกชกร  จันเดชา
2. นางสาวศุุภลักษณ์  สุทธิประภา
3. นางสาวไพริน  สิทธิโชคศิริ
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นางเสาวนิตย์  ตะเพียนทอง
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  กองสุกรรณ์
2. เด็กหญิงสถิตภรณ์  เชาวน์มิตกุล
3. เด็กหญิงสุธีรา  ปภาวัฒนานนท์
 
1. นางศรีฟ้า  เรือนทิพย์
2. นายอำนาจ  เรือนทิพย์
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. เด็กหญิงยุวดี  บุญกระจ่าง
2. เด็กหญิงสุนิตตา  คณาปกรณ์กุล
3. เด็กหญิงอารยา  ฟองละแอ
 
1. นายชัยวุฒิ  ซัววงษ์
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายพชร  ภาณุวงศ์
2. นายสิทธิศักดิ์  เภากลิ่น
3. นายสุชาติ  มังโส
 
1. นายชัยพล  สินทวิชัย
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นางสาวจุฑามาศ  จำรูญสาย
2. นางสาวแสงธรรม  โพธิ์ไพโรจน์
3. นางสาวโสภิดา  อรุณเพิ่มพร
 
1. นายชัววุฒิ  ซัววงษ์
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จีนเสถียน
2. เด็กหญิงปดิวรัดา  คำสาว
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนสิทธิโชค
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางปัทมา  ช่างกล
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐิการ์  ด่านตระกูล
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  อรศิริสกุล
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  พรสถิตวัฒน์
 
1. นางประจวบ  เกื้อด้วง
2. นางสมศรี  ด่านตระกูล
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นางสาวณัฐิตา  ชื่นเจริญ
2. นายธนากร  งามผล
3. นางสาวมุทิตา  แก้วอุดร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนรมน  อภิรัตนาพาณิชย์
2. นางสาวนีนนิมมาน  ยอดเมือง
3. นางสาวปรีชญา  ตั้งตาเจริญ
 
1. นางประจวบ  เกื้อด้วง
2. นางสมศรี  ด่านตระกูล
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกมลชนก  รวยดี
2. นางสาวจิรารัตร์  จันดี
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่แต้
 
1. นางฉวี  นัยชิต
2. นางปัทมา  ช่างกล
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงวลีรัตน์  ทองอยู่
2. เด็กหญิงวิชนันท์  โสนาคา
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  นาคนพมณี
 
1. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
2. นางสุวรรณี  สุขนิรันดร์
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายกานตะรัชต์  มิลินทสูตร
2. นางสาวกิตติยา  บุญตี๋
3. นางสาวสรัญรัตน์  อิทธิไชยรุจกร
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
 
257 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวกุลธิดา  ผดุงโภชน์
2. นางสาวทัตพิชา  ดิษฐบำรุง
3. นางสาวนิชริดา  แสงสี
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางอนุสรณ์  สิขัณฑกนาค
 
258 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลรวี  คุณเมือง
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  ครองยุทธิ์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญปก
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
259 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดลเกียรติคุณ
2. เด็กหญิงพรนิภา  เชื้อไทย
3. เด็กหญิงเจกิตาน์   บุญทับ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คนธรัตน์กุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ  ธรรมสุวรรณ
 
260 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวชทาธิป  ดิษฐ์เอม
2. นางสาวณัฐมล  เปล่งรัตน์
3. นางสาวสรวงกรนรี  ฉันทยานนท์
 
1. นางสุภจิต  ช่วยสงค์
2. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
 
261 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชลดา  พรมนัส
2. นางสาวณัชชา  เจริญศักดิ์
3. นายมนัส  คำบุญศรี
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางอนุสรณ์  สิขัณฑกนาค
 
262 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นึกขุนทด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสตสิริกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชยาภัม
 
1. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
2. นางรวิกานต์  บุญฤทธิ์
 
263 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. เด็กชายธนัท  แสงกิ่ง
2. เด็กชายธัชพล  ทรรทรานนท์
3. เด็กชายธีระเดช  ชวะนิตย์
 
1. นายวิจารณ์  โตอ่อน
2. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน
 
264 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวปัญจิรัตน์  ธิติจรูญโรจน์
2. นางสาวพัชมณฑ์  เผือกเอม
3. นางสาวอภิชญา  ตันพิชัย
 
1. นางสาววิภารินญัลดา  วิศาลสมพงษ์
2. นางสุมาลี  ตัณฑัยย์
 
265 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายธีระ  อะเพื่อนรัมย์
2. นายศรัทธาวุธ  ตั้งประคองกุล
3. นายศิริชัย  แซ่เฮ้า
 
1. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
266 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 99.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติกา  ชูเวทย์
2. เด็กหญิงนันทชนก  ยอดสิงห์
 
1. นายจิรภาส  อาภามาศกุล
2. นายสิทธิขนิษฐ์  อาจหาญ
 
267 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถชัย  ประทุมโทน
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  นูมหันต์
 
1. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
2. นายสุพจน์  นิตยโต
 
268 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หงสิมากุล
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พึ่งโคกสูง
 
1. นางสาวชัญญานุช  เซี่ยงฉิน
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
269 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายก่อกุศล  อิทธิพัทธ์วรกุล
2. นายเกียรติศักดิ์  ขวาโกสม
 
1. นางสาวชมพูนุท  ก้องดุษิต
 
270 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายทัชนนท์  กุมมาลือ
2. นายธัญญ์ธวัช  สุวรรณฉัตรกุล
 
1. นางสาวภัทรา  พิศุทธิ์เกียรติ
2. นายวีรกิจ  สกุลพันธุ์
 
271 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกุลรภัส  ศิลานฤธานนท์
2. นายเสถียรพงษ์  ประดิษฐ์ศรี
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นายพิชัย  เหลืองอรุณ
 
272 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีโสภา
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นายวัชรพงษ์  ผลจันทร์
 
273 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวัชรพล  ลิมปนเวทยานนท์
2. เด็กชายอนุเทพ  โฆสกิตติกุล
 
1. นางสาวสุวรรณา  มานพ
2. นายอังคาร  คู่กระโทก
 
274 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายกษิดิ์พิชญ์  วีระกุล
2. นายพรโชค  ศิริทรัพย์กุลชัย
 
1. นางสาวนิตยา  เพชรน้อย
2. นางสาวอุทุมพร  ชื่นวิญญา
 
275 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายณัฐนนท์  วงศ์วิวัฒน์ชัย
2. นายภาสวิชญ์  ชิตอรุณ
 
1. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
2. นายเอกลักษณ์  บรรยายกิจ
 
