สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีวิทยา ๒ ฯ 28 17 13 58 37 20 12 21 69
2 สตรีศรีสุริโยทัย 26 13 14 53 39 15 19 13 73
3 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 19 15 8 42 25 13 6 19 44
4 วชิรธรรมสาธิต 16 14 8 38 32 15 10 14 57
5 พรตพิทยพยัต 16 13 7 36 30 11 12 26 53
6 หอวัง 15 14 4 33 19 9 13 21 41
7 ฤทธิยะวรรณาลัย 15 11 5 31 19 14 6 20 39
8 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 12 13 6 31 16 14 14 20 44
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 12 8 6 26 21 7 2 12 30
10 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 12 7 10 29 18 18 9 21 45
11 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 12 4 4 20 16 9 8 20 33
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 10 8 8 26 15 11 10 15 36
13 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 10 6 9 25 20 8 12 23 40
14 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 9 9 5 23 19 11 12 27 42
15 สิริรัตนาธร 9 8 4 21 15 8 12 25 35
16 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 9 6 6 21 10 15 11 23 36
17 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 8 12 15 35 30 11 22 12 63
18 สารวิทยา 8 7 13 28 16 22 15 22 53
19 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 8 7 5 20 9 17 15 32 41
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 8 6 7 21 10 12 6 24 28
21 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 7 7 7 21 18 9 15 23 42
22 ราชวินิตบางเขน 6 6 6 18 14 6 7 9 27
23 เทพลีลา 6 6 1 13 13 7 7 13 27
24 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 6 5 9 20 16 5 13 16 34
25 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 6 5 1 12 9 5 10 14 24
26 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 6 4 4 14 10 7 12 19 29
27 มัธยมวัดหนองจอก 5 9 4 18 8 12 15 17 35
28 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 5 7 8 20 12 13 7 19 32
29 สุรศักดิ์มนตรี 5 6 6 17 10 10 9 23 29
30 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 5 6 5 16 15 11 6 16 32
31 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 5 4 1 10 9 2 4 5 15
32 ปทุมคงคา 5 3 5 13 8 6 0 19 14
33 วัดสุทธิวราราม 5 3 5 13 6 8 6 8 20
34 พระโขนงพิทยาลัย 5 3 3 11 11 4 13 12 28
35 พุทธจักรวิทยา 5 2 3 10 5 4 2 21 11
36 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 4 11 6 21 16 10 8 22 34
37 มัธยมวัดบึงทองหลาง 4 7 6 17 12 7 5 6 24
38 ดอนเมืองจาตุรจินดา 4 4 2 10 5 13 6 11 24
39 ศรีพฤฒา 3 4 3 10 8 11 11 17 30
40 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 3 3 5 11 6 10 10 20 26
41 วัฒนาวิทยาลัย 3 3 1 7 3 3 1 0 7
42 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ 3 2 4 9 3 5 10 14 18
43 นนทรีวิทยา 3 2 2 7 7 7 5 11 19
44 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 3 1 3 7 8 6 7 11 21
45 สตรีวิทยา ๒ ฯ, 3 0 0 3 3 0 0 0 3
46 บางกะปิ 2 7 3 12 7 8 9 24 24
47 มัธยมวัดธาตุทอง 2 3 2 7 8 4 3 17 15
48 เจ้าพระยาวิทยาคม 2 2 2 6 4 3 5 16 12
49 ยานนาเวศวิทยาคม 2 0 5 7 5 3 8 14 16
50 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, 2 0 0 2 2 0 0 0 2
51 พรตพิทยพยัต, 2 0 0 2 2 0 0 0 2
52 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, 2 0 0 2 2 0 0 0 2
53 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 1 3 1 5 2 5 3 5 10
54 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1 1 3 5 2 7 7 17 16
55 มัธยมปัญญารัตน์ 1 1 1 3 2 1 1 3 4
56 พิบูลประชาสรรค์ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
57 รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 1 0 1 2 2 2 2 10 6
58 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1 0 0 1 1 5 3 13 9
59 หอวัง, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 ยานนาเวศวิทยาคม, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดสุทธิวราราม, 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 อัสสัมชัญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 นนทรีวิทยา, 1 0 0 1 0 1 0 0 1
68 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒, 1 0 0 1 0 1 0 0 1
69 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง, 1 0 0 1 0 1 0 0 1
70 ราชดำริ 0 1 1 2 0 2 5 11 7
71 บางกอกพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 สตรีศรีสุริโยทัย, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 ดลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 ฤทธิยะวรรณาลัย, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 สตรีวัดมหาพฤฒรามฯ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ, 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 408 331 276 1,015 700 485 461 886 1,646