สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 6 1. นางสาววีณา  อ้วนสมบูรณ์
 
1. นางนันทิยา  สุขประเสริฐ
 
2 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามาศ  วงษาสาร
 
1. นายนพคุณ  เกรียงศักดานุกุล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกชกร  ชยปาลกุล
2. เด็กชายณรุต  บุนนาค
3. เด็กหญิงดาปนีย์  คำดี
 
1. นางสาวสุจิตรา  อุทิศสาร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัทมเทพ  มีเสงี่ยม
2. นายยศกร  ใจธรรม
3. นางสาววัชรี  อั้งดา
 
1. นางสุจิตรา  อุทิศสาร
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช้างสีสุก
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณพร  พรศรี
 
1. นางเสริมสุข  เปลี่ยนเดชา
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  วรรณแก้ว
2. นางสาวชนนิกานต์  แต้ซุ่นไล่
3. นางสาวศศิธร  ศรีทาคุณ
 
1. นางสาววนฤดี  แสงอันประเสริฐ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณา  พิมไธสง
2. เด็กหญิงผาณิตา  ใจสมัคร
3. เด็กหญิงอตภร  บุญล้อม
 
1. นางสาววนฤดี  แสงอันประเสริฐ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนฤพล  ทองศรี
2. นางสาววินิตา  นาคอ่อน
3. นางสาวไอริณ  จารุวงศ์
 
1. นางสาววนฤดี  แสงอันประเสริฐ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรษมล  เจสละ
2. นางสาวสุริตรา  อยู่เมฆะ
 
1. นางสาวณภัทร  สหคุณชัย
2. นางลัดดาวัลย์  กุฎีรัตน์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรวิสรา  สวัสดี
2. เด็กหญิงศุภัสรา  คชสมบูรณ์
 
1. นางสาวปรานอม  หยวกทอง
2. นางลัดดาวัลย์  กุฎีรัตน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  ลาภเจริญวงศา
2. นางสาวปัญจรัตน์  งั่วลำหิน
3. นางสาวอัจฉรา  ศุภโคตร
 
1. นางสาวอภิญญา  เผือกทอง