สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นางสาวภรณ์วรัตน์  สุวิชาชนันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปักษาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญจิรา  อินธิรส
 
1. นางสาวนงนุช  ร่วมรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษราคัม  พุ่มศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปักษาทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นุ้ยเลียง
2. เด็กหญิงพรชนก.   จันทร์มณี
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  พันธุสุวรรณกุล
 
1. นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์
2. นางสาวเสาวนุช  วุฒิสาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  แก้วทอง
2. นางสาวพรรษมณ  แนวสุข
3. นางสาวพิชญา  บุญปู่
 
1. นางสาวปัญจพร  แสนจันทร์
2. นางสุภาณี  บัวประทุม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัญญา  มิ่งมงคล
2. นางสาวนภัสสร  กฤษนิยม
3. นางสาวพรชนก   จันทร์มณี
4. นางสาวพรชนก  เอมจั่น
5. นางสาวพีชญานิน  ไวยะ
6. นางสาวภคพร  สิริมานะวงศ์
7. นางสาวภัทิรา  วินิจ
8. นายม้จดี  ศาสนภาพ
9. นางสาวราชาวดี  ฉัตรแก้ว
10. นางสาววิชชุดา  บุญประจักษ์
11. นางสาวสุภาดา  พาดี
12. นางสาวอภิพร  เชื้อปั่น
13. นายอัษฎางค์  วัยคุณา
14. นางสาวอาภาศิริ  พันธสุวรรณกุล
15. นางสาวเอสเธอร์  ทองอร่าม
 
1. นายพงษ์พันธิ์  โพธิ์กระโทก
2. นายพีรบูลย์  บุญธรรม
3. นางสาววาสนา  ชุรี
4. นายอรุณ  คล้ายชัง
 
7 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุขวัฒน์
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
8 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายณัฐพงษ์  พวงเงิน
 
1. นายวรรณยุทธ  สิมมา
 
9 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวลาวัลย์  วชิระชัยวัชร์
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
10 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาสวุฒิ  แพพิพัฒน์
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
11 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารียา  อุดรไสว
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอิสริยะพล  แสนเสนา
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
13 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสถาพร  อุทาหรณ์
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
14 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรประภา  ติระ
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
 
15 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาร์มั่น
2. นางสาวญาณิศา  วิเศษประสิทธิ์
3. นางสาวปนัดดา  ขวัญยืน
4. นางสาวสุนิษา  คำประสงค์
5. นางสาวอารียา  ฤกษ์วิธี
6. นายเอกชัย  ดำเล็ก
 
1. นางสาวฐิตาภา  สิงห์สีทา
2. นางเกษสินี  ปานสีนุ่น
 
16 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  บัวสงเคราะห์
2. นางสาวจันทร์จิรา  รักษาราษฎร์
3. นางสาวจันทิมันต์  เชื้อจุ้ย
4. นางสาวนภสร  เชิญขวัญ
5. นางสาวสุธาศิณี  ปะเทสังข์
6. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไหมพรหม
 
1. นางนุชนาถ  จั่นงาม
2. นางสาวพรนัชชา  สิงห์ศิฬิ
 
17 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร  สำลีเจริญ
2. นางสาวจิตต์ชนก  จันทับ
3. นางสาวชมพูนุช  เผ่าพันธุ์
4. นางสาวฐาปนี  แย้มแก้ว
5. นางสาวณัฐณิชา  เภรีรัตนสกุล
6. นางสาวนริศรา  สมบูรณ์
7. นางสาวพัชราภรณ์  พลอยล้วน
8. นางสาวพิยดา  พุทธทอง
9. นางสาวภรณ์วรัตน์  สุวิชาชนันทร์
10. นางสาวสุทธิดา  กลัดคร้าม
11. นางสาวสุวินันต์  ฮั่งนนท์
12. นางสาวเพ็ญจิตร  ชูศรีสิทธิ์
 
1. นางจิระนิตย์  สายจันทร์
2. นางสาวเพชรมณีย์  สังกรณีย์
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  กุลชนะเมธี
2. เด็กหญิงชลลดา  รัตนอุไร
3. นางสาวธัณย์ชนก  ทองลาภ
4. เด็กหญิงปารีรัฐ  คิดรักเมือง
5. เด็กหญิงมัลลิกา  น้อยมา
6. นางสาวรุ้งตะวัน  ผึ้งทอง
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวรัชนก  พรหมมิตร
3. นางสาวราตรี  มหาศิริ
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  อินทรปัญญา
2. นายชนินทร์  ผาทอง
3. นางสาวพนัชกร  เนียนทะศาสตร์
4. นางสาวพิมพ์ณิชา  โคชา
5. นางสาวฟ้าใส  ไกรดีงาม
6. นางสาวภาวินี  สุขขีธรรม
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวรัชนก  พรหมมิตร
3. นางสาวราตรี  มหาศิริ
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. นางสาวพรพรรณ  พืชสิงห์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีชาติ
3. เด็กหญิงอังษิณา  งามถิ่น
 
1. นายชลชาติ  สายมาตร์
2. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นายชณพงษ์  ผลทับทิม
2. นายธนภัทร์  อุทา
3. นายสิริโชค  รัตนไชย
 
1. นายชลชาติ  สายมาตร์
2. นางสาวผกามาศ  หมอกมัว
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  ชาติวิรัตนไตร
2. นายณัฐฐิกร  ทองรอด
3. นางสาวธัญชนก  สุขเกษม
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวราตรี  มหาศิริ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาคริต  แสงบุตร
2. นางสาวฤทัยชนกน์  โพธิ์เอี่ยม
3. นางสาวอมิตรา  พิมพา
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวราตรี  มหาศิริ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบารมี  ระษารักษ์
2. นายพัสกร  เครือฤาชัย
3. นายศิริโชค  กิจเจา
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางสาวราตรี  มหาศิริ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ประสพดี
2. เด็กชายรังสรรค์   เสียงไพเราะ
 
1. นางสาวณฐนน  รัตนศุภสิน
2. นางสาววรรณพร  ตรีชัยศรี
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชพร  ทองนาค
2. นางสาววรรณา   สิงหา
 
1. นางสาวณฐนน  รัตนศุภสิน
2. นายอำนาจ  ปาละหงษา
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประพัฒน์ธรณ์  จักขุจันทร์
2. เด็กหญิงมณีบุญญา  ลือศักดิ์
 
1. นายธนวัฒน์  สายยศ
2. นายศรรธรรศ  กุลวงค์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษฎ์  แก้วกลั่น
 
1. นางฉวีวัลลภ์  ระวีย์วรากร
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 7 1. นางสาวณัฐณิชา  นาวาน้อย
2. นางสาวปิยวดี  ศิรธรรม
3. นางสาวพรไพลิน  เกษมคุณ
4. นางสาวเปรมิกา  กันตรง
5. นางสาวเวธกา   จอมทรักษ์
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  ศรีวราพันธุ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรปภา  ธีรกุลรักษ์
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  วีรศรุต