สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศรีสุริโยทัย 39 15 19 13 73
2 สตรีวิทยา ๒ ฯ 32 19 12 21 63
3 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 30 11 22 12 63
4 พรตพิทยพยัต 30 11 12 26 53
5 วชิรธรรมสาธิต 27 13 10 14 50
6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 25 13 6 19 44
7 ฤทธิยะวรรณาลัย 19 14 6 20 39
8 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 19 11 12 27 42
9 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 19 8 12 23 39
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 19 7 2 12 28
11 หอวัง 18 9 13 21 40
12 สารวิทยา 16 22 15 22 53
13 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 16 14 14 20 44
14 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 16 10 8 22 34
15 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 16 9 15 23 40
16 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 16 5 13 16 34
17 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 15 18 9 21 42
18 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 15 11 10 15 36
19 ราชวินิตบางเขน 14 6 7 9 27
20 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 12 13 7 19 32
21 สิริรัตนาธร 12 8 12 25 32
22 มัธยมวัดบึงทองหลาง 12 7 5 6 24
23 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 11 11 6 16 28
24 พระโขนงพิทยาลัย 11 4 13 12 28
25 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 10 15 11 23 36
26 สุรศักดิ์มนตรี 10 10 9 23 29
27 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 10 7 12 19 29
28 เทพลีลา 10 7 7 13 24
29 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 9 16 15 32 40
30 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 9 11 6 24 26
31 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 9 9 8 20 26
32 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 9 5 10 14 24
33 ศรีพฤฒา 8 11 11 17 30
34 มัธยมวัดธาตุทอง 8 4 3 17 15
35 นนทรีวิทยา 7 7 5 11 19
36 มัธยมวัดหนองจอก 6 11 15 17 32
37 บางกะปิ 6 8 9 24 23
38 วัดสุทธิวราราม 6 8 6 8 20
39 ดอนเมืองจาตุรจินดา 5 13 6 11 24
40 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 5 10 10 20 25
41 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 5 6 7 11 18
42 พุทธจักรวิทยา 5 4 2 21 11
43 ยานนาเวศวิทยาคม 5 3 8 14 16
44 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 5 2 4 5 11
45 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 3 5 10 14 18
46 เจ้าพระยาวิทยาคม 3 3 5 16 11
47 วัฒนาวิทยาลัย 3 3 1 0 7
48 สตรีวิทยา ๒ ฯ, 3 0 0 0 3
49 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 2 7 7 17 16
50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 2 5 3 5 10
51 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 2 2 10 6
52 มัธยมปัญญารัตน์ 2 1 1 3 4
53 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, 2 0 0 0 2
54 พรตพิทยพยัต, 2 0 0 0 2
55 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, 2 0 0 0 2
56 ปทุมคงคา 1 6 0 19 7
57 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1 5 3 13 9
58 พิบูลประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
59 หอวัง, 1 0 0 0 1
60 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม, 1 0 0 0 1
61 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, 1 0 0 0 1
62 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), 1 0 0 0 1
63 ยานนาเวศวิทยาคม, 1 0 0 0 1
64 วัดสุทธิวราราม, 1 0 0 0 1
65 อัสสัมชัญ 1 0 0 0 1
66 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 0 0 0 1
67 บางกอกพัฒนา 1 0 0 0 1
68 ราชดำริ 0 2 5 11 7
69 นนทรีวิทยา, 0 1 0 0 1
70 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, 0 1 0 0 1
71 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง, 0 1 0 0 1
72 สตรีศรีสุริโยทัย, 0 0 0 0 0
73 ดลวิทยา 0 0 0 0 0
74 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 0
75 ฤทธิยะวรรณาลัย, 0 0 0 0 0
76 สตรีวัดมหาพฤฒรามฯ, 0 0 0 0 0
77 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, 0 0 0 0 0
รวม 644 479 461 886 2,470