สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงมิรัญ  สิงห์แก้ว
 
1. นางอัจฉรา  โฆมานะสิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรากร  ตันทีปธรรม
 
1. นางอัจฉรา  โฆมานะสิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนริศรา  นายโรง
 
1. นางสาวดลพร  อาจนาวัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.56 ทอง 5 1. นางสาวพรพิมล  ขุนทอง
 
1. นางสาวดลพร  อาจนาวัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เศรษฐประณัยน์
 
1. นางสาวดวงพร  อาจนาวัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สืบศรี
2. เด็กหญิงกานต์มณี  ฤทษ์มงคลศิลป์
 
1. นางสาวดลพร  อาจนาวัง
2. นางอัจฉรา  โฆมานะสิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเกษมสันต์  ยิ้มอ่ำ
 
1. นางพรถวิล  จันทร์ขาว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 21 1. นายอนันต์สิทธิ์  วังส์ด่าน
 
1. นางพรถวิล  จันทร์ขาว
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 68.9 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวีร์  เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงวาณิชา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  จิตต์ศิริ
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธุ์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 59.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทกานต์  บุญศรี
2. นางสาวณัฎฐา  จันทร์พุฒ
3. นางสาวแพรวพรรณ  บุญเม่น
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธุ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกีรติ  สโรชนันท์จีน
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธุ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 15 1. นายธนกฤต  เตชะเดชวรพันธ์
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธุ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วงศ์ศาสตรา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  เศรษฐประณัยน์
3. เด็กหญิงมิริญ  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  หมื่นมี
2. นางเบญจวรรณ  สมพงษ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา  แซ่แต้
2. นางสาวศิริกาญจนา  พรสิริฉัตรเพชร
3. นายอนุชา  แก้วนาสี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ทองดี
2. นางประมณฑ์การณ์  สุธารักษนนท์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงยุรภรณ์  โลกา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายสันทัด  สำโรง
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวญาณินี  เอื้อการณ์
2. นางสาวธนัญญา  ผังมีสุข
3. นายนราธิป  มาบัว
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เศรษฐประณัยน์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เรืองนาม
3. เด็กหญิงธยานี  ชาวนา
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวชลธิชา  รัตนวัน
2. นางสาวนัชชา  ประพิณ
3. นางสาววริศรา  เลิศจรรยาพันธ์
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจถวิล
2. เด็กหญิงนาฎศรินทร์  โตชูวงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตสุภา  ชาวนา
2. นางสาวศุจินธรา  เย็นชื่น
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจถวิล
2. เด็กหญิงญาณิศา  เรืองนาม
3. เด็กชายดลชา  โกบแก้ว
4. เด็กชายธนายงค์  จำปา
5. เด็กหญิงธยานี  ชาวนา
6. เด็กหญิงนาฏศรินทร์  โตชูวงศ์
7. เด็กชายประเสริฐ  อินโอ้
8. เด็กหญิงปิยพร  เชาว์ช่าง
9. เด็กชายมังกร  หงษา
10. เด็กหญิงมาลัย  ศรีต้นวงศ์
11. เด็กชายวัชรพล  พรหมสุรินทร์
12. เด็กหญิงอทิติยา  ิอ่างสิงห์
13. เด็กชายเอกลักษณ์  มีเวียงจันทร์
 
1. นางสาวกันยาภัทร  ภัทรโสตถิ
2. นายณัฐวุฒิ  คุ้มห้างสูง
3. นายพฤทธณัฏฐิ์  พรมรัตน์
4. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณราช
5. นายโอภาส  ชาญนอก
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกฤษภูมิ  บัวนาค
2. นางสาวจิดาภา  พุทธิสมยา
3. นางสาวจิดาภา  ปุญญพัฒน์ปีย์วรา
4. นายจิรายุทธ  สงวนแวว
5. นางสาวณัฐชยา  หนูใจกลำ
6. นางสาวณัฐธิดา  ทองงาม
7. นางสาวณัฐนิชา  ทองงาม
8. นางสาวณิรฑิรา  เจริญสุข
9. นางสาวดาราพร  ลุยเทียน
10. นายทิชานนท์  นามเขียนทอง
11. นายปฐวี  สมัครสมาน
12. นายพงศ์พัฒน์  เพ็งสวัสดิ์
13. นางสาวพรพิมล  ขุนทอง
14. นายศิริศักดิ์  น้อยแนบ
15. นายศิลา  ชีวถาวร
16. นายสินสมุทร  เขียวขาว
17. นายเทพศิรินทร์  คงเจริญ
18. นายเอกสิทธิ์  แหลมคม
 
1. นางสาวกันยาภัทร  ภัทรโสตถิ
2. นายชาติชาย  ชาญกล
3. นางสาวดลพร  อาจนาวัง
4. นายพฤทธณัฏฐิ์  พรมรัตน์
5. นายโอภาส  ชาญนอก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนปภพ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายโอภาส  ชาญนอก
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบุญญิสา  เตชะรัตนโสภณ
2. เด็กชายศิขรินทร  ณ นคร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณราช
2. นายโอภาส  ชาญนอก
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒินันท์  คำเอี่ยม
2. นางสาวสุดาณี  น้อยคาด
 
