สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทรีวิทยา, สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญชรัตน์  ธนเดชไพสีห์
2. เด็กชายพฤกษะ   จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร   เคนเหลี่ยม
 
1. นางสาวเกษร   บัวทอง