หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-bkk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสายไทย เชื่อเฉลิมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
2. นายธรรมนิเวศ ชวลิตนิติธรรมโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นางสุรีย์ รอดสวัสดิ์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
4. นางอัจฉรา โฆมานะสินโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยากรรมการ
5. นางวรรณธนวรรณ พิทักษ์ทรัพยากรโรงเรียนราชดำริกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวิมลจันทร์ รักษาใจโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
2. นางจิราพร ควบพิมายโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
3. นางวนิดา นิ่มวงษ์โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรรมการ
4. นางวรรณธีรา สุทธิชลโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
5. นางจันทนา พฤฒานุกิจโรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ บุญโตโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
2. นางจรรยารัตน์ บริบูรณ์โรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
3. นายกิตติเชษฐ์ ศุทธาวรเศรษฐ์โรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
4. นางเอมอร รัตนเนตรโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
5. นางสายชล ทองจันทร์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการ
6. นางสาววนิชา ภาสดาโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรณู ทรงรัตน์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
2. นางปรานอม บ้านไร่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ ฉาไธสงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
4. นางสาวนภรรฐษรก์ ธารารูป โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางเสริมสุข โชติช่วงฉัตรชัยโรงเรียนราชดำริกรรมการ
6. นางสาวพรรณราย งามดีโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพรรณ ทิพพทบุญโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
2. นางสาวปิยนุช ชูรัตน์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิสมัย ฉุยกรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
4. นางยุวดี เปาอินทร์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
5. นางอัญชลี ป้านทองโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววัฒนา มาลาวงศกรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายศิรรินทร์ ฉิมเฉลิมวงศ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
2. นายภาสกร ชัยเจริญโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นางอภิวัน นันตาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทพร แสงอุไรโรงเรียนพรตพิทยพยัต กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ วงค์ษาโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการ
6. นางพันผกา เกี้ยวสกุลโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
7. นางนวลจันทร์ ติยดาบุตรโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ ประมวลสุขข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางกาญจนา หงษ์วิไลโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ เพลาวรรณ์โรงเรียนหอวังกรรมการ
4. นายเรวัฒน์ จันทร์หอมโรงเรียนพุทธจักรวิทยากรรมการ
5. นายอธิชาติ จุ่นหัวโทนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
6. นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางวีณา เพ็งพิมลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
2. นางอรนุช ใจนันตาโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวปานรดา ชัยชญานันท์โรงเรียนหอวังกรรมการ
4. นางสุภิฏฐา รัตติธรรมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
5. นางปราณี ลาภเก็บโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิตย์ติยา ชื่นเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ ลอยประโคนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาพ ทิพย์สันเทียะโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
4. นางชินานันท์ พันธ์ไพสิฐโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรรมการ
6. นางสาววิริยา ศิริวิทยาเจริญโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสาววนัสนันท์ คำแสนโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ มาสมพงษ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
3. นางสาวนันทิยา สุขประเสริฐโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เพิ่มเติม โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสุกรรญา สงวนทรัพย์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
6. นางสาวเกวารี ดรุณเพ็ชรโรงเรียนกุนนทีรุทธารามกรรมการ
ทดสอบระบบ ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอัตถสิทธิ์ นาวะลีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒ประธานกรรมการ
2. นางศิริเพ็ญ หนูนุ้ยครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ลายเมฆครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒รองประธานกรรมการ
4. นางสาววีณา อมรเทพรักษ์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล เครือวุฒิกุลครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
6. นางสุชาดา ด้วงบัวครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
7. นายใหญ่ สินวิชัยครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔กรรมการ
8. นางกนกวลี อุษณกรกุลครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพรครูโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
10. นางศศิธร ช่างสุวรรณครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
11. นางสายทอง ดวงแก้วครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
12. นางวิไล นาเจริญครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ.กรรมการ
13. นางจันทรา ประภัศรครูโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
14. นางอลิสา สิงห์เจริญครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
15. นางสาวอำไพ พาโคกทมครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
16. นางสาวจุฑามาศ มุสิเกดครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิกรรมการ
17. นางรุ่งอรุณ พนัสครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
18. นายสมบูรณ์ สิทธิบูรณะครูโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
19. นายพีรพล กนกเกษมโรจน์ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
20. นางอาภาภรณ์ อัจฉริยสีทองครูโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
21. นางศรีนุช บุญรอดครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
22. นางศรกช เดชะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