276 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงจรินทร์  สุกิจจาคามิน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  กรุดทองกุล
 
1. นางฐานิตา  พึ่งคุณไตรรัตน์
2. นางนิตยา  ยุวัฒนะกุล
 
277 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระเกศ 1. เด็กชายธิติกร  มาบางครุ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เบี้ยสุ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
278 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงดวงสมณ  ตั้งจิตร์มั่นคง
2. นางสาวพรสุดา  แช่มช้อย
 
1. นายก้องเกียรติ  เหลืองอมรฟ้า
2. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
 
279 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ตั้งตรงต่อการย์
2. เด็กหญิงพิมพลอย  เกาฏีระ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
280 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงธัษสุดา  กันรังษี
2. เด็กชายสหัส  อุตตโมบล
 
1. นายนพพร  มีชีพสม
2. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
281 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. เด็กชายกัษมา  เผือกแก้ว
2. เด็กชายญาณกร  แจ่มนิยม
 
1. นางวาสิตา  บุญเต็ม
2. นายสิทธา  นามณี
 
282 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวชุติกาญจน์  เกียรติพันธุ์สดใส
2. นางสาวบุษญมาส  ศรีโยธิน
 
1. นายสมเจต  หวังทอง
 
283 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายนัฑนนท์  ภีระ
2. นายวรพงษ์  มาลัยวงษ์
 
1. นายมงคล  มะเมียทอง
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
284 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวทิวา  สุขแก้ว
2. นางสาวปภาดา  สุดสายเนตร
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
285 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายทวิทัญ  นามวิลา
2. นางสาวมณิสรา  วัฒนสุขโสภณ
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นางสาวนงคราญ  เกิดศักดิ์
 
286 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวชีวนันท์  อยู่ยืน
2. นางสาวปิยพัชร  จามีกรกุล
 
1. นางสาวรุ่งฟ้า  สุขใส
2. นายอภิชาติ  อินทนิน
 
287 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชวิน  เอี่ยมวรวุฒิกุล
2. นายปัญญาวุธ  ศรีอิสรานุสรณ์
 
1. นายวีรกิจ  สกุลพันธุ์
2. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
 
288 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  เข็มท้าว
2. เด็กหญิงนิสากร  พรหมประทุม
3. เด็กชายปฏิภาณ  อัศวเจริญกุล
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นายวัชรพงษ์  ผลจันทร์
 
289 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยาวดี  ถุงพลอย
2. เด็กชายนพดล  ขำน้อย
3. เด็กหญิงนเรศา  ใจบุญสวัสดิ์
 
1. นางปราณี  วิศวพิพัฒน์
2. นางสาวเบญจวรรณ  มณีเนียม
 
290 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวณัฐสิมา  ธรรมธร
2. นางสาวอรุณลักษณ์  ทานะสิทธิ์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  ผู้อยู่สุข
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
 
291 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวนฤมล  สว่างเกียรติกุล
2. นายอภิรัฐ  ได้ดี
3. นายอิศเรศ  ประจิตต์มุทิตา
 
1. นายชวลิต  มะสำอินทร์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
292 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวณัฐณิชา  จิตต์รัตนอรัญ
2. นางสาวอารยา  ชวานนท์
 
1. นางศิริลักษณ์  เฟื่องกาญจน์
2. นายศิวารุจ  เลขะศิริ
 
293 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต 1. นายนภนต์   บุนนาค
2. นายนิธิโชติ  คณานุวัฒน์
 
1. นางยุติมา  ปิ่นสุข
 
294 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายกฤษฎ์  ชั้นพรภักดี
2. เด็กชายคณุตม์  เมฆอัครกรณ์
3. เด็กชายธีรโชติ  เมืองจำนงค์
 
1. นายนิติ  ศุภรานันท์
2. นายวชิรวิทย์   ธรรมนันทาวัฒน์
 
295 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายบวรทัต  รัตนจีน
2. เด็กชายพรชัย  ปัทมะดิลก
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
296 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายพงศกร  แก้วแกมกาญจน์
2. นายพิชญะ  พร้อมสุข
3. นายสหรัฐ  คงสิบ
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
297 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวญาณิศา  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวญาน์ศิกาญจน์  ธัญลักษณากุล
3. นางสาวพัชรีพร  โกมลกวิน
 
1. นายชูศิลป  ศรีสุข
2. นางสาววิภาดา  คล้ายแท้
 
298 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายจิรา  ซาลวาลา
2. เด็กชายชวกร  สกุลนูน
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ภักดีบุญ
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง
 
299 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกิตติธัช  จักษุสุวรรณ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ภักดีโต
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
300 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายธนภัทร  ชาติวงค์
2. นางสาวมัชฌิมา  น้อยแสง
3. นายเพชร  ประทุมสาย
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นางสาวสุภี  ชาคริตบุษบง
 
301 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นายธนภัทร  แสงอร่าม
2. นายศักรินทร์  สีนวพรสนิ
3. นายเจษฎา  ผะสม
 
1. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม
2. นายสาธิต  กลิ่นอยู่
 
302 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายจิรวัต  ป้อมสุวรรณ
2. นายชนภัทร  กิจประเสริฐ
3. นายธนภัทร  คลองประเสริฐ
4. นายศรณรงค์  โอ่งเคลือบ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงจิศิรินทร์  พุ่มศิริ
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงนภัสสร  แก้ววรรณา
 
1. Mr.Joseph  Quinto
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิวไผ่งาม 1. นางสาวพุธิตา  ดอกพุฒ
 
1. นายเมธวิน  แสงมาศ
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายธรรมชาติ  จันทพลาบูรณ์
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศานติรัตนชัย
 
307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญมงคลพิทักษ์
 
1. นางมณฑนา  ตรีสรานุวัฒนา
 
308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนัทชา  พิมลเสถียร
 
1. Mr.Paul  Simmons
 
309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวพีรดา  มาเกิด
 
1. นางถวิลวัลย์  อัมรินทร์
 
310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายสมสกุล  สมบูรณ์
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงมรรษมน  ตระการไพโรจน์
 
1. นางพรรณทิพย์  มิ่งวานิช
 
312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  กาญจนพงษ์พร
 
1. MissIreane  Evasco
 
313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 1. นายณัฐภัทร  สมัครการ
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกูกสิณา    กูบาฮา
 
1. นางธันย์ชนก  เหลืองลออ
 
315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายอรัญย์  วงศ์พร้อมมูล
 
1. MissKimberly  Tauli
 
316 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิทยุตม์  อยู่ศิริ
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
317 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาวฐิตาพร  ฟองวัฒนากุล
 
