หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ช่วยเหลือ สามารถ โรงเรียนปทุมคงคา รองประธานอำนวยการ  
2 นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รองประธานอำนวยการ  
3 นางสาวสุปรานี ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รองประธานอำนวยการ  
4 นายสุนันทรัพย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม รองประธานอำนวยการ  
5 นายวีระชัย สิทธิโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ รองประธานอำนวยการ  
6 นางสาวพรพชร สุนทรนนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รองประธานอำนวยการ  
7 นายรื่น หมื่นโกตะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการอำนวยการ  
8 ว่าที่ร้อยโทอุดม ถุงทรัพย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการอำนวยการ  
9 นายบุญฤทธิ์ รุ่งเรือง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกิจกรรมห้องสมุด ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
10 นายสำรวย ไชยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
11 นาวาอากาศตรี หญิง พิมพร เทียมอุดม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
12 นายชัยณรงค์ เทียนสีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
13 นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
14 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
15 นายบันลือชัย ผิวสานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
16 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
17 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
18 นายชาญชัย โรจนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
19 นางแวดาว วรัญญานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
20 นางปนัดดา หนุนภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
21 นายมนูญ พรชนะรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
22 นางผุสดี เสียงหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
23 นายจิรศักดิ์ ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
24 นายปราโมทย์ วรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
25 นางเยาวนาท สุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
26 นายสาคร กฤษดารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
27 นางสาวธันยภัทร์ ไชยทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
28 นางสาวภูริตา มีวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
29 นายสุวรรณ สีหาอาจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
30 นายวิทูรย์ รัตนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน  
31 นางนงลักษณ์ สุริยะฉันทนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
32 นางจิรภา ไหลสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
33 นางจิตตรัตน์ วงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
34 นางจุรีย์รัตน์ จิ๋วพัฒนกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
35 นางสาวสุรีย์รัตน์ สวัสดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
36 นางเพ็ญแข เมืองนก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
37 นางกนิษฐา อุ่นอนันต์ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
38 นายพงศกร นาคไทย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
39 นางวันวิสา พริพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
40 นายประวิช จงรักษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
41 นางจารุนันท์ ทองทวี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
42 นางสาวจุฑาทิพ แสงโนรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
43 นายวรวุฒิ ถาวรพานิช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
44 นางขนิษฐา มะมิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
45 นายปราโมทย์ สัจจา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
46 นางศิวพร ทัตตะทองคำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
47 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
48 นางสาวรัชนี คุ้มสวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
49 นางสาวจรัญญา ทุมพร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
50 นายสรชัย จักษุมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
51 นางสาวธีรญาดา สุทธิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
52 นางสาววรรณรวี วงษ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
53 นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะเกียรติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
54 นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประธานกรรมการอำนวยการ  
55 นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์ โรงเรียนศรีพฤฒา ประธานกรรมการอำนวยการ  
56 นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการอำนวยการ  
57 ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประธานกรรมการอำนวยการ  
58 สมมติลำดับ1 อำนวยการ คนอำนวยการ  
59 นายประจวบ อินทรโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รองประธานกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน  
60 นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง รองประธานกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน  
61 นายธนบดี จอมศรีกระยอม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
62 นายณัฐพงศ์ แสงสิริไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
63 นางสาวสุวภี อุ้ยนอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
64 นางกุลจิรา เหมือนสุทธิวงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
65 นางทัศนีย์ ชลายน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
66 นางศิริลักษณ์ ธรรมศาล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
67 นางสาวพุธวรรณ เอมนางนอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
68 นายธรรมรัตน์ ชูทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
69 นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
70 นายเชิดศักดิ์ วิลาวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
71 นายนิวัฒน์ หน่างเกษม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
72 นางสาวสุชาดา ศรีนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
73 นายศุภชัย เพ็ชร์รัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