23. นางพรถวิล จันทร์ขาวครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
24. นางรัชนี โลศิริครูโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
25. นางสาวนิติกาญจน์ ไกรสิทธิพัฒน์ครูโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
26. นางช่อเอื้อง ขุนนานครูโรงเรียนพุทธจักรวิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวสมถวิล สิทธิมนต์ชัยครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
28. นายเรืองเดช นัยนิตย์ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
29. นางพิมพร ใจเย็นครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
30. นางภัทธิรา ยะสวัสดิ์ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
31. นางสาวจันทรา พวงยอดครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
32. นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์ครูโรงเรียนราชดำริกรรมการ
33. นางยุพิน อินทรโยธาครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอัตถสิทธิ์ นาวะลีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ลายเมฆครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒รองประธานกรรมการ
3. นายอุทัย ธวัธสินครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
4. นางนงนุช จุ่นเจริญครูโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางสาวนิติกาญจน์ ไกรสิทธิพัฒน์ครูโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
6. นายวิชัย พุฒิมานิตพงศ์ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒กรรมการ
7. นางสาวสุธามาศ สุธีรวัฒนานนท์ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
8. นางอาภาภรณ์ อัจฉริยสีทองครูโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
9. นางรุ่งรัก รุ่งรัตนเสถียรครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
10. นางสุภาพรรณ ใจชื่นครูโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
11. นางสมกมล เกิดบ้านนอกครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
12. นางสาวยุบล ภัทรเสวิการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
13. นางเฉลิมขวัญ พงศวัธร์ครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
14. นางกาญจนา สินวิชัยครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
15. นางสาวหทัยทิพย์ ก่อตั้งทรัพย์ครูโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
16. นายอุทกกฤษณ์ บุญทันครูโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
17. นายเปี๊ยน ชะอุ่มครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
18. นางยุพิน มงคลจินดาวงศ์ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒรามฯกรรมการ
19. นายเชิงชาย เหมพัฒน์ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
20. นางศรีสมัย สอดศรีครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
21. นางสิริมาศ สิทธิหล่อครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
22. นางกนกวลี อุษณกรกุลครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์กรรมการ
23. นางวันเพ็ญ ดีสวัสดิ์ครูโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
24. นางมณฑกานต์ สุธีวธรรมครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
25. นางพนิดา นิตยาครูโรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
26. นางสาววรรษชล นาคศรีเจริญครูโรงเรียนหอวังกรรมการ
27. นางยุพิน อินทรโยธาครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
28. นางสาววีณา อมรเทพรักษ์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
29. นางมัณฑนา ดีเมืองครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายสมปอง สุวรรณโสภาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารักษ์ แสนวิเศษสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. นายสมชาย สดับสร้อยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
4. นายลือชัย วัชรมงคลอดีตครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นางจารุชา ไชยศรครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวลครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสมปอง สุวรรณโสภาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. นายธัญญารักษ์ แสนวิเศษสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. นายสมชาย สดับสร้อยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
4. นายลือชัย วัชรมงคลอดีตครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นางจารุชา ไชยศรครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวลครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายสมปอง สุวรรณโสภาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารักษ์ แสนวิเศษสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. นายสมชาย สดับสร้อยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
4. นายลือชัย วัชรมงคลอดีตครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นางจารุชา ไชยศรครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวลครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายสมปอง สุวรรณโสภาสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารักษ์ แสนวิเศษสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
3. นายสมชาย สดับสร้อยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
4. นายลือชัย วัชรมงคลอดีตครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
5. นางจารุชา ไชยศรครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวลครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. รศ.อุบล กลองกระโทมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. ดร.โกมล ไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ จินันทุยาครูโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
5. นางยุพดี มงคลจินดาวงศ์ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมถ์กรรมการ
6. นายเสริมรัตน์ พันธุครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาพร พวงทองครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี ปาทาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
9. นายนันทศักดิ์ สืบสมครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. รศ.อุบล กลองกระโทมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. ดร.โกมล ไพศาลมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
4. นายณัฏฐ์ จินันทุยาครูโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
5. นางยุพดี มงคลจินดาวงศ์ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมถ์กรรมการ
6. นายเสริมรัตน์ พันธุครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
7. นางสาวเบญจมาพร พวงทองครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี ปาทาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