1. MissVERONICA  CARROLL
 
318 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภูมิรพี  ลือนาม
 
1. นางสาวพรรษประเวศ  สัตตบุษย์วรกุล
 
319 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  มณีมงคล
2. นางสาวนุชนาฎ  โสภี
3. เด็กหญิงพรกนก  ภูมิใจตรง
4. นางสาวพิมลรัตน์  สินประเสริฐสุข
5. เด็กหญิงวาสนา  อ่อนน้อม
 
1. นายประธาน  มากะเต
2. นางสาวศศิธร  นิลพุ่ม
 
320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิชญ์   คุ้มตะโก
2. เด็กชายกัญจน์   จิตติวรรณ
3. เด็กชายณภัทร  รัชฎาภาณ์กุล
4. เด็กหญิงนภัสสา  รัตนพฤกษ์
5. เด็กชายภาสวุฒิ   ประสิทธิ์วรนันท์
 
1. นางสาวจิตสุภัค   ตันติเกษตรกิจ
 
321 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ประดิษฐากร
2. นางสาวธัญญานี  ตู้ศรีทอง
3. นางสาวปุณยภา  วิศวกรวิศิษฐ์
4. นางสาวรุจิรา  ณ ทองแป้น
5. นางสาวอภิญญา  ทรัพย์บำรุงสกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  วุฒิศักดิ์
2. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจินต์จุฑา   บำเพ็ญวัฒนา
2. นางสาวธัญธร   คุณาภิญญา
3. นางสาวนันทภรณ์   สุวรรณทัต
4. นางสาวหงสณัชช์   สุริยะไชยรดี
5. นายอินทัช   ศิริวัลลภ
 
1. MissRoda  Dano
2. นางสาวดุสิตา   ขันธพงษ์
 
323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจินดาภัทร   สินธวัชต์
 
1. นางสาววาสนา   สมจิตร์
 
324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวตติยา  บวรสาโชติ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม
 
325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรภัทร์  โกว
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  แสงศิลา
 
326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวันมิ่งขวัญ  กำเนิดรัตน์
 
1. นางสาวมานา  ทวีพงษ์ไพรัช
 
327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายสมภพ  เพ็ชรแก้ว
 
1. นายนิพันธ์ พิษณุคุปต์  หินมณี
 
328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวสุวิมล  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวรัตนา  แซ่นิ้ม
 
329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพัชชา  แยบกสิกิจ
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67.1 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายนพเกล้า  คำสด
 
1. นางสาวเฉลิมชนม์  ฉันทวีพร
 
331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑาภัส  ภู่สมบูรณ์วัฒนา
 
1. นางนิตย์นาถ  ทวีตั๊งตระกูล
 
332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายวงศกร  เรืองเพิ่มพูล
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  ธนะสมบูรณ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สมประเสริฐ
 
1. นางชนากรณ์  ศรีเพ็ญ
2. นางนริศรา  มาลาธร
 
334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงนพัตธร  สันประภา
2. เด็กหญิงไขศ์ขจีภัค  พุกะทรัพย์
 
1. นายจิรัชย์  เปียศิริ
2. นางสาวสิริลักข  เทวาพิทักษ์
 
335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวสมิตา  อยู่สอน
2. นายอินทิชา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาววัลวิภา  อินวันนา
 
336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. นายจิรเดช  สถิมานนท์
2. นายศิโรตม์  แตงอ่อน
 
1. นางสาวณัฐชนา  ไชยพงศ์
2. นางสาวลิสา   คงสีลัง
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระเกศ 1. เด็กชาย ชโนตม์  ภูทันทิวง
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  ไวอาวุธ
3. เด็กชายจักรกฤช  พาสมบูรณ์
4. เด็กชายปราโมทย์  ภิรมย์
5. เด็กชายวรวุฒิ  อินทรขุนทศ
6. เด็กชายสุทิวัส  เทพวรุธ
7. เด็กชายอุดมพล  บุญสง่า
8. เด็กชายอุดมศักดิ์  วงศ์วัชรินทร์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นายสัมฤทุธิ์  ชวาลวิวัฒน์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. เด็กชายคชพล  บุญเกิดสุ่ม
2. เด็กชายชนาศักดิ์  ชูนุช
3. เด็กชายธนิน  การินทุ
4. เด็กชายนพพล  จันทร์กระ
5. เด็กชายพิพัฒน์  สุภาพดี
6. เด็กชายวัชรพงษ์  ทุ่งไธสง
7. เด็กชายสยาม  พริ้งปานผง
8. เด็กชายสรัล  พิพัฒน์รชตกุล
 
1. นายนาวิน  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสุทธาทิพย์  จันทิมางกูร
3. นางสาวอัญขลี  ชูช่วย
 
339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.92 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายชาญวิทย์  เจิมสุวรรณ
2. นายธนโชติ  ภัทรศรีเวชการ
3. นายพิพัฒพงษ์  ไชยนันท์
4. นายภูธเรศ  ภัทรประพันธ์
5. นายวรวิทย์  ฝุงกิ้ว
6. นายศรัณย์  ประดิษฐดร
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชาญนิธิ  กาลวิริยะเลิศ
2. นายธนเสริฐ  ตั้งตรงสกุลดี
3. นายธภัทร์  ถิ่นทิพย์
4. นายประมุกข์  บุญมา
5. นายอธิป  วรศิริ
6. นายอากร  พงศ์ศุกล
 
1. นางสาวณภัทร  กุลจิตติธร
2. นายลิขิต  ปั้นแววงาม
3. นายไกรสิทธิ  เผือกพิพัฒน์
 
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวจินตพร  เซ่งตี้
2. นายจิรวัฒน์  แพงศรี
3. นางสาวซัลมาร์  มณีวงศ์
4. นายปฐวี  บุตรพรหม
5. นางสาวมนัสภรณ์  ทำของดี
6. นางสาวรัตนาวดี  จันทร์งาม
7. นายวงศธร  ไผ่เทียนชัย
8. นายสหพันธ์  สุภาดี
9. นางสาวสุธิรา  ชุ่มวิเชียร
10. นางสาวสุภัคศิริ  แสงสะโส
 
1. นางสาวกฤติยาณี  เจริญลอย
2. นางสาวจรรยา  ธนะนิมิตร
3. นางสุวภา  ลีละศิธร
 
342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายกษริน  คำยวง
2. นายถิรวุฒิ  เนียมสุวรรณ
3. เด็กหญิงธัญธร  สงวนเกียรติสุข
4. นางสาวนลินี  พัฒน์พินิจ
5. นางสาวบุษยมาศ  นาคเกิด
6. นายปฤษทัศว์  แพทยานันท์
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นึกขุนทด
8. นางสาวศศิวิมล  ทองเทพ
9. นายอภิวัฒน์  รักษาภักดี
10. นายอิสริยชาติ  เพริดพริ้ง
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
2. นายอนันต์  เกตุบำรุง
3. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
 
