สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 8 1. นางสาวปลายฟ้า  เอื้อเสรีวงศ์
 
1. นางปรานอม  บ้านไร่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงศวรรยา  ศิริพิศ
 
1. นางณัฐพรรณ  ทิพพาบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกอมร  สีสัน
 
1. นางสุภิฏฐา  รัตติธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวกฤษฎ์  อมทธิ์วาจา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีตรีพล  อาโปกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธงชัย  อรุณยิ่งมงคล
2. นายนำวงศ์  เทพศิริสุนทร
3. นายปรัชญา  ศรีศรัทธา
 
1. นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์
2. นายภาสกร  บัวครอง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรักษิณา  ใหม่พระเนตร
2. นางสาวอรรถพร  วัตถุสินธ์
3. นางสาวอรสินี  ฤทธิโชติ
 
1. นางอุทุมพร  ณ นคร
2. นางเพ็ญฉวี  ป้อมเปิ้น
 
7 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทร  รุจาคม
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
 
8 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพสิษฐ์  ชาลีรักษ์ตระกูล
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
9 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชญา  อนุพันธ์
2. นายชัยธวัช  ติวานนท์
3. เด็กชายชิตตะวัน  บุตรแสง
4. นางสาวณัฐพร  ไชยลังกา
5. เด็กชายธนวินท์  วรรณสังข์
6. นายพสิษฐ์  ชาลีรักษ์ตระกูล
7. นางสาวพิมพ์ภัสสร  อุ่นสกุล
8. เด็กชายพีรณัฐ  กลิ่นพูล
9. เด็กชายภัทร  รุจาคม
10. เด็กชายวิชญะ  ไชยสอน
11. นายศรัณยู  ภูแลศรี
12. เด็กหญิงเจนจิรา  เบ้าสุภี
13. เด็กชายเนติณัฐ  พูดคล่อง
14. นางสาวเบญจมาภรณ์  สุทธิกุญชร
15. นางสาวเปมนัทธ์  ปรางเลิศ
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
2. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
10 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  คุณารูป
2. เด็กหญิงกรกนก  สุทธิสุขสมบูรณ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  โกสินทรานนท์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุณโยดม
5. เด็กหญิงนัทธมน  วงษ์สุวรรณ
6. เด็กหญิงบูชิตา  เครือนาคพันธ์
7. เด็กหญิงภัณฑิราพร  ธรรมบุตร
8. เด็กหญิงมัทนิน  ณ นคร
 
1. นางจิราธร  จันทรประภา
2. นางสาวทิพเยาว์   สุทธิมาศ
3. นายเจษฎา  อินทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเวชิยา  ขันเชื้อ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จันจรัสศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอติกานต์  กุลศักดิ์นันท์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  จันจรัสศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเวชิยา  ขันเชื้อ
 
1. นายธนาณุวัฒน์  นาคยิ้ม
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิรีกานต์   สมบูรณ์เทอดธนา
 
1. นางสาวรัชฎา  ภุชงค์เจริญ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนกันต  วิทยศักยดิ์พันธุ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ลิ้มธนะกุล
3. เด็กชายณัฐนนท์  งามวัฒน์
4. เด็กหญิงธาราพร  นามวงศ์
5. เด็กหญิงเปมิกา  เลิศวิลัย
 
1. นางเรณู  ศุกรโยธิน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวศิน  จิรสุขอนันต์
2. นางสาวสิรีกานต์  สมบูรณ์เทอดธนา
 
1. นางภคพร  เฉวียงหงษ์
2. นายสุพรรณ  เคนวงษา