74 นางสาวนวพา จันทะสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
75 นางสาวเบ็ญจวรรณ คำภิรักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
76 นางสาวจินตนา รอรักกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
77 นางสาวอนงค์นาท จิตรหาญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
78 นางสาวอรอุมา วิโย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
79 นางสาววรินท์พร ฉัตรพลกิตติ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการจัดการแข่งขัน  
80 นายแสงเพชร คูหาเรืองรอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรรมการจัดการแข่งขัน  
81 นายวัชรชัย นาคเนียม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
82 นายทนง นคร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการจัดการแข่งขัน  
83 นายเกียรติวงศ์ ชมเมืองมิ่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
84 นางวรรณดี จิตต์จนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการจัดการแข่งขัน  
85 นางสาวภิญญดา ศรีธนาโสดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการจัดการแข่งขัน  
86 นายประพันธ์ ขจัดภัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการจัดการแข่งขัน  
87 นายวรพงษ์ ระไหวพรมราช ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการจัดการแข่งขัน  
88 นางสาววรรษมน ม่วงสวย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการจัดการแข่งขัน  
89 นายอาทิตย์ อ่อนพุทธา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการจัดการแข่งขัน  
90 นางสาวภัสสรณ์กัญจน์ ขวัญอ่อน ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการจัดการแข่งขัน  
91 นางสาวเอื้อง ศรีทะวรรณ์ ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการจัดการแข่งขัน  
92 นางสาวคัดนางค์ บัวเทศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเนคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสทัศนศึกษา  
93 นายธรรมรงค์ เอียดรอด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสทัศนศึกษา  
94 นายกฤษณะ จุลจังหรีด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ และโสทัศนศึกษา  
95 นางกาญจนา หงษ์วิไล ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
96 นายณัฐพงศ์ แสงสิริไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน  
97 นางสุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ วิทยากรพิเศษ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล ม.๑ - ม.๖  
98 นายเกียรติภูมิ ชาภักดี สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล ม.๑ - ม.๖  
99 นางวัณนภา บุญมา โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภช ลาดกระบัง กรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล ม.๑ - ม.๖  
100 นายนิวัฒน์ หน่างเกษม โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรรมการตัดสินการแข่งขันสวดมนต์แปล ม.๑ - ม.๖  
101 นางสาวเกษร บัวทอง ครูบรรณารักษ์โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นางสาวนุชสรา วรดิสพรพงษ์ ครูบรรณารักษ์โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
103 นายชาลี สอนนุต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการฝ่ายสถานที่  
104 ครูฌานธิษณ์ เบียดกลาง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการฝ่ายสถานที่  
105 นายประวิช จงรักษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นางขนิษฐา มะมิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นายธมกร ยาหลง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นางขนิษฐา มะมิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม  
109 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม  
110 นายธมกร ยาหลง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม  
111 นางสาววรรณรวี วงษ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม  
112 นางสาวกรรณิกา อัจฉริยะเกียรติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม  
113 นางสาวสุวภี อุ้ยนอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการ  
114 นายปราโมทย์ สัจจา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการ  
115 นายธมกร ยาหลง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการ  
116 นางสาวรัชนี คุ้มสวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการ  
117 นางสาวกานต์ชนก โมราทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
118 นายอธิวัฒน์ มะมิง ครูงานแนะแนว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
119 นางสาวประภาพรรณ แก้วเหมือน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
120 นายอดิศักดิ์ ทิสานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
121 นางสาวรัชนี คุ้มสวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
122 นางสาวจุฑาทิพ แสงโนรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
123 นางสาวรรณรวี วงษ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
124 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
125 นางเฉลิม สำราญสุข นักพัฒนาโรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
126 นายสวัสดิ์ ชมเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
127 นายวิรัช สิทธิจารย์ เจ้าหน้าที่งานโสตฯ กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
128 นางสาวสุวภี อุ้ยนอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน  
129 นางสาวเกษร บัวทอง ครูบรรณารักษ์โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน  
130 นางขนิษฐา มะมิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายประสานงาน  
131 นางสาวธีรญาดา สุทธิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
132 นางสาวรัชนี คุ้มสวัสดิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
133 นายสรชัย จักษุมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
134 นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม  
135 นางนัยนา จิตรรังสรรค์ ครู คศ.3 โรงเรียนเทพลีลา กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม  
136 นางธมลวรรณ หลิมวงศ์ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม  
137 นางลัดดาวรรณ โควาเจริญธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
138 ว่าที่พันตรีพีรเดช รัตนวิชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการและเลขานุการ  
