สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  หาดเจียง
 
1. นางปรานอม  บ้านไร่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมศรี
 
1. นางสุภิฏฐา  รัตติธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นายศรัณยู  ถาวรพัทธ์
 
1. นางรพีพัชญ์  ภู่วรรณชัยกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิณณวัตร  เค้าอุทัย
2. นางสาวพริม  สระพลอย
3. นางสาวพิรญา  รายณะสุข
 
1. นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์
2. นายณัฐนันท์  บุญไชย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายกัจจานะ  บุญปาจิต
2. เด็กชายธีรเมธ  เกศโร
3. เด็กชายพุฒิพล  ศิลรักษ์
 
1. นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์
2. นายปัญญา  ธงเสนา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 1. นายธนากร  ติยะวรากุล
2. นายธฤต  พิทักษ์คุมพล
3. นายวรชาติ  คนทา
 
1. นางกนิษฐา  อุ่นอนันต์
2. นายภาสกร  บัวครอง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกันต์กวิน  ภัทรานนท์
2. นางสาวชนินาถ  วิริยประสิทธิ์ชัย
 
1. นายภูมิพจน์  ศุภรภิญโญภาพ
 
8 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรันธร  กระดาษ
2. นางสาววรินทร  พรหมจรรยา
3. นางสาวศิริลักษมี  ฉวีวงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวมนสิรี  ศรีรักษา
2. นายโอภาส  พัฒนพงศ์
 
9 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 72.66 เงิน 4 1. นางสาวจิดาภา  พานิชศรี
2. นางสาวฉัตราพร  ปิยะพานิช
3. นางสาวชุติกาญจน์  อินสว่าง
4. นายณภัทร  ปานอุทัย
5. นางสาวณรันย์ภรณ์  วิสิทธิวงษ์
6. นางสาวณัฐธิดา  เนาว์กระโทก
7. นายทักษ์ดนัย  จิตต์พิบูลย์
8. นางสาวธนัชชา  ไชยฐานนันท์
9. นางสาวธิดา  วิศาล
10. นางสาวนฤภร  อารีย์ชน
11. นางสาวนันท์นภัส  ศิลป์มานะกิจ
12. นางสาวพิมพ์ชนก  ธรรมะลิน
13. นางสาวภัทรกร  เกราะชูกุล
14. นางสาวภัทรา  สีทองดี
15. นายมนัส  จันทะวงศ์
16. นางสาวลลิตวฤนท์  วีรวัฒน์สิริ
17. นายสหรัถ  สาระมณี
18. นางสาวสุดารัตน์  ศรีอุบล
19. นางสาวเขมนาฏ  ธจิรมงคลกิตต์
20. นายโชติพิพัฒน์  ชิดชอบ
 
1. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
2. นายสมเกียรติ  สมรฤทธิ์
 
10 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวลัยลักษณ์  จันทรเพชร
2. เด็กหญิงธนัชชา  ไชยฐานนันท์
3. นางสาวพลอยขวัญ  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาวศรีลดา  อินทรพรหม
5. นางสาวเขมนาฏ  ธจิรมงคลกิตต์
 
1. นางจิราธร  จันทรประภา
2. นางสาวทิพเยาว์   สุทธิมาศ
3. นายเจษฎา  อินทอง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  มีมุข
2. เด็กชายอธิวัฒน์  เพชรโสภณสกุล
 
1. นางอภิญดารัตน์  โรจน์ธัญการย์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ธรรมรักขิโต
2. เด็กหญิงธฤตมน  ยุทธิวัฒน์
 
1. นางจารุลักษณ์  โพธิอาสน์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.33 เงิน 9 1. นางสาวศุภนุช  บุรินทร์ธนฉัตร
 
1. นางนิรุยา  พุ่มพันธ์วงศ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวิชญ์  เวชกามา
2. เด็กหญิงธนัชพร  บุญเพียร
 
1. นางสาวสาคร  เข็มทอง