สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนริศรา  นายโรง
 
1. นางสาวดลพร  อาจนาวัง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 68.9 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวีร์  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงวาณิชา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  จิตต์ศิริ
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธุ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงยุรภรณ์  โลกา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายสันทัด  สำโรง
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวญาณินี  เอื้อการณ์
2. นางสาวธนัญญา  ผังมีสุข
3. นายนราธิป  มาบัว
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตสุภา  ชาวนา
2. นางสาวศุจินธรา  เย็นชื่น
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุญญิสา  เตชะรัตนโสภณ
2. เด็กชายศิขรินทร  ณ นคร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณราช
2. นายโอภาส  ชาญนอก
 
7 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมาริษา  ปัชชา
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.88 ทองแดง 15 1. นายณัฐพล  ผ่องใส
2. นางสาวศิริภัสสร  กันทากาศ
 
1. นางสาววรัญญา  มีฮะ
2. นางวัชนี  รอดกลาง