สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนันทรารัตน์  โสภณอริยนนท์
 
1. นายสมพร  โพธิ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนพรุจ  เนตยารักษ์
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดารุณี  คณฑา
2. นายธนโชติ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งตะวัน  ทาโสต
2. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 46.25 เข้าร่วม 9 1. นายเกริก  ชลศิริ
 
1. นางกาญจนา  สินวิชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกุลภัสฐ์  นุชเทียน
2. เด็กชายศุภนันท์  มะยมหิน
 
1. นางสาวนิตติกา  แสงสวัสดิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจือจันทร์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงธนัชชา  วิบูลพรชัย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จิตรมานะ
 
1. นางสาวฌัชชา  ปัญญาเมา
2. นางสาวมณทิพย์  เจริญรอด
 
7 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวณัฐมน   ชะนะอุดม
2. นายเจตนิพัทธ์   ทองชุม
 
1. นายธรัตน์   บัลลังค์โพธิ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 6.67 เข้าร่วม 7 1. นายณัฐวุฒิ   พูลทรัพย์
2. นายอัสนี   น้อยสันต์
 
1. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนิธิทัต  จรรยคุณี
 
1. นางนลินพร  สมสมัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกฤตยา  กลิ่นบุบผา
 
1. นางนลินพร  สมสมัย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 50.66 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐรณ  รัตนา
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธนัชชา  วิบูลพรชัย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  จักรไชย
 
1. นางสาวพนิดา  ยอดรัก
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฐธิดา  สุขใส
 
1. นางสาวพนิดา  ยอดรัก