สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีศรีสุริโยทัย 26 13 14 53 39 15 19 13 73
2 สตรีวิทยา ๒ ฯ 25 16 11 52 32 19 12 21 63
3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 19 15 8 42 25 13 6 19 44
4 พรตพิทยพยัต 16 13 7 36 30 11 12 26 53
5 ฤทธิยะวรรณาลัย 15 11 5 31 19 14 6 20 39
6 หอวัง 14 14 4 32 18 9 13 21 40
7 วชิรธรรมสาธิต 13 10 8 31 27 13 10 14 50
8 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 12 13 6 31 16 14 14 20 44
9 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 10 8 8 26 15 11 10 15 36
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 10 8 6 24 19 7 2 12 28
11 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 10 6 10 26 15 18 9 21 42
12 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 9 9 5 23 19 11 12 27 42
13 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 9 6 9 24 19 8 12 23 39
14 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 9 6 6 21 10 15 11 23 36
15 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 8 12 15 35 30 11 22 12 63
16 สารวิทยา 8 7 13 28 16 22 15 22 53
17 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 7 7 5 19 9 16 15 32 40
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 7 5 7 19 9 11 6 24 26
19 สิริรัตนาธร 6 8 4 18 12 8 12 25 32
20 ราชวินิตบางเขน 6 6 6 18 14 6 7 9 27
21 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 6 5 9 20 16 5 13 16 34
22 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 6 5 1 12 9 5 10 14 24
23 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 6 4 4 14 10 7 12 19 29
24 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 5 7 8 20 12 13 7 19 32
25 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 5 7 7 19 16 9 15 23 40
26 สุรศักดิ์มนตรี 5 6 6 17 10 10 9 23 29
27 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 5 4 4 13 9 9 8 20 26
28 วัดสุทธิวราราม 5 3 5 13 6 8 6 8 20
29 พระโขนงพิทยาลัย 5 3 3 11 11 4 13 12 28
30 พุทธจักรวิทยา 5 2 3 10 5 4 2 21 11
31 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 4 11 6 21 16 10 8 22 34
32 มัธยมวัดบึงทองหลาง 4 7 6 17 12 7 5 6 24
33 ดอนเมืองจาตุรจินดา 4 4 2 10 5 13 6 11 24
34 มัธยมวัดหนองจอก 3 8 4 15 6 11 15 17 32
35 เทพลีลา 3 6 1 10 10 7 7 13 24
36 ศรีพฤฒา 3 4 3 10 8 11 11 17 30
37 วัฒนาวิทยาลัย 3 3 1 7 3 3 1 0 7
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 3 2 4 9 3 5 10 14 18
39 นนทรีวิทยา 3 2 2 7 7 7 5 11 19
40 สตรีวิทยา ๒ ฯ, 3 0 0 3 3 0 0 0 3
41 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 6 5 13 11 11 6 16 28
42 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2 3 5 10 5 10 10 20 25
43 มัธยมวัดธาตุทอง 2 3 2 7 8 4 3 17 15
44 ยานนาเวศวิทยาคม 2 0 5 7 5 3 8 14 16
45 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, 2 0 0 2 2 0 0 0 2
46 พรตพิทยพยัต, 2 0 0 2 2 0 0 0 2
47 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 บางกะปิ 1 7 3 11 6 8 9 24 23
49 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 1 4 1 6 5 2 4 5 11
50 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1 3 1 5 2 5 3 5 10
51 เจ้าพระยาวิทยาคม 1 2 2 5 3 3 5 16 11
52 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1 1 3 5 2 7 7 17 16
53 มัธยมปัญญารัตน์ 1 1 1 3 2 1 1 3 4
54 พิบูลประชาสรรค์ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
55 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 1 0 1 2 2 2 2 10 6
56 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1 0 0 1 1 5 3 13 9
57 หอวัง, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 ยานนาเวศวิทยาคม, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดสุทธิวราราม, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 อัสสัมชัญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 นนทรีวิทยา, 1 0 0 1 0 1 0 0 1
66 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, 1 0 0 1 0 1 0 0 1
67 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง, 1 0 0 1 0 1 0 0 1
68 ปทุมคงคา 0 1 5 6 1 6 0 19 7
69 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 1 3 4 5 6 7 11 18
70 ราชดำริ 0 1 1 2 0 2 5 11 7
71 บางกอกพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 สตรีศรีสุริโยทัย, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 ดลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 ฤทธิยะวรรณาลัย, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 สตรีวัดมหาพฤฒรามฯ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 359 321 274 954 644 479 461 886 1,584