9. นายนันทศักดิ์ สืบสมครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสิริมาศ สิทธิหล่อครูสตรีศรีสุริโยทัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร ขำสุวรรณ์ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิทธินันท์ พ่วงจีนครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายทรงกรฎ ดีที่สุดครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง ยอดมีสีครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิไฬภรณ์ สังวิเศษครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
7. นายลือชัย วัชรมงคลอดีตครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
8. นายสมบัติ ไชยศรครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
9. นายโอภาศ ชื่นบานเย็นครูสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
10. นางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
11. นายกฤษฎา ม้วดหรีดครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
12. นายสิทธิชัย โบราณครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
13. นายเสรี ตระกูลพสุทิพย์ครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวนิตติกา แสงสวัสดิ์ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
15. นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุลครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวเบญจมาพร พวงทองครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสิริมาศ สิทธิหล่อครูสตรีศรีสุริโยทัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร ขำสุวรรณ์ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสิทธินันท์ พ่วงจีนครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายทรงกรฎ ดีที่สุดครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
5. นางสาวพลับพลึง ยอดมีสีครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิไฬภรณ์ สังวิเศษครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
7. นายลือชัย วัชรมงคลอดีตครูชำนาญการพิเศษกรรมการ
8. นายสมบัติ ไชยศรครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
9. นายโอภาศ ชื่นบานเย็นครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
10. นายเสรี ตระกูลพสุทิพย์ครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
11. นายสิทธิชัย โบราณครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
12. นางสาวนิตติกา แสงสวัสดิ์ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
13. นายกฤษฎา ม้วดหรีดครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
15. นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุลครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร.กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวเบญจมาพร พวงทองครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
ทดสอบระบบคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกนิษฐา อุ่นอนันต์ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล สง่าแสงครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพฯกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เอโกบลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นางไพรวัลย์ วงศ์ดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพงศกร นาคไทยครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกนิษฐา อุ่นอนันต์ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ประธานกรรมการ
2. นางศิริกุล สง่าแสงครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพฯกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เอโกบลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
4. นางไพรวัลย์ วงศ์ดีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพงศกร นาคไทยครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกนิษฐา อุ่นอนันต์ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา พิณโอภาสศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.2กรรมการ
3. นางพัชรา ภู่สันติสัมพันธ์ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
4. นายสำราญ บั่วรุ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพงศกร นาคไทยครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางกนิษฐา อุ่นอนันต์ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา พิณโอภาสศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.2กรรมการ
3. นางพัชรา ภู่สันติสัมพันธ์ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
4. นายสำราญ บั่วรุ่งข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพงศกร นาคไทยครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมโชค ถังชัยน์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
2. นางเกสรา สินธุสุวรรณโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ เสฏฐสุวจะโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
4. นายวิชาญ บรรจงศิลป์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
5. นายกฤตนุ พรมวังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
6. นายวิทยา มากสวาสดิ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมโชค ถังชัยน์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
2. นางเกสรา สินธุสุวรรณโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
3. นายเกริกเกียรติ เสฏฐสุวจะโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
4. นายวิชาญ บรรจงศิลป์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
5. นายกฤตนุ พรมวังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
6. นายวิทยา มากสวาสดิ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรา พิณโอภาสสพม.2กรรมการ
3. นายสมหวัง สมานรักษ์สพม.2กรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
ทดสอบระบบวิทย์ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี กุลดำรงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางรวิสา สมานรักษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
2. นายสมหวัง สมานรักษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
3. นายทเนศ นิตรลาภคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยโมราโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คงสว่างโรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยโมราโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คงสว่างโรงเรียนวัดบวรมงคลกรรมการ
3. นายเกียรติพงษ์ นุ่มแนบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเกียรติภูมิ ชาภักดีสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ หน่างเกษมโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางวัณนภา บุญมาโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภช ลาดกระบังกรรมการ
ทดสอบสังคม ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธันวา เดชะศิริกรรมการ
