สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ฯ สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐิดา  ทวาโรจน์
 
1. นายวีระชาติ  ชูรังสฤษดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นางสาวสวรส  ออกลกิจ
 
1. นายวีระชาติ   ชูรังสฤษดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรนิศ  บรรลือนุชรี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อัศวเวคินกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัทมพร  อมรวิทยกิจเวชา
 
1. นางยุพดี  มงคลจินดาวงศ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ลิ้มรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวริยาภรณ์  จันทนววิวัฒน์
 
1. นางสาวดุษฎี  จันทร์งาม
2. นางสาวปภาวรินทร์  กิตติอมรพงศ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.63 ทองแดง 8 1. นางสาวธนัญญา  จีระสุขเวทย์
2. นางสาวนถสร  อิงคะวิพานนท์
 
1. นางสาวดุษฎี  จันทร์งาม
2. นางสาวอุบล  ตะสนท์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชฎาพร  ธรรมวรรณกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  กาญจรัส
3. เด็กหญิงทยาภา  กรณ์ถาวรวงศ์
 
1. นางปัทมา  กษิณศรี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหทัยกานต์  ภมรสาร
2. เด็กหญิงเมทินี  มงคลศุภนิมิต
 
1. นายตรัส  วงศ์แสนสี
2. นายอรรนพ  คนเที่ยง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62.04 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชนิศา  สง่าวรวงศ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อัศวเวคินกุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66.32 ทองแดง 9 1. นางสาวศศิพัชร์  พิสิฐวานนท์
 
1. นางยุพดี  มงคลจินดาวงศ์