สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิศาชล  ทาระพันธ์
 
1. นางสาวมะลิ  มกรามณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวบุญสิตา  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  รัตนภายน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวานิสสา  เยาวมาลี
 
1. นางธัญญา   วสุนธรารักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 15 1. นางสาวอรยา  ปิ่นศิริ
 
1. นางสาววรรณา  นะมิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัตพร  อิสสรโชติ
 
1. นางสาวจิดาภา  จารุวัฒนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชัญญา  โพธิ์พิทักษ์ธานนท์
 
1. นางวีณา  เพ็ญพิมล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาววรรณรดา  กิจวัฒน์
 
1. นางวีณา  เพ็ญพิมล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมลิษา  โสพิลาวงศ์
2. เด็กหญิงสรารัลย์   ไชยสง
 
1. นางสาวขนิษฐา  รัตนภายน
2. นางชลิสา   วรัญญานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายน้ำเชี่ยว  แม้นพ่วง
2. นายพัฒนเดช  พรหมอยู่
 
1. นางสาวขนิษฐา  รัตนภายน
2. นางชลิสา   วรัญญานนท์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 4 1. เด็กชายชินวุธ  เอื้อชินกุล
 
1. นายณัฐวุฒิ  ขนานใต้
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกภรณ์  ปัญจันทร์สิงห์
 
1. นายสหชน  วิริยะสกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายไชยวัฒน์  สุวรรณภูมิ
 
1. นางสาววราภรณ์  วิหคโต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัณฑารีย์  ดอกคำ
 
1. นายสิทธินันท์  พ่วงจีน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  นภารุ่งจรัส
2. เด็กหญิงศุภิสรา  แสนหมื่น
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ศานติยุกต์
 
1. นางสาวมัลลิกา  มีหิรัญ
2. นางสาววัลยา  แก้วน้อย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิมรอน  ศรีอุทัย
2. นายสมประสงค์  หาญไพบูลย์สุข
3. นายสุทิวัส  ปุญญกริยากร
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโนลัย
2. นางสาวนันทยา  ศรีขาว
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร  จันทราพันธกุล
2. เด็กชายดนุสรณ์  สุภาจารุวงศ์
3. เด็กชายพงษ์ญพัช  จงสุขพิพัฒน์
 
1. นางสาวนัชรีญา  พรมชาติ
2. นางสาววัลยา  แก้วน้อย
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวพรทิพย์  ปี่แก้ว
2. นางสาววีรวัลย์  ตันมงคล
3. นายศรัณย์  วันทวี
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตะวันอำไพ
2. นางสาวอมรรัตน์  ประทัศน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เซี่ยงจ้ง
3. เด็กหญิงวิภาวินี  สลักคำ
 
1. นางสุกัญญา  พิทักษ์
2. นางสาวเนตรนพิศ  มนัสศิลา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา  ศรีจุฬางกูล
2. นางสาววลี  เดชะ
 
1. นางสาวธันชนก  แป้นทอง
2. นางสาวสาวิตรี  ตะวันอำไพ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงธนาภา  วุฒาพาณิชย์
 
1. นางสาวพวงเพ็ญ  มูลคำ
2. นางสาวพิมพ์บุณย์  โพธิ์ไหม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 5 1. นายณัฐนนท์  เอมะสุวรรณ
2. นายณัฐวัฒน์  เหมือนรอดดี
 
1. นายทวีป  แจ่มอุทัย
2. นายนิพนธ์  แก้วดารา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตปาตี  จันทน์สุคนธ์
2. นางสาวญาณี  เงาแก้ว
3. นางสาวปวีณา  ทิมคร
4. นางสาวพิมพ์เพ็ชร  จันทน์สุคนธ์
5. นางสาวเลื่อมประภัสสร  จันทน์สุคนธ์
 
1. นายฐิติศักดิ์  ศรีอำไพ
2. นายพีรพันธ์  นิ่มลบ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอัสนา  ดุลลาพันธ์
 
1. นายฐิติศักดิ์  ศรีอำไพ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวฐิตารีย์  อิสสรโชติ
 