139 ว่าที่พันตรีพีรเดช รัตนวิชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการและเลขานุการ  
140 นายสาคร กฤษดารัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
141 นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการและเลขานุการ  
142 นางธัญมัย แฉล้มเขตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรรมการและเลขานุการ  
143 Mr.Rick Grammatica Siam Computer & Language กรรมการตัดสิน  
144 Mr.Derek White Siam Computer & Language กรรมการตัดสิน  
145 Mr. Chris Hastings Siam Computer & Language กรรมการตัดสิน  
146 Mr.Mathew Minton Siam Computer & Language กรรมการตัดสิน  
147 นางศิริกุล นพรัตน์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม คณะกรรมการการดำเนินงาน  
148 นางจิระวรรณ คงชื่นชอบ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม คณะกรรมการการดำเนินงาน  
149 นางสาวณัฐณรัณ คุ้มวงศ์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม คณะกรรมการการดำเนินงาน  
150 นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรรมการ  
151 นางเตือนใจ ปิ่นนิกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรรมการ  
152 นายรังสรรค์ นกสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรรมการ  
153 นางสาวพัชรี ลินิฐฎา อุปนายก สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย กรรมการ  
154 คุณพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์ บรรณารักษ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กรรมการ  
155 นางวารุณี ลำยอง บรรณารักษ์โรงเรียนวัดนวลนรดิษ กรรมการ  
156 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ข้าราชการบำนาญ, นักเขียนอิสระ กรรมการ  
157 นายสุเทพ กิตติสุนทร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่าน กรรมการ  
158 นายสิทธิพร กุลวโรตตมะ นักเขียนการ์ตูน กรรมการ  
159 นางมลิวัลย์ ทองเทพ หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
160 นางสาวเกษร บัวทอง หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนนนทรีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
161 นางสาวสาวิตรี พัศชะสีห์ บรรณารักษ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
162 นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
163 นายไพบูล์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ประธานกรรมการ  
164 นางสาวพิมพ์เพชร แพทยานนท์ บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  
165 ว่าที่ร.ต.ชัยยา ช่วยไชศรี โรงเรียนศรีพฤฒา คณะกรรมการอำนวยการ  
166 นางชูศรี พรมจันทร์ โรงเรียนศรีพฤฒา คณะกรรมการอำนวยการ  
167 นางนพสร แก้วยศ โรงเรียนศรีพฤฒา คณะกรรมการอำนวยการ  
168 นางศุภลักษณ์ กวีตา โรงเรียนศรีพฤฒา คณะกรรมการอำนวยการ  
169 ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รองประธานกรรมการ  
170 นายพันธ์ศักดิ์ นิ่มพานิช โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ปรึกษา  
171 นายประดิษฐ์ แก่นหอม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ปรึกษา  
172 นางสิริบังอร พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ปรึกษา  
173 นายเจริญ นวลมี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ปรึกษา  
174 นางวรรณา คล้ายแจ้ง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ปรึกษา  
175 นางนัยนา ประเสริฐแสง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ปรึกษา  
176 นางถวิล เกตุแก้ว โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ที่ปรึกษา  
177 นางจิระนิตย์ สายจันทร์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
178 นางทัศณีย์ จิรอังกูรสกุล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
179 นางภาวิณี วิสมล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
180 นางพัชรี อ่อนแก้ว โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
181 นายสมภพ พิกุลประยงค์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
182 นางนุชนาถ จั่นงาม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
183 นางเกษสินี ปานสีนุ่น โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
184 นางศศิธร โพธินิยม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
185 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
186 นายคุณัชย์ เก่าเงิน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
187 นางสาวเพชรมณี สังกรณีย์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
188 นายวรรณยุทธ สิมมา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
189 นายปัญญา จันทวงษ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินงาน  
190 นางมยุรี ปัญจานุธารส โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดำเนินงาน  
191 นางมัณฑนาภรณ์ ปิยภัทร์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดำเนินงาน  
192 นางอาภรณ์ ศิริวงศ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดำเนินงาน  
193 นายสมชิด อัศวรังษี โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดำเนินงาน  
194 นายวัชรพงษ์ วงษ์สะอาด โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดำเนินงาน  
195 นายสุรัตน์ชัย อมฤทธิ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ดำเนินงาน  
196 นางศุภลักษณ์ กวีตา โรงเรียนศรีพฤฒา ดำเนินงาน  
197 นางศิริรัตน์ ปั้นเปรม โรงเรียนศรีพฤฒา ดำเนินงาน  
198 นางนพสร แก้วยศ โรงเรียนศรีพฤฒา ดำเนินงาน  
199 นายจรัญ สนนุกิจ โรงเรียนศรีพฤฒา ดำเนินงาน  
200 นางนันท์สินี อุปพงศ์ โรงเรียนศรีพฤฒา ดำเนินงาน  
201 นางนันทพร สท้านโยธิน โรงเรียนศรีพฤฒา ดำเนินงาน  
202 นางสาวสุณัฐชา พิมสารี โรงเรียนศรีพฤฒา ดำเนินงาน  
203 นายกษิต์เดช สีหะ โรงเรียนศรีพฤฒา ดำเนินงาน  
204 นางสาวสิริกุล แหวนมุข โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
205 นางสาวกนกภัทร พึ่งน้อย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
206 นางสาวนงนุช ร่วมรักษ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
207 นายอาชวินทร์ กัญญสกุล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
208 นางสาวบุญยานุช ผาสุก โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
209 นางสาวมลฐิตา กลางณรงค์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
210 นางสาววิลาสินี ชูชื่น โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
211 นางสาวอาภาวดี ทิพย์ราพันธ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
212 นางสาวศศิธร เมืองมูล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