343 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ถมยางกูร
2. เด็กหญิงชลลดา  อยู่สุข
3. เด็กหญิงประการัตน์  บุญศรี
4. เด็กหญิงประภัสสร   งามแท้
5. เด็กชายอาทิตย์  โตชาติ
 
1. นางประไพพรรณ  จังหวัด
2. นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์
 
344 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองดี
2. เด็กหญิงดลฤดี  น้อยคูณ
3. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสาริกิจ
4. เด็กหญิงมินตรา  อยู่ดี
5. เด็กหญิงวรพร  สะเดาว์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
345 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นางสาวกชวรรณ  ชมพูนุช
2. นางสาวกนกวรรณ  กระจ่างโพธิ์
3. นางสาวจุฑาสินี  ศรีอักษร
4. นางสาวจุฬาลักษณ์   สาครธนะศักดิ์
5. นางสาวณัฐสุดา  อบอุ่น
 
1. นางประไพพรรณ   จังหวัด
2. นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์
 
346 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวกิตติมา  แตงแดง
2. นางสาวชยุดา  กาญจนเสถียรพร
3. นายณัฐพล  สัตยมงคล
4. นางสาวธิดา  จัตุมงคลกุล
5. นางสาวบุญธิดา  วงษ์เพ็ง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร์
2. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
 
347 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. เด็กหญิงปาณิศา  มีเทียม
2. เด็กหญิงสุชาดา  กะสีฟ้า
3. เด็กชายเบญจพล  แสนดี
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
2. นางสาวเขมิกา  สมบุญวงศ์ศิริ
 
348 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  จันทรเทศ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พุฒพึ่งทรัพย์
3. เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์สีทอง
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
 
349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นางสาวจิตติมา  ทองมี
2. นางสาววัชรียา  เงินนุช
3. นายศิวกร  พึ่งสาย
 
1. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
2. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
 
350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพิ่มเกียรติขจร
2. นางสาวปุณญิศา  กุลวงษ์
3. นางสาวอรุโณทัย  บัวทอง
 
1. นายสุชาต  สะอิมิ
 
351 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1. เด็กหญิงพรหงษ์  วงศ์รัตนโกเมศ
2. เด็กหญิงรวีพัฒน์   จิวัฒนาสุข
3. เด็กหญิงสุชญา  พงษ์สัตยาพิพัฒน์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล
2. นางเครือวรรณ์  ตันตระกูล
 
352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อัศวเอกสุนทร
2. เด็กหญิงรุจิรา  สุวรรณชัยรบ
3. เด็กหญิงวารุณี  ธนกิจดำรง
 
1. นางสาวนภาพร  ทรงประสิทธิ์
 
353 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายชนินทร์  วงศ์คง
2. นายณภัทร  ดีเย็น
3. นางสาวธันยพร  ขาวโชติช่วง
 
1. นางวารุณี  ลำยอง
 
354 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 1. นายบัญชาชัย  พรามณี
2. นางสาวมลธิชา  วิจิตรนวกุล
3. นายสุริยา  นิจรมย์
 
1. นางสาวกิจจา  เถื่อนใย
2. นางสาวพรพรรณ์  กุลสุวรรณ
 
355 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายชินพัฒน์  แสนจุ้ย
2. เด็กชายพิสิษฐ์  อังกลมเกลียว
 
1. นางนภาพร  วงศ์พุทธา
2. นางสาวภูริตา  พัดพรม
 
356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายกิตินันท์  อุษาเรืองจรัส
2. เด็กชายธนภณ  เขม่นกิจ
 
1. นางสาวมาลินี  รัตนมาลี
2. นางสาวรัศมี  มงคล
 
357 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายธิติวุฒิ  วุฒิเวคินสกุล
 
1. นางสาวลำพูน  ระดาบุตร
 
358 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายชัยวัฒน์  จิตต์ธรรมเลิศ
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ลิ้มพัฒน์นันท์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  แนวบรรทัด
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ยังเสถียร
2. นายพีรวิชณ์  ธนพิเชษฐ์
 
360 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บำรุงไร่
2. เด็กชายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นายประกาศิต  บุญวงค์
2. นางสาวเปรมกมล  แก้วพิทักษ์คุณ
 
361 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  เอกโยธินวงศ์
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
 
362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายศิวะพล  รัตนสุวรรณ
 
1. นายธเนตร  โชควิเศษชัยสิทธิ์
 
363 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญกร  ท่าวัง
2. เด็กหญิงปัณณพร  จั่นชาวนา
 
1. นางสาวสะนิ  แกละมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  ตาวงษ์
 
364 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  วงเปา
2. เด็กหญิงเอื้อย  เจริญ
 
1. นายประวิทย์  ดำรงค์ทรัพย์
2. นางสาวพรภัทร์สร   แพงแก้ว
 
365 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวสุพัตรา  พรมเกาะ
 
1. นายประวิทย์  ดำรงค์ทรัพย์
 
366 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายวรพัชร  ปกรณ์ธนภัทร
 
1. นายวีรภัทร  รุ่งโรจน์นภาดล
 
367 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงวรัญญา  ลายวิเศษกุล
 
1. นายสมบัติ  แสงทองคำสุก
 
368 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายวิชเญศ  แซ่จัง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ยังเสถียร
 
369 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวศุภาวรรณ  อัจฉริยพฤกษ์
 
1. นายสุเจตต์  จินตนาศานติ์
 
370 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพิสิฐพงศ์  ณ สงขลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  ยอดภิญญาณี
 