1. นางสาวกันยาภัทร  ภัทรโสตถิ
2. นายโอภาส  ชาญนอก
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญวัฒน์  เมือประโคน
2. เด็กหญิงกันต์สินี  จิโรชจิรานันท์
3. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ทิพย์โส
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  แสงกล่ำ
5. เด็กหญิงภาสิตา  สีหาบุญทอง
6. เด็กหญิงรุ่งรวิน  ไชยภักดี
7. เด็กหญิงวรรณลี  สายสุด
8. เด็กหญิงวรรณวดี  โสปกระโทก
9. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ชุมนุม
10. เด็กหญิงเกศิณี  สมสืบ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณราช
 
27 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพรธิภา  จันทร์ศรี
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
28 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายรัฐพล  น้อยประสิทธิ์
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
29 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวพูนศิริ  ดำพันธ์
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
30 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมาริษา  ปัชชา
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
31 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวนรีกานต์  เถียรเจริญวงศ์
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
32 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวปุณิกา  เฉลยฤทธิ์
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
33 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนพาพร  เขียวน้อย
2. เด็กชายลิขิต  สมหมาย
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
34 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงวศินี  สายชมภู
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
35 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกชกฤศ  บุญเลิศ
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
36 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกิ่งนภา  ปานนพภา
2. เด็กหญิงประภัสสร  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงสุรีวรรณ  ตุ้มปิ่น
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
37 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 7 1. นางสาวน้ำฝน  แสงสิงห์
2. นางสาวรักษิณา  เบญจศรีสุวรรณ
3. นางสาวสุรีพร  คำจันทร์ดี
 
1. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
38 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ฟักศรี
 
1. นางสุวรรณี  แย้มศิริ
 
39 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิชารัตน์  ทรัพย์เจริญกุล
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองหยอดแก้ว
3. นางสาวปริญญฉัตร  บังนิไกล
4. นางสาววัชราภรณ์  จันทะแสง
5. นางสาวอรนิช  เวียงสิมา
6. นางสาวโรสิยา  มั่นบุปผาชาติ
 
1. นางสาวถนอมขวัญ  อนะมาน
2. นางสุนันทา  แย้มเยื้อน
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวตุลยา  ทองมาก
2. นางสาวบุณยาพร  พลีธัญญวงศ์
3. นางสาวศศิธร  ฤทธิ์แพทย์
 
1. นายนิยม  สมวาจา
2. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุนลิสา  ศรีกอง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  รอดกลาง
 
1. นางสาววรัญญา  มีฮะ
2. นายเทียนชัย  ไชยโชค
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนเทพ  อภิชัยโรจน์กุล
2. เด็กหญิงศศิธร  นวลปาน
 
1. นางวัชนี  รอดกลาง
2. นายศุภสิทธิ์  โทนุสิทธิ์
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายพศวีร์  สุขชุม
2. นางสาวรักษิณา  เบญจศรีสุวรรณ
 
1. นางวัชนี  รอดกลาง
2. นายศุภสิทธิ์  โทนุสิทธิ์
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 11 1. นายวรพจน์  คงอ่ำ
2. นายอติเทพ  ทองเทือก
 
1. นายพลธร  วรรณสังข์
2. นางวัชนี  รอดกลาง
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวคุณัชญา  นาคะภากรณ์
2. นางสาวสิณีพัส  บุลเศรษฐ์ศิริ
 
1. นางสาววรัญญา  มีฮะ
2. นายเทียนชัย  ไชยโชค
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ดีเจริญ
2. นางสาวฉัตรชนิกา  จันทร์สวัสดิ์
3. นางสาววิธาวีร์  พรฐิติพิทักษ์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาววรัญญา  มีฮะ
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.88 ทองแดง 15 1. นายณัฐพล  ผ่องใส
2. นางสาวศิริภัสสร  กันทากาศ
 
1. นางสาววรัญญา  มีฮะ
2. นางวัชนี  รอดกลาง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายปริวัฒน์  สุทธิสถิตพร
 
1. นางสาววรรณมณี  ภาคภูมิ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 1. นายชญตว์  เชิดเกียรติชัย
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ภู่พยอม
3. นางสาววรพรรณ  สดับสาร
4. นายวรศักดิ์  นุ่นสุวรรณ
5. นายวีรภัทร  อรรถอารุณ
 
1. นางภิรพร  หาญกิตติ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรวุฒิ  แสงจันทร์
2. เด็กชายเกรียงไกร  กฤษณประพันธ์
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธ์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐานิสสร  สมรรคบุตร
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธ์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 71.58 เงิน 6 1. นางสาวธัญญามาศ  เผ่าน้อย
 
1. นางอังคณา  ผดุงพันธ์
 
53 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน  สุเมธา
 
1. นางพิศมัย  ติ๊บแก้ว
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศิลลาล่อง
 
1. นางพิศมัย  ติ๊บแก้ว
 
55 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันต์  พูลสมบูรณ์ผล
2. นายพิชาภพ  วังส์ด่าน
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
56 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนคร  แตงเพ็ชร
2. เด็กชายรวิทย์  เอกฤทธิ์ภักดี
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
57 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  พงษ์ศักดิ์ชาติ
2. เด็กหญิงสายสุนีย์  ทองขาว
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนคร  แตงเพ็ชร
 
1. นางปอแก้ว  ครุฑนาค
 
59 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  ทองขาว
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศิลลาล่อง
3. เด็กหญิงอัมพร  นุฉารัมย์
 
1. นางบุญเอื้อ  ศิริปัญญา
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แจ่มประเสริฐ
2. เด็กชายนคร  แตงเพ็ชร
3. เด็กชายรวิทย์  เอกฤทธิ์ภักดี
 
1. นายนิยม  สมวาจา