213 น.ส.อุดมลักษณ์ ด่านกำชัย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
214 นางสาวชุติภา ผลผลา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
215 นางสาวจิตสุภา กุดนอก โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
216 นางสาวธัญญาลักษณ์ เรือง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
217 นางสาวณัฐชญานันท์ ศรีเชาวลิตเดชา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
218 นางสาวสุมล เสวตสมบูรณ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
219 นางสาวปานทิพย์ ปานเกิดผล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
220 นางสาวจันจิรา เพ็ชระ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
221 นายศรรธรรศ กุลวงศ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
222 นายปฐมพงษ์ เอื้ออำนวย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
223 นายปราโมทย์ เสวกสูงเนิน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
224 นางสาวทวีภรณ์ โคตรพันธ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
225 นางสาวกนกวรรณ งามสนิท โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
226 นายอรุณ คล้ายชัง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
227 นายปรีดา ศรีทาเวช โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
228 นางสาวกนกวรรณ คำมุง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
229 นายอธิป ผิวงาม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
230 นายอภิชาติ จินพละ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
231 นางจิราภรณ์ สุวงศ์ศักดิ์ศรี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
232 นางสาววรรษมล สรวงเกษม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
233 นางอัมรา อินโอภาส โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กำกับห้องการแข่งขัน  
234 นายวัชเรนทร์ วิเศษวงษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำกับห้องการแข่งขัน  
235 นายจักรพันธ์ หวังวิวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำกับห้องการแข่งขัน  
236 นางสาวเพชรรินทร์ แทนคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำกับห้องการแข่งขัน  
237 นายทศพล เปียแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำกับห้องการแข่งขัน  
238 นางสาวสุพรพรรณ ธีรวัฒน์วรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำกับห้องการแข่งขัน  
239 นางสาวสุภาวดี ไชยศรีษะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำกับห้องการแข่งขัน  
240 นางสาวสุกัญญา ปักษาทอง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประเมินผล  
241 นายวิศรุต แสงภู่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประเมินผล  
242 นางสาวโสทิพย์ สุนทรวงษ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประเมินผล  
243 นางเยาวพร ตรางา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประเมินผล  
244 นางสาวนงนุช มธุรส โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประเมินผล  
245 นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประเมินผล  
246 นางสาวสโรชิน นาคเกตุ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประเมินผล  
247 นายอุกฤษณ์ บุญทัน โรงเรียนศรีพฤฒา ประเมินผล  
248 นางจันทร์เพ็ญ เมืองสง โรงเรียนศรีพฤฒา ประเมินผล  
249 นางสาวศิรินญา แสงบัวเผื่อน โรงเรียนศรีพฤฒา ประเมินผล  
250 นางสาวพรทิพย์ สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนศรีพฤฒา ประเมินผล  
251 นางปาริชาติ วีระพันธุ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ลงทะเบียน  
252 นางจิราพร ควบพิมาย โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ลงทะเบียน  
253 นางสาวรัตนา ภิญโย โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ลงทะเบียน  
254 นางสาวศศิธร ใบทับทิม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ลงทะเบียน  
255 นางสาวอารี ไพเราะ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ลงทะเบียน  
256 นางกฤษณา สุภาพักตร์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ลงทะเบียน  
257 นางเยาวภา เจริญบุญ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ลงทะเบียน  
258 นางนันทพร สท้านโยธิน โรงเรียนศรีพฤฒา ลงทะเบียน  
259 นางสาวดารารัตน์ สงฆ์รักษา โรงเรียนศรีพฤฒา ลงทะเบียน  
260 นางสาวมุกดา อินต๊ะจัง โรงเรียนศรีพฤฒา ลงทะเบียน  
261 นางสาวกานต์พิชชา แสงศรี โรงเรียนศรีพฤฒา ลงทะเบียน  
262 นางสาววธัญญา พูลเพิ่ม โรงเรียนศรีพฤฒา ลงทะเบียน  
263 นายภัทรฉัตร ทองเอก โรงเรียนศรีพฤฒา ลงทะเบียน  
264 นางสาวจีรนันท์ ด้วนรู้ที่ โรงเรียนศรีพฤฒา ลงทะเบียน  
265 นางสาวจิตตวิสุทธิ์ ปิ่นทอง โรงเรียนศรีพฤฒา ลงทะเบียน  
266 นางสาวชิสาพัชร นะพล โรงเรียนศรีพฤฒา ลงทะเบียน  
267 นางสาวกิ่งดาว มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ลงทะเบียน  
268 นางสาววันวิสา บรรจง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ลงทะเบียน  
269 นางสาวปรินทร์นภา ทองแดง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ลงทะเบียน  
270 นางสาวจารุวรรณ จันทร์นวล เลขานุการกลุ่มสาระสังคม ประชาสัมพันธ์  
271 นางขนิษฐา อนุเทียนชัย โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประชาสัมพันธ์  
272 นางภัทรินทรา จันทมาศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประชาสัมพันธ์  
273 นางนาราพรรธน์ เจริญทองทิพย์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประชาสัมพันธ์  
274 นางสุวรรณี เตชะกฤตธีรนันท์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สวัสดิการ  
275 นางสาวพูลศร๊ รอดพาล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สวัสดิการ  
276 นางวราภรณ์ หลงเจริญ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สวัสดิการ  
277 นางวัจนา ไชยยนต์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สวัสดิการ  
278 นางสัจจาพร เบญจาธิกุล โรงเรียนศรีพฤฒา สวัสดิการ  
279 นางวรินษ์ยา พลไพรรินทร์ โรงเรียนศรีพฤฒา สวัสดิการ  
280 นางสุมาลัย บุญนำพา ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สวัสดิการ  
281 นางสาวทวีพร ปทุมมา ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สวัสดิการ  
282 นายกร จำเริญนุสิทธิ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สวัสดิการ  
283 นางสาวบุศรินทร์ เสือป่า ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สวัสดิการ  
