สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 8 1. นางสาวเอกนรี  สุโข
 
1. นางทัศนีย์  ดาหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงธารวิมล  กกรัมย์
 
1. นางมณฑกาญจน์  โรจน์หิรัญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายภานุพงศ์  ภาณุรังศิริกุล
 
1. นางปราณี  ลาภเกิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตยา  เมฆไตรรัตน์
2. เด็กชายเพชรพงศ์พันธ์  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นางนิธิมา  โต๊ะสัมฤทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐติญาพร  เชี่ยววิทย์
2. เด็กหญิงนินาง  ธนกิจพูนทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทลดา  นิลกลัด
 
1. นางสาวปัณฑิตา  น้อยผาติ
2. นายพงศกร  นาคไทย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกาญกาญจนภพ  ศิริพลชัย
2. นายสิริราช  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แพรศิลป์
2. นางสาวบรรจงลักษณ์  แจ่มพุ่ม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกาญจนภพ  ศิริพลชัย
2. นายณัฐพล  ยอดคำ
3. นายวีระชัย  น้อยพิทักษ์
4. นายสิริภพ  เชยสุวรรณ
5. นายเจ้าพระยา  พิสิแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  เลิศประไพ
2. นายอนุสรณ์  ไพจิตต์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตรภาณุ  สิริพรวิทยา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สนั่นเมือง
3. เด็กหญิงศศิณา  สืบเชื้อ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ์  วารี
5. เด็กชายเทวา  ทัณฑกันท์
 
1. นายวิญญ์ธชัย  ศักดิ์กัณหา
2. นางสาวอภิชญา  หอมสะอาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  โพธิ์ลี้
2. นางสาวธนิตา  อ่างรัมย์
3. นางสาวนุชศราพรรณ  ขวัญบุญจันทร์
4. นางสาวพรรณราย  ตรีสิทธิเชษฐ์
5. นางสาววราพร  พิกุลทอง
 
1. นางจริยา  จินตวรรณ
2. นางสาวอรุณโรจน์  จินต์ประยูร
 
10 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐดนัย  วิชาเดช
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
11 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ทองสวาสดิ์
2. เด็กชายคณาธิป  ฤทธิ์งาม
3. นางสาวฐิตาภรณ์  กลิ่นหอม
4. นายณัฐดนัย  วิชาเดช
5. เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยทอง
6. เด็กหญิงนภาพร  กิโดย
7. นางสาวปิยธิดา  สารพัด
8. เด็กหญิงมณฑกานต์  สมภาร
9. นายสหรัฐ  ระโหฐาน
10. นายสิทธิกานต์  นาคเงิน
11. นางสาวสุรีรัตน์  ใกล้พุดซา
12. นางสาวเบญญา  ชูศรี
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
2. นายสิทธิกานต์  นาคเงิน
 
12 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเสถียร
3. นางสาวประกายกานต์  โถทอง
4. นางสาวพนิตตา  สุทโธศรี
5. เด็กหญิงภัสสร  เกิดศิริ
6. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญเรือน
7. นางสาวอภิญญา  มรรคผล
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฏาพร  ศรีวิลาศ
2. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 8 1. เด็กชายชัชวาลย์  จะพันธุ์
2. เด็กชายทัศนัย  ระบิลทศพร
3. เด็กชายธนกร  เกตุขาว
 
1. นายปิยวัฒน์  หอมวิเชียร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นางสาวณัฐวรรณ  พุ่มพวง
2. นายณัฐวุฒิ  สำเภารอด
3. นางสาวศุภกานต์  ศรีบุญเรือง
4. นางสาวสรัญญา  เมืองกุดเรือ
5. นางสาวอาทิตยา  สีไว
 
1. นางสาวภัทราวดี  คล่องแคล่ว
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายจีรวัฒณ์  เพ็งวัน
 
1. นางสาวกานดา  ฉัตรแก้วไพศาล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรมล  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สวัสดิรักษา
3. เด็กชายปริญญา  พูลผล
4. เด็กชายพชร  สว่างวงศ์
5. เด็กชายพันธกิจ  สีสัน
6. เด็กชายพีรยะ  จิวบุญสร้าง
7. เด็กหญิงสุทธิดา  ค้าไม้
8. เด็กหญิงเบญญภา  อินทร์สิทธิ
 
1. นางจิราทิพย์  หิรัญธนาโรจน์
2. นางพาสนา  ยินดีโภชน์
3. นางสาวลัดดา  กลัดสมบูรณ์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสวุฒิ  อ่อนรักษา
 
1. นางสาวเพียงใจ  ดีคาร
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสวุฒิ  อ่อนรักษา
 
1. นายอธิวัฒน์  สุนารักษ์