371 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 89.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. เด็กชายกรรณดาฟี  ดือรอนิง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   สุริยวงค์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศาสนอนันตกุล
4. เด็กหญิงกันย์สินี  พรมนัสมงคล
5. เด็กหญิงกิติพร  แสงศรี
6. เด็กชายขจรศักดิ์   บุญพึ่ง
7. เด็กชายคามิน  นาพรหม
8. เด็กหญิงจิดาภา   คุ้มสุภา
9. เด็กหญิงชญานี  ภาษาสุข
10. เด็กชายชนวีย์  นาทอง
11. เด็กหญิงชนัญญา   ลาเต็บ
12. เด็กหญิงชนิษฐา  จำปามูล
13. เด็กหญิงชลธิชา  ทับทอง
14. เด็กชายชลิดา   ฉิมกุล
15. เด็กหญิงชื่นนภา   แก้วชัยยะ
16. เด็กชายฐานทัพ  พิพัฒน์เพชรภูมิ
17. เด็กชายณัฐพล  ราฮามัน
18. เด็กหญิงณัฐภรณ์   นนตะบุตร
19. เด็กชายดนุกฤต  ทับเปลี่ยน
20. เด็กหญิงดาริส   ปิณฑรัตนวิบูลย์
21. เด็กชายทศพล   สัควัฒนะ
22. เด็กชายธนากร  ส่งสุข
23. เด็กชายธราดล   ตั้งสุวรรณสาร
24. เด็กหญิงนพนารี   รุ่งเนียม
25. เด็กหญิงนลิน  นิ่มนวล
26. เด็กชายนันทวัฒน์   ช่างปรับ
27. เด็กหญิงนิภาพร   ไชยนา
28. เด็กชายปารุสก์  สุดสมัย
29. เด็กหญิงพนัชกร   อับดุลเลาะ
30. เด็กหญิงพรชนก  ประภาศโนบล
31. เด็กหญิงพรชิตา  เหลืองแดง
32. เด็กชายพรสถิตย์   มีพรปัญญาเลิศ
33. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตรีพาต
34. เด็กชายพัทธดนย์   สาและ
35. เด็กหญิงพิชชาพร  ใยแก้ว
36. เด็กชายพีรพล  เรืองศรี
37. เด็กหญิงฟารีดา   วรรณศิริกุล
38. เด็กหญิงภัสสร  ยั่งยืน
39. เด็กชายภาณุพงศ์  สูงวิริยะ
40. เด็กหญิงภาวีรัตน์   ใจผ่องใส
41. เด็กหญิงภาสินี   เสน่หา
42. เด็กชายภีระชัย  ลงลา
43. เด็กชายภูมินันท์   กาญจนพบู
44. เด็กหญิงมนัญพร  รักจุฬ
45. เด็กชายรติกร   เหลืองอ่อน
46. เด็กชายรสนัยย  แก้วงาม
47. เด็กชายรัชชานนท์   เสมสายัณห์
48. เด็กหญิงรัมภาภัค   อยู่ยิ่ง
49. เด็กหญิงรินรดา   พาพานต์
50. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีวัน
51. เด็กหญิงวราภรณ์   ทองเดือน
52. เด็กชายวรินทร  อภินาถวรสกุล
53. เด็กชายวันชัย  ช่วยชู
54. เด็กชายวายุพัฒน์  แสงมาน
55. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เยี่ยงกุลเชาว์
56. เด็กชายศิวกร   แซ่กวาน
57. เด็กหญิงศุพิสรา   โฆษะบดี
58. เด็กหญิงสรัลพร   ยศสุนทร
59. เด็กชายสหรัฐ  บุญมา
60. เด็กหญิงสหัสตบงกช   ค่ายอุดม
61. เด็กหญิงสุจิวรรณ   น้ำหวาน
62. เด็กหญิงสุชาดา  มากเลาะเลย์
63. เด็กชายสุธรรม  ดำเนิน
64. เด็กหญิงสุนิตา  ซำเซ็น
65. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   ไข่หงษ์
66. เด็กหญิงสุพิชญา   ถุงวิชา
67. เด็กหญิงสุมลทรา  หลงสิงห์
68. เด็กชายสุรชัย   สืบเพ็ง
69. เด็กหญิงสโรชา   เรืองปราชญ์
70. เด็กชายอดิศร  วีระชาญ
71. เด็กหญิงอรพิน  โภชนะพาณิช
72. เด็กหญิงอลิชา   แสงมาน
73. เด็กชายอาคเนย์   เลาะเด
74. เด็กหญิงอารีญา  แตงเล็ก
75. เด็กหญิงอารีย์พร   พลเยี่ยม
76. เด็กชายเกรียงศักดิ์   มูลทรัพย์
77. เด็กหญิงเมจิรา  แสงอรุณ
78. เด็กหญิงเรณุมาส   ระดีวงษ์
79. เด็กชายเอกชัย  ลีดำดี
80. เด็กชายแก้วเกล้า   ถาวรวัฒนะ
81. เด็กหญิงแทน  อักวงษา
82. เด็กหญิงโนรี   นิมา
83. เด็กหญิงโสภาพรรณ   วานิ
 
1. นายนันทวุฒิ   พุ่มอ่ำ
2. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
3. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
5. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
6. นางสาวสิตาภา  เพชรนที
7. นายอิมรอน  มะเด็ง
8. นายไซมิง  ดิง
 
