หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา อาคาร 2 ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 22 ส.ค. 2556 08.00-16.00 อ.สะอาด คิดเห็น ผู้ประสาน 08-9035-07441 , e-mail : sutthikeng@gmail.com
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา 22 ส.ค. 2556 08.00-16.00 อ.สะอาด คิดเห็น ผู้ประสาน 08-9035-07441 , e-mail : sutthikeng@gmail.com
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหอวัง 26 ส.ค. 2556 ผู้ประสานงาน อ.สุวภรณ์ ผลมาตย์ โทร.08-1687-9027 ,e-mail : P.suwaporn@gmail.com
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง 26 ส.ค. 2556 ผู้ประสานงาน อ.สุวภรณ์ ผลมาตย์ โทร.08-1687-9027 ,e-mail : P.suwaporn@gmail.com
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ อาคาร 2 ห้องโสตทัศนศึกษา 13 ส.ค. 2556 08.30 - 16.30 ผู้ประสานงาน อ.ศิริประกาย สมบัติศิริ , 08-1687-9027,E-mail:krujee2008@gmail.com
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ อาคาร 2 หอประชุมสุขุม เมธ์วดี 13 ส.ค. 2556 08.30 - 16.30 ผู้ประสานงาน อ.ศิริประกาย สมบัติศิริ , 08-1687-9027,E-mail:krujee2008@gmail.com
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 30 ส.ค. 2556 09.00 - 15.30 ผู้ประสานงาน อ.แววดาว วรัญญานนท์ โทร.08-9123-3681 , E-mail : teachervaewdao@hotmail.com
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 30 ส.ค. 2556 09.00 - 15.30 ผู้ประสานงาน อ.แววดาว วรัญญานนท์ โทร.08-9123-3681 , E-mail : teachervaewdao@hotmail.com
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริรัตนาธร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 ส.ค. 2556 09.00-14.00 ผู้ประสานงาน อ.จุรีย์ ถมยา โทร 08-1383-9977 , E-mail : Thomya@gmail.com
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรตพิทยพยัต อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 16 ส.ค. 2556 08.30-16.00 ผู้ประสานงาน อ.กัลยกร วงศ์อินทร์ โทร. 08-4703-2488 , E-mail : Wong-in@windowslive.com
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ELC 14 ส.ค. 2556 08.00-16.30 ผู้ประสานงาน อ.สมพร โทร.08-9ึ780-0432 , E-mail : yai_srisupa@yahool.com
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 838 21 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน อ.สมพงษ์ คะแนนสิน โทร.08-ุ6507-6998 , E-mail : weilan_n_n1@hotmail.com
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อาคาร 2 ห้อง มิตรสัมพันธ์ 21 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน อ.สมพงษ์ คะแนนสิน โทร.08-ุ6507-6998 , E-mail : weilan_n_n1@hotmail.com
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพลีลา 26 ส.ค. 2556 ผู้ประสานงาน อ.วีดารัตน์ ณะวิชา โทร.08-4681-7755 , E-mail : appuru_w@yahool.com
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพลีลา 26 ส.ค. 2556 ผู้ประสานงาน อ.วีดารัตน์ ณะวิชา โทร.08-4681-7755 , E-mail : appuru_w@yahool.com
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ฯ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ 27 ส.ค. 2556 08.00-16.00 ผู้ประสานงาน อ.ธนัชพร อุ่นน้อย โทร.08-7027-3586 , E-mail : thanachgunner@gmaill.com
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา2 ฯ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ 27 ส.ค. 2556 08.00-16.00 ผู้ประสานงาน อ.ธนัชพร อุ่นน้อย โทร.08-7027-3586 , E-mail : thanachgunner@gmaill.com
18 643 ทดสอบระบบภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]