2. นางสุรีย์ อรรถกรกรรมการ
3. นางสุมน ตั้งคณานิตย์กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธันวา เดชะศิริกรรมการ
2. นางสุรีย์ อรรถกรกรรมการ
3. นางสุมน ตั้งคณานิตย์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
ทดสอบระบบสุขศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ผศ.นพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ อนันตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายอนุกูล ใบไกลหออัครศิลปินกรรมการ
6. นางสาวทศพร สุธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ผศ.นพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ อนันตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายอนุกูล ใบไกลหออัครศิลปินกรรมการ
6. นางสาวทศพร สุธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.นพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ อนันตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายอนุกูล ใบไกลหออัครศิลปินกรรมการ
6. นางสาวทศพร สุธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.นพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ อนันตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายอนุกูล ใบไกลหออัครศิลปินกรรมการ
6. นางสาวทศพร สุธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายศรัญย์ ศิริเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสิโรจน์ พวงบุบผามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายศรัญย์ ศิริเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสิโรจน์ พวงบุบผามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายศรัญย์ ศิริเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสิโรจน์ พวงบุบผามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นายศรัญย์ ศิริเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสิโรจน์ พวงบุบผามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ผศ.นพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นายสาโรจน์ อนันตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายอนุกูล ใบไกลหออัครศิลปินกรรมการ
6. นางสาวทศพร สุธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ผศ.นฤพลธ์ บูรณะบัญัญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายจุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
4. นายสาธิต ไชยหงษ์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. ผศ.นฤพลธ์ บูรณะบัญัญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายจุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
4. นายสาธิต ไชยหงษ์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.นฤพลธ์ บูรณะบัญัญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายจุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายสาธิต ไชยหงษ์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.นฤพลธ์ บูรณะบัญัญติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายจุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
4. นายสาธิต ไชยหงษ์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชการดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชการดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชการดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชการดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชการดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชการดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชการดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชการดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายภัทระ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จาฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายภัทระ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จาฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายภัทระ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายภัทระ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จาฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายเลอเกียรติ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จาฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายภัทระ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายภัทระ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายภัทระ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จาฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายภัทระ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทยกรรมการ
2. นายภัทระ คมขำอาจารย์ประจำ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายธนิต อัศวะไพฑูรย์ดุริยางค์ศิลปิน ฝ่ายดนตรีไทย ส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการ
2. นายชนุดิส เกตุชรานักวิชาการละครและดนตรี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิม ทองลมูลผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ศิลปินอาวุโสกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ การคุณีพนักงานราชดนตรีไทย ดุริยางค์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธนิต อัศวะไพฑูรย์ดุริยางค์ศิลปิน ฝ่ายดนตรีไทย ส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการ
2. นายชนุดิส เกตุชรานักวิชาการละครและดนตรี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นางนางอินทิรา ศิลปบรรเลงที่ปรึกษาศูนย์นาฏศิลป์กรรมการ
3. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นางอินทิรา ศิลปบรรเลงที่ปรึกษาศูนย์นาฏศิลป์กรรมการ
3. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นางอินทิรา ศิลปบรรเลงที่ปรึกษาศูนย์นาฏศิลป์กรรมการ
3. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นางอินทิรา ศิลปบรรเลงที่ปรึกษาศูนย์นาฏศิลป์กรรมการ
3. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นางอินทิรา ศิลปบรรเลงที่ปรึกษาศูนย์นาฏศิลป์กรรมการ
3. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวีระ บัวงามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นางอินทิรา ศิลปบรรเลงที่ปรึกษาศูนย์นาฏศิลป์กรรมการ
3. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโยราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา บำรุงตนโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ กระจ่างเวชศึกษานิเทศก์ สพม.๒กรรมการ
3. นางบุญรัตน์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนวลจันทร์ กระจ่างเวชศึกษานิเทศก์ สพม.๒กรรมการ
2. นางอินทิรา บำรุงตนโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุญรัตน์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนวลจันทร์ กระจ่างเวชศึกษานิเทศก์ สพม.๒กรรมการ
2. นางอินทิรา บำรุงตนโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุญรัตน์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางนวลจันทร์ กระจ่างเวชศึกษานิเทศก์ สพม.๒กรรมการ
