สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรวิสรา  บุญครอง
 
1. นายธรรมนิเวศ  ชวลิตนิติธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยูกะ  นากาชิม่า
 
1. นายธรรมนิเวศ  ชวลิตนิติธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 15 1. นางสาวแพรพลอย  โคกเดี่ยว
 
1. นางพัชรินทร์  พนังแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณทอง
 
1. นางนิศา  เลิศวิมลรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวสุทธิดา  นามศรี
 
1. นางนิศา  เลิศวิมลรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 4 1. เด็กชายศิวกร  สิทธิ
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 16 1. นายธนาเกียรติ  วัฒนปริญญา
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุนทรพจน์  ยืนยาว
2. เด็กชายอนุชา  รัตนเดชากุล
 
1. นายอดิศักดิ์  ทิสานนท์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกาญจนา  เหล่าพร
2. นางสาวณัฐชา  นครเอม
3. นายภากร  ผาลัง
4. นางสาวสุธิดา  นามศรี
5. นางสาวโศจิรัตน์  หนองเรือง
 
1. นางสาวธีรญาดา  สุทธิ
2. นางสาวพรพิมล  ปุกแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายชนะชัย  ทิวารักษ์
2. เด็กชายชีวานนท์  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุรีรัตน์
4. เด็กหญิงสมฤดี  บุญหยวก
5. เด็กหญิงเกศกนก  ลาภประเสริฐ
 
1. นางสาวพรพิมล  ปุกแก้ว
2. นางสาวรัชนี  คุ้มสวัสดิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาริน  บุญธรรม
 
1. นางขนิษฐา  มะมิง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชฌา  พุทธายะ
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  แสงโนรี
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  คชรัตน์
2. นางสาวกาญจนา  ชื่นศิริเวช
3. นางสาวนริศา  ศรีอนงค์
4. นางสาวนารีรัตน์  ฤทธิ์ประเสริฐ
5. นางสาวบัว  ดวงมณี
6. เด็กหญิงปณิธิ  หากันนา
7. นางสาวปาริฉัตร  พฤกษ์เรืองกิจ
8. นางสาวพิมพิศา  ชูทิพย์
9. เด็กชายภราดร  วาสรัตน์
10. เด็กหญิงภัทรียา  นครภักดี
11. นายภานุพงษ์  รำเพย
12. นางสาวภูสุดา  ตะเกิงสุข
13. นางสาววรรณิศา  บุญเรือง
14. เด็กชายวีระศักดิ์  ผลาจันทร์
15. เด็กหญิงสุดธิดา  ดัดตุยารัตร์
 
1. นายวิรัช  สิทธิจารย์
2. นายสุรชัย  จังธนสมบัติ
3. นางสาวเพ็ญพร  พรหมดำ
 
14 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลวรรณ  ชักชวน
 
1. นายศิริศักดิ์  ขำสุวรรณ์
 
15 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาววิลัยภรณ์  บัลลัง
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
16 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุพัตรา  แซ่โง้ว
 
1. นายฌาณธิษณ์  เบียดกลาง
 
17 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอภิญญา  ดาจันทา
 
1. นายภูมิชาย  บุญมา
 
18 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทรินทราย  ดีทัพไทย
 
 
19 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิธร  เสงี่ยมงาม
 
1. นายภูมิชาย  บุญมา
 
20 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  แท่งทอง
 
1. นายบุญยิ่ง  เหมือนแก้ว
 
21 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวอรวดี  วิลัยหล้า
 
1. นายบุญยิ่ง  เหมือนแก้ว
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เต็มสุข
2. เด็กชายยุทธนากร  สีอ่อน
3. เด็กชายวุฒินันท์  จันทะสิงห์
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัชนากานต์  คำหอม
2. นายฤทธิเกียรติ  เย็นชัยสิทธิ์
3. นายสมัชญา  ขอย้ายกลาง
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เต็มสุข
2. เด็กชายยุทธนากร  สีอ่อน
3. เด็กชายวุฒินันท์  จันทะสิงห์
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชัชนากานต์  คำหอม
2. นายฤทธิเกียรติ   เย็นชัยสิทธิ์
3. นายสมัชญา  ขอย้ายกลาง
 
1. นายปิยชาติ  จันทรานนท์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววนิดา  สนแย้ม
2. นางสาววันดี  เอี่ยมศิริ
3. นางสาวอัจฉรา  พรพระ
 
1. นางวรวรรณ  จงเทียมเท่า
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.83 ทองแดง 11 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองจริง
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ไทยต้นเชือก
 
1. นายเด่นชัย  พันธุ์เกตุ
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร  นามมมัน
2. เด็กชายนิธิ  ปิยพรนรินทร
 
1. นางสาวรัชนู  รุ่งเรือง
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวสุพัตรา  แซ่โง้ว
2. นายเกรียงไกร  กลิ่นหอมยืน
 
1. นางสาวรัชนู  รุ่งเรือง
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนกฤต  อุปธรรม
2. เด็กชายพีรธัช  เหรียญทอง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  แก้วเหมือน
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลันธร  วุฑฒะกุล
2. เด็กชายยศธร  วิเศษพานิชกิจ
 
1. นายเชษฐา  บุญสมยา
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นายจิรวัฒน์   เลิศสกุล
2. นายปรานต์  กิ่งทอง
 
1. นายวิรัตน์  พิมพา
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 18 1. นางสาวบุษรินทร์  พรมภักดี
2. นางสาวสุรีย์พร  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวคณิตา  ซากัน
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสกร  จำปากุล
2. เด็กชายภูธานนท์  แซ่เตีย
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  พันธุ์พืช
 
1. นายอดิศักดิ์  ทิสานนท์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพรนภา  ธนาเนรมิตกุล
2. นางสาววริษา  เจ้ากลดี
3. นางสาวเตือนใจ  เกิดปานทอง
 
1. นางสาวเกษร  บัวทอง
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวกาญจนา  เหล่าพร
2. นายศาสตรา  บำรุงสุข
3. นางสาวสุรีย์พร  แซ่โง้ว
 
1. นางเกษร  บัวทอง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญชรัตน์  ธนเดชไพสีห์
2. เด็กชายพฤกษะ  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เคนเหลี่ยม
 
1. นางสาวเกษร  บัวทอง