284 นางชุติมา จันทนา ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สวัสดิการ  
285 นางแคทลียา เปี่ยมแสง ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สวัสดิการ  
286 นางสาวกรกมล กางโสภา ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สวัสดิการ  
287 นางสาววิลาวัณย์ ทัศนัย ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สวัสดิการ  
288 นางรังสิมา เสมาขันธ์ เลขานุการสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สวัสดิการ  
289 นางสาววรัญญา อังศุธรารัตน์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง งบประมาณ  
290 นางบุญศิริ สังขศิลา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง งบประมาณ  
291 นางสาวผาณิต สุขพัฒน์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย งบประมาณ  
292 นายกัมพล สุขพิชกิจ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปฏิคม  
293 นางสาวพรนัชชา สิงห์สีทา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปฏิคม  
294 นางสาวขนิษฐา ด้วงเกตุ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปฏิคม  
295 นางสาวฐิตาภา วิลัยศิลป์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปฏิคม  
296 นางจิรฐา ตั้งสุข โรงเรียนศรีพฤฒา ปฏิคม  
297 นางสาวศิรินญา แสงบัวเผื่อน โรงเรียนศรีพฤฒา ปฏิคม  
298 นางสาวพรทิพย์ สังศรีอินทร์ โรงเรียนศรีพฤฒา ปฏิคม  
299 นางสาวสุมิตรา คณะแพง โรงเรียนศรีพฤฒา ปฏิคม  
300 นายนิกร สาธุชาติ โรงเรียนศรีพฤฒา ปฏิคม  
301 นางวัลลภา จันทร์ศรีเจริญ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
302 นางฉันทนา สุดสาย ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
303 นางสมลักษณ์ ประสาทเขตต์การ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
304 นางสาวบุศรา สอนหลักทรัพย์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
305 นางสาวอัจราภรณ์ เฉลิมชัย ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
306 นางพยองศรี สุวณิช ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
307 นายประทีป วงศ์รักษา ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
308 นางสาววนฤดี แสงอันประเสริฐ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
309 นางสาวพาขวัญ แก้วบัวดี นักศึกษาฝึกสอน/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
310 นางสาวนารีรัตน์ ชูสุข นักศึกษาฝึกสอน/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
311 นางสาวปุณยวัจน์ วรรณคาม นักศึกษาฝึกสอน/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
312 นางสาวดวงใจ ไทยจันทึก นักศึกษาฝึกสอน/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
313 นางสาวอัจฉรา สีชมภู นักศึกษาฝึกสอน/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
314 นางสาวสุภารัตน์ กุมมาร นักศึกษาฝึกสอน/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ปฏิคม  
315 นายปฐม ศิริเวทิน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โสตทัศนูปกรณ์  
316 นายชัยวัฒน์ กัลปพฤกษ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โสตทัศนูปกรณ์  
317 นายเอกสิทธิ์ วงษ์บุญหนัก โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โสตทัศนูปกรณ์  
318 นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โสตทัศนูปกรณ์  
319 นายจรัญ สนนุกิจ โรงเรียนศรีพฤฒา โสตทัศนูปกรณ์  
320 นายจกิจ สระอุบล โรงเรียนศรีพฤฒา โสตทัศนูปกรณ์  
321 นายเจริญ จันทร์ประทุม โรงเรียนศรีพฤฒา โสตทัศนูปกรณ์  
322 จ่าอากาศตรีฐิติ วงษ์ไพร โรงเรียนศรีพฤฒา โสตทัศนูปกรณ์  
323 นายกวีชาติย์ กมลประเสริฐสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โสตทัศนูปกรณ์  
324 นายสรายุทธ จ้อยเล็ก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โสตทัศนูปกรณ์  
325 นายอนุรักษ์ บุญมาก ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โสตทัศนูปกรณ์  
326 นายภัสพงษ์ โพธิ์เมือง ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โสตทัศนูปกรณ์  
327 นายกานต์ชนก สุขสมบูรณ์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โสตทัศนูปกรณ์  
328 นายฐานิสร์ จงสมเจตน์อุดม ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โสตทัศนูปกรณ์  
329 นายนพคุณ เกรียงศักดานุกูล ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย โสตทัศนูปกรณ์  
330 นางสุมนา ธิกุลวงษ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา อำนวยการ  
331 นายเรวัช สำลีอ่อน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา อำนวยการ  
332 นายปฏิวัติ วัดตูม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา อำนวยการ  
333 นายวิจิตร แก้วแพง รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
334 นายวีระพงษ์ พรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
335 นายสรศักดิ์ แพทย์คดี รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
336 นางสุกัญญา เพชรรัตน์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
337 นางสุกัญญา หอมเทียน ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
338 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เปี่ยมแสง ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
339 นายอัคคภาคย์ ยงยุทธ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
340 นางสุรภี จันทพันธ์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
341 นางรัชนี สิทธิเขตรกรณ์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
342 นายมนู พุทธิเมธากุล ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
343 นางวรรณา พุทธิเมธากุล ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
344 นายชาตรี และมัน ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
345 นางสาวเบ็ญจมาศ สันประเสริฐ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
346 นางเสริมสุข เปลี่ยนเดชา ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อำนวยการ  
347 นางสาวผกามาศ หมอกมัว โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สถานที่  
348 นายธัชวินทร์ โพธิ์ไทร โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สถานที่  
349 นายรัฐจักร ชูแช่ม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สถานที่  
350 นายสมเกียรติ วัฒนปรีชากุล โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สถานที่  
351 นางลัดดา อุดมกูล โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สถานที่  
352 นายมนูญ บุญเปี่ยม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สถานที่  
