สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 13 1. นางสาวคคนางค์  ขามธาตุ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มูสิเกิด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณภัทร  กาญจนพันธุ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มูสิเกิด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -    
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูบดี  สร้อยกลิ่น
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัศวผาติบุญ
3. เด็กหญิงอวยพร  เพียงเกตุ
 
1. นางสาวอาอีซะห์  ดาโอะ
2. นางเทวี  พรหมรินทร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงคคนางค์  ขามธาตุ
2. เด็กชายจิรายุส  บุญชม
 
1. นางเทวี  พรหมรินทร์
 
6 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสาธิดา  หมู่หัวนา
 
1. นางสาวนันทวัน  ตอบงาม
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนฤมล  ภูเหม็น
 
1. นางสาวนันทวัน  ตอบงาม
 
8 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนีรชา  สาเขตร์
 
1. นางสาวนันทวัน  ตอบงาม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.67 เงิน 4 1. เด็กชายปฏิภาน  ประสมสิงห์
2. เด็กชายพีรวัส  มหิทธิหาญ
 
1. นายชุมพล  กั้วพิจิตร
2. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญธร  พัฒนานุกุลพงษ์
2. เด็กหญิงรุ่งไพริน  เพ็งรัตนา
 
1. นายชุมพล  กั้วพิจิตร
2. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญวัต  ปรีชาสุนทรรัตน์
2. เด็กชายวัชรินทร์  ศิริเกษร์
 
1. นายชุมพล  กั้วพิจิตร
2. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ลีลาเลิศวงศ์
2. เด็กหญิงอัญชนา  ยุระเกตุ
 
1. นายชุมพล  กั้วพิจิตร
2. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายตุลานนท์   รุลินันทิชาพงศ์
2. เด็กชายวรภพ  ศุภทีปมงคล
 
1. นายชุมพล  กั้วพิจิตร
2. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณาสิน  จารุสิริวัฒน์
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  ลิขิตอภิธนวัฒน์
 
1. นายชุมพล  กั้วพิจิตร
2. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.83 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิฬาพร  ภู่เกษมวรางกุร
2. นางสาวฑิชาทร  กลิ่นเกสร
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำอุดม
 
1. นายชุมพล  กั้วพิจิตร
2. นายพิศิษฐ์  บุญประเสริฐศักดา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวนัชพร  สายันต์วิสุทธิ์คาม
2. เด็กหญิงศศิธร  รัตนชาติประดิษฐ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มูสิเกิด
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67.24 ทองแดง 10 1. นางสาวสวรส  เสรีกิตติกุล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มูสิเกิด