สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  บัวผลิ
 
1. นางกนกรัตน์  บัวทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายอาณาจักร  จำปา
 
1. นางกนกรัตน์  บัวทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  มณีรัตน์
2. เด็กชายชยุตพงศ์  หนูสม
 
1. นางกนกรัตน์  บัวทรัพย์
 
4 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัจฉริยะ  นันตะภูมิ
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
5 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  พันธะเสน
 
1. นายสรวง  โพธิสุทธิกูล
 
6 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพัฒน์  สุรียธนาภาส
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
7 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  วรรณะ
2. เด็กหญิงสกุณา  เหล็กคำ
 
1. นางสาวสุพาณี  ยอดมา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. นายชนินทร์  วิทยอุดมกิจ
 
1. นางนิรมล  อ้วนไตร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสยาม  กริมาร์ค
 
1. นางนิรมล  อ้วนไตร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80.93 ทอง 4 1. เด็กชายนวมินทร์  แตงอ่อน
 
1. นายสิทธิธรรม  โพธิพันธุ์