2. นางอินทิรา บำรุงตนโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุญรัตน์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
ทดสอบระบบศิลปะ ม.4-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ ปานจับโรงเรียนหอวังกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ ศรีใหญ่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
3. นางธัญญอัน เมืองสุวรรณ์โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ จันปุ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เจริญผลโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา อุทิศสารโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
2. นางสมจิตต์ เมฆาสุวรรณรัตน์โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสมร เจ๊ะกาเซาะโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
4. นางสาวณัติรฏา ศุกระกาญจน์โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศุภมาศ เพชรชูโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
2. นางสาวสุรียาภรณ์ ดวงดีโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนก พรหมมิตรโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
4. นางสาวเกณิกา สุรีย์มาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
2. นางพิธพร บุญปกโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวราตรี มหาศิริโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ นาครักษ์โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
5. นางสาวสัจจาพร เบญจาทิกุลโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
3. นางพรปวีร์ อระวีพรโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางวรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสราลี หมาดนุ้ยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
2. นางสาวมยุรี มิ่งมงคลโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
3. นางสาวนงพร จู่พิชญ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
4. นางมาลี ชลวัฒนะกุลโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางพัชรีย์ สิงห์บุตรโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
2. นางอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
3. นายปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุนโรงเรียนหอวังกรรมการ
4. นายณัฏฐนนท์ เติมดีโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางสาวเอราวัณ ทิพย์จันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบฐจมราชาลัยกรรมการ
6. นายนพพล เสียงกล่อม โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
8. นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจารุลักษณ์ โพธิอาสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2กรรมการ
2. นางสาวณิชาภา นพสันเทียะ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
3. นายภาวัติ โชติสุภาภณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล จารุอนันต์กุล โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ ล้วนอุดมศิริ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี สารนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
7. นายเสริมรัตน์ พันธุ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเสริมรัตน์ พันธุ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรรมการ
2. นางจารุลักษณ์ โพธิอาสน์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2กรรมการ
3. นางสาวณิชาภา นพสันเทียะ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
4. นายภาวัติ โชติสุภาภณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล จารุอนันต์กุล โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ ล้วนอุดมศิริ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวอัญชลี สารนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิโรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
2. นายนายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
3. นางภาสินี ลังประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
4. นายโอบบุญ โสรัจจ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไล สุขเกื้อ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
7. นางสาวสุการดา เล่ห์กล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศกรรมการ
2. นายนายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
3. นางภาสินี ลังประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
4. นางโอบบุญ โสรัจจ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไล สุขเกื้อ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
7. นางสาวสุการดา เล่ห์กล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเวชชกัล แก้วศรีหาวงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรรมการ
2. นางพัชราภา พรสวรรค์ โรงเรียนหอวังกรรมการ
3. นางสาวสายชล แสงจันทองโรงเรียนราชดำริ กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ แก้วลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ บรรจบ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรรมการ
6. นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร โรงเรียนนวมิทราชินูทิศเบญจมราชาลัยกรรมการ
7. นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐ โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
8. นางสาวณัฐรดา จันพาศรี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุภาพร สิงห์ยอง โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมนต์เทพ สุดใจ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรรมการ
2. นายศรรธรรศ กุลวงค์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรรมการ
3. นายอนุชา สุระถา โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ หอมเนียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
5. นางพัชรีย์ สิงห์บุตร โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
6. นางชเอม ชักชวน โรงเรียนสตรีนนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจ.ต. ฐิติ วงษ์ไพร โรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
2. นางสาวพรพิมล จารุอนันต์กุล โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์ โรงเรียนพุทธจักรวิทยากรรมการ
5. นางธัญทิพย์ ธีรธนโชติพงษ์ โรงเรียนราชดำริกรรมการ
6. นางนุสรา ฤกษ์สมโภชน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรรมการ
8. นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้ โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจ.ต. ฐิติ วงษ์ไพร โรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
2. นางสาวพรพิมล จารุอนันต์กุล โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์ โรงเรียนพุทธจักรวิทยากรรมการ
