สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญจนา  โสดาวงค์
2. เด็กชายณัฐภัทร  สมรักษ์
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ   ประสิทธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ดำจูด
2. นายสถิตคุณ  มูลบรรจบ
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  ประสิทธิ์
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 -