1. นายพีรพันธ์  นิ่มลบ
 
25 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรนาฏ   อุทยานัง
 
1. นายสมภพ  หอมยก
 
26 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษมา  สิบทัศน์
2. นายก้องภพ  นัยนานนท์
3. นางสาวขวัญใจ  ชัยชาญกุล
4. นายจิรวัฒน์  ประยงค์
5. นางสาวชนิกานต์  พฤกษพานิช
6. เด็กชายชาญชล  เจริญผล
7. นายฐิติพัฒน์  พิกุลทอง
8. นางสาวณัฐณิชา  สุวรรณประภา
9. นายธนพล  ม่วงพานิล
10. นายธนัช  จงปิยวรางค์
11. เด็กหญิงธนัชชา  ทวานนท์
12. เด็กหญิงธีรนาฎ  บัวมาศ
13. นายธเนศ  อธินุวัฒน์
14. นายนายอนรรฆ  เทอดสุวรรณ
15. เด็กชายบุณยกร  เรืองนนท์
16. นางสาวปาณิสรา  ศรีมณี
17. เด็กหญิงปิยะพร  บุญทองแก้ว
18. นางสาวพัฒน์นรี  พิพิธภัณฑ์
19. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  เจริญพุฒิ
20. เด็กหญิงมนฤทัย  อุตรวิเศษ
21. เด็กหญิงรวิตา  เหล็กกล้า
22. เด็กหญิงวโรชา  พงศ์พฤกษ์
23. นางสาวศศินันต์   สุริยะ
24. เด็กชายสิปราชญ์  เจริญศิริ
25. นางสาวสิรีธร  ธรรมผล
26. นายอธิคม  ตู้ทอง
27. นางสาวอันนา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นายกลงกรณ์  จ้าวตระกูล
2. นางสาวกาญจนารัศมิ์  แจ่มฟ้า
3. นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต์
4. นายวราห์  เทพณรงค์
5. นายวีรชัย  เจริญชาติ
6. นายสมภพ  หอมยก
7. นางสาวอริสา  จิลลานนท์
8. นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี
 
27 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุชิต  บุตรน้อย
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
 
28 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทรงวุฒิ  ศรีเพ็ญ
2. นางสาวอภิชนา  ปีติพัฒนพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนารัศมิ์  แจ่มฟ้า
2. นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ดิเจริญ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  กิตติวรรธโนทัย
3. เด็กหญิงอารียา  ดาณีสมัน
 
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธมนวรรณ   มีสุข
2. นางสาววิภาพร  กุมสูงเนิน
3. นางสาวศศิธร  เย็นสนิท
 
1. นางวิมล  ยะก๊บ
2. นายศักราช  วงศ์พรัด
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐชนน  คำดวง
2. เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์ธนเดช
 
1. นายจิรายุ  ทองดี
2. นางสาวปิยะดา  เพียรประสม
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 -    
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมนัสนันทร์  หมัดนุช
 
1. นางพรพิชญ์  บุญมานิช
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวชุติกาญจน์  พงษารัตน์
 
1. นางพรพิชญ์  บุญมานิช
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปวุต  ชวบุรินทร์
 
1. นางเพียงใจ  วัฒนาสันติกุล
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอุษณีย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางเพียงใจ  วัฒนาสันติกุล
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 1. นางสาวอรุณทิพย์  พยัคฆพันธ์
 
1. นางพิมพ์ใจ  โสรัจจ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติธัช  บุนนาค
 
1. นางจุฑานาถ  สุทธิสวาท
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49.33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวปัณฑารีย์  ถวิลประวัติ
 
1. นางจุฑานาถ  สุทธิสวาท
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภูมิ  หงษ์ภักดี
2. เด็กหญิงธนาวัลย์  วัฒนศิริ
3. เด็กหญิงนาถนภา  พรฤทธิพล
4. เด็กหญิงปณิศนันทน์  ดิศกุล
5. เด็กหญิงอัสนา   ดุลลาพันธุ์
 
1. นางศิริรุ่ง  เตียงนิล
2. นางสาวเสาวณีย์  ณัฎฐาไกร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมมณี  สมมิตร
2. นางสาวพีรดา  กำสกุล
3. นางสาววริศรา  แสงแดง
4. นางสาวศิรากาญจน์  กีรติกรพิสุทธิ์
5. นางสาวศุภาวรรณ  เจียมบุญศรี
 
1. นางบุษราคัม  ศรีสวาสดิ์
2. นางสาวเสาวณีย์  ณัฎฐาไกร
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทักษิณา  เทียบรัตน์
 
1. นางสาวมณี  ด่านพิทักษ์กุล
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวสาวิตรี  ตัณฑ์ศุภศิริ
 
1. นางวรรณี  หลักคำ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 5 1. นางสาวภัทราพร  ตั้งประภาพร
 
1. นายวินัย  ลอยเจริญ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหทัยชนกม์  ผังรักษ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  วจีภิวัฒน์
 
1. นางจุฑานาถ  สุทธิสวาท
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกนกภรณ์  ปัญจันทร์สิงห์
2. นางสาวณัฐธิดา  จตุรภัทร์
 
1. นางจุฑานาถ  สุทธิสวาท
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายชารีฟ  ยังเจริญ
2. เด็กหญิงรัตน์รพี  ห่อทองคำ
3. เด็กหญิงโชติกา  เหลืองกังวานกิจ
 
1. นางกมลชนก  คชทรัพย์
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉันทัช  แขกปัญญา
2. นางสาวนริศรา  มณีดำ
3. นางสาวสุพัตรา  เทศผล
 
1. นางกมลชนก  คชทรัพย์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  พวงโคกกรวด
2. เด็กหญิงปริมศรา  ภัทรนรากุล
 
1. นายนนท์ปิญา  นิยมพงษ์
2. นางสาวสุวนีย์  เลียบสวัสดิ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาววริศรา  ชัยธรรมโชค
 
1. นางปริศนา  โรจน์วิบูลทรัพย์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.69 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  มหามาตย์
 
1. นางสาวสวลี  จงจิระศิริ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47.02 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศิรภัสสร  ปัทมรังสรรค์
 
1. นางปิยนาฏ  แจ่มอุทัย