5. นางธัญทิพย์ ธีรธนโชติพงษ์ โรงเรียนราชดำริกรรมการ
6. นางนุสรา ฤกษ์สมโภชน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
8. นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้ โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายศิรสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
2. นายณัชภัค บุญเติมนิติกุล โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นายศุภกิจ ศรีวงศ์ชัย โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
4. นายมนตรี รัตนพจน์ โรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
6. นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
7. นางสาวภิญญาพัชญ์ เชิดรัตนะสกุล โรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบังกรรมการ
2. นายจิรเดช เกิดศิริ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ กันธมาลา โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
4. นางสาวนลินาสน์ พลเสน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
5. นายอิทธิพล เสาร์แดน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรรมการ
7. นางธันยธร ตวงวาสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธพล ทับลา โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นางอมรา คุ้มจันอัด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการ
3. นางวัชนี รอดกลาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
6. นางสาวปุณยนุช อภิชนพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัยกรรมการ
7. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์ โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายยุทธพล ทับลา โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นางอมรา คุ้มจันอัด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการ
3. นางวัชนี รอดกลาง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนพร โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
5. นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
6. นางสาวปุณยนุช อภิชนพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัยกรรมการ
7. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์ โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นายธนเดช ศักดิ์สุสรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรรมการ
3. นายปราณี นิลเหม โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรรมการ
4. นางสาวศรัญญา นาคจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ ชิสานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
6. นางปรียานุช ชัยสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
7. นายพีระเทพ กาวินชัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจุลพงษ์ ธูปพร โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายอิทธิพล เสาร์แดน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ชูศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
4. นางธันยธร ตวงวาสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามกรรมการ
6. นางฉันทนา วุฒิศิริพรรณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
7. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
8. นางสาววัลภา พูลสุข โรงเรียนหอวัง กรรมการ
9. นางสาวอังคณา ปัทมพงศา โรงเรียนหอวังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจุลพงษ์ ธูปพร โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายอิทธิพล เสาร์แดน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ชูศรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
4. นางธันยธร ตวงวาสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามกรรมการ
6. นางฉันทนา วุฒิศิริพรรณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
7. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
8. นางสาววัลภา พูลสุข โรงเรียนหอวัง กรรมการ
9. นางสาวอังคณา ปัทมพงศา โรงเรียนหอวังกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนพดล มั่นคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
2. นางสาวปรานิสา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายอัญชัน สุคาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สายยศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
5. นางสาวภิราภรณ์ ฝ่นเรือง โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชากรรมการ
7. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นางสาวมัณฑนา พรมรักษ์ โรงเรียนหอวังกรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ สินธุ์เกษมสุข โรงเรียนหอวัง กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายนพดล มั่นคง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
2. นางสาวปรานิสา ทองอ่อน โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายอัญชัน สุคาร โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สายยศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
5. นางสาวภิราภรณ์ ฝ่นเรือง โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชากรรมการ
7. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นางสาวมัณฑนา พรมรักษ์ โรงเรียนหอวังกรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ สินธุ์เกษมสุข โรงเรียนหอวัง กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายมนตรี สังข์โต โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
2. นางสาวนลินาสน์ พลเสน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐรดา จันทาศรี โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวชามาศ ดิศเจริญ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
6. นางสาวปานเทพิน อัศวธำรงกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนกรรมการ
7. นายอรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล โรงเรียนหอวัง กรรมการ
ทดสอบระบบการงาน ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลินี ฬาพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
2. นายกฤตพัชร์ รัตนสงฆ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
3. Mr.Ian Griffinโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิรุณ ติลภัทรกรรมการ
2. ดร.ชื่นสุมล บุนนาคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกรรมการ
3. Mr.Paul Judsonโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.Ian GriffinSiam Computer & Languageกรรมการ
2. นายสาธิต สมใจโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นางทิพย์รัตน์ เชยอักษรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. Mr.Alex Mc EwanSiam Computer & Languageกรรมการ
2. นางสาวจรินพรรณ ศรีสว่างโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
