สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม - 10 กันยายน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ผดุง
 
1. นายทนงศักดิ์  ตั้งประดิษฐานุกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวภารดี   อมรวิทยาชาญ
 
1. นางสาวศรีสวาสดิ์  บุนนาค
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  วิทยานารถไพศาล
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ตั้งพรเจริญสุข
3. เด็กหญิงภคพร  สงวนตัด
 
1. นางสาวพรรณนภา  กำบัง
2. นางสาววรรณภา  ศรีวิไลสกุลวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงประภาศรี  สมสุข
2. เด็กหญิงปราวาศา  สิริพรศิวะ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ชำนาญกิจจานุกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์  ปานรอด
2. นายสมบัติ  เอกเชี่ยวชาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ศรีสะอาด
2. นางสาวภารดี  อมรวิทยาชาญ
3. นางสาวโชติกา  สีชัยนาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์  ปานรอด
2. นายสมบัติ  เอกเชี่ยวชาญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโชติกา    พลโยธา
 
1. นางวราภรณ์  สุขสายชล
 
7 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิตยา    ขมิ้นผง
 
1. นายพงษ์พิสุทธิ์  รัตนวิเชียร
 
8 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนนทย   เจริญรัตน์
2. นางสาวนภสร   สุทธิสาร
3. นางสาวนรวรรณ   กรจตุรโชค
4. นางสาวภัทรกันย์   เหลี่ยมแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  ต่วนศิริ
2. นายอัยยรัตน์  คุณมาศ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงฐิตาภา   สิริกรกุลชัย
2. เด็กหญิงธีราภรณ์   มิตรประชา
 
1. นายสมชาย  น่วมกลิ่น
2. นายอมรรัตน์  กลีบบัว
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอภิญญา   จิรปิติสัจจะ
2. นางสาวอรพิชชา    เลิศปฤงคพ
 
1. นายอมรรัตน์  กลีบบัว
2. นางอรศิริ  เลิศกิตติสุข
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวสิริลักษณ์   โปร่งปัญญาสกุล
 
1. นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนพร    ขุนพรม
2. เด็กหญิงบุญรักษา   ขจรศิลป์
3. เด็กหญิงศศิธร   เกตุยั่งยืนวงศ์
4. เด็กหญิงอารีรัตน์   สมเชื้อ
5. เด็กหญิงเกตุมณี   เดชศรีวิรานนท์
 
1. นางสาวราตรี  ศรีเอม
2. นางเกสดา  ตั้งฮั่น
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  มะลิวัลย์
2. นางสาวภัทธานิษฐ์  ศรีเสริม
3. นางสาวเจนจิรา  โสภา
 
1. นายทนงศักดิ์  ตั้งประดิษฐานุกิจ
2. นางสาวพิมลพร  ขาวเป็นใย
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัชริดา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงณชกุล  ณิชช์ธนกร
3. เด็กหญิงอุษา  มุขชาติ
 
1. นายทนงศักดิ์  ตั้งประดิษฐานุกิจ
2. นางสาวพิมลพร  ขาวเป็นใย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 8 1. นางสาวศกลวรรณ  เมฆวิภาต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์  สังวาลย์