งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นายวีระชัย    น้อยพิทักษ์
2. นายณัฐพล    ยอดคำ
3. นายสิริภพ    เชยสุวรรณ
4. นายกาญจนภพ    ศิริพลชัย
5. นายเจ้าพระยา    พิสิแก้ว
1. นางสาวสุชาดา    เลิศประไพ
2. นายอนุสรณ์    ไพจิตต์
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาพร    เชาวรัตน์
2. นางสาวไอลดา    เชิญทอง
3. นางสาวอาทิตยา    ปราโมทย์มณีรัตน์
4. นางสาวศยมพร    มูลศรีแก้ว
5. นางสาวธิดาทิพย์    ดีช่วย
1. นางฟาริดา    เมืองโคตร
2. นางสาวสายสุนีย์    หนูแสง
3 โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิดา    นามศรี
2. นางสาวโศจิรัตน์    หนองเรือง
3. นางสาวณัฐชา    นครเอม
4. นางสาวกาญจนา    เหล่าพร
5. นายภากร    ผาลัง
1. นางสาวธีรญาดา    สุทธิ
2. นางสาวพรพิมล    ปุกแก้ว
4 โรงเรียนบางกะปิ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นายเนติพงษ์    ทวนทอง
2. นายธนบัติ    รักษนาเวศ
3. นางสาวนวพร    บัวใหญ่
4. นางสาวภิญญาพัชญ์    ทับแสง
5. นางสาวสมัชชนา    สำเร็จ
1. นางสาวปิยะมาศ    พยัคฆเดช
5 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวกันยา    บุญรัตน์
2. นางสาวณัชนินทร์    พงษ์เสรีวัฒน์
3. นางสาวณัฐฐิกาญจน์    ใจเกลี้ยง
4. นางสาวกัญญารัตน์    รัตนพิภพ
5. นางสาวหทัยเนตร    พุ่มโพธิ์
1. นายบุญเลิศ    ชัยเดช
2. นางสุวรีย์    เราประจงดังไพศาล
6 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลณัฐ    หัดกล้า
2. นางสาวเบญจมาศ    เสือพุก
3. นางสาวมาริสา    ปักษี
4. นางสาวศิลาณี    พวงพันธุ์
5. นางสาวอรพิมล    พจนพิมล
1. นายนิวัฒน์    หน่างเกษม
2. นางสาวสุชาดา    ศรีนาค
7 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ฯ สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่ม 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................