สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธีตา  ศิริประชัย
 
1. นายกัมปนาท  ธรรมผาติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภิสรา  ทองเอี่ยม
 
1. นายกัมปนาท  ธรรมผาติ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีนีฟ  รมณีย์คีริก
 
1. นายกัมปนาท  ธรรมผาติ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสพิมพ์ชนก  วิทยวีรศักดิ์
 
1. นายกัมปนาท  ธรรมผาติ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณดา  อินทุภูติ
 
1. นายกัมปนาท  ธรรมผาติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธนัญ  อรุณธีรวงศ์
 
1. นายกัมปนาท  ธรรมผาติ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญระคน  คำนูนธรรม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาเพียร
 
1. นายกัมปนาท   ธรรมผาติ
2. นายกัมปนาท   ธรรมผาติ