สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาสิน  ศิลโรจน์
 
1. นางประภากมล  อุทัยสาร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐณิชา  เขียวขวาง
2. นางสาวดลพร  นามวิชา
3. นายธีรนนท์  บังคมธรรม
 
1. นางทิพวรรณ  โชติสิงห์
2. นางเยาวภา  สถาปิตานนท์
 
3 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณวัตร  ภู่พัฒนะกุล
 
1. นางมัณฑนาภรณ์  ปิยภัทร์
 
4 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายณฐพล  บุสยบุตร
 
1. นางมัณฑนาภรณ์  ปิยภัทร์
 
5 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นายศุภกาญจ์  พิมพิสาร
 
1. นายวัชรพงษ์  วงษ์สอาด
 
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 5 1. นางสาวมณฑิตา  พรหมหิด
 
1. นางอาภรณ์  ศิริวงศ์
 
7 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสือป่า
2. เด็กหญิงณัฐฐากร  พรชัย
3. เด็กหญิงประภาศิริ  โสภา
4. เด็กหญิงปวรา  สิงห์พัน
5. เด็กหญิงปวีณา  โชคบัณฑิต
6. เด็กหญิงมินตรา  ฤกษ์นิยม
7. เด็กหญิงวีนัส  สีดี
8. เด็กหญิงสุพรรษา  ปัญญาโรจน์สุข
9. เด็กหญิงเติมฝัน  สอดสี
 
1. นายสุรัตน์ชัย  อมฤทธิ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวภาริดา  รุ่งเรือง
2. นายร้อยใจ  พิณีรัตน์
 
1. นางสาวศศิธร  ใบทับทิม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงตวงรชต  ว่องศิลป์
2. เด็กหญิงภาวิดา  นาขุนทด
 
1. นางณัฐรินี  คันศร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตพงษ์  ชูพรรคพานิช
 
1. นางสุพัตรา  ดัดผ่อง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.33 เงิน 7 1. นางสาววิจิตรา  ดีล้วน
 
1. นางสาวกมลชนก  ยอดแฉล้ม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชานาฏ  ธนโกเศศ
 
1. นายเทพเทวัญ  ดวงดี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กชายชาญชัญ  วีรกุลคงเดช
2. เด็กชายณัฐพงศ์  หอมเงิน
3. เด็กชายปกเกศ  สุวรรณชื่น
4. เด็กชายรชฎ  จั่นกระแสร์
5. เด็กชายรัฐศักดิ์  ยงยุทธ
6. เด็กชายวีรภัทร  วีสันเทียะ
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  เนื้อไม้
8. เด็กชายเขมชาติ  ต้นมณี
 
1. สิบเอกปราศรัย   วันตา
2. นางอังสนา  จันทร์เอี่ยม
3. นางสาวอัญชลี  รอดรั้ง