372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายกฤตภาส  เทียมแสน
2. เด็กชายกฤติ  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงกฤติืยา  หลวยค้า
4. เด็กชายกฤษฎา  สุขมี
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีบุดดา
6. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุตรพันธ์
7. เด็กชายก้องภพ  ดุจเพ็ญ
8. เด็กชายจิรกร  ทองเหมือน
9. เด็กชายจิรทิปต์  ศรีสุึนทร
10. เด็กชายจิรัฏฐ์  คงระวีวัฒน์
11. เด็กชายชนกนนท์  จันทน์แดง
12. เด็กชายชนสิทธิ์  บุญยืน
13. เด็กหญิงชมพู  ศรีรัตนโพธิ์
14. เด็กหญิงชลกร  ดีสมเจริญเดช
15. เด็กหญิงชลิตา  พงษ์สนาม
16. เด็กชายชวิน  เพ็ญไพรัตน์กุล
17. เด็กชายชัชพล  สถิตย์บุตร
18. เด็กชายชับสิทธิ์  สุขแสงพนมรุ้ง
19. เด็กชายฐานันดร  พิจารโชติ
20. เด็กหญิงณัชชา  วันธงชัย
21. เด็กชายณัฐกร  ศิริเวช
22. เด็กชายณัฐกิตติ  วิริยะราชวัลลภ
23. เด็กหญิงณัฐชยา  คล้อยใหญ่
24. นายทรงพล  นิลวงศ์
25. เด็กชายธนกร  เปลี่ยนสายสืบ
26. เด็กชายธนกฤต  ใจซื่อ
27. เด็กชายธนกฤต  ปฐมนิมิตร
28. เด็กหญิงธนัตดา  ประเสริฐเวทนต์
29. เด็กชายธนโชติ  สุทนต์
30. เด็กชายธวัชชัย   อาจไพรินทร์
31. เด็กหญิงธัญรดา  พุทธิษา
32. เด็กชายธันยบูรณ์  ชุ่มชาติ
33. เด็กหญิงธันวา  สุวรรณา
34. เด็กหญิงธิดารัตน์  กระดุมผล
35. เด็กชายนิธิวิชย์   วชิรวิรุฬห์
36. เด็กชายบุญฤทธิ์  กล่อมกลิ่น
37. เด็กชายปกปวีณ  ฤทธิ์สำเร็จ
38. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองสุข
39. เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญสะอาด
40. เด็กหญิงฝนแก้ว  อนัญญภรณ์
41. เด็กชายพชระ  ลิมติยะโยธิน
42. เด็กชายพัชรพล  แก้วประเสริฐศิลป
43. เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงเดือน
44. เด็กหญิงพาณิภัค  ใจศิริสวย
45. เด็กชายพิทยา  แสงแก้ว
46. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิตติวรรณวงศ์
47. เด็กหญิงพิมลดา  คงศรีวิลัย
48. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  โกศลจิตร
49. เด็กชายภราดร  รักเดช
50. เด็กชายภัทรภณ  สวัสดี
51. เด็กชายภาสวิชญ์  เพ็ชรนิล
52. เด็กชายภูริภัฒน์  ปัญญานุวัตน์
53. เด็กหญิงมัชฌิมา  ขาวงาม
54. เด็กชายมาณพ  โพธิสีหราช
55. เด็กหญิงมายดา  มาโนช
56. เด็กชายลิขิตพงศ์  องอาจอิทธิชัย
57. เด็กหญิงวรินทร  บุรพลชัย
58. เด็กชายวิชญ์ภาส  ขำมาก
59. เด็กหญิงศิระประภา  ดีบริสุทธิ์
60. เด็กชายศิริวัฒน์  เอกตา
61. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เรือนแป้น
62. เด็กชายศุภเศรษฐ  เบ็ญจวิไลโกศล
63. เด็กหญิงสมวรรณ  เจริญหล้า
64. เด็กชายสาริศ  ทินราช
65. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภวมงคลชัย
66. เด็กชายสุชาพงษ์  พานตะสี
67. เด็กหญิงสุพัชรินทร์  กุมรีจิตร
68. เด็กชายสุรพงศ์  ศรีมงคล
69. เด็กชายอภิบุญ  จันทร์เสนา
70. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วพิมพรม
71. นายอลงกรณ์  ศรีเมืองธน
72. เด็กหญิงอัญชลี  สุขเรือน
73. เด็กชายอัศนี  พิมพารักษ์
74. เด็กหญิงอิริยาภรณ์  บุณยามระ
75. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สัยสุภี
76. เด็กหญิงเพียงบุญ  สุรพรหมวงศ์
77. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีสอาด
78. เด็กหญิงเมธาวี  หุ่นเหมอาบ
79. เด็กชายเรือรบ  ปภัสสรากาญจน์
 
1. นายกามนิต  ใบภัคดี
2. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
3. นายนำชัย  นนท์คำภา
4. นายนำพล  สาสิงห์
5. ว่าที่ร้อยตรีภาสชัย  แถบกำปัง
6. นางศิริมา  จงสมจิตต์
7. นายอำพลศักดิ์  โรจนสมภพ
8. นายเสาร์ห้า  พุทธบาล
 
373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. นางสาวaaaa  bbb
2. นางสาวกนกกร  จริยาเศรษฐโชค
3. นางสาวกนกวรรณ  ถาวรโชติวงศ์
4. นางสาวกนิษฐา  พ่วงพรหม
5. นางสาวกมลพรรณ  พอนรอด
6. นางสาวกัญญามาศ  กาญจนะวิวิน
7. นางสาวกาญจนา  ศิริวารินทร์
8. นางสาวกุลธิดา  กลันทปุระ
9. นางสาวจตุภัทรา  นุตาลัย
10. นางสาวจรรยาวรรณ  ศิริ
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ดวงดี
12. นางสาวจุฑาทิพย์  เนียมพฤกษ์
13. นางสาวจุฬาทิพย์  เชื้อนิตย์
14. นางสาวชนัญธิดา  ชีวพิทักษ์ผล
15. นางสาวชนามาศ  อินอ่อน
16. นางสาวชมพูนุช  กุดแถลง
17. นางสาวชลธิชา  ประสงค์ศิลป์
18. นางสาวชไมพร  มะสะพันธุ์
19. นางสาวญาณิณ  เป้านา
20. นางสาวญาดาทัศน์  วิวัฒน์อำนวยชัย
21. นางสาวญโณบล  ติยะสัตย์กลโกวิท
22. นางสาวฐปานีย์  พลอยวิรัช
23. นางสาวณัฏฐวรรณ  รัตนเดชาพล
24. นางสาวณัฐฐาพรรณ  สุมาลี
25. นางสาวณัฐนันท์  ชัยศรี
26. นางสาวดารินทร์  ศรีประโชติ
27. นางสาวธัญชนก  แก้วนิล
28. นางสาวธัญนุช  ดีการ
29. นางสาวธัยฤาญา  อ่อนลมูล
30. นางสาวธิดาภรณ์  มาตรง
31. นางสาวธิติกานต์  สหวิศิษฏ์
32. นางสาวนภัสพร  กิติยวงษ์
33. นางสาวนฤมล  ยุทธโกวิทย์
34. นางสาวปรียาภรณ์  อธิลาภ
35. นางสาวปัณฑารีย์  จารุมา
36. นางสาวปิยมน  เลิศวิลัย
37. นางสาวพรจรัส  ชัยธวัชวิบูลย์
38. นางสาวพลอยไพลิน  สาลาด
39. นางสาวพวงพร  บุญยิ่ง
40. นางสาวพิชญาภา  ศรีสมบัติ
41. นางสาวพิชามญชุ์  คุณากร
42. นางสาวพินดา  เจริณรัตน์ธารา
43. นางสาวภควดี  คูหา
44. นางสาวภัคจิรา  วัฒนาวิโส
45. นางสาวภัทรวรินทร์  อินทร์ซีลอง
46. นางสาวภัทราภรณ์  เพ็งคำทอง
47. นางสาวมัสลิน  เจริญสากฃ
48. นางสาวมาริสา  การะเกตุ
49. นางสาวยลรดี  สุขสบาย
50. นางสาวรมย์ชลี  ลาภพิพัฒน์พล
51. นางสาวลักษิกา  อินทร์โต
52. นางสาวลักษิกา  คุ้มญาติ
53. นางสาววรัญญา  เพ็ชรนิล
54. นางสาววิภัทรา  อุดทุม
55. นางสาวศิรดา  วันแก้ว
56. นางสาวศุภนิดา  แสงจันทร์
57. นางสาวศุภิสรา  ศรีสัมพุทธ
58. นางสาวสรัสวันต์  กระจ่างศิลป์
59. นางสาวสาริศา  สุวรรณวงษ์
60. นางสาวสาวิณี  สอาดรัตน์
61. นางสาวสาวิตรี  แป้นประโคน
62. นางสาวสินา  เปลียนเปรม
63. นางสาวสิริกร  ศรีม่วง
64. นางสาวสุกัญญา  รำพึงจิตต์
65. นางสาวสุชญา  กาญจนะ
66. นางสาวสุชาดา  บุนนาค
67. นางสาวสุชานันท์  การวิชา
68. นางสาวสุธินันท์  ปานทุ่ง
69. นางสาวสุประวีณ์  วิสิทธิ์ศาสตร์
70. นางสาวสุภัสสรณ์  เกื้อกูล
71. นางสาวสุรีฉาย  รอดพ้น
72. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำฮอม
73. นางสาวอภิญญา  ดอกบัว
74. นางสาวอรณิชา  บูชาทิพย์
75. นางสาวอัญชสา  จ้อยชู
76. นางสาวอินทิรา  เสนพันธ์
77. นางสาวอินทุอร  ญาณกิจ
78. นางสาวเปี่ยมพร  ช่วยศิริ
79. นางสาวเพ็ญพิชชา  ขุนเณร
80. นางสาวเมธาวี  ตรัยที่พึ่ง
81. นางสาวโยษิตา  คีรีเพ็ชร
82. นางสาวโสภิดา  แจ่มจันทร์ศรี
 