3. นางสาวปวีณา ฉายสุวรรณโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.PAUL DAVID NUGENTโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
2. Mr.JO DIONELA YEE โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
3. นางสาวณัฐชา บุญกระจ่างโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
4. MissMARIVIC DINO SANTIAGO โรงเรียนสตรีวิทยา 2กรรมการ
5. Mr.TOBIAS JOHANSSONโรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสุพิณ ศรีสุรินทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวพิรุณ ติลภัทรศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางสาวมนนิภา พฤกษพงษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. Mr.Ian Griffinอาจารย์จากบริษัทสยามคอมพิวเตอร์กรรมการ
5. ผศ.ธัญญวัฒน์ ตรีเนตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. Mr.Stephen Humphreyโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร์ เรืองรัตน์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
3. นางบุษกร วิเศษสมบัติโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. Mr.Daniel Thomas Prattโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
2. นางสาวมนนิภา พฤกษพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกาญจนา คำพวงโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
ทดสอบระบบภาษาต่างประเทศ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางศิริณี บุญปถัมภ์กรรมการ
2. นางวรรณภา เขียวคำจีนกรรมการ
3. นางประไพ เชื้อสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสมาน สมานศักดิ์ศิริกรรมการ
2. นางสุวรรณี เฉวียงหงษ์กรรมการ
3. นายปัญญา อินทร์ใจเอื้อกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ กิตติสุนทรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านกรรมการ
2. นายสิทธิพร กุลวโรตตมะนักเขียนการ์ตูนกรรมการ
3. รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์นักเขียน,นักเล่านิทานสำหรับเด็ก กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสละ นาคบำรุงศิลปิน, นักวาดการ์ตูนกรรมการ
2. นางภารดี พรขจรกิจกุลผู้ช่วยเลขานุการสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตร สุวภาพเลขานุการกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวพัชรี ลินิฐฎาอุปนายก สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางวารุณี ลำยองโรงเรียนวัดนวลนรดิษกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. ดร.พัชรี ลินิฐฎาอุปนายก สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นางวารุณี ลำยองโรงเรียนวัดนวลนรดิษกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายธงชัย อินทรพาณิชย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินเดชาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ กันสิทธิ์ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ วัฒนเขจรครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ติ้งดำนักศึกษาฝึกประสบการณ์กรรมการ
6. นายนันทศักดิ์ สืบสมครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
7. นางศศิธร ช่างสุวรรณครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายธงชัย อินทรพาณิชย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศบดินเดชาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ กันสิทธิ์ครูโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ วัฒนเขจรครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ติ้งดำนักศึกษาฝึกประสบการณ์กรรมการ
6. นายนันทศักดิ์ สืบสมครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
7. นางศศิธร ช่างสุวรรณครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษร บัวทองโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
2. นางมลิวัลย์ ทองเทพโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
3. นายคณิน ฉัตรชยานุสรณ์เจ้าหน้าที่สำนักกิจกรรมสังคม บริษัทซี.พี.ออลล์จำกัดกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางผกาวัลย์ แทบประสิทธิ์โรงเรียนอัสสัมชัญกรรมการ
2. นางบุญเรือน รัฐวิเศษโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
3. นายคณิตพงษ์ จิตต์มณีรัตน์กรรมการจากสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทยกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง สมานรักษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แสงงามครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวิจิตรา ทัพพรหมครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔กรรมการ
4. นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
5. นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็งครูโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสมหวัง สมานรักษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แสงงามครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางวิจิตรา ทัพพรหมครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔กรรมการ
4. นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
5. นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็งครูโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
ทดสอบกินกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สีสังข์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา โฆมานะสินนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางเอมอร คะเณย์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
4. นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ สีสังข์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา โฆมานะสินนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวเอมอร คะเณย์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
4. นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สีสังข์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา โฆมานะสินนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวเอมอร คะเณย์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
4. นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ สีสังข์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา โฆมานะสินนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวเอมอร คะเณย์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
4. นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางสาวปอแก้ว ครุฑนาคนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ สีสังข์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา โฆมานะสินนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวเอมอร คะเณย์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
4. นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สีสังข์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา โฆมานะสินนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวเอมอร คะเณย์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
4. นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สีสังข์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา โฆมานะสินนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวเอมอร คะเณย์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
4. นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สีสังข์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา โฆมานะสินนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวเอมอร คะเณย์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
4. นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สีสังข์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา โฆมานะสินนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวเอมอร คะเณย์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
4. นายพฤทธณัฏฐ์ พรมรัตน์นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางปอแก้ว ครุฑนาคนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
ทดสอบระบบเรียนร่วม ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ สุขชุมโรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางสาวแสนสุข ศิลปกุลโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาววิลัย นัยเนตรโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาววิลัย นัยเนตรโรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ สุขชุมโรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาวแสนสุข ศิลปกุลโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ สุขชุมโรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางสาวแสนสุข ศิลปกุลโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาววิลัย นัยเนตรโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ สุขชุมโรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางสาวแสนสุข ศิลปกุลโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาววิลัย นัยเนตรโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ สุขชุมโรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางสาวแสนสุข ศิลปกุลโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาววิลัย นัยเนตรโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ สุขชุมโรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางสาวแสนสุข ศิลปกุลโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาววิลัย นัยเนตรโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ สุขชุมโรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ ธรรมวีระพงษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางสาวแสนสุข ศิลปกุลโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาววิลัย นัยเนตรโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์โรงเรียนราชดำริกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพบูลย์ สุขชุมโรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา ลิขิตวงศ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางอุทุมพร เจริญสุขโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาววิภาจารี สมจิตโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เทศเวศโรงเรียนราชดำริกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพบูลย์ สุขชุมโรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีสุดา ลิขิตวงศ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางอุทุมพร เจริญสุขโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เทศเวศโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางสาววิภาจารี สมจิตโรงเรียนราชดำริกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา ทองสีไพลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
2. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวสโรชา ชูช่วยโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นายคำรณ ติ๊บแก้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภา ทองสีไพลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวสโรชา ชูช่วยโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นายคำรณ ติ๊บแก้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา ทองสีไพลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวสโรชา ชูช่วยโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นายคำรณ ติ๊บแก้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา ทองสีไพลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวสโรชา ชูช่วยโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นายคำรณ ติ๊บแก้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา ทองสีไพลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวสโรชา ชูช่วยโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นายคำรณ ติ๊บแก้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภา ทองสีไพลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวสโรชา ชูช่วยโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นายคำรณ ติ๊บแก้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา ทองสีไพลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวสโรชา ชูช่วยโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นายคำรณ ติ๊บแก้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภา ทองสีไพลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย อธิยะโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวสโรชา ชูช่วยโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นายคำรณ ติ๊บแก้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2กรรมการ
5. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนิดา ชิดสินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ฤทธิโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ เสาวรสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางนันทวัฒน์ ทุมมานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนิดา ชิดสินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ฤทธิโชติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ เสาวรสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
5. นางนันทวัฒน์ ทุมมานนท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์เทพลีลากรรมการ
3. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์เทพลีลากรรมการ
4. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์เทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมเดช เหมะธุลินโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางนงพังงา บรรลือศักดิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวยุพิน โพธิรัตน์โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]