สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23.75 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เสือนาค
 
1. นางรุ่งอรุณ  พนัส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21.25 เข้าร่วม 20 1. นางสาวธนิตา  วิธานติรวัฒน์
 
1. นางรุ่งอรุณ  พนัส
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คล้ายแย้ม
 
1. นางรุ่งอรุณ  พนัส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 16 1. นางสาวรมย์นลิน  บุญฤทธิ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  พนัส
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐมน  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เสือนาค
3. เด็กหญิงวริษฐา  ปิตินานนท์
 
1. นางดาวพระศุกร์  ข่าทิพย์พาที
2. นางสาวบังอร  กรรเจียก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพศุตม์  พิศุทธิ์พัฒนา
2. นายภัทรพล  ก้อมน้อย
3. นางสาวมณฑิตา  บุญตาแสง
 
1. นางสาวณัชชา  สินศิริ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 12 1. นางสาวจิตรเลขา  กิตติศรีไสว
2. นางสาวพชรพร  นิลพลอยเพชร
3. นายพศุตม์  พิศุทธิ์พัฒนา
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  พรมศร
 
8 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นายศรัณย์  ธนันชัย
 
1. นายสุรเชษฐ์  บุญประเสริฐ
 
9 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 7 1. นายธนิวัต  ไชยวงษ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  บุญประเสริฐ
 
10 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุชาวดี  ควรนวพันธ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  บุญประเสริฐ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 6 1. นายกฤตธี  สวัสดิ์เมือง
2. เด็กหญิงญาณินนุช  เชื้ออินทร์
3. เด็กชายรัฐการ  สุขสวัสดิ์ชล
 
1. นางสาววรรณนภัส  พิทักษ์ชานิธิกุล
2. นางสาวสรชา  โกเสยะโยธิน
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รอดรัตนา
2. นายมงคล  ศรีรมภ์
3. นางสาวมาราตรี  สะมะทอง
 
1. นางสาววรรณนภัส  พิทักษ์ชานิธิกุล
2. นางสาวสรชา  โกเสยะโยธิน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 34.67 เข้าร่วม 10 1. นายพศุตม์  พิศุทธิ์พัฒนา
 
1. นางสาววรรณพร  มิตรยิ้ม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวริษฐา  ปิตินานนท์
 
1. นางสาวภควดี  วรรณวงศ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐนกร  ปาสวัสดิ์
 
1. นางสาวภควดี  วรรณวงศ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงญาณินนุช  เชื้ออินทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ผลาธัญญะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวนัฐยาพร  ภูคงน้ำ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ผลาธัญญะ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐมล  ไทยเจริญ
 
1. นางสาววรรณพร  มิตรยิ้ม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 1. นางสาวกาญจนา  มานะมุ่งมงคล
 
1. นางสาววรรณพร  มิตรยิ้ม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวกาญจนา  มานะมุ่งมงคล
2. นายฐนกร  ปาสวัสดิ์
 
1. นางสาววรรณพร  มิตรยิ้ม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณินนุช  เชื้ออินทร์
2. เด็กชายภราดร  อานุภาพภราดร
3. เด็กชายสุรศักดิ์  น้อยรอด
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  บุรพวง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายจริศ  ปรางทอง
2. นางสาวปาริชาติ  งามแพง
3. นายสวัสดิ์  ฟักเย็นใจ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  บุรพวง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสองเมือง
2. เด็กชายอัสนี  ดิษฐ์สังวร
 
1. นางสาวศิริขวัญ  รัตน์สุวรรณ
2. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัฐยาพร  ภูคงน้ำ
 
1. นางสาวสมฤดี  พิมูลชาติ
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมงคลรัฐ  รสจันทน์
2. เด็กชายรัฐการ  สุขสวัสดิ์ชล
 
1. นางสาวอรุณประไพ  สว่างวงค์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาววารดา  สะกุมา
 
1. นางสาวอรุณประไพ  สว่างวงค์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72.41 เงิน 6 1. เด็กชายอัครพัชร์  ชนะสุทธิสุนทร
 
1. นางสาวอรุณประไพ  สว่างวงค์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50.53 เข้าร่วม 15 1. นางสาววิภาวรรณ  อุดมทองสกุล
 
1. นางสาวอรุณประไพ  สว่างวงค์