หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ  
2 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา นายปฏิวัติ วัดตูม   0-2565-3725-6
3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง   0-2566-1123 , 0-2566
4 โรงเรียนนนทรีวิทยา  
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา   0-2530-2325
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 นายไพฑูรย์ สีสังข์   0-2993-2353,081585-1
7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นางธัญมัย แฉล้มแขตต์   0-2372-0228,0-2372-1
8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒  
10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)   0-2538-2573
11 โรงเรียนปทุมคงคา   0-2391-2444
12 โรงเรียนพรตพิทยพยัต นางคนึงนาถ นาคประดิษฐ์   08-5331-0139,0-2326-
13 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย   0-2311-5196
14 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล   08-9214-6007
15 โรงเรียนราชดำริ  
16 โรงเรียนราชวินิต บางเขน   0-2580-9482,0-258015
17 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  
18 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม นายเทพฤทธิ์ ยอดใส   0-2570-7343
19 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์   0-2393-1650,0-2361,6
20 โรงเรียนศรีพฤฒา นางศุภลักษณ์ กวีตา   0-2368-2020,0-2368-2
21 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ฯ นางบุญสม เดชธรรมฤทธิ์   0-2907-7910-11,08-97
22 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  
23 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ นางสาวนวลศิริ ถาวรภิญโญ   0-2258-3348,0-2258-2
24 โรงเรียนสารวิทยา นางสุรีรัตน์ สะสุนทร   0-2579-3646,0-2940-1
25 โรงเรียนสิริรัตนาธร   0-2396-1984-5
26 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ อ.ศิริประกาย สมบัติศิริ   081-687-9027
27 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นายไพรัช สร้อยอัมพรกุล   0-2277-9110,0-2277-3
28 โรงเรียนหอวัง อ.สุวภรณ์ ผลมาตย์   080-044-9869
29 โรงเรียนหอวัง   0-2513-3134,0-2513-3
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  
31 โรงเรียนเทพลีลา นายสมเดช เหมะธุลิน   0-2318-0625,0-231806
32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า นายคมศักดิ์ หาญสิงห์   0-2737-8919-20,08-18
33 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ นายสน ปัญญา   0-2517-5026-08-1920-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]