1. นางสาวกิตติกุล  ชมสรรเสริญ
2. นางสาวจันทร์นารี  เขียดแก้ว
3. นางธนิตา  รัตนพันธ์
4. นายพศิน  บุญจฑิตย์
5. นางละออง  อ่อนเกตุพล
6. นายวิทยา  หลักคำ
7. นางสาวอรอุษา  ศิริรัตน์
8. นางสาวเกศราภรณ์  พูนผล
 
374 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  เลิศสาระ
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  สงครามรอด
 
375 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวสุชญา  มานิตยกุล
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
376 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กหญิงพนัสดา  ศรีสารากร
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
377 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายพงศกร  ดวนสันเทียะ
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
378 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กชายมณฑล   เอี่ยมอำไพ
 
1. นางพรทิพย์  รตนะมโน
 
379 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวอนุสรา  หมุนทา
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
380 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายคณวัฒน์  วรกุลพาณิชย์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
381 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายสมัชชา  จันทร์ยิ้ม
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
382 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นางสาวรวิสรา  วงศ์ศรวณีย์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
 
383 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. นายโชติวัฒน์  บุญสลับ
 
1. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
 
384 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นขจร
 
1. นางสจีพรรณ  บุญเตปิณ
 
385 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.9 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายหฤษฎ์  ช่างผัส
 
1. นางอังคเรศ   อิทธปาทานันท์
 
386 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายเฉลิมพรรษ  เคล้าศรี
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
387 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวอนุสรา  หมุนทา
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
388 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กชายศรัณย์  ทวีกิจรุ่งเรือง
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค
 
389 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายภูพฤกษ์  มงคลจักรวาล
 
1. นางสาวชุติมา   ภู่ประสงค์
 
390 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวลักษิกา  พรหมวิจิตรการ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
391 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. นางสาวลภัสรดา  ขุนสะอาดศรี
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
392 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายธนาตย์  ราชู
2. เด็กชายสิทธิกร  ประทุมมาลย์
3. เด็กชายสิริโภค  สิงห์อำพันธุ์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
2. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
393 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงหทัยพัชร์  ธนารุ่งเรืองกิจ
2. เด็กหญิงอารดา  โตสูง
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  สงครามรอด
2. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
394 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวปทิตา  มุทิตาภรณ์
2. นางสาวอรปรียา  มงคลสิทธิชัย
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  สงครามรอด
2. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
395 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองอยู่
2. เด็กชายรักชาติ  ไทยเจริญ
 
1. นางภณิดา  ประภายนต์
2. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
396 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายนาวี  อำพลสิงห์
2. นางสาวประนิดา  สิมัยนาม
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
2. นางสาวสุสรรค์  ไชโยรักษ์
 
397 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วงษ์ศรี
2. เด็กชายธิติพงษ์  สมหวัง
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
2. นางสมจิตต์   เทียนสว่างชัย
 
398 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายนิธิกร  โชติกเสถียร
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ยินดี
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
2. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์
 
399 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายญาติภัคร์  วรรธนรียชาติ
2. เด็กชายธนกร  สุขปาน
 
1. นายนครินทร์  ในทอง
2. นางอุทัย  ภูวนันท์
 
400 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายชวิน  ละเอียดรชตะกิจ
2. นายวัฒนา  พระจันทร์ครึ่งซีก
 
1. นายธเนตร  โชควิเศษชัยสิทธิ์
2. นายสมควร  สุทธิสัมพนิช
 
401 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวลลิตา  อธึกธนากร
2. เด็กชายเจษฎา  สิงหเสนี
 
1. นางสาวชนิษฎา  กำแพงทอง
2. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
402 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหล่าเขตน์กิจ
2. เด็กชายศิกวัส  รัตนบุรี
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
403 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กหญิงชลณัฐดา  บวรอุดมวงศ์
2. เด็กชายพิชัย  โพธิ์แสน
 
1. นางณิชาภา  เปรมโพธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
 
404 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ทรัพย์สินธุ์
2. เด็กชายกิตตินันท์  รูปสมศรี
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
2. นางเนตรสุรัส  มีล้ำ
 
405 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายณัฐกิตติ์  ธนัตกุลประพัฒน์
2. นางสาวพรพิชชา  ทุมโฆษิต
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
406 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุขสันติมาศ
2. นางสาวนาตาชา  จันทมา
3. นางสาวพิกุลแก้ว  ชมพูประเภท
4. เด็กหญิงสุชัญญา  วิศรุตไพศาล
5. เด็กหญิงสุชานาถ  มาลทอง
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ม่วงนุ่ม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วมณี
2. นางสาวพัชรีภรณ์  สงครามรอด
3. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
407 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ฉัตรแก้วมณีวงศ์
2. เด็กชายนัฐกรณ์   มหาสุคนธ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตมีบริบูรณ์
4. เด็กหญิงสุไพริน  ถนอมทรัพย์
5. เด็กชายอดิเทพ  ทองถาวร
 
1. นางนัจภัค   พุทธโคตร
2. นางอักษิกา  มณีรัตนรุ่งโรจน์
3. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
408 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กชายคมชาญ  เสียงเย็น
2. เด็กชายจิระวัฒน์  หวังสุขสวัสดิ์
3. นางสาวปวีณา  โชติเสน
4. เด็กชายวรนันท์  แหวนทองคำ
5. นางสาวเบญจมาศ  เลขนะมงคล
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
2. นางสาวดวงฤดี  แดงสะอาด
3. นางเนตรสุรัส  มีล้ำ
 
