สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางกอกพัฒนา สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจัสมิน  เชีย
2. นายนภัส  อุดมศักดิ์
 
1. นางNualpun  Thammachote
2. นางสาวธาริณี  ผดุงศักดิ์ชยกุล