หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 37 56 42
2 154 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม, 1 1 1
3 008 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 39 75 46
4 016 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 45 81 49
5 017 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 83 198 119
6 156 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, 2 2 2
7 034 โรงเรียนนนทรีวิทยา 37 85 40
8 141 โรงเรียนนนทรีวิทยา, 1 3 1
9 030 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 76 144 102
10 033 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 60 151 82
11 029 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 52 117 74
12 160 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, 0 0 0
13 031 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 76 181 108
14 032 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 55 100 70
15 159 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, 1 40 4
16 035 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 69 118 80
17 036 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 74 172 94
18 037 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 86 193 112
19 137 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), 1 1 1
20 158 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, 1 1 1
21 043 โรงเรียนบางกะปิ 55 94 66
22 042 โรงเรียนปทุมคงคา 41 54 42
23 049 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 88 233 144
24 151 โรงเรียนพรตพิทยพยัต, 2 30 2
25 056 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 42 77 55
26 048 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 37 69 48
27 063 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 34 55 42
28 070 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 34 73 50
29 068 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 58 115 87
30 140 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ทดสอบแก้ไข 0 0 0
31 060 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 35 55 39
32 155 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม, 1 1 1
33 065 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 20 32 21
34 066 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 22 55 32
35 150 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง, 1 3 2
36 074 โรงเรียนราชดำริ 18 22 21
37 078 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 48 93 58
38 079 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 63 226 76
39 080 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 39 96 50
40 148 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, 1 3 1
41 076 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 52 97 66
42 057 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 78 132 88
43 059 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 36 42 38
44 153 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม, 1 1 1
45 081 โรงเรียนศรีพฤฒา 52 95 68
46 147 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒรามฯ, 1 3 1
47 055 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 35 64 48
48 077 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ 101 179 130
49 152 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ, 3 3 3
50 061 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 94 209 140
51 145 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย, 2 2 2
52 067 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 63 132 78
53 062 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 67 144 74
54 149 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, 1 1 1
55 073 โรงเรียนสารวิทยา 85 166 101
56 064 โรงเรียนสิริรัตนาธร 63 161 69
57 075 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 76 172 95
58 071 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 50 108 63
59 058 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 65 107 71
60 072 โรงเรียนหอวัง 77 126 98
61 146 โรงเรียนหอวัง, 2 2 2
62 009 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 34 75 41
63 020 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 56 101 72
64 157 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, 2 2 2
65 021 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 42 68 60
66 022 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 53 83 61
67 023 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 17 28 24
68 024 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 28 45 32
69 027 โรงเรียนเทพลีลา 44 75 55
70 028 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 86 203 119
71 069 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 59 107 75
72 005 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธในพระอุปถัมภ์ 0 0 0
73 006 โรงเรียนกานดา 0 0 0
74 104 โรงเรียนจำนงค์วิทยา 0 0 0
75 010 โรงเรียนฉัตรวิทยา 0 0 0
76 011 โรงเรียนชินวร 0 0 0
77 014 โรงเรียนดรุณพัฒน์ 0 0 0
78 015 โรงเรียนดลวิทยา 1 0 0
79 115 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา 0 0 0
80 025 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 0 0
81 026 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 0 0 0
82 120 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 0 0 0
83 114 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 0 0 0
84 038 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 0 0 0
85 039 โรงเรียนบางกอกพัฒนา 1 2 2
86 041 โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา 0 0 0
87 040 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 0 0 0
88 044 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 0
89 106 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 0 0 0
90 045 โรงเรียนปัญจทรัพย์มีนบุรี 0 0 0
91 109 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 0 0 0
92 082 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1 0 0
93 050 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0
94 051 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
95 110 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 0 0 0
96 098 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 0 0 0
97 107 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
98 053 โรงเรียนภักดีวิทยา 0 0 0
99 054 โรงเรียนภูมิไพโรจน์์วิทยา 0 0 0
100 136 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 10 13 11
101 092 โรงเรียนมาเรียลัย 0 0 0
102 090 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 0 0 0
103 088 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 0
104 096 โรงเรียนวรมงคล 0 0 0
105 125 โรงเรียนวังเด็กพัฒนา 0 0 0
106 142 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 7 8 8
107 122 โรงเรียนวาสุเทวี 0 0 0
108 112 โรงเรียนศิลปวัฒนา 0 0 0
109 123 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 0 0 0
110 118 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
111 089 โรงเรียนสหะพาณิชย์ปุณณวิถี แผนกสามัญ 0 0 0
112 099 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 0 0 0
113 095 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 0 0 0
114 094 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 0 0 0
115 093 โรงเรียนสารสาสน์์วิเทศร่มเกล้า 0 0 0
116 091 โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 0 0
117 083 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 0 0 0
118 087 โรงเรียนอมาตยกุล 0 0 0
119 119 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
120 124 โรงเรียนอัสสละฟียะห์ วิทยาลัย 0 0 0
121 135 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1 2 1
122 085 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 1
123 084 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 0 0 0
124 105 โรงเรียนอำนวยพิทยา 0 0 0
125 012 โรงเรียนเซนต์จอห์น 0 0 0
126 097 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
127 116 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 0 0 0
128 013 โรงเรียนเซนต์เทเรซ่า 0 0 0
129 113 โรงเรียนเซนต์ไมเคิ้ล 0 0 0
130 018 โรงเรียนเด็กสากล 0 0 0
131 019 โรงเรียนเด็กสากลนิมิตรใหม่ 0 0 0
132 117 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 0 0 0
133 121 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 0 0
134 086 โรงเรียนเพชรรัตน์ ในพระอุปถัมภ์ 0 0 0
135 052 โรงเรียนเพ็ญสมิทธิ์ 0 0 0
136 108 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 0 0 0
137 111 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ 0 0 0
138 046 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 0 0 0
139 126 โรงเรียนประชานิเวศน์ 0 0 0
140 047 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีบุญเรือง 0 0 0
141 102 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 0 0 0
142 103 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 0 0 0
143 101 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 0 0 0
144 100 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 0 0 0
145 143 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 3 4 2
รวม 2885 5868 3668
9536

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]