409 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงนิธินันท์  ลิ้มสุขนิรันดร์
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  สงครามรอด
 
410 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงนุชจรี  แก่นพรหมา
 
1. นางนิภา  จรูญฉาย
 
411 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายนายจิรายุ  อวยศิริ
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
412 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กหญิงลักษณ์กวี  ลักษณะนิยม
 
1. นางนริสรา  สว่างภูมิ
 
413 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายปรวิชญ์  ฤทธิเดช
 
1. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์
 
414 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาววีรยา  สมะดี
 
1. นายมนตรี  คำตรงใจ
 
415 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายภาคิณ  จารุศิริจินดา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
416 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวฝุ่นทิพย์  ไม้สูงดี
 
1. นายปรีชา  จันทร์ชัย
 
417 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายโจ้  กัสปะ
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
418 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายวิรุฬห์  เพ็งมณี
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
419 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. นายนัทธพงศ์  ทัศนพงษ์
 
1. นางสาวมนิสากานต์  ฉ่ำชื่น
 
420 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรัตม์  สุนทโรทก
 
1. นายมนตรี  คำตรงใจ
 
421 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายณกรณ์  ชูศิริ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
422 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายสุทธินันท์  สินเปรม
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
423 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายวุฒิชัย  ตั้งเจริญศิริวงศ์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  บัวขำ
 
424 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นางสาวธันวษา  ชัยศิริ
 
1. นางอักษิกา  มณีรัตนรุ่งโรจน์
 
425 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกิตติกา  ธงอาษา
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
426 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นางสาววริตา  พุทธวจนะ
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
427 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวประนิดา  สิมัยนาม
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
428 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายสุรพงษ์  สร้อยเกษร
 
1. นางอังคเรศ  อิทธปาทานันท์
 
429 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กหญิงสุรภา  สนองผัน
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
430 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กหญิงจิราพร   กริยานนท์
2. เด็กชายธีรเมธ  งามสง่า
3. เด็กหญิงนิลัดดา  เกิดภาคี
4. เด็กหญิงมัลลิกา  หนูอินทร์
5. นางสาวอารี  วิละชาญ
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ใจเอื้อ
 
431 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวปาริชาติ  ใจประสงค์
2. นางสาวพลอยชมพู  วิลัยหก
3. นางสาวเกศรินทร์  ดุจรัตนอาภรณ์
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
2. นางสาวมาลิษา  พิกุลโสม
 
432 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นางสาวณิพรรณภรณ์  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวปัญญดา  แสงศรี
3. นางสาวพิชญาภา  หนูดำ
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
2. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
433 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงติณณา  ทองรงค์
2. นางสาวพชรกมล  คุณะธนานนท์
3. เด็กชายวงศธร  แก้วเกษ
 
1. นางอุทัย  ภูวนันท์
 
434 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายธนะพล  ภู่โยธิน
2. นางสาวพัดระวี  วัฒนามระ
3. นางสาวยลดี  หนูน้อย
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
2. นางวาสนา  นารักษ์
 
435 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชลิตา  เอี่ยมนุช
2. นางสาวสวรส  ชินศรีสุข
3. นางสาวอัคริยาภรณ์  สัจจะไทย
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  สงครามรอด
2. นางลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
436 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายธนลักษณ์  แสวงแก้ว
2. เด็กชายรัชตะ  พรหมสว่างศิลป์
3. เด็กหญิงอรชุลี  ประจงพันธุ์
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
2. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
437 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ภาเภา
2. นายศยาม  ชยันต์รักกุล
3. นายศุภณัฐ  กุศลธัญวัฒน์
 
1. นางสาวดวงฤดี  แดงสะอาด
 
438 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายฉัตรินทร์  ทองแท่ง
2. เด็กชายชนวัฒน์  กระจ่างจ้าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถิตย์สถาน
 
1. นายก้องภพ  จุ้ยช่วย
2. นางสุปราณี  ปัพรังศรี
 
439 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายชนาธิป  สถิตมงคลชัย
2. เด็กชายณัฐนันท์  นิตยกุล
3. นางสาวมัชฌิมา  ศิริบุญ
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
2. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
440 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เอี่ยมศรี
2. นายวีระพันธ์  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แสงสมมาตร
 
1. นางสาวทัศนีย์  เฉลิมศักดิ์
2. นางวันทนา  แจ่มศรี
 
441 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายต่อวงศ์  เอี่ยมไทรงาม
2. เด็กชายสมพล  ยั่งยืนธรรม
 
1. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
 
442 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายพงศกร  วงศ์กิจรัตนชัย
2. เด็กชายวราเทพ  จีระมงคลพาณิชย์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  พรพัฒนานิคม
2. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
443 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กชายธนกร  สนธิ์น้อย
2. เด็กชายมัณฑณะ  โกมลผลิน
 
1. นางสาวมณฑยา  เสาวรส
2. นายอรุณ  ตั้งมโนกุล
 
444 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ราชญาณ
2. นายพีรวิทย์  หงส์ศุภางค์พันธุ์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
2. นางเสาวนีย์  เปรมดิลกรัตน์
 
445 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายชนกชนม์  มงคลมะไฟ
2. เด็กชายธราดล  พิกุลน้อย
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
2. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
446 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นายธนวัต  อัศวธีระเกียรต์
2. เด็กชายไผท  ชาญเทศน์
 
1. นางสาวศศิธร  ชัยวัฒน์
2. นางอุทัย  ภูวนันท์
 
447 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงหทัย  สมพรม
2. นางสาววรรณพร  ครองแก้ว
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
2. นางสาวรัตนา  สนเปี่ยม
 
448 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายกรวิก  มะรังสี
2. นางสาวผาณิตา  แซ่อึ้ง
3. นางสาวแพรพรรณ  ว่องการ
 
1. นางทิชาพร  นิลแพทย์
2. นางวัฒนา  จินตนากูล
 
449 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 67.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายธนกร  ไกรทองอยู่
2. นายธนกร  เปี่ยมจิตร์
3. นายสมารมภ์  หันหาบุญ
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
2. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
 
450 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายกรรชัย  สังข์บุญชู
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สุนทรอำไพพงศ์
3. เด็กชายศิกวัส  รัตนบุรี
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
451 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายณัฐกิตติ์  ธนัตถ์กุลประพัฒน์
2. นางสาวณิชา  กุลาเลิศ
3. เด็กชายสฤษพงศ์  หลักแหลม
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา
2. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์