สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวอาทิตยา  บุญทัน
 
1. นางกนกรัตน์  บัวทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณพล  กุมผัน
2. เด็กชายทัตเทพ  พุ่มโกสุม
3. เด็กชายภคนันท์  พิมพ์จุฬา
 
1. นายมัทนฉัตร  กล้าหาญ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  เทียนทอง
 
3 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ศรีสุข
 
1. นายสรวง  โพธิสุทธิกูล
 
4 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินต์พัชรา  วงศ์จินต์ศจี
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
5 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินต์พัชรา  วงศ์จินต์ศจี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พันม่วง
3. เด็กชายชญานิน  สุสะสินธุ์
4. เด็กหญิงชุติมา  ภาษี
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายดลฤทธิ์  โพธิ์ศรี
7. เด็กชายภคิน  อารีกิจธวัช
8. เด็กหญิงภัคจิรา  เดชขุนพล
9. เด็กหญิงยุพาภรณ์  ผลาหาญ
10. เด็กหญิงศุภวรรณ  ธนปกิจ
11. เด็กชายสัญญา  ราชวงษ์
12. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ดีรักษา
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.33 เงิน 9 1. นางสาวลภัสรดา  เจริญศรี
 
1. นายจรักกิจ   จันทะเวช
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายฉัตรสวัสดิ์  เล็กเหล่าคง
2. เด็กชายสุรนันท์  บุญแก้วทอง
 
1. นางนิรมล  อ้วนไตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวณิชากร  โคตรมงคล
2. นางสาวมุทิตา  เกตุประทุม
 
1. นางนิรมล  อ้วนไตร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งนภา  ทรงประสิทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา  ทำดี
3. นางสาวสโรชา  กอบวิยะกร
 
1. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตตินันท์  พุทธา
 
1. นายสิทธิธรรม  โพธิพันธุ์