353 ว่าที่ร.ต. ชัยยา ช่วยชูศรี โรงเรียนศรีพฤฒา สถานที่  
354 นางนพสร แก้วยศ โรงเรียนศรีพฤฒา สถานที่  
355 นายจรัญ สนนุกิจ โรงเรียนศรีพฤฒา สถานที่  
356 นายราชวัตร โหน่งที โรงเรียนศรีพฤฒา สถานที่  
357 นายเอกสิทธิ์ งามสนิท ดูแลพระพุทธศาสนากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา สถานที่  
358 นายสำรวย เทียนฉิม เจ้าหน้าที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สถานที่  
359 นางอังสนา จันทร์เอี่ยม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พิธีกร  
360 นางอุทัยวรรณ หวังไมตรี โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พิธีกร  
361 นางช่อทิพย์ ขวัญศิริกุล โรงเรียนศรีพฤฒา พิธีกร  
362 นางนันทพร สท้านโยธิน โรงเรียนศรีพฤฒา พิธีกร  
363 นายกิตติเชษฐ์ ศุทธาวรเศรษฐ์ โรงเรียนศรีพฤฒา พิธีกร  
364 นายนิยม โงนรี โรงเรียนศรีพฤฒา พิธีกร  
365 นางสุพรรณี แย้มแสงสังข์ โรงเรียนศรีพฤฒา พิธีกร  
366 นางนันทา กมลประเสริฐสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) พิธีกร  
367 นายภาคภูมิ โนจักร ครูผู้ช่วย พิธีกร  
368 นายวันชาติ ขันธวรรณ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พิธีกร  
369 นางสาวสุอาภา กระปุกทอง ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พิธีกร  
370 นางสาวพรพิมล ปรีชา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เกียรติบัตร  
371 นางสาวทิพย์ธัญญา บุญเปี่ยม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เกียรติบัตร  
372 นายสานิตย์ เมืองสง โรงเรียนศรีพฤฒา เกียรติบัตร  
373 จ่าอากาศตรีฐิติ วงษ์ไพร โรงเรียนศรีพฤฒา เกียรติบัตร  
374 นางกาญจนรัตน์ โต๊ะถม ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เกียรติบัตร  
375 นางสาวฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เกียรติบัตร  
376 นางสาวอัญชลี รอดรั้ง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เอกสารและรวบรวมคะแนน  
377 นางณัฐรินี คันศร โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เอกสารและรวบรวมคะแนน  
378 นางศิริรัตน์ ปั้นเปรม โรงเรียนศรีพฤฒา เอกสารและรวบรวมคะแนน  
379 นางสาวสุณัฐชา พิมสารี โรงเรียนศรีพฤฒา เอกสารและรวบรวมคะแนน  
380 นางสาววธัญญา พูลเพิ่ม โรงเรียนศรีพฤฒา เอกสารและรวบรวมคะแนน  
381 นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด โรงเรียนศรีพฤฒา เอกสารและรวบรวมคะแนน  
382 นายปรัชญา หาญประสพ โรงเรียนศรีพฤฒา เอกสารและรวบรวมคะแนน  
383 นางสาวชัชฏา ฉัตรทอง โรงเรียนศรีพฤฒา เอกสารและรวบรวมคะแนน  
384 นางสาวพรทิพย์ จักรแก้ว สารสนเทศกลุ่มสาระะฯสังคมศึกษา เอกสารและรวบรวมคะแนน  
385 นายโกศล มูลพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เอกสารและรวบรวมคะแนน  
386 นายธนกฤต พิมพ์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เอกสารและรวบรวมคะแนน  
387 นางปริญญา ไวยโภคา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา การเงิน  
388 นางฉันทนา มะอะอุ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา การเงิน  
389 นางดรุณี ชูเกษ โรงเรียนศรีพฤฒา การเงิน  
390 นางสาวจันทิรา รัตนเรืองวิโรจน์ โรงเรียนศรีพฤฒา การเงิน  
391 นางวิลาสินี ปลายเนิน หัวหน้างานการเงินโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ การเงิน  
392 นางทิพวรรณ โชติสิงห์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พยาบาล  
393 นางจรัสศรี อุตรนคร โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พยาบาล  
394 นางสาวดารณี เต็มบุญเกียรติ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พยาบาล  
395 นางดวงเนตร ดิษฐลักษณ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง พยาบาล  
396 นางดวงเนตร ดิษฐลักษณ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง พยาบาล  
397 นางสาววาสนา ยุรี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง พยาบาล  
398 นางสาวพรวิสุทธิ์ เพียรงาม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง พยาบาล  
399 นางปิยะฉัตร พันธุ์รัตน์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย พยาบาล  
400 นายวิรัตน์ พนารัตน์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รักษาความปลอดภัย  
401 นายพีรบูรณ์ บุญธรรม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รักษาความปลอดภัย  
402 นางอัญชิสา คำศรีสุข โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รักษาความปลอดภัย  
403 นายเดวิด ด้วงจินดา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รักษาความปลอดภัย  
404 นางจิตราภรณ์ เชื้อวงศ์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รักษาความปลอดภัย  
405 นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รักษาความปลอดภัย  
406 นางสาวพจนา พัฒนาภา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รักษาความปลอดภัย  
407 นายอภิชาติ ลำภุพินิจพงศ์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รักษาความปลอดภัย  
408 นายวสันต์พรรษ จันทร์มี ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รักษาความปลอดภัย  
409 นายสุภิเดช ภูมิฐาน ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รักษาความปลอดภัย  
410 นายศุภอัฐ ศรีจงใจ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รักษาความปลอดภัย  
411 นายสมศักดิ์ ปัญจาสุธารส โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จราจร  
412 นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จราจร  
413 นายฐานพัฒน์ สังตรีเศียร โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จราจร  
414 นายปราศรัย วันตา โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จราจร  
415 นายชาญชัย เขียวขวาง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จราจร  
416 นายสุริยะ ชาติอภิศักดิ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
417 นายวุฒิพงษ์ วงษ์ชัยวัฒนกุล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
418 นางสาววิริยาภรณ์ เย็นวัฒนา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
419 เด็กชายศุภณัฐ มาลาวงษ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
420 เด็กหญิงดวงพลอยพรรณ ธรรมวัฒนา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
421 เด็กหญิงหทัยวรรณ จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
422 เด็กหญิงกฤตยาณี ศรีสำราญ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
423 เด็กหญิงธนิตา เสาหินกอง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
