สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปนัดดา   อู่นาค
 
1. นายวสันต์   พัฒทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์   อินทร์เปลี่ยน
2. เด็กหญิงวาสนา  สีดาจร
 
1. นางสาวนันทพร  แสงอุไร
2. นางนารีรัตน์  สาลีมน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ดำรงค์พิวัฒน์
 
1. นางณัฏฐาภรณ์  มหาพรม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิมาย  พุกต่อม
2. นายอานนท์  ธรรมเจริญ
3. นายเสกสรรค์  ชูเปรม
 
1. นายพลภัทร์   ศรีวาลัย
2. นายไพรัช  แรงจบ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนภาพร  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงหฤทัย  สุกร
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีบัวพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  สุวินัย
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงดลฤดี  แสงมี
2. เด็กหญิงวริษฐา  โอษฐยิ่้มพราย
 
1. นางสาวบังอร  ชำนาญเวช
2. นางสาววรรณรัตน์  ยิ่งยอม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายปภาวิน  ศรีเมือง
2. นายอคเดช  นิลวงค์
 
1. นางสาวบังอร  ชำนาญเวช
2. นางสาววรรณรัตน์  ยิ่งยอม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง 4 1. นายกานต์   ดีวัฒนวงศ์
 
1. นางสาวยูเนี่ยร  แสนวงษา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   โภชนัตร์ศรีฉาย
2. เด็กหญิงปาลิดา  ภูมิณรงค์
3. เด็กหญิงวาสนา  สีดาจร
4. เด็กชายศุภสรณ์  อุตรพงศ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  จะพันธ์
 
1. นางสาวกัลยกร  วงศ์อินทร์
2. นางปิยะพร  วณิชเจนประเสริฐ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐวดี  อารีย์พงศา
2. นายธงชัย  คุณช่างทอง
3. นางสาวสุนาภา  การะเกตุ
 
1. นางสาวปณัฐดา  โตประเสริฐ
2. นายรัชวุฒิ  ทองเลิศ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรแก้ว  ม่วงรอด
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สังฆะตา
3. เด็กหญิงสุนันทา  กาญจนเกตุ
 
1. นางสาวปณัฐดา  โตประเสริฐ
2. นายรัชวุฒิ  ทองเลิศ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แส้ทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เชื้อสุวรรณ
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ศุภกรศักดา
2. นางสาวรัตตินันท์  กลัดล้อม