สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ทุมเที่ยง
 
1. นางจิตรวรรณ  อู่นาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุนิสา  เจจือ
 
1. นางสาวสายใจ  ประยูรสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัชชา   บุปผามะตะนัง
2. เด็กหญิงทัศนีย์อาภรณ์  ศิริภาณุกุล
 
1. นายกิตติโชติ  นันตา
2. นางอภิวัน  นันตา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11.25 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณัฐดนัย  นิลมานนท์
 
1. นางกรรณิการ์   มนุญโย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 23 1. นางสาวนันท์วิภา  พิมพร
 
1. นายประพันธ์  วงศ์หาญชัย
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 5 1. นายธีรพันธ์  พวงศิริ
2. นายเอกราช  กล่ำม่วง
 
1. นายเสรี  ตระกูลพสุทิพย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐวัตร  พิมพร
 
1. นางกรรณิการ์   มนุญโย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 18 1. นางสาวมนัดดา  จรัสชัยมงคล
 
1. นายกฤษฎา  ม้วดหรีด
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐนุกรณ์  ใจสิงห์
2. นายปิยพงษ์  ฮ้อศิริมานนท์
 
1. นางสาวนราทร  กุลธนสิริ
2. นางวีรวรรณ  คำดี
 
11 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นายวีรพล  ชื่นตา
 
1. นางชูจิตต์  เลิศสำราญ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอภิญญา  กุลชนะพิเชียร
2. เด็กหญิงอรษา  ปันแก้ว
 
1. นายณ พล  คำแก้ว
2. นางสาวณัฐนี  วัฒนชัยยิ่งยง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศรชัย  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายสุรชาติ  ทองพา
3. เด็กชายอนุสรณ์  ผะอบเหล็ก
 
1. นางชูจิตต์  เลิศสำราญ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นายสุนทรา  ศรีสุธรรม
 
1. นายกฤษฎา  ม้วดหรีด