424 เด็กหญิงลัดดา จินดารนาคม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
425 เด็กหญิงณัฐธิดา เกแง้ว โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
426 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองพูน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จราจร  
427 นายภูสฤษดิ์ ขันธริโย โรงเรียนศรีพฤฒา จราจร  
428 สิบตำรวจโทกัมพล ธิราชรัมย์ โรงเรียนศรีพฤฒา จราจร  
429 นายกิตติพงษ์ สังข์ทอง โรงเรียนศรีพฤฒา จราจร  
430 นายกิตติรัชต์ วรัญญานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จราจร  
431 นายจักรภัทร ไชยราช ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จราจร  
432 นายวิเศษสันต์ พยุหะ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จราจร  
433 นายชาคร ชูพงษ์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จราจร  
434 นายปฏิวัติ พบชัยภูมิ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จราจร  
435 นางสาวอรัญญา จุลกระเศียร โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา จัดทำแฟ้ม  
436 นางปรัศนี บัวพาภูเขียว ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดทำแฟ้ม  
437 นางโชติกา ธีระชีพ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จัดทำแฟ้ม  
438 นายนลธวัช อินทร์บุญสม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
439 นายปิติภัทร นิลรัตน์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
440 นายอิสริยะพล แสนเสนา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
441 นางสาวบุษกร วันทอง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
442 นางสาวเพ็ญจิตร ชูศรีสิทธิ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
443 นางสาวกาญจนา เพ็ชรโชติช่วง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
444 นางสาวจีราพร สุมาลี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
445 นางสาวธัญญารัตน์ พัฒนพงษ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
446 นายนวพล แก้วเทศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
447 นายอินทัช มุสิกะธานี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
448 นางสาวสุทธิดา กลัดคร้าม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
449 นายธารินทร์ จุงจุลกลาง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
450 นายนครินทร์ เชาวันกลาง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
451 นางสาวนิภาพร พานิชถาวร โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
452 นางสาวกมลพรรณ พุ่มศิริ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
453 เด็กชายชลภัท วราภาวิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
454 เด็กชายกฤตยชญ์ บูรณะกร โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
455 เด็กชายวชิราวุธ โพธิทอง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
456 เด็กหญิงชุติภา เยี่ยมวิลาสสกุล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
457 เด็กหญิงณิชากานต์ ศุภศร โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
458 เด็กหญิงธนัญญา ชื่นสุนทร โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
459 เด็กหญิงอารีวรรณ ป้อมทอง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
460 เด็กชายปกรณ์ สุรธรรม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
461 เด็กหญิงนภาภรณ์ บุตรเจริญ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
462 เด็กหญิงปรายฟ้า โพธิคามบำรุง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
463 เด็กหญิงวัชรี แก้วเจริญ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
464 เด็กชายสรวิชญ์ ทองทา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
465 นางสาวอนัญพร แสนวิเศษ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
466 นายสุรเชษฐ์ พรหมศรี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
467 เด็กชายภูมิพัฒน์ ชัยสนัน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
468 เด็กหญิงสุกัญญา บุตรศรี โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ประสานงาน  
469 นางสาวฐิตินันท์ พลชัย ครูคศ.2 ประสานงาน  
470 นางสาววนิดา จิตรกูล ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ประสานงาน  
471 นางสาวเบ็ญจวรรณ บุญพยัคฆ์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ประสานงาน  
472 นางสาวณฐนน รัตนศุภสิน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง คอมพิวเตอร์  
473 นายธนวัฒน์ สายยศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง คอมพิวเตอร์  
474 นางกาญจนา วัฒนวิกกิจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ  
475 นายถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการ/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ  
476 นางสาวเอื้องฟ้า สมบัติพานิช คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
477 นางศิริกุล ทองทา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
478 นางสายไทย เชื้อเฉลิม กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
479 นายธรรมนิเวศ ชวลิตนิติธรรม กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
480 นางสุรีย์ รอดสวัสดิ์ กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
481 นางอัจฉรา โฆมานะสิน กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
482 นางวรรธนวรรณ พิทักษ์ทรัพยากร กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
483 นางสาวเสาวลักษณ์ สร้อยโมรา หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา โรงเรียนปทุมคงคา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
484 นายสุทธิพงษ์ คงสว่าง ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนวัดบวรมงคล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
485 นายเกียรติศักดิ์ นุ่มแนบ ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
486 Mr.Ian Griffin Siam Computer & Language คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
487 นายสาธิต สมใจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
488 นางทิพรัตน์ เชยอักษร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
489 Mr.Alex McEwan Siam Computer & Language คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
490 นางสาวปวีณา ฉายสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
491 นางสาวจรินพรรรณ ศรีสว่าง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
