สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นางสาวธญวรรณ  ต้นคำ
2. เด็กชายธนาสิน  ศิลโรจน์
 
1. นางน้อมจิตร  ตรีสิทธิ์
 
2 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชลิดา  ลิลิต
 
1. นางมัณฑนาภรณ์  ปิยภัทร์
 
3 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มาเร็ว
 
1. นางอาภรณ์  ศิริวงศ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลสตรี  ยุปานันท์
2. นางสาวภักวดี  ธรรมศรี
 
1. นายภูริวัฒน์  เกื้อทาน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐธิดา  แสนอินตา
2. นางสาวดวงกมล  เคนตู้
 
1. นายภูริวัฒน์  เกื้อทาน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.75 ทองแดง 9 1. นางสาวกรชกร  สินมา
2. นางสาวเบญจวรรณ  แดงฟัด
 
1. นายภูริวัฒน์  เกื้อทาน