สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศรีสุริโยทัย 39 15 19 13 73
2 สตรีวิทยา ๒ ฯ 37 20 12 21 69
3 วชิรธรรมสาธิต 32 15 10 14 57
4 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 30 11 22 12 63
5 พรตพิทยพยัต 30 11 12 26 53
6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 25 13 6 19 44
7 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 21 7 2 12 30
8 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 20 8 12 23 40
9 ฤทธิยะวรรณาลัย 19 14 6 20 39
10 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 19 11 12 27 42
11 หอวัง 19 9 13 21 41
12 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 18 18 9 21 45
13 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 18 9 15 23 42
14 สารวิทยา 16 22 15 22 53
15 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 16 14 14 20 44
16 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 16 10 8 22 34
17 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 16 9 8 20 33
18 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 16 5 13 16 34
19 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 15 11 10 15 36
20 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 15 11 6 16 32
21 สิริรัตนาธร 15 8 12 25 35
22 ราชวินิตบางเขน 14 6 7 9 27
23 เทพลีลา 13 7 7 13 27
24 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 12 13 7 19 32
25 มัธยมวัดบึงทองหลาง 12 7 5 6 24
26 พระโขนงพิทยาลัย 11 4 13 12 28
27 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 10 15 11 23 36
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 10 12 6 24 28
29 สุรศักดิ์มนตรี 10 10 9 23 29
30 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 10 7 12 19 29
31 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 9 17 15 32 41
32 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 9 5 10 14 24
33 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 9 2 4 5 15
34 มัธยมวัดหนองจอก 8 12 15 17 35
35 ศรีพฤฒา 8 11 11 17 30
36 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 8 6 7 11 21
37 ปทุมคงคา 8 6 0 19 14
38 มัธยมวัดธาตุทอง 8 4 3 17 15
39 บางกะปิ 7 8 9 24 24
40 นนทรีวิทยา 7 7 5 11 19
41 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 6 10 10 20 26
42 วัดสุทธิวราราม 6 8 6 8 20
43 ดอนเมืองจาตุรจินดา 5 13 6 11 24
44 พุทธจักรวิทยา 5 4 2 21 11
45 ยานนาเวศวิทยาคม 5 3 8 14 16
46 เจ้าพระยาวิทยาคม 4 3 5 16 12
47 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 3 5 10 14 18
48 วัฒนาวิทยาลัย 3 3 1 0 7
49 สตรีวิทยา ๒ ฯ, 3 0 0 0 3
50 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 2 7 7 17 16
51 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 2 5 3 5 10
52 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 2 2 10 6
53 มัธยมปัญญารัตน์ 2 1 1 3 4
54 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, 2 0 0 0 2
55 พรตพิทยพยัต, 2 0 0 0 2
56 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, 2 0 0 0 2
57 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1 5 3 13 9
58 พิบูลประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
59 หอวัง, 1 0 0 0 1
60 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม, 1 0 0 0 1
61 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, 1 0 0 0 1
62 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), 1 0 0 0 1
63 ยานนาเวศวิทยาคม, 1 0 0 0 1
64 วัดสุทธิวราราม, 1 0 0 0 1
65 อัสสัมชัญ 1 0 0 0 1
66 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 0 0 0 1
67 บางกอกพัฒนา 1 0 0 0 1
68 ราชดำริ 0 2 5 11 7
69 นนทรีวิทยา, 0 1 0 0 1
70 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, 0 1 0 0 1
71 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง, 0 1 0 0 1
72 สตรีศรีสุริโยทัย, 0 0 0 0 0
73 ดลวิทยา 0 0 0 0 0
74 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 0
75 ฤทธิยะวรรณาลัย, 0 0 0 0 0
76 สตรีวัดมหาพฤฒรามฯ, 0 0 0 0 0
77 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, 0 0 0 0 0
รวม 700 485 461 886 1,646