492 นางรวิสา สมานรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
493 นายสมหวัง สมานรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
494 นายนพพล เสียงกล่อม ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
495 นางลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
496 นางสาวอิสยาภรณ์ เวียนวงศ์ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
497 นายวัชรพงษ์ ล้่วนอุดมศิริ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
498 นางสาวปรานอม หยวกทอง ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
499 นางสุจิตตรา อุทิศสาร ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
500 นางพรปวีร์ อระวีพร ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
501 นางกรรณิการ์ ปานจับ ครู/โรงเรียนหอวัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
502 นางศุภรัตน์ ศรีใหญ่ ครู/โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
503 นางธัญญอัน เมืองสุวรรณ์ ครู/โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
504 นางวิไลวรรณ จันปุ่ม ครู/โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
505 นางวันเพ็ญ เจริญผล ครู/โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
506 นางสมจิตต์ เมฆาสุวรรณรัตน์ ครู/โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
507 นางสมร เจ๊ะกาเซาะ ครู/โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
508 นางสาวณัติรฎา ศุกระกาญจน์ ครู/โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
509 นางศุภมาศ เพชรชู ครู/โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
510 นางสาวสุรียาภรณ์ ดวงดี ครู/โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
511 นางสาวรัชนก พรหมมิตร ครู/โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
512 นางสาวเกณิกา สุรีย์มาศ ครู/โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
513 นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ ครู/โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
514 นางพิธพร บุญปก ครู/โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
515 นางสาวราตรี มหาศิริ ครู/โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
516 นางทัศนีย์ นาครักษ์ ครู/โรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
517 นางสาวสัจจาพร เบญจาทิกุล ครู/โรงเรียนศรีพฤฒา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
518 นางสาวสุนันทา เชื้อฉ่ำหลวง ครู/โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
519 นางอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล ครู/โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
520 นางวรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล ครู/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
521 นางสราลี หมาดนุ้ย ครู/โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
522 นางสาวมยุรี มิ่งมงคล ครู/โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
523 นางสาวนงพร จู่พิชญ์ ครู/โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
524 นางมาลี ชลวัฒนะกุล ครู/โรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
525 นายทนงศักดิ์ ภูตาคม ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
526 นางสาววรนุช เจริญสุข ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
527 นายคมสัน โคตรฉวะ ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
528 นางพัชรีย์ สิงห์บุตร ครู/โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
529 นางชเอม ชักชวน ครู/โรงเรียนสตรีนนทบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
530 นางสาวณัฐรดา จันทาศรี ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
531 นายมนต์เทพ สุดใจ ครู/โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
532 นายศรรธรรศ กุลวงศ์ ครู/โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
533 นายอนุชา สุระถา ครู/โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
534 นายประสิทธิ์ หอมเนียน ครู/โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
535 จ.ต.ฐิติ วงษ์ไพร ครู/โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
536 นางสาวบรรจง นาคสุวรรณ ครู/โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
537 นายสมศักดิ์ สรงฤทธิรัตน์ ครู/โรงเรียนพุทธจักรวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
538 นางธัญทิพย์ ธีระธนโชติพงษ์ ครู/โรงเรียนราชดำริ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
539 นางนุสรา ฤกษ์สมโภชน์ ครู/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
540 นางสาวเยาวดี จันทรวงษ์ ครู/โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
541 นางสาวชนันธิดา กัานดอกไม้ ครู/โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
542 นายศิรสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ ครู/โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
543 นายณัชภัค บุญเติมนิติกุล ครู/โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
544 นายศุภกิจ ศรีวงศ์ชัย ครู/โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
545 นายมนตรี รัตนพจน์ ครู/โรงเรียนราชดำริ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
546 นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดิ์ ครู/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
547 นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน ครู/โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
548 นางสาวภิญญาพัชญ์ เชิดรัตนะสกุล ครู/โรงเรียนราชวินิตบางเขน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
549 นายจิรเดช เกิดศิริ ครู/โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
550 นางสาวลดาวัลย์ กันธมาลา ครู/โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
551 นางสาวนลินาสน์ พลเสน ครู/โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
552 นายอิทธิพล เสาร์แดน ครู/โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
553 นางสาวปภาวรินทร์ กิตติอมรพงศ์ ครู/โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
554 นางธันยธร ตวงวาสนา ครู/โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  
555 นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ  
556 นางสาวณภัทร สหคุณชัย ครู/โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]