สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสลักฤดี  วรดลย์
 
1. นางสาวสุมิตรา  บุญประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงประภาพินท์  เมืองอินทร์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ฉาไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 52.99 เข้าร่วม 14 1. นางสาววาวิการ์  คล้ายไทย
 
1. นางสาววัฒนา  มาลาวงศกร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงประไพรินทร์  ภัทรพิบูลศิริ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หมื่นไกร
 
1. นางสาวระวีวรรณ  มาสมพงษ์
2. นางสงกรานต์  สุทธิลักษณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมนปริยา  โปษยานุสาร
2. นางสาวแพรพิชญ์  แก้วทิพย์
 
1. นางสาวระวีวรรณ  มาสมพงษ์
2. นางสงกรานต์  สุทธิลักษณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53.75 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุธาทิพย์  ลาภานันต์รัตน์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดีรินทร์  พร้อมพงศทร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลขันธ์
 
1. นางสาวสารภี  รัตนวิชา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพัชรี  ศรีธนต์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนุชรินทร์  เลิศศิริขจร
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชยพล  ยังศรียุกต์
2. เด็กชายชาคร  นาวีนวคุณ
3. เด็กหญิงธนวันต์  วัฒนศิรางค์
 
1. นางจันทราวดี  ศุภโชคพานิชย์
2. นางสาวดวงรัตน์  สายประดิษฐ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 14.96 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศิวศิษฎ์  ธนประเสริฐสุข
2. เด็กชายเอกมงคล  สีสุใบ
 
1. นายสมชาย  วสุประสาท
 
12 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวไอยดา  กาเซ็ม
 
1. นายนพดล  ฉิมท้วม
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกฤตินี  มุสิกะรังษี
2. นางสาวกานต์สินี  รมยะสินพงศ์
 
1. นางสาวกตัญชลี   เอกวุธ
2. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 16.33 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายกชสม  คำวังเงี้ยว
2. นายนิติพงษ์  ไชยันโต
 
1. นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
2. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชนัตฐา  อุไทยธุราทร
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ศรีธนาอนันต์
3. เด็กหญิงพรรณภัค  น้องเพ็ง
 
1. นายพันทูร  บุญยัง
2. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรวลัย  กระพลงาม
2. นางสาววิชญา  ไทยยิ่งสมบัติ
3. นางสาวศาตนาฏ  แสวงสุขสันต์
 
1. นายพันทูร  บุญยัง
2. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนวันต์  วัฒนศิรางค์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญยัง
3. เด็กหญิงเมธาวี  เหลืองรุ่งรัส
 
1. นายพันทูร  บุญยัง
2. นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ยืนยงโอฬาร
 
1. นางสาวบุษกร  สุขทั่วญาติ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุปริญญา  จันทรสุรินทร์
 
1. นางสาวบุษกร  สุขทั่วญาติ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุขุมาล  หงส์สิธนา
 
1. นางสาวศรีรัตน์  ประทุมโพธิ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภัทรพร  สังข์ขาว
2. เด็กหญิงเกสรา  เอมถมยา
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวฟ้า  ชัยโตสะ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50.53 เข้าร่วม 12 1. นางสาวธัญชนก  พุ่มเพ็ชรประสาร
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  โรจน์ตระกูล