สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 14 1. นางสาวจุฑามาศ  เชื้อสุวรรณ์
 
1. นายสมพร  โพธิ์ศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศธร  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวปทุม  โศภาคนี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วิทยาขจรศาสตร์
 
1. นายเล็ก  สินวิชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัชธานันต์  ยินดีธนพัฒน์
2. เด็กชายอิทธิเทพ  สุรินทร์
 
1. นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา
2. นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด
 
5 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุธาขวัญ  ทองขาว
2. เด็กหญิงเวธกา  อนันตัง
 
1. นางสาวจีรภา  ใยไหม
2. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
6 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวสโรชา  เตียนศรี
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
7 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเขมิสรา  รังษีธนกิจ
 
1. นางสาวชลิตา  บุญรักษา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เศรษฐี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ศิลาโรจน์
3. เด็กหญิงศรีกมล  พันธรัตน์
 
1. นางสาวอรสา  ชาติรัมย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวชนลักษณ์  กาครุฑ
2. นางสาวมัณฑนา  ใหม่คามิ
3. นางสาวศิรินทรา  พื้นปูม
 
1. นางสาวอรสา  ชาติรัมย์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 66.32 ทองแดง 8 1. นายภัทรเมษร์  ตันสกุล
 
1. นางสาวพนิดา  ยอดรัก